Podmínky reklamních služeb Apple

Datum účinnosti: 8. srpna 2023

TYTO PODMÍNKY SLUŽBY, VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH, HARMONOGRAMŮ NEBO JINÝCH DOKUMENTŮ, KTERÉ JSOU TÍMTO ZAČLENĚNY ODKAZEM (DÁLE JEN „PODMÍNKY SLUŽBY“ NEBO „SMLOUVA“), PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNÍ DOHODU A JSOU UZAVŘENY MEZI SPOLEČNOSTÍ APPLE A SUBJEKTEM, KTERÝ SOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY, NEBO JEHO OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM, VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, POVĚŘENCŮ, NOMINOVANÝCH OSOB, KONZULTANTŮ A DODAVATELŮ (JEDNOTLIVĚ NEBO SOUHRNNĚ „POSKYTOVATEL OBSAHU“ NEBO „VY“). UPRAVUJÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM POSKYTOVANÝM SPOLEČNOSTÍ APPLE (I) SPOJENÝM S ÚČTEM, KTERÝ JSTE SI VYTVOŘILI, KE KTERÉMU MÁTE PŘÍSTUP NEBO KTERÝ POUŽÍVÁTE V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY, (II) SOUVISEJÍCÍM S DISTRIBUCÍ VAŠEHO REKLAMNÍHO OBSAHU (DEFINOVANÉHO NÍŽE) NEBO (III) SOUVISEJÍCÍM S JAKÝMIKOLI JINÝMI SLUŽBAMI, PROGRAMY NEBO PRODUKTY, KTERÉ OBSAHUJÍ ODKAZ NA TYTO PODMÍNKY SLUŽBY (SOUHRNNĚ „SLUŽBY“), NEBO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB.

 

Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, pojem „Apple“ v závislosti na místě, kde je váš reklamní obsah prostřednictvím Služeb poskytován, znamená některý nebo všechny z následujících pojmů: Apple Inc., se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 pro reklamní obsah poskytovaný v Severní, Střední a Jižní Americe (s výjimkou Kanady a jejích území), včetně území Spojených států a francouzských a britských území v Severní Americe, Jižní Americe a Karibiku; Apple Canada Inc., se sídlem 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada pro reklamní obsah poskytovaný v Kanadě nebo na jejích územích; iTunes K.K., se sídlem Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokio 106-6140, Japonsko pro reklamní obsah poskytovaný v Japonsku; Apple Pty Limited, se sídlem Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Austrálie pro reklamní obsah poskytovaný v Austrálii, na Novém Zélandu, včetně ostrovních území a přidružených jurisdikcí; Apple Distribution International Ltd. („ADI“) se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika pro reklamní obsah poskytovaný ve všech ostatních lokalitách.

 

Potvrzujete společnosti Apple a souhlasíte s tím, že vy nebo váš představitel či zástupce, který uzavírá tyto Podmínky služby, jste plnoletí v jurisdikci (jurisdikcích), ve které (kterých) máte bydliště (v mnoha zemích to znamená, že je vám nejméně 18 let), a máte právo a oprávnění uzavřít tyto Podmínky služby svým jménem, a že pokud tyto Podmínky služby uzavírá váš zástupce nebo zmocněnec vaším jménem jako jménem společnosti, organizace, vzdělávací instituce nebo agentury, úřadu nebo ministerstva, tento zástupce nebo zmocněnec má právo a oprávnění vás právně zavázat ke všem podmínkám a povinnostem těchto Podmínek služby.

 

Souhlasíte s přijetím a dodržováním těchto Podmínek služby tak, jak jsou předloženy; se změnami, doplňováním nebo vymazáváním společnost Apple nesouhlasí a z důvodu nedodržení jakékoli části těchto Podmínek služby nebo z jakéhokoli jiného důvodu může společnost Apple podle vlastního uvážení odepřít přístup ke Službám.

 

ANGLICKÁ VERZE TÉTO SMLOUVY JE PŮVODNÍM, ZÁVAZNÝM DOKUMENTEM A UJEDNÁNÍM STRAN. POKUD SPOLEČNOST APPLE ZPŘÍSTUPNÍ TUTO SMLOUVU V JINÉM JAZYCE NEŽ V ANGLIČTINĚ, V PŘÍPADĚ ROZPORU S JAKÝMKOLI PŘEKLADEM DO JINÉHO JAZYKA JE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE.

 

S ohledem na výše uvedené a na vzájemné sliby a závazky uvedené v tomto dokumentu jste se vy a společnost Apple (souhrnně „Strany“) dohodli takto:

 

1.    Přístup. Přístup ke službám je podle vlastního uvážení společnosti Apple umožněn pouze Poskytovateli obsahu, který má se společností Apple nebo jejími přidruženými společnostmi uzavřenou jednu nebo více platných smluv týkajících se: (a) Poskytovatele obsahu, jehož materiály jsou poskytovány prostřednictvím Aplikací a zařízení (definováno níže), nebo (b) jiných osob nebo subjektů, které společnost Apple určí podle vlastního uvážení.

 

2.    Systémové požadavky. Používání Služeb může vyžadovat kompatibilní hardware, přístup k internetu a/nebo k mobilní síti a konkrétní software a čas od času může vyžadovat získání aktualizací nebo upgradů. Na systémové požadavky Poskytovatele obsahu se mohou vztahovat poplatky. Vzhledem k tomu, že používání Služeb může zahrnovat hardware, software a internetový a/nebo mobilní přístup, může být vaše schopnost používat Služby ovlivněna fungováním těchto faktorů. Důrazně doporučujeme vysokorychlostní internetový a/nebo mobilní přístup. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto systémové požadavky, které se mohou čas od času měnit, jsou vaší odpovědností. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby představují komerční služby pro komerční použití.

 

3.    Další smlouvy. Veškeré další platné smlouvy mezi společností Apple a vámi (souhrnně „Další smlouvy“) jsou od těchto Podmínek služby odděleny. Není-li v těchto Podmínkách služby nebo v Dalších smlouvách písemně uvedeno jinak, tyto Podmínky služby se v žádném případě nepovažují za podmínky Dalších smluv a naopak. Žádné porušení těchto Podmínek služby neznamená porušení jakékoli Další smlouvy a naopak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že plnění vašich závazků podle těchto Podmínek služby není podmíněno uzavřením jakýchkoli dalších smluv nebo poskytnutím jakýchkoli dalších prohlášení nebo záruk souvisejících se Službami ze strany společnosti Apple.  

 

4.    Vaše informace. Souhlasíte s tím, že budete poskytovat přesné, aktuální a úplné informace, včetně těch, které mohou být vyžadovány při registraci u společnosti Apple nebo při používání Služeb a v průběhu používání Služeb, mimo jiné včetně názvu společnosti, fyzické adresy, firemních platebních údajů, příslušných daňových informací (včetně případného daňového registračního čísla nebo osvědčení atd.) nebo dalších požadovaných informací (souhrnně „Data firemního uživatele“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služeb vám společnost Apple bude zasílat sdělení na e-mailovou adresu / e-mailové adresy nebo jinými komunikačními prostředky, které společnosti Apple poskytnete. Souhlasíte s tím, že vám společnost Apple může zasílat, ať už e-mailem nebo jinak, různá sdělení, mimo jiné včetně oznámení a faktur (nebo jiných materiálů souvisejících s vyúčtováním), v anglickém jazyce. Tímto potvrzujete, že jste schopni číst sdělení v anglickém jazyce a rozumět jim nebo že jste prakticky schopni nechat si sdělení v anglickém jazyce přeložit do jazyka, který vám vyhovuje nebo který je předepsán jurisdikcí/jurisdikcemi, jíž/jimž podléháte, a to bez jakýchkoli nákladů pro společnost Apple. Tímto potvrzujete, že veškerá Data firemního uživatele, které jste již společnosti Apple poskytli (mimo jiné v rámci procesu podávání žádosti společnosti Apple nebo při předchozím používání Služeb), jsou přesná, aktuální a úplná. Dále souhlasíte s tím, že budete podle potřeby udržovat a aktualizovat svoje Data firemního uživatele, aby byla přesná, aktuální a úplná. Chápete a berete na vědomí, že neposkytnutí, neaktualizace a neudržování přesných, aktuálních a úplných informací v souladu s těmito Podmínkami služby může kdykoli vést k pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke Službám nebo jejich používání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může ve svých záznamech uchovávat Vaše Data firemního uživatele a informace týkající se vašich Dat firemního uživatele, vašeho účtu a vašeho používání Služeb, včetně případů, kdy to vyžadují zákony a předpisy jurisdikce (jurisdikcí), v níž (nichž) sídlíte či máte pobočku nebo které/kterým podléháte, a všech jurisdikcí, ve kterých jsou vaše Kampaně nebo Reklamní obsah poskytovány, a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které jsou k dispozici na stránce apple.com/privacy, a že toto uchovávání může trvat i po ukončení vašeho používání Služeb.

