Usługi reklamowe Apple
Środki promocyjne
Warunki

Data wejścia w życie: 8 sierpnia 2023 roku

Niniejsze warunki (niniejsze „Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika ze środków promocyjnych, które Apple może od czasu do czasu oferować w ramach korzystania przez użytkownika z usług reklamowych Apple („Usługa”) zgodnie z Warunkami korzystania z usług reklamowych Apple („Warunki korzystania z usługi”). Terminy pisane dużą literą, które są używane i niezdefiniowane w niniejszych Warunkach, mają znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z usługi.

 

1.  Kryteria udziału

Aby kwalifikować się do korzystania ze środków promocyjnych, użytkownik musi mieć ważne Konto w Usłudze, Konto musi zawierać ważną metodę płatności i spełniać wszystkie inne kryteria udziału określone przez Apple.

 

2.  Dostępność i data wygaśnięcia

Środki promocyjne mogą być oferowane przez ograniczony czas i mogą wygasnąć w określonym dniu lub po określonym czasie wskazanym przez Apple. Środki promocyjne są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo oraz w przypadku oszustwa, pomyłki lub wprowadzenia w błąd. Apple może zmienić lub zakończyć dowolną ofertę środków promocyjnych w dowolnym momencie i bez powiadomienia użytkownika.

 

3.  Ograniczenia

Środki promocyjne mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom określonym w ofercie, takim jak ograniczenie na liczbę środków, które można wykorzystać na Konto. Środki promocyjne są niezbywalne, nie można ich wymieniać na gotówkę lub inną wartość ani łączyć z innymi ofertami lub rabatami.

 

4.  Użytkowanie

Wszelkie środki promocyjne, które są automatycznie stosowane na Koncie użytkownika, będą dostępne do wykorzystania zgodnie z ofertą. Jeśli całkowity koszt transakcji przekroczy kwotę środków promocyjnych, użytkownik będzie odpowiedzialny za opłacenie pozostałego salda przy użyciu ważnej metody płatności zgodnie z Warunkami korzystania z usługi. Użytkownik nie otrzyma powiadomienia o wyczerpaniu środków promocyjnych.

 

5.  Anulowanie

Apple zastrzega sobie prawo do anulowania, cofnięcia lub zmiany dowolnych środków promocyjnych w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

 

6.  Podatki

Korzystanie ze środków promocyjnych podlega sekcji 7(e) Warunków korzystania z usługi.

 

7.  Waluta

Jeśli waluta środków promocyjnych różni się od waluty ustawionej na Koncie, kwota środków promocyjnych zostanie przeliczona na walutę Konta użytkownika zgodnie z procedurami przeliczania walut obowiązującymi w danym momencie w Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice we współczynnikach konwersji ani wynikające z nich zmiany wartości środków promocyjnych.

 

8.  Brak gwarancji

Apple nie gwarantuje wydajności, wyświetlania reklam ani korzystania z Usługi, w tym w odniesieniu do dostępności zasobów reklamowych lub kosztów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wykorzystania przez niego jakichkolwiek środków promocyjnych.

 

9.  Zmiany Warunków

Apple może modyfikować lub poprawiać niniejsze Warunki w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dalsze korzystanie ze środków promocyjnych po takich modyfikacjach lub poprawkach będzie równoznaczne z akceptacją takich modyfikacji lub poprawek.