Reklamné služby
spoločnosti Apple
Propagačné kredity
Zmluvné podmienky

Dátum účinnosti: 8. augusta 2023

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie propagačných kreditov, ktoré spoločnosť Apple môže z času na času ponúkať v rámci vášho využívania reklamných služieb spoločnosti Apple (ďalej len „Služba“) v súlade s Podmienkami poskytovania Reklamných služieb spoločnosti Apple (ďalej len „Podmienky poskytovania služby“). Výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa používajú a nie sú definované v týchto Podmienkach, majú význam, ktorý im je priradený v Podmienkach poskytovania služby.

 

1.  Kritériá oprávnenosti

Aby ste mohli využívať propagačné kredity, musíte mať v Službe platný Účet, v Účte musíte mať nastavený platný spôsob platby a musíte spĺňať všetky ostatné kritériá oprávnenosti stanovené spoločnosťou Apple.

 

2.  Dostupnosť a vypršanie platnosti

Propagačné kredity môžu byť ponúkané na obmedzený čas a ich platnosť môže vypršať v konkrétny deň alebo po uplynutí určitého časového obdobia podľa určenia spoločnosťou Apple. Propagačné kredity sú neplatné, ak ich zakazuje zákon, a v prípade podvodu, omylu alebo nesprávneho výkladu. Spoločnosť Apple môže kedykoľvek upraviť alebo ukončiť akúkoľvek ponuku propagačných kreditov bez predchádzajúceho upozornenia.

 

3.  Obmedzenia

Na propagačné kredity sa môžu vzťahovať ďalšie obmedzenia uvedené v ponuke, napríklad obmedzenia počtu kreditov, ktoré možno využiť na jeden Účet. Akýkoľvek propagačný kredit je neprenosný, nemožno ho vymeniť za hotovosť ani inú protihodnotu a nemožno ho kombinovať s inými ponukami ani zľavami.

 

4.  Použitie

Akékoľvek propagačné kredity, ktoré sa automaticky pripíšu na váš Účet, budú k dispozícii na použitie tak, ako je uvedené v príslušnej ponuke. Ak celkové náklady na transakciu presiahnu sumu propagačného kreditu, nesiete zodpovednosť za úhradu zvyšného zostatku použitím platného spôsobu platby v súlade s Podmienkami poskytovania služby. Na vyčerpanie propagačných kreditov nebudete upozornení.

 

5.  Zrušenie

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, odvolať alebo upraviť akýkoľvek propagačný kredit bez predchádzajúceho upozornenia.

 

6.  Dane

Vaše používanie propagačných kreditov podlieha časti 7(e) Podmienok poskytovania služby.

 

7.  Mena

Ak sa mena vášho propagačného kreditu líši od meny nastavenej vo vašom Účte, suma propagačného kreditu sa prevedie na menu vášho Účtu podľa postupov pri prevode mien aktuálne používaných v spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne rozdiely v prepočítavacích kurzoch ani za žiadne zmeny hodnoty vášho propagačného kreditu, ktoré by z nich vyplývali.

 

8.  Žiadne záruky

Spoločnosť Apple nezaručuje realizáciu alebo zobrazenie vašej reklamy ani vaše využívanie Služby, a to ani s ohľadom na dostupnosť reklamného inventára alebo vaše náklady. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty ani škody, ktoré vzniknú v dôsledku vášho využívania akýchkoľvek propagačných kreditov.

 

9.  Zmeny Podmienok

Spoločnosť Apple môže tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše ďalšie používanie akýchkoľvek propagačných kreditov po vykonaní akýchkoľvek takých zmien alebo doplnení vyjadruje váš súhlas s nimi.