 

5.    Účet a heslo. Jako registrovaný uživatel Služeb můžete být požádáni o zřízení účtu pro používání Služeb (dále jen „Účet“). Za svůj Účet nesete výhradní odpovědnost, včetně zachování důvěrnosti a bezpečnosti Účtu. Informace o svém Účtu nesmíte sdělit nikomu jinému, nesmíte nikomu dovolit používat váš Účet a nesmíte používat Účet někoho jiného bez oprávnění. Jste plně odpovědní za veškeré aktivity, které probíhají na vašem účtu nebo jeho prostřednictvím, včetně aktivit, k nimž společnost Apple zmocníte nebo k jejichž provedení dáte společnosti Apple pokyn, aby je provedla vaším jménem, a souhlasíte s tím, že společnost Apple neprodleně upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho Účtu nebo jiné porušení bezpečnosti. Společnost Apple nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného nebo jiného nesprávného použití vašeho Účtu.

 

6.    Reklamní služby.

 

a.   Přehled. Po přijetí těchto Podmínek služby a po dokončení dalších procesů nebo schválení, které může společnost Apple vyžadovat, můžete Služby využívat k nastavení, správě a platbám společnosti Apple za reklamní kampaně („Kampaně“), v nichž bude společnost Apple poskytovat váš reklamní obsah, včetně prezentovaných produktů, služeb a aktivit a výslovných nebo implicitních tvrzení v nich uvedených („Reklamní obsah“), v příslušných softwarových aplikacích nebo zařízeních společnosti Apple (souhrnně „Aplikace a zařízení“).

 

b.   Cílení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám společnost Apple může nabídnout možnost výběru, implementace nebo použití prvků nebo funkcí Služeb, které vám pomohou optimalizovat nebo zacílit poskytování vašeho Reklamního obsahu, mimo jiné včetně: (I) reklamní kreativy, (II) technické zpracování reklam a/nebo rozhodnutí o cílení reklamy, včetně výběru klíčových slov, cen za proklik a segmentů, (III) Aplikací a zařízení, (IV) cílů, na které může reklamní obsah směrovat recipienty reklamy (např. stažení aplikace, URL adresy, úvodní stránky), a (V) souvisejících URL adres a přesměrování a služeb a produktů inzerovaných na těchto URL adresách a přesměrováních (souhrnně „Cílení“). Cílení může, ale nemusí být k dispozici v kterýchkoli nebo veškerých Aplikacích a zařízeních a pro kteroukoli nebo všechny vaše Kampaně nebo Reklamní obsah. Společnost Apple a její přidružené společnosti vám mohou případně zpřístupnit určité volitelné funkce související s cílením, jako jsou návrhy nebo doporučení týkající se klíčových slov nebo aukčních nabídek, které vám mají pomoci s výběrem a generováním Cílení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejste povinni implementovat, používat, schvalovat k používání nebo se spoléhat na jakékoli funkce Cílení a případně se můžete k používání těchto funkcí přihlásit nebo se z používání těchto funkcí odhlásit. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZA IMPLEMENTACI, POUŽÍVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ, SPOLÉHÁNÍ SE A ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI CÍLENÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI VOLITELNÝCH FUNKCÍ CÍLENÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU IMPLEMENTOVÁNY POMOCÍ PRVKŮ NEBO FUNKCÍ SLUŽEB, NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VY A ŽE BUDETE DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ PRÁVNÍ A REGULAČNÍ POŽADAVKY, VČETNĚ POŽADAVKŮ JURISDIKCE (JURISDIKCÍ), V NÍŽ (NICHŽ) SÍDLÍTE ČI MÁTE POBOČKU NEBO KTERÉ (KTERÝM) PODLÉHÁTE, A VŠECH JURISDIKCÍ, VE KTERÝCH JSOU VAŠE KAMPANĚ NEBO REKLAMNÍ OBSAH POSKYTOVÁNY. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby a funkce Cílení a jakýkoli jejich aspekt jsou poskytovány a mohou být upraveny, pozastaveny nebo ukončeny podle vlastního uvážení společnosti Apple. S výhradou výše uvedeného opravňujete společnost Apple k provádění veškerého vámi vybraného, implementovaného nebo používaného Cílení.

 

c.   Beta verze, reklamní experimenty, Testování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nebo její přidružené společnosti mohou po předchozím oznámení nebo bez něj provádět nebo implementovat testy nebo experimenty nebo se účastnit testů nebo experimentů, které mohou přímo nebo nepřímo využívat nebo ovlivňovat vaše Kampaně nebo Reklamní obsah nebo jinak ovlivňovat vaše používání Služeb („Testování“), které se, pokud není dohodnuto jinak, řídí těmito Podmínkami služby. Souhlasíte s tím, že nezveřejníte žádné neveřejné informace týkající se takového Testování a souvisejících programů, produktů nebo funkcí, včetně jejich existence.

 

d.   Data zadavatele reklamy. Pokud vám některé funkce nebo vlastnosti Služeb umožňují poskytnout společnosti Apple informace o vašich zákaznících, produktech a službách („Data zadavatele reklamy“) za účelem použití Cílení a vy se rozhodnete tuto možnost využít, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může vaše Data zadavatele reklamy použít pro účely plnění vašeho Cílení. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za bezpečnost a důvěrnost vašich Dat zadavatele reklamy (s výhradou záruky společnosti Apple uvedené v části 6(h) tohoto dokumentu), že máte potřebná povolení a souhlasy (podle potřeby) k používání a poskytování vašich Dat zadavatele reklamy, že se zavazujete používat Data zadavatele reklamy prostřednictvím Služeb pouze k zákonným a povoleným účelům a že odstraníte Data zadavatele reklamy ze všech systémů, aplikací a zařízení Apple, které používáte v souvislosti se Službami, pokud již nemáte v úmyslu tyto údaje v souvislosti se Službami používat. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může používat informace o vašem používání Služeb a vaší interakci se společností Apple v souvislosti se Službami, včetně Dat zadavatele reklamy a Dat firemního uživatele, za účelem poskytování, vyhodnocování, úpravy nebo zlepšování Služeb a předávání informací o Službách. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může mít povinnost zveřejnit nebo zpřístupnit informace týkající se vašeho používání Služeb, vašeho Reklamního obsahu nebo vašich Kampaní (včetně rozhodnutí společnosti Apple nezobrazovat váš Reklamní obsah nebo Kampaně nebo pozastavit, ukončit či omezit zobrazování vašeho Reklamního obsahu nebo Kampaní), a společnost Apple vůči vám nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli zveřejněním nebo zpřístupněním, které společnost Apple v dobré víře považuje za nezbytné v souladu s touto povinností.

 

e.   Právo odmítnout Reklamní obsah. Společnost Apple si vyhrazuje právo: (I) odmítnout, odstranit, zrušit, neschválit nebo odvolat schválení jakéhokoli Reklamního obsahu, Kampaně nebo Cílení kdykoli a z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně přesvědčení společnosti Apple, že umístění Reklamního obsahu může vést k trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti společnosti Apple, může být v rozporu s Podmínkami služby, může být v rozporu se zásadami společnosti Apple nebo může být v rozporu s obchodními zájmy společnosti Apple, (II) požadovat úpravy Reklamního obsahu, a to i jako podmínku pro schválení šíření nebo pokračování v šíření, a (III) Reklamní obsah přiměřeně označit jako reklamní nebo propagační materiál v souladu s platnými zákony, předpisy nebo oborovými zvyklostmi nebo upravit váš Reklamní obsah nepodstatným způsobem, mimo jiné zvětšením nebo oříznutím, jak je to pro poskytování Služeb přiměřeně nutné. Bez ohledu na výše uvedené nesete za váš Reklamní obsah poskytnutý společnosti Apple výhradní odpovědnost. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některý Reklamní obsah, Poskytovatelé obsahu nebo materiály vlastněné Poskytovatelem obsahu nebo produkty a/nebo služby zadavatelů reklamy nemusí být způsobilé k propagaci prostřednictvím Služeb. Skutečnost, že společnost Apple neodmítla, neodstranila ani nezrušila Reklamní obsah, nijak nesnižuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše povinnosti a závazky podle těchto Podmínek služby a nezbavuje vás těchto povinností a závazků. Žádné ustanovení této Smlouvy ani poskytování Služeb společností Apple nelze vykládat tak, že společnost Apple podporuje jakýkoli váš Reklamní obsah.

