Apple’i reklaamit­eenuste
teenuseting­imused

Jõustumiskuupäev: 8. august 2023

NEED TEENUSETINGIMUSED, SEALHULGAS KÕIK LIITED, TÄIENDUSED, LISAD VÕI MUUD DOKUMENDID, MILLELE ON NEIS VIIDATUD (EDASPIDI „TEENUSETINGIMUSED“ VÕI „LEPING“), ON JURIIDILINE LEPING, MILLE SÕLMIVAD APPLE JA NENDE TEENUSETINGIMUSTEGA NÕUSTUV JURIIDILINE ISIK VÕI TEMA VOLITATUD ESINDAJA, SEALHULGAS TEMA TÖÖTAJAD, AGENDID, MÄÄRATUD ISIKUD, NIMETATUD ISIKUD, NÕUSTAJAD JA TÖÖVÕTJAD (EDASPIDI ERALDI VÕI ÜHISELT „SISUPAKKUJA“ VÕI „TEIE“), NING MIDA KOHALDATAKSE APPLE’I OSUTATAVATELE TEENUSTELE JUURDEPÄÄSEMISELE VÕI NENDE KASUTAMISELE (I) SEOSES NENDE TEENUSETINGIMUSTE KOHASELT TEIE LOODAVA, JUURDEPÄÄSETAVA VÕI KASUTATAVA KONTOGA, (II) SEOSES TEIE REKLAAMISISU (MÄÄRATLETUD ALLPOOL) LEVITAMISEGA VÕI (III) SEOSES MIS TAHES MUUDE TEENUSTE, PROGRAMMIDE VÕI TOODETEGA, MILLE TINGIMUSED VIITAVAD NEILE TEENUSETINGIMUSTELE (EDASPIDI ÜHISELT „TEENUSED“).

 

Kui käesolevates tingimustes pole määratud teisiti, hõlmab „Apple“ teenuste abil teie reklaamisisu esitamise asukohast olenevalt ühte või kõiki järgmistest: Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas (välja arvatud Kanada ja selle territooriumid ja valdused), sealhulgas Ameerika Ühendriikide territooriumidel ja valdustes ning Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna valdustes esitatava reklaamisisu korral Apple Inc., asukohaga One Apple Park Way, Cupertino, California 95014; Kanadas või selle territooriumidel ja valdustes esitatava reklaamisisu korral Apple Canada Inc., asukohaga 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada; Jaapanis esitatava reklaamisisu korral iTunes K.K., asukohaga Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Jaapan; Austraalias, Uus-Meremaal, sealhulgas valdusesse kuuluvatel saartel, territooriumidel ja seotud jurisdiktsioonides esitatava reklaamisisu korral Apple Pty Limited, asukohaga Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Austraalia; kõikides muudes asukohtades esitatava reklaamisisu korral Apple Distribution International Ltd. (“ADI”), asukohaga Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iiri Vabariik.

 

Kinnitate Apple’ile ja nõustute, et teie või teie esindaja või agent, kes nõustub käesolevate teenusetingimustega, olete teie elukohajärgses jurisdiktsioonis täisealine (paljudes riikides on vähemalt 18-aastane) ning teil on õigus ja volitus nende teenusetingimustega enda nimel nõustuda, ja kui käesolevate teenusetingimustega nõustub teie kui ettevõtte, organisatsiooni, haridusasutuse või riigiasutuse, -talituse või -ameti nimel teie esindaja või agent, et vastaval esindajal või agendil on õigus ja volitus siduda teid juriidiliselt kõigi käesolevate teenusetingimuste tingimuste ja kohustustega.

 

Nõustute neid teenusetingimusi aktsepteerima ja järgima esitatud kujul; Apple ei nõustu tingimuste muutmise, täiendamise või kustutamisega ning Apple võib keelata juurdepääsu teenustele nende teenusetingimuste mis tahes osa täitmata jätmise korral või Apple’i äranägemisel mis tahes muul põhjusel.

