Υπηρεσίες διαφήμισης
της Apple
Φορολογικές υποχρεώσεις
και απαιτήσεις

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 8 Αυγούστου 2023

Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών διαφήμισης της Apple υπόκειται στις ακόλουθες Φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται, έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών των Υπηρεσιών διαφήμισης της Apple (οι «Όροι παροχής υπηρεσιών»).

 

Αυστραλία

 

Αν είστε κάτοικος Αυστραλίας ή έχετε την έδρα σας στην Αυστραλία, αποτελεί προϋπόθεση των Όρων παροχής υπηρεσιών και δηλώνετε ότι έχετε έγκυρο Αριθμό επιχείρησης Αυστραλίας (Australian Business Number – «ABN»), καθώς και ότι είστε εγγεγραμμένοι για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στην Αυστραλία. Θα παράσχετε στην Apple ικανοποιητικά στοιχεία για τον αριθμό ABN σας. Εγγυάστε ότι θα ειδοποιήσετε την Apple, αν παύσετε να έχετε έγκυρο αριθμό ABN ή να είστε εγγεγραμμένοι για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST).

 

Κολομβία

 

Αν είστε κάτοικος Κολομβίας ή έχετε την έδρα σας στην Κολομβία, αποτελεί προϋπόθεση των Όρων παροχής υπηρεσιών και δηλώνετε ότι είστε επιχειρηματικός πελάτης εγγεγραμμένος για ΦΠΑ (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) στην Κολομβία, καθώς και ότι έχετε έγκυρο αριθμό NIT (Número De Identificación Tributaria). Κατόπιν αιτήματος της Apple, θα παράσχετε αμέσως στην Apple ικανοποιητικά στοιχεία για τον αριθμό NIT. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ενημερώσετε αμέσως την Apple, αν παύσετε να έχετε έγκυρο αριθμό NIT ή να είστε εγγεγραμμένοι για ΦΠΑ στην Κολομβία. Φέρετε πλήρη ευθύνη για την υποβολή οποιουδήποτε ισχύοντος ΦΠΑ Κολομβίας και άλλων σχετικών επίσημων οφειλών ΦΠΑ.

 

Ουγγαρία

 

Αν είστε κάτοικος Ουγγαρίας ή έχετε την έδρα σας στην Ουγγαρία, η ADI δηλώνει δια του παρόντος ότι, αν πληροί τις σχετικές διατάξεις και τις απαιτήσεις κατώτερου ορίου, όπως αυτές ορίζονται στον Νόμο XXII του 2014 για τον Φόρο διαφήμισης, θα συμμορφωθεί με τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς και πληρωμής φόρων, κατά περίπτωση.

 

Ινδία

 

Αν είστε κάτοικος Ινδίας ή έχετε την έδρα σας στην Ινδία, αποτελεί προϋπόθεση των Όρων παροχής υπηρεσιών και δηλώνετε ότι είστε εγγεγραμμένοι για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στην Ινδία, καθώς και ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα και συνδέονται ουσιαστικά με την επιχείρηση για την οποία είστε εγγεγραμμένοι για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST). Θα παράσχετε στην Apple ικανοποιητικά στοιχεία αναφορικά με την εγγραφή σας για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στην Ινδία. Εγγυάστε ότι θα ενημερώσετε αμέσως την Apple, αν παύσετε να είστε εγγεγραμμένοι για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στην Ινδία. Τυχόν παρακρατούμενοι ή άλλοι φόροι (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αντισταθμιστικής εισφοράς) θα εφαρμόζονται στον λογαριασμό σας και δεν θα μειώνουν το πληρωτέο ποσό προς την Apple σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών.

 

Ιαπωνία

 

Αν η έδρα ή τα κεντρικά γραφεία σας βρίσκονται στην Ιαπωνία, συμφωνείτε να προβείτε σε λογιστική αντιστροφή τυχόν φόρου κατανάλωσης Ιαπωνίας που είναι πληρωτέος για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς από την iTunes K.K. Προς αποφυγή αμφιβολιών, όπου οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς από την iTunes K.K., η iTunes K.K. θα τιμολογεί εσάς με οποιονδήποτε ισχύοντα φόρο κατανάλωσης Ιαπωνίας επί των Υπηρεσιών και συμφωνείτε να καταβάλλετε τον εν λόγω φόρο κατανάλωσης Ιαπωνίας.

 

Νέα Ζηλανδία

 

Αν είστε κάτοικος Νέας Ζηλανδίας ή έχετε την έδρα σας στη Νέα Ζηλανδία, αποτελεί προϋπόθεση των Όρων παροχής υπηρεσιών να παράσχετε στην Apple τον Αριθμό επιχείρησης Νέας Ζηλανδίας (New Zealand Business Number) ή/και τον αριθμό εγγραφής σας για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στη Νέα Ζηλανδία. 

 

Νότια Κορέα

 

Αν είστε κάτοικος Δημοκρατίας της Κορέας ή έχετε την έδρα σας στη Δημοκρατία της Κορέας, δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι (1) έχετε έγκυρο Αριθμό μητρώου επιχείρησης ή Αριθμό εγγραφής στην υπηρεσία NTS (Εθνική φορολογική υπηρεσία) (συλλογικά «ΑΦΜ Κορέας»), καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον εν λόγω ΑΦΜ Κορέας, (2) θα παράσχετε έγκαιρα στην Apple τον ΑΦΜ Κορέας σας και, κατόπιν αιτήματος της Apple, το σχετικό πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον εν λόγω ΑΦΜ Κορέας, και (3) θα ενημερώσετε αμέσως την Apple, αν παύσετε να έχετε έγκυρο ΑΦΜ Κορέας.

 

Ταϊβάν

 

Αν είστε κάτοικος Ταϊβάν ή έχετε την έδρα σας στην Ταϊβάν, αποτελεί προϋπόθεση των Όρων παροχής υπηρεσιών και δηλώνετε ότι είστε «Εταιρικός πελάτης» και έχετε έγκυρο ΑΦΜ (ήτοι, Ενοποιημένο αριθμό επιχείρησης Ταϊβάν). Θα παράσχετε στην Apple ικανοποιητικά αποδεικτικά για τον ΑΦΜ. Εγγυάστε ότι θα ενημερώσετε την Apple, αν παύσετε να έχετε έγκυρο ΑΦΜ ή αν παύσετε να θεωρείστε «Εταιρικός πελάτης».

 

Τουρκία

 

Αν είστε κάτοικος Τουρκίας ή έχετε την έδρα σας στην Τουρκία, τυχόν παρακρατούμενοι ή άλλοι φόροι (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά τυχόν φόρου που παρακρατείται ή επιβάλλεται για υπηρεσίες διαφήμισης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 476) θα εφαρμόζονται στον λογαριασμό σας και δεν θα μειώνουν το πληρωτέο ποσό προς την Apple σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών. Αν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές απαιτήσουν από την Apple να καταβάλει ανεξόφλητα ποσά φόρου, θα αποζημιώσετε αμέσως την Apple με τους ισχύοντες φόρους, τους τόκους, τα πρόστιμα, καθώς και το κόστος της δικαστικής διαδικασίας, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Apple.