 

f.   Omezená licence na Reklamní obsah. Tímto společnosti Apple udělujete nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, plně zaplacenou licenci k ukládání, používání, reprodukci, úpravám (pouze pro účely formátování), přenosu, předvádění a zobrazování Reklamního obsahu (za který se považuje veškerý obsah, včetně textu, zvuku, videa, obrázků, dodatelných podkladů, digitálních souborů, webových stránek, ochranných známek, prvků značky nebo jakéhokoli jiného duševního vlastnictví v nich obsaženého nebo z nich přístupného): (i) pro účely poskytování Služeb, mimo jiné včetně Testování, (ii) jak to mohou vyžadovat všechny platné zákony nebo předpisy, nebo (iii) jak je výslovně povoleno těmito Podmínkami služby.

 

g.   Prohlášení, záruky a ujednání Poskytovatele obsahu. Prohlašujete, zaručujete se a souhlasíte s tím, že: (I) máte plnou pravomoc se zavázat a plnit své závazky podle těchto Podmínek služby, že jste schopni takovou pravomoc a/nebo oprávnění prokázat a na žádost společnosti Apple tak bezodkladně učiníte ke spokojenosti společnosti Apple, že chápete a berete na vědomí, že pokud tak neučiníte, bude to považováno za závažné porušení těchto Podmínek služby; (II) vaše jednání a postupy při přístupu ke Službám nebo jejich používání, Reklamní obsah a Data zadavatele reklamy jsou a zůstanou v plném souladu se všemi příslušnými právními a regulačními požadavky, včetně jurisdikcí, ve kterých sídlíte či máte pobočku nebo kterým podléháte, a každé jurisdikce, ve které se zobrazují vaše Kampaně nebo Reklamní obsah; (III) VE VZTAHU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ APPLE JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA OBSAH REKLAMY, DATA ZADAVATELE REKLAMY A CÍLENÍ; (IV) jste držitelem nezbytných práv, oprávnění, souhlasů a povolení k veškerému použití Reklamního obsahu a Dat zadavatele reklamy v souvislosti se Službami a povolení veškerého použití Reklamního obsahu a Dat zadavatele reklamy společností Apple v rámci poskytování Služeb; (V) můžete a zavazujete se odstranit jakýkoli Reklamní obsah nebo Data zadavatele reklamy, pokud již nemáte všechna potřebná práva, oprávnění nebo souhlasy k používání takového Reklamního obsahu nebo Dat zadavatele reklamy; (VI) nebudete generovat automatizovaná, podvodná nebo jinak neplatná kliknutí, zobrazení nebo jiné akce a ani k tomu nebudete opravňovat žádnou třetí stranu; (VII) vědomě neporušíte ani nebudete obcházet jakákoli bezpečnostní opatření; (VIII) VAŠE PŘÍPADNÉ VOLBY A ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE CÍLENÍ BUDOU PLNĚ SPLŇOVAT VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ A REGULAČNÍ POŽADAVKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI POŽADAVKŮ A OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝBĚRU, IMPLEMENTACE A POUŽITÍ KLÍČOVÝCH SLOV V RÁMCI KAŽDÉ JURISDIKCE, VE KTERÉ SÍDLÍTE, KTERÉ PODLÉHÁTE NEBO VE KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ VAŠE KAMPANĚ NEBO REKLAMNÍ OBSAH; (IX) nic z Dat zadavatele reklamy nebo Reklamního obsahu ani jejich použití: (A) neporušuje copyright, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva jakékoli třetí strany; (B) neporušuje jakýkoli zákon, předpis nebo nařízení, včetně, bez omezení, zákonů a předpisů upravujících kontrolu vývozu a příslušné sankce; (C) není hanlivé nebo obchodně urážlivé; (D) není pornografické nebo obscénní; a (E) neobsahuje malware, spyware, viry, trojské koně, červy, časované bomby, ransomware nebo jiný podobné škodlivý programový kód; (X) jste získali všechna příslušná schválení, licence a povolení požadovaná pro Reklamní obsah, Data zadavatele reklamy a produkty a/nebo služby zadavatele reklamy, jakož i pro jejich používání, a ponesete odpovědnost za udržování takových schválení, licencí a povolení v plné platnosti a účinnosti po dobu platnosti těchto Podmínek služby; a (XI) pokud přistupujete ke Službám, používáte je nebo je implementujete jménem třetí strany (například jako zástupce nebo poskytovatel služeb): (i) jste a budete zákonně oprávněni k přístupu ke Službám, jejich používání nebo implementaci jménem každé takové třetí strany v této funkci; (ii) váš přístup, používání nebo implementace Služeb nepřekročí zákonné oprávnění poskytnuté každou takovou třetí stranou; (iii) každou takovou třetí stranu zavážete k těmto Podmínkám služby, a pokud jste z jakéhokoli důvodu žádnou takovou třetí stranu nezavázali těmito Podmínkami služby, budete odpovědní za splnění jakéhokoli závazku, který by každá taková třetí strana měla podle těchto Podmínek služby; a (iv) opravňujete společnost Apple ke komunikaci s každou takovou třetí stranou, jak je to přiměřeně nutné, včetně ověřování oprávnění uvedených v části 6(g)(XI)(i)–(iii) nebo k poskytování informací nebo materiálů požadovaných příslušným zákonem nebo předpisy a na žádost společnosti Apple budete společnosti Apple pomáhat v takové komunikaci.

 

h.   Záruka společnosti Apple. Společnost Apple prohlašuje a zaručuje, že: (I) má plnou pravomoc uzavírat závazky a plnit je podle těchto Podmínek služby; a (II) Služby budou poskytovány profesionálním způsobem. Pokud není uvedeno jinak, váš jediný opravný prostředek pro jakékoli porušení výše uvedených záruk je uveden v části 9(g) těchto Podmínek služby.

 

i.   Marketingový souhlas. Souhlasíte s tím, že vám společnost Apple může zasílat marketingová sdělení týkající se Služeb. Společnost Apple si může vyžádat a vy souhlasíte, že nebudete bezdůvodně zamítat, povolení k použití Reklamního obsahu, včetně všech ochranných známek a log, které se v Reklamním obsahu objevují, pro propagační účely v marketingových materiálech společnosti Apple. Společnost Apple musí písemně schválit jakoukoli tiskovou zprávu nebo oznámení, které se týká těchto Podmínek služby, Reklamního obsahu nebo vašeho vztahu se společností Apple, nebo na ně odkazuje.

 

j.   Prvky značky Apple. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple nesmíte používat ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy, loga ani jiná obchodní nebo produktová označení společnosti Apple k žádnému účelu. Všechna ostatní práva ve vztahu k ochranným známkám (včetně zákonných práv) jsou výslovně vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.

 

k.   Metriky vykazování. Pokud společnost Apple nabízí, poskytuje nebo zpřístupňuje přehledy o výkonu vašich kampaní nebo jejich analýzy („Metriky vykazování“), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že mezi Stranami budou tyto Metriky vykazování definitivními a závaznými měřeními výkonu společnosti Apple při poskytování Služeb a že v souvislosti se Službami nebudou povoleny žádné další metriky vykazování, ať už třetí strany, nebo jiné; za této situace však společnost Apple neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, vhodnosti nebo spolehlivosti Metrik vykazování, mimo jiné včetně zobrazení, konverzí a klepnutí v souvislosti se Službami.

 

l.   Využití dat. Společnost Apple má právo shromažďovat a používat ve spojitosti se Službami jakákoli data o aktivitách související s uživatelem. Tato data se používají k analýze, vykazování a vylepšování Služeb. Všechna data shromážděná společností Apple ve spojitosti se Službami budou zpracována a použita v souladu s jejími zveřejněnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na stránce o apple.com/privacy.

 

m.   Dodržování specifikací, obsahových pokynů a zásad. Souhlasíte s tím, že se budete řídit pokyny, požadavky, podmínkami, specifikacemi a obsahovými i dalšími zásadami, které společnost Apple poskytuje v souvislosti se Službami, mimo jiné včetně technických specifikací a zásad a obsahových pokynů poskytnutých nebo zpřístupněných společností Apple, včetně těch, které jsou dostupné v dokumentech searchads.apple.com/terms a/nebo ads.apple.com/cn/terms (oba jsou odkazem začleněny do těchto Podmínek služby a mohou být čas od času upraveny společností Apple), a souhlasíte s tím, že je budete pravidelně navštěvovat a kontrolovat. Nesete výhradní odpovědnost za správnost obsahu, formátu, fungování a aktualizování Reklamního obsahu, který jste odeslali nebo jinak použili v souvislosti se Službami. Pokud jde o inzerci v App Storu, berete na vědomí, že změny provedené ve vašem obsahu v App Storu (např. cena, popis atd.) mohou ovlivnit váš Reklamní obsah a že může trvat až šestnáct (16) hodin, než se takové změny v App Storu projeví ve Službách. Ve vztahu mezi Stranami nesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s vývojem, certifikací a schválením vašeho Reklamního obsahu.

