Apple’i reklaamiees­kirjad

Need eeskirjad aitavad selgitada, mis on Apple’i reklaamiteenuste abil teie sisu reklaamimisel lubatud ja mis mitte.  

Rakenduse reklaamimisel peate lisaks kõigile App Store’i eeskirjadele ja suunistele järgima kõiki järgmisi reklaamimisega seotud eeskirju. Kui rikute mõnda neist eeskirjadest, pole teie rakendus Apple’i reklaamiteenuste kasutamiseks sobilik. Reklaamide tagasilükkamise, peatamise või viivitamise vältimiseks lugege meie eeskirjad läbi ja hoidke end nendega kursis.

Viimati värskendatud 28. augustil 2023.


1. Reklaamija kohustused

Teil on järgmised kohustused.

 • 1.1 Peate järgima Apple’i reklaamiteenuste teenusetingimusi.

 • 1.2 Teie rakendus peab järgima kõiki App Store’i suuniseid.

 • 1.3 Teie reklaamisisu, sealhulgas App Store’i esitatav sisu, mida kasutatakse teie reklaami genereerimiseks, ja Apple’i reklaamiteenuste kasutamine peavad järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, sealhulgas iga sellise riigi või piirkonna seaduseid ja määruseid, kus te reklaamite.

 • 1.4 Teie reklaamisisu ja Apple’i reklaamiteenuste kasutamine ei tohi rikkuda ühegi poole intellektuaalomandi õigusi, isiklikke õigusi ega mikrolülituse topoloogiat. Mis tahes teise poole intellektuaalomandi, logo, graafikaelementide, kunstiteose, heli, filmi, kuulsuse või isiku lisamiseks või kasutamiseks peab olema nõuetekohane kasutuslitsents.

 • 1.5 Kõik reklaamisisus esitatavad väited peavad olema piisavalt põhjendatud.

 • 1.6 Reklaamisisu ei tohi olla eksitav.

 • 1.7 Reklaamisisu ei tohi petta kasutajaid esitama isikuandmeid (1) ilma teadva nõusolekuta või eksitaval või valel ettekäändel ega (2) pooltele, kes koguvad isikuandmeid edasimüümise, kauplemise või vahetamise eesmärgil või väärkasutavad neid muul viisil.

 • 1.8 Teie rakenduse pealkiri, kirjeldus, pildid ja eelvaated peavad App Store’is täpselt kajastama rakenduse eesmärki ja põhiolemust.

 • 1.9 Apple’i nime, toodete, logo või muude kaubamärgitunnuste kasutamine ilma eelneva loata on keelatud.

 • 1.10 Teil peavad olema kõik reklaamimiseks nõutavad litsentsid ja load ning peate need vastavasisulise nõude või taotluse saamise korral esitama Apple’ile.

2. Mandri-Hiinas reklaamimine

 • 2.1 Mandri-Hiinas reklaamimiseks võidakse nõuda ärilitsentse, lube, riigiasutuse heakskiitu või muid materjale või teavet.

 • 2.2 Teatud valdkondades või kategooriates võib reklaamimine olla lubatud ainult äriettevõttest juriidilistele isikutele.

 • 2.3 Teatud valdkondades või kategooriates kehtivad reklaamidele vanusepiirangud.

 • 2.4 Reklaamid peavad olema lihtsustatud hiina keeles ja olete kohustatud järgima kindlaid sisunõudeid.

 • Mandri-Hiinas reklaamimise täpsemaid nõudeid lugege Apple’i reklaamisuunistest Mandri-Hiina kohta.

3. Keelatud sisu

Apple ei luba üheski reklaamis järgmist keelatud sisu.

 • 3.1 Diskrimineeriv sisu – reklaamisisu, mis õhutab mis tahes rassist, soost, veendumusega, rahvusliku päritoluga, puudega, usutunnistusega, vanuses, keelega, seksuaalse sättumusega, sooidentiteediga või majandusliku olukorraga isiku või rühma vastu viha, vägivalda, ahistamist või rassismi.

 • 3.2 Laimav sisu – kedagi laimav, halvustav või kellegi au teotav reklaamisisu.

 • 3.3 Roppus – ropp või nilbe reklaamisisu, sealhulgas labane sõnastus või fraasid.

 • 3.4 Täiskasvanutele mõeldud sisu – reklaamisisu, mis reklaamib täiskasvanutele mõeldud teemasid või vulgaarset sisu, näiteks pornograafiat, „Kaamasuutrat“, erootikat või sisu, mis reklaamib seksiõpetusi või muid seksmänge.

 • 3.5 Kontrollitavad ained – reklaamisisu, mis otseselt või kaudselt võimaldab või reklaamib tubakatoodete, ebaseaduslike uimastite või narkootikumide müüki, levitamist või kasutamist, alkoholi liigtarvitamist või alaealiste alkoholi tarvitamist.

