Reklamní služby Apple
Propagační kredity
Smluvní podmínky

Datum účinnosti: 8. srpna 2023

Tyto smluvní podmínky („podmínky“) upravují vaše používání propagačních kreditů, které může společnost Apple čas od času nabízet v rámci vašeho používání reklamních služeb Apple („služba“) v souladu se smluvními podmínkami reklamních služeb Apple („smluvní podmínky“). Pojmy s velkým začátečním písmenem, které jsou v těchto podmínkách používány a nejsou definovány, mají význam, který jim byl přiřazen v podmínkách služby.

 

1.  Způsobilost

Abyste mohli využívat propagační kredity, musíte mít platný účet služby, váš účet musí mít platnou platební metodu a musíte splňovat všechna další kritéria způsobilosti stanovená společností Apple.

 

2.  Dostupnost a vypršení platnosti

Propagační kredity mohou být nabízeny po omezenou dobu a jejich platnost může vypršet k určitému datu nebo po určité době, které určí společnost Apple. Propagační kredity jsou neplatné, pokud je zakazuje zákon a v případě podvodu, omylu nebo zkreslení. Společnost Apple může nabídku propagačních kreditů bez upozornění kdykoli upravit nebo ukončit.

 

3.  Omezení

Propagační kredity mohou podléhat dalším omezením uvedeným v nabídce, například omezením počtu kreditů, které lze použít na jeden účet. Propagační kredit je nepřenosný, nelze ho vyměnit za hotovost ani jinou hodnotu a nelze ho kombinovat s jinými nabídkami nebo slevami.

 

4.  Používání

Veškeré propagační kredity, které jsou automaticky připsány na váš účet, budou k dispozici pro použití v souladu s nabídkou. Pokud celkové náklady na transakci překročí výši propagačního kreditu, ponesete odpovědnost za zaplacení zůstatku pomocí platné platební metody v souladu se smluvními podmínkami. O vyčerpání propagačních kreditů nebudete informováni.

 

5.  Zrušení

Společnost Apple si vyhrazuje právo propagační kredit kdykoli bez upozornění zrušit, odvolat nebo upravit.

 

6.  Daně

Vaše používání propagačních kreditů podléhá části 7(e) smluvních podmínek.

 

7.  Měna

Pokud se měna vašeho propagačního kreditu liší od měny nastavené ve vašem účtu, částka propagačního kreditu bude převedena na měnu vašeho účtu na základě aktuálních postupů pro převod měn společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za rozdíly ve směnných kurzech ani za výsledné změny hodnoty vašeho propagačního kreditu.

 

8.  Žádné záruky a garance

Společnost Apple nezaručuje výkon ani dodání vaší reklamy nebo používání služby, a to ani s ohledem na dostupnost reklamního inventáře nebo vaše náklady. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nenese odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z vašeho používání propagačních kreditů.

 

9.  Změny podmínek

Společnost Apple může tyto podmínky bez předchozího upozornění kdykoli upravit nebo doplnit. Vaše další používání propagačních kreditů po takových úpravách nebo doplněních bude představovat váš souhlas s těmito úpravami nebo doplňky.