 

n.   Vztah smluvních Stran. Tyto Podmínky služby vytvářejí nezávislý smluvní vztah mezi vámi a společností Apple. Tyto Podmínky služby nevytvářejí žádný zaměstnanecký vztah, zastupitelský vztah, partnerství, společný podnik, svěřeneckou povinnost ani žádnou jinou formu právního spojení mezi vámi a společností Apple a nebudete prohlašovat opak, ať už výslovně, implicitně, zdánlivě, nebo jinak.

 

o.   Důvěrnost. Čas od času může strana (jako „Poskytující“) sdělit nebo zpřístupnit druhé straně (jako „Příjemci“) v jakékoli formě (např. písemná, ústní, vizuální, elektronická nebo jakákoli jiná forma hmotné nebo nehmotné podstaty), určité neveřejné, proprietární a důvěrné informace nebo materiály, ať už jsou, nebo nejsou označeny jako důvěrné („Důvěrné informace“). Důvěrné informace zahrnují, bez omezení, neveřejné, proprietární a důvěrné informace o obchodním vztahu mezi vámi a společností Apple, poskytování Služeb společností Apple a výsledcích jejich používání a veškeré diskuse s tím související (např. neveřejné výrobní nebo marketingové plány), Metriky vykazování a jakékoli další duševní vlastnictví společnosti Apple (definované níže). Bez ohledu na výše uvedené však Důvěrné informace nezahrnují informace: (I) které jsou nebo se následně stanou obecně dostupnými pro veřejnost jinak než zaviněním nebo porušením smlouvy ze strany Příjemce, (II) u nichž může Příjemce prokázat, že je právoplatně vlastnil již předtím, než mu je Poskytující zpřístupnil, (III) které Příjemce vypracoval nezávisle, aniž by přitom použil Důvěrné informace, a (IV) které Příjemce právoplatně získal od třetí strany, která má právo mu je bez omezení předat nebo poskytnout. Důvěrné informace navíc nezahrnují žádný bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem („FOSS“) zahrnutý ve Službách a doprovázený licenčními podmínkami, které neukládají povinnosti důvěrnosti při použití nebo zveřejnění takového FOSS. Žádné ustanovení těchto Podmínek služby nezavazuje žádnou ze stran ke zveřejnění jakýchkoli důvěrných informací.

 

p.   Povinnosti týkající se Důvěrných informací. S výhradou a bez omezení oprávnění a licencí výslovně uvedených v tomto dokumentu Příjemce souhlasí s tím, že: (I) bude chránit Důvěrné informace Poskytujícího, a to přinejmenším se stejnou mírou opatrnosti, s jakou chrání své vlastní důvěrné a vlastnické informace podobného významu, avšak ne s menší než přiměřenou mírou opatrnosti, (II) bude používat Důvěrné informace Poskytujícího výhradně za účelem plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto Podmínek služby a v žádném případě ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí strany, a (III) neprozradí, nezveřejní ani nerozšíří Důvěrné informace nikomu jinému než těm zaměstnancům a konzultantům, kteří je potřebují znát k dosažení takového účelu a kteří jsou vázáni těmito Podmínkami služby, které zakazují neoprávněné zveřejnění nebo použití Důvěrných informací. Příjemce odpovídá za jakékoli porušení podmínek tohoto oddílu, a to i ze strany svých zaměstnanců nebo konzultantů. Příjemce může zpřístupnit Důvěrné informace v rozsahu požadovaném zákonem za předpokladu, že Příjemce vynaloží přiměřené úsilí, aby před takovým zpřístupněním informoval Poskytujícího o takovém požadavku, a podnikne přiměřené kroky k zajištění ochranného zacházení s Důvěrnými informacemi.

 

q.   Vlastnictví. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, ve vztahu mezi společností Apple a Poskytovatelem obsahu si Poskytovatel obsahu ponechává veškerá zákonná práva, nároky a zájmy, včetně všech práv duševního vlastnictví, k jakémukoli vámi poskytnutému Reklamnímu obsahu za předpokladu, že tento Reklamní obsah neobsahuje žádné Důvěrné informace společnosti Apple nebo duševní vlastnictví společnosti Apple, včetně kódu, nástrojů a technologií používaných v souvislosti se Službami nebo Aplikacemi a zařízeními („Duševní vlastnictví společnosti Apple“). Apple si ponechává veškerá zákonná práva, nároky a zájmy ve vztahu: (I) k Duševnímu vlastnictví společnosti Apple a (II) k veškerým analýzám, zprávám, datům a dalším informacím, které společnost Apple vyvinula v souvislosti s používáním Služeb, ať už byly zpřístupněny Poskytovatelům obsahu, nebo ne.

 

r.   Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení.

 

Pokud kdykoli zjistíte, že některá z funkcí nebo vlastností Služeb umožňuje shromažďovat informace umožňující identifikovat konkrétní osoby („Osobní údaje“), musíte: (I) neprodleně písemně informovat společnost Apple; (II) zachovávat přísnou důvěrnost a bezpečnostní opatření na ochranu Osobních údajů; (III) nepředávat žádné Osobní údaje žádné jiné straně; (IV) neprodleně informovat společnost Apple, pokud dojde k jakémukoli potenciálnímu nebo skutečnému narušení bezpečnosti Osobních údajů; (V) dodržovat všechny platné zákony, předpisy a mezinárodní dohody nebo smlouvy týkající se Osobních údajů, včetně těch, které se vztahují na předávání Osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do jurisdikce, o níž Evropská komise nebo případně švýcarský federální komisař pro ochranu osobních údajů a informací (FDPIC) nerozhodli, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů.

 

V souladu se zásadami společnosti Apple týkajícími se sledování souhlasíte s tím, že v souvislosti se Službami nebudete a ani se nebudete pokoušet získávat, používat nebo jinak zpracovávat jakékoli informace, které by mohly být použity ke sledování jakékoli osoby nebo zařízení, s výjimkou výslovného souhlasu uživatele prostřednictvím rozhraní App Tracking Transparency API. Sledování je definováno zásadami a pokyny společnosti Apple, včetně informací na webu o developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s.   Pobídky. Společnost Apple může podle svého uvážení nabídnout vám nebo jiným oprávněným uživatelům Služeb v souvislosti se Službou pobídky, včetně kreditů, propagačních akcí, slev nebo jiných peněžních či nepeněžních nabídek. Přijetí nebo používání jakýchkoli takových pobídek se řídí jak těmito Podmínkami služby, tak podmínkami pro propagační kredity reklamních služeb společnosti Apple (jsou k dispozici na stránce searchads.apple.com/promo-terms a/nebo ads.apple.com/cn/promo-terms/english a jsou odkazem začleněny do těchto Podmínek služby). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytování nebo používání Služeb podléhá takovým pobídkám a může jimi být ovlivněno, včetně nákladů nebo ceny stanovené prostřednictvím aukcí nebo jiných cenových mechanismů. 

 

7.    Platba za Služby.

 

a.   Jako protihodnotu za Služby se zavazujete zaplatit společnosti Apple a souhlasíte s tím, že společnost Apple použije vámi poskytnutou platební metodu k účtování veškerých poplatků, nákladů a odměn spojených se všemi Kampaněmi, které zakoupíte nebo realizujete prostřednictvím Služeb, po odečtení veškerých slev nebo propagačních akcí, které vám společnost Apple nabízí, a veškerých dalších částek (včetně případných daní a poplatků z prodlení), které mohou být účtovány na základě vašeho Reklamního obsahu, Kampaní, vašeho používání Služeb nebo vašeho Účtu nebo v souvislosti s nimi. Prohlašujete, zaručujete se a souhlasíte s tím, že (I) všechny příslušné platební metody spojené s vaším účtem nebo vaším používáním Služeb, mimo jiné včetně kreditní karty, debetní karty, bankovního účtu, elektronické peněženky a účtu automatického inkasa, jsou vámi platně autorizované k takovému použití podle všech platných zákonů, (II) pokud přidružíte nebo použijete platební metodu v držení vašeho oprávněného zástupce, pokud to vyžadují platné zákony, poskytnete svému zástupci platné oprávnění nebo s ním uzavřete platnou smlouvu o takovém použití, včetně příslušných úhrad, a na požádání můžete předložit a předložíte potvrzení o takovém oprávnění nebo dohodě, (III) ve vztahu mezi Stranami nesete výhradní odpovědnost za zabezpečení, zajištění a potvrzení oprávnění uvedených v tomto dokumentu a (IV) bez ohledu na použitou platební metodu nesete plnou odpovědnost za všechny platby splatné v souvislosti s vaším Reklamním obsahem, Kampaněmi, vaším používáním Služeb nebo vaším Účtem. Jste zodpovědní za včasnou úhradu všech poplatků a za to, že společnosti Apple poskytnete platnou platební metodu pro všechny poplatky. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může kdykoli po skutečném dodání jakékoli části Služeb prostřednictvím vaší platební metody účtovat platbu.