 • 3.6 Relvad või laskemoon – reklaamisisu, mis otseselt või kaudselt võimaldab või reklaamib püsside, tulirelvade, relvade või laskemoona, lõhkeainete või ilutulestiku müüki, levitamist või kasutamist.

 • 3.7 Vastuoluline sisu – reklaamisisu, mida peetakse solvavaks või vulgaarseks või mis hõlmab isiku või kindla ettevõtte või asutuse vastu suunatud isiklikke rünnakuid, kiusamist või hirmutamist.

 • 3.8 Võltsitud dokumendid – ebaseaduslik või litsentsita reklaamisisu, mis reklaamib võltsdokumente, -materjale, -tooteid või -teenuseid, mis ei pruugi olla seaduslikud.

 • 3.9 Sobimatud äritavad – reklaamisisu, mis pakub sobimatuid hüvesid allalaadimise eest või arvustuste, tagasiside, puudete või allalaadimiste manipuleerimise, filtreerimise või võltsimise eest.

 • 3.10 Petlikud sõnumid – valed, petturlikud, ebaausad või petlikud väited, sealhulgas eksitavad pealkirjad, väited või illustratsioonid, näiteks:

 • kiiret rikastumist lubavad skeemid, „tasuta raha“ või sarnased rahateenimisvõimalused või -pakkumised;
 • tasuta pakkumised ja loteriid, näiteks „Olete võitnud tasuta...“;
 • „tasuta asjad“, mis nõuavad mis tahes liiki maksete, halduskulude, kohaletoimetamiskulude või muude tasude tasumist ja pole seega tasuta.
 • 3.11 Petlik hinnakujundus ja valeväited hinna kohta – reklaamisisu, mis esitab pakkumise tegelikku olemust vääralt (hinnad ja kõik väited hinnangu kohta peavad alati olema täpsed).

 • 3.12 Ebaseaduslik reklaamisisu – reklaamisisu, mis ei järgi kohaldatavaid seadusi ja määrusi, sealhulgas iga sellise riigi või piirkonna seadusi ja määrusi, kus reklaamisisu levitatakse.

 • 3.13 Litsentsita reklaamisisu – reklaamisisu, millel puuduvad nõutavad litsentsid, load või muud volitused, mida nõuab seadus, sealhulgas iga sellise riigi või piirkonna seadused ja määrused, kus reklaamisisu levitatakse.

 • 3.14 Kaheldav seaduslikkus – reklaamisisu, mis reklaamib tooteid või teenuseid, mis ei pruugi olla seaduslikud, näiteks pettuse teel hangitud paroole, püramiidskeeme, kiiruspiiranguid jõustavatest seadustest möödahiilimiseks ette nähtud tooteid või riike või piirkondi, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud kaubandusembargod või sanktsioonid.

 • 3.15 Poliitiline sisu – reklaamisisu, mis sisaldab või otseselt või kaudselt reklaamib poliitilisi kandidaate, ametikandjaid, erakondi, organisatsioone, rahakogumisüritusi ning valimishääletusi või -algatusi, sealhulgas eelnimetatute vastased reklaamid. Reklaame, mis käsitlevad avaliku tähtsusega teemasid, mis võivad olla ka poliitiliselt päevakajalised või tundlikud, võidakse hinnata juhtumipõhiselt.

4. Piiratud sisu

Mõnda reklaamisisu tohib reklaamida ainult teatud riikides või piirkondades või reklaamipaigutustel.

Kohalikud seadused võivad teatud reklaamisisu piirata või keelata.

Teie vastutate oma reklaamisisu nõuetekohase piiramise eest riikides või piirkondades, kus te reklaamite. 

Piirangud võivad hõlmata teie reklaamide piiramist sobilike vanuserühmadega või riigis või piirkonnas nõutavate litsentside või lubade olemasolu. Näited hõlmavad järgmist.

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Reklaamisisu, mis reklaamib alkoholi müüki või tarbimist või viitab alkohoolsete jookide tarbimisele, võib mõnes riigis või piirkonnas olla keelatud või piiratud.

 • 4.1.2 Kõik kampaania- või reklaamiotstarbel kasutatavad tekstid, pildid, videod ja helid peavad kujutama eakohaseid isikuid ja stseene.

4.2 Tundlik sisu või kujutised

 • 4.2.1 Apple’i ülevaatusmeeskonnad võivad reklaamisisu või -kujutised lugeda tundlikuks oma äranägemise järgi. Tundlikuks loetud reklaamisisu esitamist võidakse tõkestada teatud riikides või piirkondades või see täielikult keelata.

4.3 Ravimid ja meditsiin

 • 4.3.1 Ravimite, meditsiiniseadmete ja meditsiiniteenuste reklaamisisu tohib näidata ainult täiskasvanutele.

