Reklamné služby
spoločnosti Apple
Daňové povinnosti a požiadavky

Dátum účinnosti: 8. augusta 2023

Na vaše používanie reklamných služieb spoločnosti Apple sa vzťahujú nasledujúce daňové povinnosti a požiadavky. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa používajú, no nie sú definované, majú význam priradený v Podmienkach poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple (ďalej len „Podmienky poskytovania služby“).

 

Austrália

 

Ak máte bydlisko v Austrálii alebo sa v Austrálii nachádzate, je podmienkou Podmienok poskytovania služby mať platné číslo ABN (Australian Business Number) a registráciu pre daň GST v Austrálii a vy vyhlasujete, že túto podmienku spĺňate. Spoločnosti Apple poskytnete uspokojivé dôkazy o svojom čísle ABN. Zaručujete sa, že spoločnosti Apple oznámite, ak prestanete byť držiteľom platného čísla ABN alebo registrácie pre daň GST.

 

Kolumbia

 

Ak máte bydlisko v Kolumbii alebo sa v Kolumbii nachádzate, je podmienkou Podmienok poskytovania služby byť obchodným zákazníkom registrovaným pre DPH (Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)) v Kolumbii a mať platné číslo NIT (t. j. Número De Identificación Tributaria) a vy vyhlasujete, že túto podmienku spĺňate. Na požiadanie spoločnosti Apple jej bezodkladne poskytnete uspokojivé dôkazy o čísle NIT. Vyhlasujete a zaručujete sa, že spoločnosti Apple bezodkladne oznámite, ak prestanete byť držiteľom platného čísla NIT alebo registrácie pre kolumbijskú DPH. Nesiete plnú zodpovednosť za úhradu akejkoľvek relevantnej kolumbijskej DPH a splnenie ďalších súvisiacich formálnych povinností týkajúcich sa DPH.

 

Maďarsko

 

Ak máte bydlisko v Maďarsku alebo sa v Maďarsku nachádzate, spoločnosť ADI týmto vyhlasuje, že ak budú splnené príslušné ustanovenia a minimálne požiadavky stanovené v zákone č. XXII z roku 2014 o dani z reklamy, splní si všetky prípadné povinnosti v oblasti daňového hlásenia a platieb.

 

India

 

Ak ste obyvateľom Indie alebo sa v Indii nachádzate, je podmienkou Podmienok poskytovania služby mať registráciu pre GST v Indii a vy vyhlasujete, že túto podmienku spĺňate a že poskytované Služby priamo súvisia s podnikaním, pre ktoré máte registráciu pre GST. Spoločnosti Apple poskytnete uspokojivé dôkazy o svojej registrácii pre indickú GST. Zaručujete sa, že spoločnosti Apple bezodkladne oznámite, ak prestanete byť držiteľom platnej registrácie pre GST v Indii. Všetky zrážkové dane alebo iné dane (vrátane, okrem iného, kompenzačných odvodov) sa účtujú vám a neznižujú sumu splatnú spoločnosti Apple podľa Podmienok poskytovania služby.

 

Japonsko

 

Ak máte sídlo alebo kanceláriu ústredia v Japonsku, súhlasíte s tým, že si odčítate akúkoľvek japonskú spotrebnú daň zo spotreby, ktorá sa platí za Služby podľa Podmienok poskytovania služby s výnimkou prípadov, keď vám Služby poskytuje spoločnosť iTunes K.K. Aby sa predišlo pochybnostiam, platí, že ak vám Služby poskytuje spoločnosť iTunes K.K., bude vám spoločnosť iTunes K.K. fakturovať za Služby príslušnú japonskú spotrebnú daň a vy sa zaväzujete túto japonskú spotrebnú daň uhradiť.

 

Nový Zéland

 

Ak máte bydlisko na Novom Zélande alebo sa na Novom Zélande nachádzate, je podmienkou Podmienok poskytovania služby poskytnúť spoločnosti Apple svoje číslo NZBN (New Zealand Business Number) a/alebo registračné číslo pre novozélandskú daň GST. 

 

Južná Kórea

 

Ak máte bydlisko v Kórejskej republike alebo sa v Kórejskej republike nachádzate, vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že (1) ste držiteľom platného obchodného registračného čísla alebo registračného čísla v službe NTS (ďalej len „kórejské daňové identifikačné číslo“) a príslušného osvedčenia alebo iného dokladu pre toto kórejské daňové identifikačné číslo; (2) spoločnosti Apple včas poskytnete svoje kórejské daňové identifikačné číslo a na požiadanie spoločnosti Apple poskytnete príslušné osvedčenie alebo iný doklad pre toto kórejské daňové identifikačné číslo; a (3) bezodkladne budete spoločnosť Apple informovať, ak prestanete byť držiteľom platného kórejského daňového identifikačného čísla.

 

Taiwan

 

Ak máte bydlisko na Taiwane alebo sa na Taiwane nachádzate, je podmienkou Podmienok poskytovania služby byť „podnikovým zákazníkom“ a mať platné daňové identifikačné číslo (t. j. Taiwan Unified Business Number) a vy vyhlasujete, že túto podmienku spĺňate. Spoločnosti Apple poskytnete uspokojivé dôkazy o daňovom identifikačnom čísle. Zaručujete sa, že spoločnosti Apple oznámite, ak prestanete byť držiteľom platného daňového identifikačného čísla alebo ak prestanete byť považovaní za „podnikového zákazníka“.

 

Turecko

 

Ak máte bydlisko v Turecku alebo sa v Turecku nachádzate, všetky zrážkové dane alebo iné dane (vrátane, okrem iného, daní zrážaných alebo odvádzaných z reklamných služieb podľa prezidentského dekrétu s číslom 476) sa účtujú vám a neznižujú sumu splatnú spoločnosti Apple podľa Podmienok poskytovania služby. Ak príslušné daňové úrady od spoločnosti Apple požadujú úhradu akýchkoľvek takýchto neuhradených súm dane, spoločnosti Apple na jej žiadosť bezodkladne vrátite príslušné dane, úroky, penále a prípadne aj náklady na súdne spory.