 

b.   Veškeré platby a vykazování související se Službami budou prováděny v měně, kterou si zvolíte v rámci svého Účtu nebo jinak v souvislosti s vaším používáním Služeb. Společnost Apple však není povinna podporovat více než jednu měnu na jeden účet bez ohledu na místo, kde jsou takové Služby poskytovány. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nemusí být schopna pro fakturaci nebo platbu zpřístupnit měnu, kterou upřednostňujete nebo používáte při běžném podnikání, nebo měnu, která je dostupná v jurisdikci, ve které sídlíte či máte pobočku nebo jíž podléháte, nebo je v této jurisdikci nařízená. Výslovně souhlasíte a potvrzujete, že jste schopni legálně provádět transakce se společností Apple podle těchto Podmínek služby v souladu s požadavky a omezeními vaší jurisdikce týkajícími se měn a plateb, včetně těch, které se týkají platebních převodů (včetně přeshraničních platebních převodů), plateb kreditní kartou a plateb za poskytnutí úvěru, s použitím měny nebo měn, které vám společnost Apple zpřístupní.

 

c.   Vaše používání Služeb vyžaduje možnost uzavírat smlouvy a provádět transakce elektronickou formou. POTVRZUJETE, ŽE VAŠE ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ STVRZUJÍ VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT TAKOVÝMI SMLOUVAMI A TRANSAKCEMI VÁZÁNI A UHRADIT PŘÍSLUŠNÉ PLATBY A ŽE JSTE OPRÁVNĚNI UZAVÍRAT TYTO SMLOUVY A TRANSAKCE. VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT VÁZÁNI ELEKTRONICKÝMI PODÁNÍMI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZÁZNAMY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH TRANSAKCÍ, KTERÉ PROVEDETE V RÁMCI SLUŽEB NEBO PŘI JEJICH POUŽÍVÁNÍ. Společnost Apple si vyhrazuje právo zrušit váš Účet nebo, pokud to Další smlouvy nezakazují, jakýkoli jiný účet Apple a požadovat alternativní formu platby, pokud dojde k podvodnému získání nebo použití platební metody v souvislosti se Službami. Pro přístup k vašim elektronickým záznamům a jejich uchovávání můžete být požádáni, abyste měli k dispozici určitý hardware a software, za což nesete výhradní odpovědnost.

 

d.   Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud není v tomto dokumentu nebo písemně ze strany společnosti Apple stanoveno jinak: (I) společnosti Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K., Apple Pty Limited a ADI jsou oprávněny poskytovat vám Služby v závislosti na místě, kde je váš reklamní obsah prostřednictvím Služeb poskytován; (II) společnosti Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. a Apple Pty Limited pověřily společnost ADI, aby jejich jménem vybírala platby za Služby poskytované a fakturované každou z nich; (III) společnost ADI je oprávněna a může od vás vybírat platby jménem svým a jménem společností Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. a Apple Pty Limited; (IV) faktury nebo jiné formy vyúčtování za Služby vystavené jedním nebo více z pěti zde uvedených subjektů společnosti Apple vám mohou ukládat, abyste platby zasílali společnosti ADI nebo jiné přidružené společnosti Apple; a (V) všechny tyto platby podle pokynů provedete určenému příjemci.

 

e.   Daně. Společnost Apple vám může fakturovat veškeré příslušné daně, odvody, cla, náklady, poplatky, srážky nebo jakékoli poplatky s rovnocenným účinkem, jak je ukládá jakýkoli daňový úřad na Služby poskytované společností Apple podle těchto Podmínek služby nebo v souvislosti s nimi, mimo jiné včetně daně z prodeje, daně z užívání, daně z přidané hodnoty („DPH“), daně z prodeje zboží a služeb a spotřební daně. Společnost Apple určí, vybere a odvede příslušné daně příslušným daňovým úřadům a vy souhlasíte s tím, že tyto daně zaplatíte na základě faktury vystavené společností Apple. V případě, že vám jakýkoli daňový úřad uloží povinnost dodržovat daňové předpisy, mimo jiné včetně přenesení daňové povinnosti, odvádění a vykazování DPH zákazníkem, přebíráte za tyto povinnosti plnou odpovědnost. V případě, že jakákoli částka, kterou máte společnosti Apple zaplatit podle těchto Podmínek služby, podléhá jakékoli příslušné srážkové nebo podobné dani uložené jakýmkoli daňovým úřadem („Srážková daň“) a že jste povinni takovou Srážkovou daň vybrat a odvést, souhlasíte s tím, že celá částka takové daně jde výhradně na váš účet a nesnižuje částku splatnou společnosti Apple. Příslušnou platbu navýšíte tak, že po odečtení a odvedení příslušné Srážkové daně zaplatíte a společnost Apple obdrží stejnou částku, jaká byla původně fakturována. Za dodržování těchto povinností nesete plnou odpovědnost. Bez ohledu na výše uvedené a kromě jakýchkoli pokynů, žádostí, požadavků nebo specifikací, které vám společnost Apple čas od času sdělí, souhlasíte s tím, že budete dodržovat daňové povinnosti a požadavky, které jsou k dispozici v dokumentech searchads.apple.com/terms a/nebo ads.apple.com/cn/terms, které jsou odkazem začleněny do těchto Podmínek služby.

 

f.   Souhlasíte s tím, že společnosti Apple oznámíte e-mailem jakýkoli spor týkající se faktury do třiceti (30) dnů od data přijetí faktury (dále jen „Lhůta pro řešení sporů ohledně faktur“). Spory ohledně faktur se zasílají e-mailem na adresu searchads-billing-inquiries@group.apple.com a musí obsahovat podrobné důvody sporu. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH NÁROKŮ TÝKAJÍCÍCH SE FAKTURY, VČETNĚ SLUŽEB A POPLATKŮ V NÍ UVEDENÝCH, POKUD NEBYLY NÁROKOVÁNY NEBO UPLATNĚNY VE LHŮTĚ PRO ŘEŠENÍ SPORŮ OHLEDNĚ FAKTUR. ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, POKUD FAKTURU NEZPOCHYBNÍTE VE LHŮTĚ PRO ŘEŠENÍ SPORŮ OHLEDNĚ FAKTUR, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE FAKTURA BUDE POVAŽOVÁNA ZA SPLATNOU V PLNÉ VÝŠI A „TAK, JAK JE“. V případě, že uzavřete smlouvu s třetí stranou, která bude zpracovávat faktury vaším jménem, vynaložíte komerčně přiměřené úsilí, abyste takové třetí straně poskytli požadované informace a/nebo oprávnění k usnadnění včasné platby společnosti Apple. Dále souhlasíte s tím, že vaše povinnost provádět včasné platby a/nebo včas informovat společnost Apple o sporných fakturách nebude snížena ani prominuta v důsledku jednání takové třetí strany.

 

g.   V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE VZDÁVÁTE VŠECH NÁROKŮ TÝKAJÍCÍCH SE (I) SLUŽEB A/NEBO (II) POPLATKŮ, POKUD NEBUDOU UPLATNĚNY DO ŠEDESÁTI (60) DNŮ PO DOKONČENÍ KAMPANĚ SPOJENÉ S TĚMITO SLUŽBAMI NEBO POPLATKY.

 

h.   Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poplatky, náklady a odměny jsou založeny výhradně na Metrikách vykazování spojených s Kampaní. Případná refundace (pokud k ní dojde) je v maximálním rozsahu povoleném zákonem na výhradním uvážení společnosti Apple a podléhá článku 9(g) těchto Podmínek služby.

 

i.   Společnost Apple se může podle svého uvážení rozhodnout, že vám nabídne nebo poskytne úvěr související se Službami za následujících podmínek:

 

I.   Splatnost všech částek splatných společnosti Apple je čtyřicet pět (45) dnů od data vystavení faktury společností Apple, pokud společnost Apple písemně nepožaduje jinak nebo pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Na opožděné platby se může vztahovat úrok, který se vypočítává denně za každý den, kdy se platba opozdí. Úroková sazba se vypočítá ze základní úrokové sazby („Základní sazba“) zvýšené o jedno procento (1 %) nebo o maximální částku povolenou příslušnými právními předpisy, podle toho, která z nich je nižší. Základní sazba bude založena na jakékoli vznikající nebo aktuálně převládající tržní konvenci pro stanovení referenční sazby v zemi platby v daném okamžiku. Pokud taková sazba není veřejně oznámena nebo ji společnost Apple nemůže jinak přiměřeně určit, pak se Základní sazba stanoví podle základní sazby centrální banky nebo jejího jednotného konsolidovaného ekvivalentu v zemi platby v daném okamžiku. Pokud je Základní sazba záporná, považuje se za nula procent (0 %). Pokud je požadována platba v jiném termínu než 45 (čtyřicet pět) dnů od data vystavení faktury společností Apple, stávají se takto upravené podmínky běžným obchodním postupem a jednáním mezi vámi a společností Apple.