4.4 Rahalise panusega hasartmängud

 • 4.4.1 Teatud reklaamipaigutustel on keelatud esitada reklaamisisu, mis võimaldab kasutajatel teha panuseid kasiinomängude või spordiürituste peale selleks, et võita raha või rahalise väärtusega auhindu. Näited hõlmavad järgmist (kuid mitte ainult): kasiinomängud, spordiennustused, fantaasiaspordiennustused ja teenused, mis pakuvad hasartmängude mängimiseks ette nähtud statistilist analüüsi.

 • 4.4.2 Hasartmängudega seotud reklaamide esitamise korral peavad reklaamijad tagama, et järgivad kohalikke seadusi. Reklaamija vastutab selle eest, et tal oleks reklaamimiseks valitud riikides või piirkondades tegutsemiseks nõutavad load ja litsentsid.

 • 4.4.3 Rahalise panusega hasartmängude ja nendega seotud teenuste reklaamisisu tohib näidata ainult täiskasvanutele.

 • 4.4.4 Rahalise panusega hasartmängude reklaamisisu lubatakse teatud riikides või piirkondades pärast seda, kui Apple on nõuetekohase reklaamilitsentsi üle vaadanud ja heaks kiitnud.

4.5 Simuleeritud hasartmängud

 • 4.5.1 Reklaamisisu rakenduste kohta, mis matkivad õnnemänge või kasiinomänge, kuid ei paku kasutajatele võimalust võita raha või rahalise väärtusega auhindu, tohib reklaamida ainult teatud reklaamipaigutustel ning see on mõnes riigis või piirkonnas keelatud või piiratud.

4.6 Kohtinguteenused/tutvumine

 • 4.6.1 Kohtinguteenuseid või tutvumist pakkuvate rakenduste reklaamisisu esitamine võib teatud reklaamipaigutustel olla keelatud.

 • 4.6.2 Kohtinguteenuseid või tutvumist pakkuvate rakenduste reklaamisisu peab järgima nende riikide või piirkondade kohalikke seadusi ja määrusi, kus otsustate reklaamida.

 • 4.6.3 Teatud riikides või piirkondades tohib kohtinguteenuseid või tutvumist pakkuvate rakenduste reklaamisisuga kampaaniaid korraldada ainult juhul, kui rakendus on saadaval ainult täiskasvanutele.

5. Reklaamipaigutuste sobilikkuse ülevaade

 • 5.1 Reklaamisisu näitamise sobilikkuse ning selle jaoks sobilike paigutuste ja/või riikide või piirkondade kindlaksmääramiseks kasutab Apple nii käsitsi kui ka automaatselt käitatavaid süsteeme. Automaatsüsteemide hinnatavad põhinäitajad on asjakohasus, kvaliteet ja hinnangud ning sisumodereerimismeeskonna liikmed vaatavad kõik nende otsused üle.

 • 5.2 Sobilikkuse ülevaade paigutuse järgi

Sisu Otsingutulemused Vahekaart Search (Otsing) Vahekaart Today (Täna) Tooteleht
Alkohol Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Tundlik sisu või kujutised Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Ravimid ja meditsiin Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Rahalise panusega hasartmängud Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Simuleeritud hasartmängud Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Kohtinguteenused või tutvumine Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Religioon Lubatud* Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
 • *Võidakse piirata kooskõlas kohalike seaduste ja määrustega.

6. Reklaamimine vahekaardil Today (Täna)

Vahekaardi Today (Täna) reklaamid peavad järgima Apple’i reklaamisuuniseid. Need hõlmavad järgmist.

 • 6.1 Rakenduse nimi ja alapealkiri peavad olema teie kampaania esitamiskohaks määratud asjakohase riigi või piirkonna lokaliseeritud keeles.

 • 6.2 Rakenduse ikoon, nimi ja alapealkiri ei tohi sisaldada pilte, mida peetakse vägivaldseks, solvavaks, varjamatult seksuaalseks või muul viisil sobimatuks.

 • 6.3 Rakenduse ikoon, nimi, alapealkiri ja pildid ei tohi sisaldada tulirelvi, relvi ega detailselt kujutatavat vägivalda.

 • 6.4 Rakenduse ikoon, nimi ja alapealkiri ei tohi sisaldada hindasid, pakkumisi ega väiteid pingeridade või edetabelite kohta.

 • Lisateavet lugege vahekaardi Today (Täna) reklaamisuunistest.

7. Õiguskaitsemeh­hanismid

Lisateavet õiguskaitsevahendite ja -mehhanismide kohta, mis võivad olla teie jaoks saadaval Euroopa Liidu digiteenuste määruse kohaselt, vaadake siit.

Apple jätab endale õiguse neid eeskirju igal ajal muuta. Samuti võib Apple rakendada teie reklaamidele keelde või piiranguid. Kui teil on meie eeskirjade kohta mis tahes küsimusi, võtke meiega ühendust.