Warunki dodatkowe dotyczące krajów i regionów świadczenia
Usług reklamowych Apple

Data wejścia w życie:
1 lutego 2024 r.

Korzystanie z Usług reklamowych Apple podlega następującym Warunkom dodatkowym dotyczącym krajów i regionów świadczenia Usług reklamowych Apple. Wyrażenia pisane wielką literą, które są używane w tym dokumencie, ale nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Warunkach korzystania z Usług reklamowych Apple („Warunki Korzystania z Usług”).
 

Podmioty Apple

 

O ile w niniejszym dokumencie lub Warunkach Korzystania z Usług nie określono inaczej, „Apple” oznacza dowolne lub wszystkie poniższe podmioty, w zależności od lokalizacji wyświetlania Treści Reklamowych Użytkownika za pomocą Usług:

  1. Apple Inc., z siedzibą pod adresem: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia 95014 w przypadku Treści Reklamowych wyświetlanych w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (z wyłączeniem Kanady oraz jej terytoriów i posiadłości), w tym na obszarze terytoriów i posiadłości Stanów Zjednoczonych oraz posiadłości francuskich i brytyjskich w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Karaibach;
  2. Apple Canada Inc., z siedzibą pod adresem: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, w przypadku Treści Reklamowych wyświetlanych w Kanadzie oraz na obszarze jej terytoriów i posiadłości;
  3. iTunes K.K., z siedzibą pod adresem: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Japonia, w przypadku Treści Reklamowych wyświetlanych w Japonii;
  4. Apple Pty Limited, z siedzibą pod adresem: Levels 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, w przypadku Treści Reklamowych wyświetlanych w Australii i Nowej Zelandii, w tym na obszarze ich posiadłości i terytoriów wyspiarskich i powiązanych jurysdykcji; oraz
  5. Apple Distribution International Ltd. („ADI”), z siedzibą pod adresem: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia w przypadku Treści Reklamowych wyświetlanych we wszystkich pozostałych lokalizacjach.

 

Chiny kontynentalne

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Chinach kontynentalnych lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszym dokumencie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści reklamowe Użytkownika: (i) kontrahentem Użytkownika na mocy niniejszej Umowy jest Apple Advertising (Beijing) Ltd. z siedzibą pod adresem Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Pekin; (ii) w związku z Usługami transakcje dostępu do Usług zawiera z Użytkownikiem Apple Advertising (Beijing) Ltd.; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. posiada upoważnienie i może wystawiać Użytkownikowi faktury za dostęp do Usług i korzystanie z nich, a w przypadku otrzymania takiej faktury lub innych instrukcji Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności na rzecz Apple Advertising (Beijing) Ltd. zgodnie z instrukcjami; oraz (iv) oprócz metod powiadamiania Apple określonych w punkcie 11, Użytkownik może przekazać pisemne powiadomienie na mocy niniejszej Umowy skierowane do „Apple Advertising (Beijing) Ltd.” na następujący adres: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Pekin. 

 

Egipt

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Egipcie lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone na rzecz Użytkownika bezpośrednio przez ADI, niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszej Umowie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści Reklamowe Użytkownika.

 

Francja

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do korzystania z Usług we Francji:

 

Apple i Dostawca Treści niniejszym uzgadniają, że ustawa 93-122 z 29 stycznia 1993 roku, znana jako ustawa „Sapin I”, oraz ustawa 2016-1691 z 9 grudnia 2016 roku, znana jako ustawa „Sapin II” (łącznie „Ustawa Sapin”) mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług we francuskim sklepie App Store oraz wszelkich innych sposobów korzystania z Usług w celu rozpowszechniania Kampanii we Francji. W związku z tym, jeśli Użytkownik działa jako agent, nie może prowadzić Kampanii w imieniu lub na rzecz klienta będącego reklamodawcą („Reklamodawca”) we francuskim sklepie App Store (tj. Kampanii zasadniczo wyświetlanej na terytorium Francji) w przypadku, gdy Reklamodawca jest „firmą francuską”. Dla celów niniejszych Warunków Korzystania z Usług Użytkownik zgadza się, że „firmą francuską” jest firma zarejestrowana, założona lub w inny sposób zlokalizowana we Francji. Z tego względu zabrania się Użytkownikowi działania w tajemnicy jako agent lub ukrywania faktu, że działa jako agent podczas korzystania z Usług. Zgodnie z punktem 10 (Rekompensata) Użytkownik ponosi odpowiedzialność i zgadza się przejąć od Apple oraz dyrektorów, kadry zarządzającej, pracowników, podmiotów stowarzyszonych, agentów, kontrahentów i licencjodawców odpowiedzialność cywilną i dokonać rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

 

Węgry

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę na Węgrzech lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z punktami 7(f), 9(e), 9(g) i 13 Warunków Korzystania z Usług i wyraźnie akceptuje te klauzule, jak również wszystkie Warunki Korzystania z Usług.

 

Indonezja

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Indonezji lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone na rzecz Użytkownika bezpośrednio przez ADI, niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszej Umowie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści Reklamowe Użytkownika.

 

Rumunia

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Rumunii lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jakiekolwiek przedłużenie kredytu przyznanego Użytkownikowi przez Apple w związku z Usługami stanowi ofertę warunków płatności umożliwiającą Użytkownikowi zakup Usług na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług i nie stanowi udzielenia kredytu ani czynności kredytowych zgodnie z rumuńskim prawem (w tym odpowiednio z ustawą nr 93/2009 w sprawie bankowych instytucji niefinansowych oraz nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr 99/2006 w sprawie instytucji kredytowych w przypadku kampanii, które są wyraźnie określone jako kwalifikujące się do ADU (zdefiniowanych poniżej) w IO, oraz adekwatności kapitałowej).

 

Rosja

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone na rzecz Użytkownika bezpośrednio przez ADI, niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszej Umowie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści Reklamowe Użytkownika.

 

Korea Południowa

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Republice Korei lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Niezależnie od punktu 13 (Wypowiedzenie) Warunków Korzystania z Usług, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do istotnego postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług, Apple może z 10-dniowym wyprzedzeniem: (I) wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług lub zamknąć Konto Użytkownika, przy czym Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne z tytułu Konta do daty wypowiedzenia włącznie; (II) wypowiedzieć licencję na aplikację; lub (III) uniemożliwić dostęp do Usług (lub dowolnej ich części) w każdym przypadku, w którym takie istotne naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 10 dni.

 

Ukraina

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Ukrainie lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone na rzecz Użytkownika bezpośrednio przez ADI, niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszej Umowie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści Reklamowe Użytkownika.

 

Wietnam

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do Dostawców Treści, którzy są rezydentami lub mają siedzibę w Wietnamie lub podlegają jurysdykcji tego kraju:

 

Usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone na rzecz Użytkownika bezpośrednio przez ADI, niezależnie od definicji „Apple” zawartej w niniejszej Umowie lub lokalizacji sklepu App Store wyświetlającego Treści Reklamowe Użytkownika.