 

II.      Úvěrový limit omezuje celkovou výši úvěru, který vám může být kdykoli poskytnut na základě těchto Podmínek služby, jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a společností Apple nebo na jakýkoli jiný prodej či poskytnutí úvěru jakéhokoli druhu ze strany společnosti Apple.

 

III.      Společnost Apple vám může kdykoli a z jakéhokoli důvodu poskytnout, upravit nebo zrušit úvěr podle svého uvážení, a to s oznámením nebo bez něj. Kromě jakýchkoli jiných opravných prostředků uvedených v těchto Podmínkách služby může společnost Apple bez předchozího upozornění přijmout nápravná opatření, mimo jiné pozastavit nebo zrušit vaši Kampaň (Kampaně) a/nebo váš Účet (Účty), kdykoli nesplacený zůstatek, který dlužíte společnosti Apple, překročí úvěrový limit.

 

IV.      Jako podmínku pro získání nebo další získávání úvěru můžete být požádáni, abyste předložili žádost o úvěr poskytnutou společností Apple a abyste společnosti Apple poskytli: (1) finanční informace, výkazy a zprávy, jako jsou rozvahy, výkazy peněžních toků a výkazy zisků a ztrát, jakož i zpráva auditora a poznámky k finančním výkazům, jsou-li k dispozici, a jakékoli další podobné informace nebo materiály, které se běžně poskytují jakémukoli jinému prodejci, věřiteli nebo poskytovateli úvěru na podporu poskytnutí úvěru; (2) další finanční informace, které může společnost Apple přiměřeně požadovat; a (3) pravděpodobnou současnou hodnotu posílení zajištění nebo úvěrového posílení, mimo jiné včetně bankovních záruk, záložních akreditivů, firemních záruk, bankovních akceptací směnek a osobních záruk. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při zvažování vašeho prodloužení nebo pokračování úvěru může společnost Apple ověřit vaši úvěruschopnost, a to i prostřednictvím služeb třetích stran.

 

j.   Faktury budou založeny na skutečné dodávce během fakturačního cyklu kalendářního měsíce a počet faktur se může lišit podle Kampaně. Aby se předešlo pochybnostem, společnost Apple bude generovat faktury podle svých Metrik vykazování jako jediného závazného měření výkonnosti společnosti Apple při poskytování jakýchkoli Služeb, na které se vztahuje tato Smlouva.

 

k.   V případě, že neprovedete včasnou platbu nebo jinak porušíte tyto Podmínky služby nebo jakékoli zde uvedené záruky, ponesete odpovědnost za všechny výdaje (včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení), které společnosti Apple vzniknou při vybírání těchto částek. Aniž by byla dotčena práva společnosti Apple na ukončení, pozastavení nebo úpravu podle oddílu 13, v případě, že porušíte tyto Podmínky služby, včetně nedodržení jakýchkoli platebních nebo úvěrových podmínek, si společnost Apple vyhrazuje právo okamžitě: (I) ukončit nebo pozastavit plnění svých závazků podle těchto Podmínek služby, (II) ukončit, pozastavit, upravit nebo omezit váš přístup ke Službám a/nebo (III) prohlásit všechny částky dlužné společnosti Apple za okamžitě splatné.

 

l.   Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli informace o platebních metodách, které poskytnete společnosti Apple, může společnost Apple sdílet se společnostmi, které jednají jménem společnosti Apple, jako jsou zpracovatelé plateb a/nebo úvěrové agentury, a to výhradně pro účely kontroly kredibility, realizaci plateb společnosti Apple, a obsluhu vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že pokud společnost Apple bude přesvědčena o tom, že je předání informací o jakékoli platební metodě nezbytné či vhodné k prosazení a/nebo ověření dodržování jakékoli části těchto Podmínek služby, tedy mimo jiné práva společnosti Apple poskytnout součinnost v rámci jakéhokoli soudního řízení týkajícího se vašeho používání Služby a/nebo tvrzení třetích stran, že Službu používáte nezákonně nebo že jejím používáním porušujete práva těchto třetích stran, má právo sdělit takové informace orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, aniž by za to vůči vám nesla odpovědnost.

 

8.    Duševní vlastnictví.

 

a.   Uznání vlastnictví. Souhlasíte s tím, že služby obsahují chráněné informace a materiály, které jsou ve vlastnictví společnosti Apple a/nebo jejích poskytovatelů licencí nebo jiných třetích stran, a jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony, a že takovéto proprietární informace nebo materiály nebudete využívat jiným způsobem, než při používání Služeb v souladu s těmito Podmínkami služby. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a s výjimkou případů, kdy platné zákony neumožňují společnosti Apple, aby vám v tom bránila, nesmí být žádná část Služeb reprodukována v žádné formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Apple.

 

b.   Autorská práva. Všechna autorská práva ke Službám jsou majetkem společnosti Apple a/nebo jejích poskytovatelů licencí.

 

c.   Ochranné známky. Apple, logo Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads a další ochranné známky, servisní známky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a/nebo v jiných zemích. Nezískáváte žádná práva ani licence ke kterékoli z výše uvedených ochranných známek a k jakémukoli použití těchto ochranných známek.

 

9.    Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti.

 

a.   PODLE ZÁKONŮ VE VAŠÍ JURISDIKCI MŮŽETE MÍT PRÁVA NEBO OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY NEZPŮSOBUJE ANI NEMÁ ZA ÚČEL OMEZENÍ, ZMĚNU NEBO VYLOUČENÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI, KTEROU NELZE PODLE ZÁKONA OMEZIT, ZMĚNIT NEBO VYLOUČIT. VŠECHNA OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI APPLE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY PLATÍ POUZE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ JE POVOLENÝ ZÁKONEM.

 

b.   SPOLEČNOST APPLE NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE APPLE MŮŽE ČAS OD ČASU ODEBRAT SLUŽBY (NEBO KONKRÉTNÍ PRODUKT ČI SLUŽBU, KTERÉ JSOU JEJICH SOUČÁSTÍ) NA NEURČENÉ ČASOVÉ OBDOBÍ NEBO KDYKOLI UKONČIT POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JAKO CELKU NEBO ČÁSTEČNĚ, POKUD JE TO NUTNÉ K OCHRANĚ ZÁJMŮ SPOLEČNOSTI APPLE. ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, LZE UPLATNIT ODPOVĚDNOST A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY STANOVENÉ V ODSTAVCI 9(G) NÍŽE.

 

c.   SPOLEČNOST APPLE NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE SLUŽBY NEBO VÁŠ KONKRÉTNÍ REKLAMNÍ OBSAH BUDOU DOSTUPNÉ VE VŠECH MÍSTECH A ŽE V ROZSAHU, V JAKÉM BUDOU DOSTUPNÉ, BUDOU K DISPOZICI VE VŠECH JAZYCÍCH POUŽÍVANÝCH V DANÝCH LOKALITÁCH. SPOLEČNOST APPLE TAKÉ NEPROHLAŠUJE, ŽE SLUŽBY NEBO VÁŠ REKLAMNÍ OBSAH JSOU VHODNÉ NEBO PŘÍPUSTNÉ PRO POUŽITÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ.

 

d.   VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. VŠECHNY PRODUKTY A SLUŽBY, KTERÉ VÁM JSOU DODÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, JSOU PRO VAŠE POUŽITÍ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VČASNOSTI, NÁROKŮ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CENY ZA SLUŽBY MOHOU BÝT ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ ZALOŽENY NA AUKČNÍM MODELU, KTERÝ SE MŮŽE MĚNIT NA ZÁKLADĚ ŘADY FAKTORŮ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PROPRIETÁRNÍCH ALGORITMŮ POUŽÍVANÝCH SPOLEČNOSTÍ APPLE.

 

e.   V ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST APPLE, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI KOMERČNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT, VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, NEBO V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, V PŘÍPADĚ CHYB NEBO OPOMENUTÍ V KTERÉMKOLI PRODUKTU, SLUŽBĚ, VLASTNOSTI NEBO FUNKCI, NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU, SLUŽBY, VLASTNOSTI NEBO FUNKCE DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ TEORIE SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁRUKY, TRESTNÍHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, PORUŠENÍ JAKÉKOLI ZÁKONNÉ POVINNOSTI, ZÁSADY ODŠKODNĚNÍ NEBO JINAK A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU NEBO JAKÉKOLI NÁPRAVY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI APPLE VŮČI VÁM PODLE TÉTO SMLOUVY ZA VEŠKERÉ ŠKODY (POKUD NENÍ VYŽADOVÁNA PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE ZRANĚNÍ OSOB) PŘESAHOVAT VÝŠI POPLATKŮ, KTERÉ JSTE V RÁMCI TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽEB SKUTEČNĚ ZAPLATILI NEBO MÁTE ZAPLATIT.