 

ORIGINAALEKSEMPLARIKS, KOHALDATAVAKS INSTRUMENDIKS JA POOLTE KOKKULEPPEKS LOETAKSE KÄESOLEVA LEPINGU INGLISKEELNE VERSIOON. KUI APPLE TEEB SELLE LEPINGU KÄTTESAADAVAKS MUUS KUI INGLISE KEELES JA MIS TAHES MUUKEELSE TÕLKEGA ESINEB MIS TAHES VASTUOLU, LOETAKSE ÜLIMUSLIKUKS INGLISKEELNE VERSIOON.

 

Arvestades eeltoodut ning siin esitatud vastastikuseid lubadusi ja kokkuleppeid, lepite teie ja Apple (edaspidi ühiselt „Pooled“) kokku järgmises.

 

1.    Juurdepääs. Apple annab oma äranägemisel teenustele juurdepääsu ainult sisupakkujale, kellel on Apple’i või Apple’i sidusettevõtjatega üks või mitu kehtivat lepingut seoses järgmisega: (a) sisupakkuja, kelle materjale esitatakse varadel (määratletud allpool), või (b) teised isikud või juriidilised isikud, kelle Apple on määranud kindlaks oma äranägemisel.

 

2.    Süsteeminõuded. Teenuste kasutamiseks võib vaja olla ühilduvat riistvara, interneti- ja/või mobiilsideühendust, teatud tarkvara ning aeg-ajalt värskenduste või versioonitäienduste hankimist. Sisupakkuja süsteeminõuetele võivad kehtida teenustasud. Kuna teenuste kasutamine võib hõlmata riistvara, tarkvara ning interneti- ja/või mobiilsideühendust, võib nende tegurite toimivus mõjutada teie võimet teenuseid kasutada. Kiire interneti- ja/või mobiilsideühendus on tungivalt soovitatav. Te mõistate ja nõustute, et sellised süsteeminõuded, mida võidakse aeg-ajalt muuta, on teie vastutusel. Lisaks mõistate ja nõustute, et teenused on äriliseks otstarbeks ette nähtud äriteenused.

 

3.    Muud lepingud. Kõik muud Apple’i ja teie vahel sõlmitud kehtivad lepingud (edaspidi ühiselt „Muud lepingud“) on käesolevatest teenusetingimustest lahus. Neid teenusetingimusi ei käsitleta mingil juhul muude lepingute tingimustena ega vastupidi, välja arvatud juhul, kui käesolevas lepingus või muudes lepingutes on kirjalikult määratud teisiti. Ükski nende teenusetingimuste rikkumine ei tähenda mis tahes muu lepingu rikkumist ega vastupidi. Te mõistate ja nõustute, et teie käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste täitmise tingimuseks ei ole see, kas Apple sõlmib mis tahes täiendavaid lepinguid või annab täiendavaid kinnitusi või garantiisid seoses teenustega.  

 

4.     Teie teave Te nõustute esitama täpse, ajakohase ja täieliku teabe, sealhulgas teabe, mida nõutakse Apple’i süsteemis teenuste kasutajaks registreerumiseks või teenuste kasutamiseks ning teenuste kasutamise ajal, sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtte nime, füüsilise aadressi, ettevõtte makseteabe, asjakohase maksuteabe (sealhulgas mis tahes maksukohustuslase registreerimisnumbri või sertifikaadi jne) või muu teabe, mida teilt taotletakse (edaspidi ühiselt „Ärikasutaja andmed“). Te mõistate ja nõustute, et teenuste teiepoolne kasutamine eeldab, et Apple edastab teile teavet e-posti aadressidel või muude sidevahendite kaudu, mille Apple’ile esitate. Nõustute, et Apple võib saata teile e-posti teel või muul viisil teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, teateid ja arveid (või muid arveldamisega seotud materjale) inglise keeles. Käesolevaga kinnitate, et olete võimeline ingliskeelset teavet lugema ja sellest aru saama või saate ingliskeelse teabe lasta tõlkida eelistatud või teile kohalduvates jurisdiktsioonides nõutavasse keelde, ilma et see tooks Apple’ile kaasa kulusid. Käesolevaga kinnitate, et kõik ärikasutaja andmed, mille olete Apple’ile juba esitanud (sealhulgas, kuid mitte ainult, Apple’i taotlusprotsessi käigus või teenuste varasema kasutamise kaudu), on olnud täpsed, ajakohased ja täielikud. Samuti nõustute vastavalt vajadusele säilitama ja värskendama oma ärikasutaja andmeid nii, et need jääksid täpseks, ajakohaseks ja täielikuks. Mõistate ja kinnitate, et nende teenusetingimuste kohaselt täpse, ajakohase ja täieliku teabe esitamata, värskendamata ja säilitamata jätmise korral võidakse teie juurdepääs teenustele või teenuste kasutusõigus igal ajal peatada või lõpetada. Te mõistate ja nõustute, et Apple võib kooskõlas Apple’i privaatsuseeskirjadega, mille leiate veebilehelt apple.com/privacy, säilitada oma andmetes teie ärikasutaja andmeid ja teavet, mis on seotud teie ärikasutaja andmete, teie konto ja teenuste teiepoolse kasutamisega, sealhulgas teavet, mida võivad nõuda teie elukoha- või asukohajärgsete või teile kohalduvate või teie kampaaniate või reklaamisisu esitamise jurisdiktsioonide seadused ja määrused, ning et selle teabe säilitamist võidakse jätkata ka pärast seda, kui olete lõpetanud teenuste kasutamise.

