Apple Advertising Services
Промоцио­нални кредити
Общи условия

Дата на влизане в сила: 8 август 2023 г.

Настоящите Общи условия (настоящите „Условия“) уреждат използването от ваша страна на промоционални кредити, които Apple може периодично да предлага като част от вашето използване на рекламните услуги на Apple („Услуга“) в съответствие с Условията за предоставяне на услуги на Apple Advertising Services („Условия за предоставяне на услуги“). Изписаните с главни букви термини, които се използват и не са дефинирани в настоящите Условия, имат значенията, дадени им в Условията за предоставяне на услуги.

 

1.  Допустимост

За да отговаряте на условията за използване на промоционални кредити, трябва да имате валиден Акаунт в Услугата, вашият Акаунт трябва да има валиден начин на плащане и да отговаряте на всички други критерии за допустимост, посочени от Apple.

 

2.  Наличност и срок на валидност

Промоционалните кредити може да се предлагат за ограничен период от време и да изтичат на определена дата или след определен период от време, както е посочено от Apple. Промоционалните кредити са невалидни, когато това е забранено от закона и в случай на измама, грешка или подвеждане. Apple може да промени или прекрати всяко предложение за промоционални кредити по всяко време, без уведомление.

 

3.  Ограничения

Промоционалните кредити може да са предмет на допълнителни ограничения, както е посочено в предложението, като например ограничения за броя на кредитите, които могат да бъдат използвани за Акаунт. Всеки промоционален кредит е непрехвърляем, не може да бъде осребрен за парични средства или друга стойност и не може да се комбинира с други предложения или отстъпки.

 

4.  Използване

Всички промоционални кредити, които се прилагат автоматично към вашия Акаунт, ще бъдат налични за използване, както е посочено в предложението. Ако общата цена на транзакция надвишава сумата на промоционалния кредит, ще носите отговорност за плащането на остатъка от баланса, като използвате валиден метод на плащане в съответствие с Условията за предоставяне на услуги. Няма да бъдете уведомявани, когато вашите промоционални кредити са изчерпани.

 

5.  Отмяна

Apple си запазва правото да анулира, отменя или променя всеки промоционален кредит по всяко време, без уведомление.

 

6.  Данъци

Използването от ваша страна на промоционалните кредити е предмет на раздел 7(д) от Условията за предоставяне на услуги.

 

7.  Валута

Ако валутата на вашия промоционален кредит е различна от валутата, зададена във вашия Акаунт, сумата на промоционалния кредит ще бъде преобразувана във валутата на вашия Акаунт въз основа на действащите към този момент практики на Apple за конвертиране на валута. Apple не носи отговорност за каквито и да било разлики в обменните курсове или произтичащи от това промени в стойността на вашия промоционален кредит.

 

8.  Без гаранции

Apple не гарантира и не предоставя гаранция за ефективността или доставката на вашата реклама или използването на Услугата от ваша страна, включително по отношение на наличността на рекламен инвентар или вашите разходи. Потвърждавате и се съгласявате, че Apple не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на промоционални кредити от ваша страна.

 

9.  Промени в Условията

Apple може да променя или изменя тези Условия по всяко време, без уведомление. Ако продължите да използвате промоционални кредити след такива изменения или поправки, това означава, че приемате такива изменения или поправки.