 

f.   SPOLEČNOST APPLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PŘI JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEDOJDE K SELHÁNÍ SÍTĚ, ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ DAT, ÚTOKŮM, VIRŮM, NARUŠENÍ FUNKCE, HACKINGU NEBO JINÝM BEZPEČNOSTNÍM INCIDENTŮM A ZŘÍKÁ SE JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ ODPOVĚDNOSTI.

 

g.   V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE NEBUDE V JAKÉMKOLI OHLEDU SCHOPNÁ REALIZOVAT VAŠI KAMPAŇ, JEDINÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI APPLE VŮČI VÁM A JEDINÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK BUDOU OMEZENY NA PRODLOUŽENÍ KAMPANĚ, DOKUD NEBUDOU NAPLNĚNY SMLUVNĚ DEFINOVANÉ METRIKY, NEBO KOMPENZACE MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 100 % POPLATKŮ SKUTEČNĚ ZAPLACENÝCH NEBO SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI APPLE NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEMŮŽE SPOLEČNOST APPLE ZAJISTIT, ŽE BUDOU ZOBRAZENY JAKÉKOLI REKLAMY ZALOŽENÉ NA AUKCI.

 

10.  Odškodnění. POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST APPLE A ZABRÁNÍTE ŠKODÁM VZNIKLÝM SPOLEČNOSTI APPLE, JEJÍM ŘEDITELŮM, VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM, ZAMĚSTNANCŮM, PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM, ZÁSTUPCŮM, DODAVATELŮM A POSKYTOVATELŮM LICENCÍ V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ODPOVĚDNOSTÍ, VÝDAJI, NÁKLADY, POPLATKY, POKUTAMI NEBO JINÝMI DRUHY ŠKOD, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A VŠECH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S VYMÁHÁNÍM TOHOTO USTANOVENÍ, POKUD VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S: (A) VAŠÍM PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY VČETNĚ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO UJEDNÁNÍ, KTERÉ JSTE UČINILI; (B) VAŠÍM NESPRÁVNÝM, NEOPRÁVNĚNÝM NEBO NEZÁKONNÝM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB; (C) JAKÝMIKOLI NÁROKY, ŽE VÁŠ REKLAMNÍ OBSAH, DATA ZADAVATELE REKLAMY, DATA FIREMNÍHO UŽIVATELE NEBO CÍLENÍ POUŽÍVANÉ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI (I) SI PŘISVOJUJÍ, ZNEUŽÍVAJÍ NEBO PORUŠUJÍ PATENT, AUTORSKÉ PRÁVO, OCHRANNOU ZNÁMKU, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, POUŽITÍ NÁVRHU NEBO JAKÉKOLI JINÉ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NEBO VLASTNICKÁ PRÁVA TŘETÍ STRANY; (II) HANOBÍ NEBO PORUŠUJÍ DŮVĚRNOST NEBO SOUKROMÍ JINÉHO SUBJEKTU; (III) PŘEDSTAVUJÍ NEPRAVDIVÉ, KLAMAVÉ, NEKALÉ NEBO ZNEUŽÍVAJÍCÍ MATERIÁLY NEBO POSTUPY, VČETNĚ TĚCH SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMAMI NEBO PRODEJEM; NEBO (IV) PORUŠUJÍ JAKÝKOLI PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEBO PŘEDPIS.

 

11.  Oznámení. Společnost Apple vám může zaslat oznámení týkající se služeb zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních informacích vašeho Účtu, zasláním dopisu poštou na kontaktní adresu uvedenou v kontaktních údajích vašeho Účtu nebo zasláním oznámení na příslušnou platformu Služeb (např. web). E-mailová oznámení společnosti Apple vstoupí v platnost okamžitě poté, co vám je společnost Apple odešle, bez ohledu na okamžik přijetí nebo přečtení. Poštovní oznámení společnosti Apple nabudou účinnosti (a) po osobním doručení, (b) tři pracovní dny po odeslání komerčním dopravcem s písemným dokladem o doručení nebo (c) pět pracovních dnů po odeslání prioritní doporučenou poštou s předem hrazeným poštovným. Kopie těchto e-mailových a poštovních oznámení bude také poskytnuta vašemu primárnímu kontaktu pro Služby, pokud jste ho uvedli. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat vaši e-mailovou a poštovní schránku, zda vám nepřicházejí oznámení od společnosti Apple, že budete všechna taková oznámení bezodkladně číst a že budete společnost Apple informovat, pokud ztratíte přístup k e-mailové adrese nebo poštovní adrese uvedené v kontaktních údajích vašeho Účtu. Oznámení společnosti Apple zveřejněná na příslušné platformě Služeb vstupují v platnost okamžitě. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna oznámení týkající se těchto Podmínek služby zaslaná společnosti Apple nabudou účinnosti (x) po osobním doručení, (y) tři pracovní dny po odeslání komerčním dopravcem s písemným dokladem o doručení, nebo (z) pět pracovních dnů po odeslání doporučenou poštou s předem hrazeným poštovným. Oznámení je třeba odeslat metodami uvedenými výše v bodech (x), (y) a (z) na adresu Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Smluvní strana může změnit svou e-mailovou nebo poštovní adresu, když o tom zašle druhé straně výše popsaným způsobem písemné oznámení.

 

12.   Změna nebo doplnění Podmínek služby. Společnost Apple si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit nebo doplnit tyto Podmínky služby. Po takové úpravě budou upravené Podmínky služby dostupné na stránce searchads.apple.com/terms-of-service a/nebo ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, nebo na jiném přístupném místě oznámeném společností Apple, a vstoupí v platnost, jakmile vám budou oznámeny, v souladu s výše uvedeným oddílem 11 nebo později, jak je uvedeno v takovém oznámení. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně navštěvovat stránku searchads.apple.com/terms-of-service a/nebo ads.apple.com/cn/terms-of-service/english nebo jiné dostupné místo oznámené společností Apple, a že budete tyto Podmínky služby kontrolovat, včetně případných změn, které mohou být vyznačeny aktualizací Data účinnosti uvedeného v horní části Podmínek služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky služby a zjišťovat jejich změny. POKUD S JAKOUKOLI ZMĚNOU PODMÍNEK SLUŽBY NESOUHLASÍTE, MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT VEŠKERÝ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. POKUD VÁM SPOLEČNOST APPLE NEOZNÁMÍ JINAK, BUDE VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PO JAKÉKOLI ÚPRAVĚ PODMÍNEK SLUŽBY POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI SLUŽBY VE ZMĚNĚNÉM ROZSAHU.

 

13.  Ukončení. Kterákoli ze stran může dle vlastního uvážení tyto Podmínky služby kdykoli ukončit na základě výpovědi bez udání důvodu, avšak za předpokladu, že jakékoli další používání Služeb Poskytovatelem obsahu po takové výpovědi bude podléhat aktuálně platným Podmínkám služby. Po vypršení platnosti nebo ukončení této Smlouvy, pokud není v těchto Podmínkách služby výslovně stanoveno jinak nebo pokud to nevyžadují platné právní předpisy: (a) veškerá práva, licence, souhlasy a oprávnění udělená jednou ze Stran druhé Straně podle této smlouvy okamžitě zaniknou; (b) přestanete využívat všechny Služby; a (c) veškeré poplatky dlužné společnosti Apple podle těchto Podmínek služby budou okamžitě splatné. PRÁVA A POVINNOSTI UVEDENÉ V ODDÍLU 6(o), ODDÍLU 6(p), ODDÍLU 6(r), ODDÍLU 7(a), ODDÍLU 7(g) A ODDÍLECH 8 až 15 ZŮSTÁVAJÍ PLATNÉ I PO VYPRŠENÍ PLATNOSTI NEBO UKONČENÍ TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY. BEZ OHLEDU NA COKOLI, CO JE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY UVEDENO JINAK, MŮŽE SPOLEČNOST APPLE PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, OKAMŽITĚ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ POZASTAVIT, UKONČIT NEBO JINAK ODEPŘÍT VÁŠ PŘÍSTUP KE VŠEM SLUŽBÁM NEBO JEJICH ČÁSTI NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ. Tento oddíl 13 neomezuje žádná jiná práva společnosti Apple ani její opravné prostředky, ať už podle zákona, po právu nebo podle těchto Podmínek služby.