 

5.     Konto ja parool Teenuste registreeritud kasutajana võidakse teilt nõuda teenuste kasutamiseks ette nähtud konto loomist (edaspidi „Konto“). Teie konto, sealhulgas teie konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamine, on teie ainuvastutusel. Te ei tohi avaldada oma kontoteavet kellelegi teisele, lubada kellelgi teisel oma kontot kasutada ega kasutada kellegi teise kontot ilma loata. Vastutate täielikult iga tegevuse eest, mis toimub teie kontol või selle kaudu, sealhulgas tegevuse, mille Apple teostab teie loal või korraldusel teie nimel, ja nõustute Apple’it viivitamatult teavitama oma konto loata kasutamisest või muust turberikkumisest. Apple ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb teie konto loata või muust ebaõigest kasutamisest.

 

6.    Reklaamiteenused.

 

a.    Ülevaade. Pärast nende teenusetingimustega nõustumist ja muude protsesside või kinnituste läbimist, mida Apple võib nõuda, Apple’i poolt nõutavate protsesside või kooskõlastuste lõpuleviimist võite teenuseid kasutada reklaamikampaaniate (edaspidi „Kampaaniad“) loomiseks, haldamiseks ja nende eest Apple’ile tasumiseks; nimetatud kampaaniates edastab Apple teie reklaamisisu, sealhulgas kujutatud tooteid, teenuseid ja tegevusi ning sisus esitatud otseseid või kaudseid väiteid (edaspidi „Reklaamisisu“) asjakohastes Apple’i tarkvararakendustes või Apple’i seadmetes (edaspidi ühiselt „Varad“).

 

