Podmienky poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple pre jednotlivé krajiny
alebo oblasti

Dátum účinnosti:
1. februára 2024

Na používanie reklamných služieb spoločnosti Apple sa vzťahujú nasledujúce Podmienky poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple pre jednotlivé krajiny alebo oblasti. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa používajú, no nie sú definované, majú význam priradený v Podmienkach poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple (ďalej len „Podmienky poskytovania služby“).
 

Subjekty spoločnosti Apple

 

Ak nie je v tomto dokumente alebo Podmienkach poskytovania služby uvedené inak, výraz „Apple“ znamená ktorékoľvek alebo všetky subjekty z nasledujúcich v závislosti od lokality, v ktorej sa váš Reklamný obsah poskytuje prostredníctvom Služieb: 

  1. Apple Inc. so sídlom na adrese One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 pre Reklamný obsah zobrazovaný v Severnej, Strednej a Južnej Amerike (okrem Kanady a jej území a dŕžav) vrátane území a dŕžav Spojených štátov a dŕžav Francúzska a Spojeného kráľovstva v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Karibiku; 
  2. Apple Canada Inc. so sídlom na adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada pre Reklamný obsah zobrazovaný v Kanade alebo na jej územiach a v jej dŕžavách; 
  3. iTunes K.K. so sídlom na adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Japan pre Reklamný obsah zobrazovaný v Japonsku; 
  4. Apple Pty Limited so sídlom na adrese Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia pre Reklamný obsah zobrazovaný v Austrálii a na Novom Zélande vrátane ostrovných dŕžav, území a pridružených jurisdikcií; a
  5. Apple Distribution International Ltd. (ďalej len „ADI“) so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland pre Reklamný obsah zobrazovaný vo všetkých ostatných lokalitách.

 

Pevninská Čína

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v kontinentálnej Číne alebo podliehajú jej jurisdikcii:

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah: (i) vašou zmluvnou protistranou podľa tejto Dohody je spoločnosť Apple Advertising (Beijing) Ltd. so sídlom na adrese Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) v súvislosti so Službami s vami spoločnosť Apple Advertising (Beijing) Ltd. dohaduje prístup k používaniu Služieb; (iii) spoločnosť Apple Advertising (Beijing) Ltd. je oprávnená a môže fakturovať poplatky za prístup k Službám a ich používanie a ak vám bude fakturovať poplatky alebo vás vyzve inak, uhradíte platby spoločnosti Apple Advertising (Beijing) Ltd. podľa pokynov; a (iv) okrem spôsobov upozornenia spoločnosti Apple uvedených v časti 11 môžete v súlade s touto Dohodou aj poslať písomné oznámenie na nasledujúcu adresu spoločnosti Apple Advertising (Beijing) Ltd.: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing. 

 

Egypt

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Egypte alebo podliehajú jeho jurisdikcii:

 

Služby podľa tejto Dohody vám bude poskytovať priamo spoločnosť ADI, a to bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah.

 

Francúzsko

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na používanie Služieb vo Francúzsku:

 

Spoločnosť Apple a Poskytovateľ obsahu týmto vyjadrujú súhlas s tým, že sa na vaše používanie Služieb v obchode App Store vo Francúzsku a na akékoľvek ďalšie používanie Služieb na šírenie Kampaní vo Francúzsku vzťahuje zákon č. 93-122 z 29. januára 1993 známy ako „Sapin I“ a zákon 2016-1691 z 9. decembra 2016 známy ako „Sapin II“ (súhrnne „Zákon Sapin“). Vyplýva z nich, že ak konáte ako agent, nesmiete realizovať Kampaň v mene alebo v prospech inzerujúceho zákazníka (ďalej len „Inzerent“) v obchode App Store vo Francúzsku (t. j. Kampaň, ktorá sa zobrazuje predovšetkým na francúzskom území), ak je Inzerentom „Francúzska spoločnosť“. Na účely Podmienok poskytovania služby súhlasíte s tým, že „Francúzska spoločnosť“ je vo Francúzsku buď zaregistrovaná, založená alebo tam sídli iným spôsobom. Z tohto dôvodu nesmiete pri používaní Služieb konať tajne ako Agent ani zatajovať, že konáte ako Agent. V súlade s časťou 10 (Odškodnenie) ponesiete zodpovednosť a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple, jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, pridružené spoločnosti, agentov, dodávateľov a poskytovateľov licencií odškodníte a budete ich chrániť pred stratou v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z vášho porušenia Podmienok poskytovania služby.

 

Maďarsko

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Maďarsku alebo podliehajú jeho jurisdikcii:

 

Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali časti 7(f), 9(e), 9(g) a 13 Podmienok poskytovania služby a že s nimi, ako aj so všetkými Podmienkami poskytovania služby, výslovne súhlasíte.

 

Indonézia

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Indonézii alebo podliehajú jej jurisdikcii:

 

Služby podľa tejto Dohody vám bude poskytovať priamo spoločnosť ADI, a to bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah.

 

Rumunsko

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Rumunsku alebo podliehajú jeho jurisdikcii:

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý úver, ktorý vám spoločnosť Apple poskytne v súvislosti so Službami, predstavuje ponuku platobných podmienok, ktoré vám majú umožniť nákup Služby v súlade s Podmienkami poskytovania služby, a nepredstavuje poskytnutie úverových prostriedkov ani pripísanie na účet podľa rumunských zákonov (vrátane zákona č. 93/2009 o nefinančných bankových inštitúciách a výnimočného nariadenia vlády č. 99/2006 o úverových inštitúciách pre Kampane, ktoré sa v oblastiach IO a kapitálovej primeranosti výslovne považujú za oprávnené na ADU (definované nižšie)).

 

Rusko

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Ruskej federácii alebo podliehajú jej jurisdikcii:

 

Služby podľa tejto Dohody vám bude poskytovať priamo spoločnosť ADI, a to bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah.

 

Južná Kórea

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú v Kórejskej republike alebo podliehajú jej jurisdikcii: 

 

Bez ohľadu na časť 13 (Ukončenie platnosti) Podmienok poskytovania služby platí, že ak nedodržíte zásadné ustanovenie Podmienok poskytovania služby, spoločnosť Apple môže na základe 10-dňovej výpovede: (I) ukončiť platnosť Podmienok poskytovania služby a/alebo vášho Účtu, pričom vám zostane zodpovednosť za všetky nesplatené sumy v rámci vášho Účtu až do dátumu ukončenia platnosti vrátane neho; (II) ukončiť platnosť licencie na softvérovú aplikáciu; a/alebo (III) zabrániť prístupu k Službám (alebo k akejkoľvek ich časti), a to v každom prípade, pokiaľ nedôjde k náprave takéhoto závažného porušenia do 10 dní.

 

Ukrajina

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú na Ukrajine alebo podliehajú jej jurisdikcii:

 

Služby podľa tejto Dohody vám bude poskytovať priamo spoločnosť ADI, a to bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah.

 

Vietnam

 

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na Poskytovateľov obsahu, ktorí sídlia či sa nachádzajú vo Vietname alebo podliehajú jeho jurisdikcii:

 

Služby podľa tejto Dohody vám bude poskytovať priamo spoločnosť ADI, a to bez ohľadu na definíciu výrazu „Apple“ v tomto dokumente alebo na lokalitu obchodu App Store, v ktorom sa zobrazuje váš Reklamný obsah.