Reklamní služby Apple
Daňové povinnosti a požadavky

Datum účinnosti: 8. srpna 2023

Na vaše používání reklamních služeb Apple se vztahují následující daňové povinnosti a požadavky. Pojmy s velkým začátečním písmenem, které jsou zde použity, ale nejsou definovány, mají význam, který jim byl přiřazen v podmínkách reklamních služeb Apple (dále jen „Podmínky služby“).

 

Austrálie

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Austrálii, podmínky služby vyžadují a vy prohlašujete, že máte platné australské obchodní číslo („ABN“) a jste registrováni k dani GST v Austrálii. Společnosti Apple poskytnete uspokojivé důkazy o svém čísle ABN. Zaručujete, že společnost Apple upozorníte, pokud přestanete mít platné ABN nebo skončí vaše registrace k dani GST.

 

Kolumbie

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Kolumbii, podmínky služby vyžadují a vy prohlašujete, že jste firemním zákazníkem registrovaným k DPH (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) v Kolumbii a máte platné číslo NIT (tj. Número De Identificación Tributaria). Společnosti Apple neprodleně poskytnete uspokojivé důkazy o čísle NIT na její žádost. Prohlašujete a zaručujete, že společnost Apple ihned upozorníte, pokud přestanete mít platné číslo NIT nebo skončí vaše registrace k dani VAT. Nesete plnou odpovědnost za příslušná podání ke kolumbijské DPH a za splnění dalších souvisejících formálních povinností k DPH.

 

Maďarsko

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Maďarsku, ADI tímto prohlašuje, že pokud splňuje příslušná ustanovení a požadavky na prahové hodnoty uvedené v zákoně XXII z roku 2014 o dani z reklamy, bude dodržovat veškeré relevantní oznamovací a platební povinnosti týkající se daní.

 

Indie

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Indii, podmínky služby vyžadují a vy prohlašujete, že jste registrováni k dani GST v Indii a že poskytované služby přímo souvisejí a jsou spojeny s podnikáním, pro které byla vaše registrace k dani GST vytvořena. Společnosti Apple poskytnete uspokojivé důkazy o své registraci k dani GST v Indii. Zaručujete, že společnost Apple okamžitě upozorníte, pokud vaše registrace k dani GST v Indii skončí. Nesete odpovědnost za všechny srážkové nebo jiné daně (včetně, ale nikoli výhradně, vyrovnávacího poplatku) a tyto daně nesníží částku splatnou společnosti Apple podle podmínek služby.

 

Japonsko

 

Máte-li své hlavní sídlo nebo centrálu v Japonsku, souhlasíte s přenesením jakékoli japonské spotřební daně, která je splatná za služby podle podmínek služby, s výjimkou případů, kdy vám služby poskytuje společnost iTunes K.K. Aby se předešlo pochybnostem, platí, že pokud vám služby poskytuje společnost iTunes K.K., bude vám tato společnost fakturovat příslušnou japonskou spotřební daň ze služeb a souhlasíte s tím, že tuto spotřební daň zaplatíte.

 

Nový Zéland

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte na Novém Zélandu, podmínky služby vyžadují, abyste společnosti Apple poskytli své novozélandské obchodní číslo anebo novozélandské registrační číslo k dani GST. 

 

Jižní Korea

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Korejské republice, prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že (1) máte platné obchodní registrační číslo nebo registrační číslo u NTS (Národní daňová služba) (souhrnně „Korejské daňové identifikační číslo“) a příslušné osvědčení nebo jiný doklad pro takové korejské daňové identifikační číslo; (2) společnosti Apple včas poskytnete své korejské daňové identifikační číslo a na žádost společnosti Apple také příslušné osvědčení nebo jiný důkaz pro toto korejské daňové identifikační číslo; a (3) okamžitě uvědomíte společnost Apple, pokud přestanete být držitelem platného korejského daňového identifikačního čísla.

 

Tchaj-wan

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte na Tchaj-wanu, podmínky služby vyžadují a vy prohlašujete, že jste „firemní zákazník“ a máte platné daňové identifikační číslo (tj. tchajwanské jednotné obchodní číslo). Společnosti Apple poskytnete uspokojivé důkazy o svém daňovém identifikačním čísle. Zaručujete, že společnost Apple upozorníte, pokud přestanete mít platné daňové identifikační číslo nebo již nebudete považováni za „firemního zákazníka“.

 

Turecko

 

Pokud sídlíte nebo se nacházíte v Turecku, nesete odpovědnost za úhradu všech srážkových nebo jiných daní (včetně, ale nikoli výhradně, sražené daně nebo poplatku pro reklamní služby v souladu s prezidentským výnosem č. 476) a tyto daně nesníží částku splatnou společnosti Apple podle podmínek služby. Pokud příslušné daňové úřady budou od společnosti Apple vyžadovat, aby zaplatila takové nezaplacené daně, na žádost společnosti Apple jí neprodleně uhradíte příslušné daně, úroky, penále a případně také náklady na soudní spory.