b.   Sihtimine. Te mõistate ja nõustute, et Apple võib pakkuda teile võimalust valida, rakendada või kasutada teenuste funktsioone või funktsionaalsusi, et aidata teil oma reklaamisisu edastamist optimeerida või sihtida, sealhulgas, kuid mitte ainult: (I) reklaamifail; (II) reklaamiliikluse ja/või -sihtimisega seotud otsused, sealhulgas märksõnade valik, pakkumised ja segmendid, (III) varad, (IV) sihtkohad, kuhu reklaamisisu võib vaatajad suunata (nt rakenduse allalaadimine, URL-id, sihtlehed), ning (V) seotud URL-id ja ümbersuunamised ning sellistel URL-idel ja ümbersuunamistel reklaamitavad teenused ja tooted (edaspidi ühiselt „Sihtimine“). Sihtimine võidakse kättesaadavaks teha või mitte teha mis tahes või kõigil varadel ning teie mis tahes või iga kampaania või reklaamisisu jaoks. Kui need on saadaval, võivad Apple ja tema sidusettevõtjad teha teile kättesaadavaks teatud valikulisi sihtimisega seotud funktsioone, näiteks soovitusi või nõuandeid märksõnade või oksjonipakkumiste kohta, mis on mõeldud teid aitama sihtimise valimisel ja loomisel. Te mõistate ja nõustute, et teil puudub kohustus ühtegi sihtimisfunktsiooni rakendada, kasutada, nende kasutamist lubada või neile toetuda ning võite vastavalt vajadusele neid funktsioone kasutusele võtta või nende kasutamisest loobuda. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET MIS TAHES SIHTIMISE, SEALHULGAS MIS TAHES VALIKULISTE SIHTIMISFUNKTSIOONIDE, HOOLIMATA SELLEST, KAS NEED ON RAKENDATUD TEENUSTE FUNKTSIOONE VÕI FUNKTSIONAALSUSI KASUTADES, RAKENDAMINE, KASUTAMINE, LUBAMINE, SELLELE TOETUMINE NING SELLEGA SEOTUD OTSUSED ON TEIE AINUVASTUTUSEL JA EELTOODUGA SEOSES SAAB VASTUTUSELE VÕTTA AINULT TEID NING TÄIDATE KÕIKI KOHALDATAVAID JURIIDILISI JA ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAID NÕUDED, SEALHULGAS ELUKOHA- VÕI ASUKOHAJÄRGSETE JURISDIKTSIOONIDE NÕUDEID NING IGA JURISDIKTSIOONI NÕUDEID, KUS NÄIDATAKSE TEIE KAMPAANIAID VÕI REKLAAMISISU. Samuti mõistate ja nõustute, et sihtimisteenuseid ja -funktsioone ning nende kõiki aspekte pakutakse Apple äranägemisel ning neid võidakse vastavalt sellele muuta, peatada või lõpetada. Vastavalt eeltoodule lubate Apple’il rakendada kogu teie valitavat, rakendatavat või kasutatavat sihtimist.

 

c.    Beetaversioon, reklaamieksperimendid, testimine. Te mõistate ja nõustute, et Apple või tema sidusettevõtjad võivad nii teile teatades kui ka teile teatamata korraldada või rakendada teste või eksperimente või neis osaleda viisil, mis kasutab või mõjutab otseselt või kaudselt teie kampaaniaid või reklaamisisu või mõjutab muul viisil teiepoolset teenuste kasutamist (edaspidi „Testimine“) ning sellele kohaldatakse käesolevaid teenusetingimusi, kui pole kokku lepitud teisiti. Nõustute sellise testimise ja seotud programmide, toodete või funktsioone kohta mitte avaldama mitteavalikku teavet, sealhulgas nende olemasolu.

 

d.   Reklaamija andmed. Kuivõrd teenuste mis tahes funktsioonid või funktsionaalsused võimaldavad teil sihtimise kasutamiseks esitada Apple’ile teavet oma klientide, toodete ja teenuste kohta (edaspidi „Reklaamija andmed“) ning te otsustate neid kasutada, siis mõistate ja nõustute, et Apple võib teie reklaamija andmeid kasutada teie sihtimise teostamise otstarbel. Lisaks kinnitate ja nõustute, et teie reklaamija andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest vastutate ainuisikuliselt teie (vastavalt Apple’i garantiile jaotise 6 punktis h), teil on reklaamija andmete kasutamiseks ja esitamiseks vajalikud load ja nõusolekud, kohustute reklaamija andmeid teenuste kaudu kasutama ainult seaduslikul lubatud otstarbel ning eemaldate reklaamija andmed kõigist Apple’i süsteemidest ja varadest, mida te seoses teenustega kasutate, kui te ei kavatse neid andmeid enam seoses teenustega kasutada. Lisaks mõistate ja nõustute, et Apple võib kasutada teavet teenuste teiepoolse kasutamise ja teenustega seotud suhtluse kohta Apple’iga, sealhulgas reklaamija andmeid ja ärikasutaja andmeid, teenuste osutamiseks, hindamiseks, muutmiseks või täiustamiseks ning teenuste kohta teabe edastamiseks. Lisaks nõustute sellega, et Apple’il võib olla kohustus avaldada või avalikustada teavet teenuste teiepoolse kasutamise, teie reklaamisisu või teie kampaaniate kohta (sh Apple’i otsus teie reklaamisisu või kampaaniaid mitte esitada või teie reklaamisisu või kampaaniate esitamine peatada, lõpetada või piirata) ning Apple ei vastuta teie ees seoses mis tahes avaldamise või avalikustamisega, mida Apple peab heauskselt selle kohustuse täitmiseks vajalikuks.