 

14.  Rozhodné právo. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO PODMÍNKY SLUŽBY A VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SE ŘÍDÍ ZÁKONY STÁTU KALIFORNIE, S VÝJIMKOU KOLIZNÍCH NOREM, A ŽE VÝLUČNOU JURISDIKCÍ PRO JAKÉKOLI ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDOU STÁTNÍ A FEDERÁLNÍ SOUDY PRO SEVERNÍ KALIFORNII. TÍMTO SE VZDÁVÁTE PRÁVA VZNÉST NÁMITKU PROTI VÝŠE UVEDENÉ VOLBĚ PRÁVA, OSOBNÍ PŘÍSLUŠNOSTI NEBO SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. 

 

15.  Různé. Tyto Podmínky služby, včetně všech jejich příloh, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple a řídí se jimi vaše používání Služeb, přičemž nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a společností Apple, s výjimkou těch, které jsou písemně uvedeny v Dalších smlouvách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple nesmíte tyto Podmínky služby postoupit, a to mimo jiné ani na základě zákona nebo sloučení, a jakýkoli pokus o postoupení těchto Podmínek služby bez takového předchozího písemného souhlasu je neplatný. Pokud bude některá část těchto Podmínek služby shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána v souladu s platnými právními předpisy tak, aby co nejlépe odrážela původní záměry stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost Apple neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že se zříká takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek služby. Společnost Apple nenese odpovědnost za nesplnění jakýchkoli závazků z příčin, které nemůže ovlivnit. Tyto Podmínky služby nejsou ve prospěch žádných třetích stran.

PŘÍLOHA 1

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Francii

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na používání Služeb v souvislosti s Kampaněmi ve Francii:

 

Společnost Apple a Poskytovatel obsahu tímto souhlasí s tím, že zákon 93-122 z 29. ledna 1993, známý jako „Sapin I“, a zákon 2016-1691 z 9. prosince 2016, známý jako „Sapin II“ (souhrnně „Sapinův zákon“) se vztahují na vaše používání Služeb v App Storu ve Francii a veškeré další využití Služeb k šíření Kampaní ve Francii. Pokud tedy jednáte jako zprostředkovatel, nesmíte jménem nebo ve prospěch zákazníka zadávajícího reklamu („Zadavatel reklamy“) realizovat Kampaň v App Storu ve Francii (tj. Kampaň, která je přijímána především na území Francie), pokud Zadavatel reklamy je „francouzskou společností“. Pro účely této Přílohy 1 souhlasíte s tím, že „francouzská společnost“ je společnost registrovaná, založená nebo jinak sídlící ve Francii. Za tímto účelem je zakázáno, abyste při používání Služeb jednali tajně jako Zástupce nebo abyste skrývali, že jednáte jako Zástupce. Podle oddílu 10 (Odškodnění) nesete odpovědnost a souhlasíte s tím, že společnost Apple, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí odškodníte a ochráníte před škodami v souvislosti jakýmikoli nároky vyplývajícími z vašeho porušení této Přílohy 1.

PŘÍLOHA 2

(k Podmínkám služby)

Další podmínky pro Jižní Koreu

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Korejské republice nebo podléhají jurisdikci této republiky:

 

Bez ohledu na výše uvedenou část 13 (Ukončení), pokud nedodržíte podstatné ustanovení těchto Podmínek služby, může společnost Apple s desetidenní výpovědní lhůtou: (I) ukončit platnost těchto Podmínek služby a/nebo vašeho Účtu a vy budete nadále povinni uhradit všechny dlužné částky v rámci vašeho Účtu až do data ukončení platnosti včetně; (II) ukončit platnost licence k softwarové aplikaci a/nebo (III) znemožnit přístup ke Službám (nebo jejich části), a to v každém případě, pokud takové závažné porušení do 10 dnů nenapravíte.

PŘÍLOHA 3

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Maďarsko

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Maďarsku nebo podléhají maďarské jurisdikci:

 

Společnost Apple vás výslovně upozorňuje na oddíly 7(f), 9(e), 9(g) a 13 Podmínek služby. Tímto potvrzujete, že jste se s těmito ustanoveními seznámili a že s nimi výslovně souhlasíte, stejně jako s celými Podmínkami služby.

PŘÍLOHA 4

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Rumunsko

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Rumunsku nebo podléhají rumunské jurisdikci:

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli poskytnutí úvěru společností Apple v souvislosti se Službami je nabídkou platebních podmínek, které vám umožní zakoupit Služby podle těchto Podmínek služby, a nepředstavuje poskytnutí úvěrových prostředků nebo úvěrovou činnost podle rumunských právních předpisů (včetně zákona č. 93/2009 o nefinančních bankovních institucích a mimořádného nařízení vlády č. 99/2006 Sb. o úvěrových institucích, resp. kapitálové přiměřenosti).

PŘÍLOHA 5

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Rusko

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Ruské federaci nebo podléhají její jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

PŘÍLOHA 6

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro kontinentální Čínu

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v kontinentální Číně nebo podléhají její jurisdikci:

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, bez ohledu na zde uvedenou definici pojmu „Apple“ nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah: (i) vaší smluvní protistranou podle této Smlouvy je společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd., se sídlem na adrese Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) v souvislosti se Službami s vámi společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd. uzavírá smlouvu o přístupu k používání Služeb; (iii) společnost Apple Advertising (Beijing) Ltd. je oprávněna a může vám vystavit fakturu za váš přístup ke Službám a jejich používání a v případě vystavení faktury nebo jiného pokynu jste povinni poukázat své platby společnosti Apple Advertising (Beijing) Ltd. podle pokynů; a (iv) kromě způsobů oznamování společnosti Apple uvedených v oddíle 11 můžete podat písemné oznámení podle této Smlouvy na následující adresu adresovanou společnosti „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing.

 

Bez ohledu na cokoli, co by bylo v rozporu s oddílem 14, dále souhlasíte s tím, že veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek služby nebo v souvislosti s nimi nebo s vaším používáním Služeb budou předloženy Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komisi (CIETAC) v Pekingu k rozhodčímu řízení, které bude vedeno v souladu s rozhodčími pravidly CIETAC platnými v době podání žádosti o rozhodčí řízení, jakož i s následujícími podmínkami: Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany. Každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce. Třetího rozhodce, který bude vykonávat funkci předsedajícího rozhodce, vyberou společně dva rozhodci jmenovaní stranami. Pokud nelze předsedajícího rozhodce vybrat do 30 dnů po jmenování druhého rozhodce, je předseda CIETAC oprávněn ho jmenovat. Předsedající rozhodce není a nebyl státním příslušníkem Čínské lidové republiky ani Spojených států. Fyzická osoba, která je držitelem hongkongského pasu nebo má právo pobytu v Hongkongu, avšak nikdy nebyla státním příslušníkem Čínské lidové republiky před 1. červencem 1997, se však nepovažuje za státního příslušníka Čínské lidové republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany dále souhlasí s tím, že všichni rozhodci mohou být jmenováni mimo rozhodčí senát CIETAC, jak je stanoveno v rozhodčím řádu CIETAC platném v době podání žádosti o rozhodčí řízení. Místem rozhodčího řízení bude Peking, Čínská lidová republika. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Smluvní strany se dohodly, že kromě pravidel CIETAC bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s pravidly mezinárodní advokátní komory (IBA) o dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení. Smluvní strany zachovají mlčenlivost o veškerých rozhodčích řízeních a veškerých nálezech v rozhodčím řízení, včetně zachování důvěrnosti všech materiálů z rozhodčího řízení vytvořených pro účely rozhodčího řízení a všech dalších dokumentů předložených jinou stranou, které nejsou jinak veřejné, s výjimkou případů, kdy zveřejnění může být od Strany vyžadováno na základě zákonné povinnosti, za účelem ochrany nebo uplatnění zákonného práva nebo za účelem výkonu nebo napadení rozhodčího nálezu v soudním řízení před soudem nebo jiným soudním orgánem. Rozhodci ve svém nálezu dle vlastního uvážení přiznají vítězné straně případné náklady a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení. Vítězná strana má rovněž nárok na uhrazení poplatků a nákladů na právní zastoupení v jakémkoli dalším soudním řízení, při kterém bude potvrzen a/nebo vymáhán jakýkoli nález z rozhodčího řízení.

PŘÍLOHA 7

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Indonésii

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Indonésii nebo podléhají indonéské jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.

PŘÍLOHA 8

(k Podmínkám služby)

Dodatečné podmínky pro Egypt

Následující podmínky jsou začleněny do Podmínek služby a vztahují se na Poskytovatele obsahu, kteří mají sídlo nebo pobočku v Egyptě nebo podléhají egyptské jurisdikci:

 

Služby podle této Smlouvy vám poskytuje přímo společnost ADI bez ohledu na definici pojmu „Apple“ uvedenou v této smlouvě nebo na umístění App Storu, který poskytuje váš Reklamní obsah.