Όροι και προϋποθέσεις
πιστώσεων προώθησης
των υπηρεσιών διαφήμισης
της Apple

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 8 Αυγούστου 2023

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι παρόντες «Όροι») διέπουν την από μέρους σας χρήση των πιστώσεων προώθησης που η Apple μπορεί να προσφέρει κατά καιρούς στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης των υπηρεσιών διαφήμισης της Apple (η «Υπηρεσία») σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών των Υπηρεσιών διαφήμισης της Apple (οι «Όροι παροχής υπηρεσιών"). Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται και δεν καθορίζονται στους παρόντες Όρους έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Όρους παροχής υπηρεσιών.

 

1.  Καταλληλότητα

Προκειμένου να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση οποιωνδήποτε πιστώσεων διαφήμισης, πρέπει να έχετε έγκυρο Λογαριασμό στην Υπηρεσία, ο Λογαριασμός σας πρέπει να έχει έγκυρο τρόπο πληρωμής και πρέπει να πληροίτε όλα τα άλλα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από την Apple.

 

2.  Διαθεσιμότητα και Λήξη

Οι πιστώσεις διαφήμισης μπορεί να προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να λήξουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως καθορίζεται από την Apple. Οι πιστώσεις διαφήμισης θεωρούνται άκυρες όπου απαγορεύονται από τον νόμο και σε περίπτωση απάτης, λάθους ή ψευδούς δήλωσης. Η Apple δύναται να τροποποιήσει ή να τερματίσει οποιαδήποτε προσφορά πιστώσεων διαφήμισης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει.

 

3.  Περιορισμοί

Οι πιστώσεις διαφήμισης μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς όπως αυτοί καθορίζονται στην προσφορά, όπως περιορισμούς στον αριθμό των πιστώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά Λογαριασμό. Κάθε πίστωση διαφήμισης είναι μη μεταβιβάσιμη, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί έναντι μετρητών ή άλλης αξίας και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.

 

4.  Χρήση

Τυχόν πιστώσεις διαφήμισης που εφαρμόζονται αυτόματα στον Λογαριασμό σας θα είναι διαθέσιμες για χρήση όπως ορίζεται στην προσφορά. Αν το συνολικό κόστος μιας συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό της πίστωσης διαφήμισης, θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπολοίπου μέσω χρήσης ενός έγκυρου τρόπου πληρωμής σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών. Δεν θα ειδοποιηθείτε όταν εξαντληθούν οι πιστώσεις διαφήμισής σας.

 

5.  Ακύρωση

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πίστωση διαφήμισης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει.

 

6.  Φόροι

Η από μέρους σας χρήση των πιστώσεων διαφήμισης υπόκειται στην Ενότητα 7(ε) των Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

7.  Νόμισμα

Αν το νόμισμα της πίστωσης διαφήμισης διαφέρει από το νόμισμα που έχει οριστεί στον Λογαριασμό σας, το ποσό της πίστωσης διαφήμισης θα μετατραπεί στο νόμισμα του Λογαριασμού σας με βάση τις τρέχουσες πρακτικές μετατροπής νομισμάτων της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορές στους συντελεστές μετατροπής ή για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στην αξία της πίστωσης διαφήμισης.

 

8.  Καμία εγγύηση

Η Apple δεν εγγυάται την απόδοση ή την προβολή της διαφήμισής σας ούτε τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας του αποθέματος ή του κόστους της διαφήμισής σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε πιστώσεων διαφήμισης.

 

9.  Αλλαγές στους Όρους

Η Apple δύναται να τροποποιήσει ή να αλλάξει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης οποιωνδήποτε πιστώσεων διαφήμισης μετά από τέτοιες τροποποιήσεις ή αλλαγές συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων ή αλλαγών.