 

e.    Reklaamisisust keeldumise õigus. Apple jätab endale õiguse: (I) igal ajal ja igal põhjusel mis tahes reklaamisisu, kampaania või sihtimise tagasi lükata, eemaldada, tühistada, mitte heaks kiita või nimetatule antud heakskiidu tühistada, sealhulgas, kuid mitte ainult, Apple’i veendumuse korral, et reklaamisisu esitamine võib tuua Apple’ile kaasa kriminaal- või tsiviilvastutuse, olla vastuolus teenusetingimustega, olla vastuolus Apple’i eeskirjadega või kahjustada Apple’i ärihuve; (II) nõuda reklaamisisu muutmist, sealhulgas levitamise heakskiitmise või jätkamise tingimusena, ning (III) tähistada või määratleda reklaamisisu mõistlikult reklaamina või reklaammaterjalina kooskõlas kohaldatavate seaduste, määruste või valdkondlike tavadega või muuta teie reklaamisisu mittemateriaalsel viisil, sealhulgas ilma piiranguteta suumimine või kärpimine, vastavalt sellele, kuidas on teenuste osutamiseks mõistlikult vajalik. Eeltoodust olenemata vastutate Apple’ile esitatud reklaamisisu eest ainuisikuliselt. Samuti mõistate ja nõustute, et teatud reklaamisisu, sisupakkujad või sisupakkujale kuuluvad materjalid või reklaamija tooted ja/või teenused ei pruugi olla teenuste abil reklaamimiseks sobilikud. Asjaolu, et Apple pole reklaamisisu tagasi lükanud, eemaldanud ega tühistanud, ei vähenda, piira ega mõjuta muul viisil teie vastutust ja kohustusi, mis tulenevad nendest teenusetingimustest, ega vabasta teid neist. Selle lepingu ühtki osa või Apple’i poolset teenuste osutamist ei tohi tõlgendada Apple’i heakskiiduna teie mis tahes reklaamisisu suhtes.

 

f.    Reklaamisisu piiratud litsents. Käesolevaga annate Apple’ile kasutustasudeta ülemaailmse täielikult tasutud lihtlitsentsi teie reklaamisisu (mis loetakse hõlmama kogu sisu, sealhulgas teksti, heli, videot, kujutisi, esitatud lõpptulemeid, digitaalseid faile, veebilehti, kaubamärke, kaubamärgi identiteeditunnuseid või mis tahes muud intellektuaalomandit, mis sisaldub selles sisus või on selle kaudu juurdepääsetav) talletada, kasutada, reprodutseerida, muuta (ainult vormistuseesmärkidel), edastada, esitada ja kuvada: (i) teenuste osutamise otstarbel, sealhulgas, kuid mitte ainult, testimiseks, (ii) kõigi kohaldatavate seaduste või määruste täitmiseks või (iii) vastavalt käesolevates teenusetingimustes sõnaselgelt lubatule.

 

