Ειδικοί όροι υπηρεσιών διαφήμισης της Apple
ανά χώρα και περιοχή

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
1 Φεβρουαρίου 2024

Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών διαφήμισης της Apple υπόκειται στους ακόλουθους Ειδικούς όρους υπηρεσιών διαφήμισης της Apple ανά χώρα και περιοχή. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται, έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών διαφήμισης της Apple (οι «Όροι παροχής υπηρεσιών»).
 

Οντότητες της Apple

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο ή στους Όρους παροχής υπηρεσιών, ως «Apple» νοείται οποιαδήποτε ή όλες οι ακόλουθες οντότητες, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία προβάλλεται το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών: 

  1. η εταιρεία Apple Inc., με έδρα στη διεύθυνση One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, για Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική (εξαιρουμένου του Καναδά και των εδαφών και κτήσεών του), συμπεριλαμβανομένων εδαφών και κτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κτήσεων της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική,
  2. η εταιρεία Apple Canada Inc., με έδρα στη διεύθυνση 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Καναδάς, για Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στον Καναδά ή σε εδάφη και κτήσεις του, 
  3. η εταιρεία iTunes K.K., με έδρα στη διεύθυνση Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Ιαπωνία, για Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στην Ιαπωνία, 
  4. η εταιρεία Apple Pty Limited, με έδρα στη διεύθυνση Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Αυστραλία, για Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών κτήσεων, εδαφών και συνδεδεμένων δικαιοδοσιών και
  5. η εταιρεία Apple Distribution International Ltd. («ADI»), με έδρα στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, για Διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται σε όλες τις λοιπές τοποθεσίες.

 

Ηπειρωτική Κίνα

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην ηπειρωτική Κίνα ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας: (i) ο αντισυμβαλλόμενος δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας είναι η Apple Advertising (Beijing) Ltd., με έδρα στη διεύθυνση Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, (ii) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, η Apple Advertising (Beijing) Ltd. συναλλάσσεται μαζί σας για πρόσβαση στη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) η Apple Advertising (Beijing) Ltd. είναι εξουσιοδοτημένη και μπορεί να σας εκδώσει τιμολόγιο για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και τη χρήση των Υπηρεσιών και, εάν τιμολογηθείτε ή σας δοθεί με άλλον τρόπο εντολή, θα καταβάλετε τις πληρωμές σας στην Apple Advertising (Beijing) Ltd. σύμφωνα με τις οδηγίες και (iv) εκτός από τους τρόπους ειδοποίησης της Apple που καθορίζονται στην Ενότητα 11, μπορείτε να παράσχετε γραπτή ειδοποίηση δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας στην ακόλουθη διεύθυνση που απευθύνεται στην «Apple Advertising (Beijing) Ltd.»: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Αίγυπτος

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

 

Γαλλία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών στη Γαλλία:

 

Η Apple και ο Πάροχος περιεχομένου συμφωνούν δια της παρούσας ότι ο νόμος 93-122 της 29ης Ιανουαρίου 1993, γνωστός ως «Sapin I» και ο νόμος 2016-1691 της 9ης Δεκεμβρίου 2016, γνωστός ως «Sapin II» (συλλογικά, «Νόμος Sapin») ισχύει για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών στο France App Store και όλες τις άλλες χρήσεις των Υπηρεσιών για τη διάδοση Καμπανιών στη Γαλλία. Συνεπώς, εάν ενεργείτε ως Αντιπρόσωπος, δεν μπορείτε να αναλάβετε μια Καμπάνια εκ μέρους ή προς όφελος ενός διαφημιζόμενου πελάτη («Διαφημιζόμενος») στο France App Store (δηλαδή, μια καμπάνια που ελήφθη αρχικά στη γαλλική επικράτεια) εάν ο Διαφημιζόμενος είναι μια «Γαλλική εταιρεία». Για τους σκοπούς των Όρων παροχής υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι μια «Γαλλική εταιρεία» είτε είναι εγγεγραμμένη, είτε έχει ιδρυθεί, είτε είναι εγκατεστημένη με άλλον τρόπο στη Γαλλία. Για τον σκοπό αυτό, απαγορεύεται να ενεργείτε μυστικά ως Αντιπρόσωπος ή να αποκρύπτετε ότι ενεργείτε ως Αντιπρόσωπος όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Ενότητα 10 (Αποζημίωση), θα είστε υπεύθυνοι και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Apple, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους αντιπροσώπους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους της όσον αφορά τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από την από μέρους σας παραβίαση των Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

Ουγγαρία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τις Ενότητες 7(στ), 9(ε) και 13 των Όρων παροχής υπηρεσιών και ότι συναινείτε ρητά σε αυτές, καθώς και στο σύνολο των Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

Ινδονησία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ινδονησία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

 

Ρουμανία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στη Ρουμανία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε επέκταση πίστωσης από την Apple προς εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελεί προσφορά όρων πληρωμής που σας επιτρέπουν να αγοράσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών και δεν συνιστά παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή πιστωτικής δραστηριότητας σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας (συμπεριλαμβάνεται ο Νόμος αριθ. 93/2009 για τα μη χρηματοπιστωτικά τραπεζικά ιδρύματα και το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 99/2006 σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα για Καμπάνιες που ρητά προσδιορίζονται ως επιλέξιμες για ADU (ορίζονται παρακάτω) σε μια αρχική προσφορά και την κεφαλαιακή επάρκεια, αντίστοιχα).

 

Ρωσία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσική Ομοσπονδία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

 

Νότια Κορέα

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στη Νότια Κορέα ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Κατά παρέκκλιση της Ενότητας 13 (Καταγγελία) των Όρων παροχής υπηρεσιών, εάν δεν συμμορφωθείτε με μια ουσιώδη διάταξη των Όρων παροχής υπηρεσιών, η Apple, κατόπιν ειδοποίησης 10 ημερών, δύναται: (I) να καταγγείλει τους Όρους παροχής υπηρεσιών ή/και να τερματίσει τον Λογαριασμό σας και εσείς θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας έως και την ημερομηνία του τερματισμού, (II) να τερματίσει την άδεια χρήσης της εφαρμογής λογισμικού ή/και (III) να αποκλείσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών), σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν αυτή η ουσιώδης παραβίαση διορθωθεί εντός 10 ημερών.

 

Ουκρανία

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ουκρανία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

 

Βιετνάμ

 

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στο Βιετνάμ ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία του:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.