g.   Sisupakkuja kinnitused, garantiid ja kokkulepped. Te kinnitate, garanteerite ja nõustute, et: (I) teil on täielikud volitused käesolevate teenusetingimuste kohaste teiepoolsete kohustuste võtmiseks ja täitmiseks ning Apple’i taotluse korral saate ja peate vastavat õigust ja/või volitust viivitamatult tõendama Apple’it rahuldaval viisil ning mõistate ja kinnitate, et kui te seda ei tee, loetakse see käesolevate teenusetingimuste oluliseks rikkumiseks; (II) teie teod ja tavad teenustele, teie reklaamisisule ja reklaamija andmetele juurdepääsemisel või nende kasutamisel vastavad praegu ja edaspidi täielikult kõikidele kohaldatavatele õigus- ja regulatiivnõuetele, sealhulgas nende jurisdiktsioonide nõuetele, kus te elate või tegutsete või mida teile kohaldatakse, ning iga sellise jurisdiktsiooni nõuetele, kus teie kampaaniaid või reklaamisisu esitatakse; (III) TEIE JA APPLE’I VAHELISES SUHTES VASTUTATE TEIE REKLAAMISISU, REKLAAMIJA ANDMETE JA SIHTIMISE EEST AINUISIKULISELT NING NENDEGA SEOSES SAAB VASTUTUSELE VÕTTA AINULT TEID; (IV) teil on vajalikud õigused, volitused, load ja nõusolekud, et lubada reklaamisisu ja reklaamija andmete igasugust kasutamist seoses teenustega ning lubada Apple’il teenuste osutamise raames reklaamisisu ja reklaamija andmete igasugust kasutamist; (V) saate ja peate eemaldama mis tahes reklaamisisu või reklaamija andmed, kui ja kuivõrd teil pole enam kõiki vajalikke õigusi, volitusi, lube või nõusolekuid sellise reklaamisisu või reklaamija andmete kasutamiseks; (VI) te ei genereeri automaatseid, võltsitud või muul viisil kehtetuid klikke, näitamisi ega muid toiminguid ega volita seda tegema ühtki muud osapoolt; (VII) teadlikult te ei riku ühtki turvameedet ega hiili neist mööda; (VIII) TEIE VALIKUD JA OTSUSED SEOSES SIHTIMISEGA, KUI NEID TEETE, JÄRGIVAD TÄIELIKULT KÕIKI KOHALDATAVAID ÕIGUS- JA REGULATIIVNÕUDEID, SEALHULGAS KÕIKI NÕUDEID JA PIIRANGUID MÄRKSÕNADE VALIMISE, RAKENDAMISE VÕI KASUTAMISE KOHTA JURISDIKTSIOONIDES, KUS ELATE VÕI TEGUTSETE VÕI MIDA TEILE KOHALDATAKSE, JA IGAS JURISDIKTSIOONIS, KUS TEIE KAMPAANIAID VÕI REKLAAMISISU ESITATAKSE; (IX) reklaamija andmetest või reklaamisisust ega nende kasutamisest ei tulene ja need ei sisalda praegu ega edaspidi järgmist: (A) mis tahes kolmanda poole autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, ärisaladuse või muu intellektuaalomandi- või omandiõiguse rikkumist; (B) mis tahes seaduse, põhikirja, korralduse või määruse rikkumist, sealhulgas (ilma piiranguteta) ekspordikontrolli ja kohaldatavaid sanktsioone reguleerivate seaduste ja määruste rikkumist; (C) laimu või ettevõtte maine kahjustamist; (D) pornograafiat või roppusi; või (E) ründevara, nuhkvara, viiruseid, Trooja hobuseid, usse, viitpomme, lunavara või muid sarnaseid kahjulikke või kahjustavaid programmeerimisrutiine; (X) olete hankinud kõik asjakohased heakskiidud, litsentsid ja load, mis on nõutavad reklaamisisu, reklaamija andmete ja reklaamija toodete ja/või teenuste jaoks ning samuti nende teiepoolse kasutamise jaoks, ja vastutate selliste heakskiitude, litsentside ja lubade täieliku jõusoleku ja kehtivuse säilitamise eest käesolevate teenusetingimuste kehtivusaja jooksul; ning (XI) kui pääsete teenustele juurde või kasutate või rakendate neid kolmanda poole nimel (näiteks agendi või teenuseosutajana): (i) teil on praegu ja edaspidi seaduslik volitus iga sellise kolmanda poole nimel vastavas ulatuses teenustele juurde pääseda, neid kasutada või rakendada; (ii) teie juurdepääs teenustele, nende kasutamine või rakendamine ei tohi ületada iga sellise kolmanda poole antud seaduslikku volitust; (iii) olete iga sellise kolmanda poole sidunud käesolevate teenusetingimustega, ja kui te pole mingil põhjusel sidunud iga sellist kolmandat poolt nende teenusetingimustega, vastutate kõigi kohustuste täitmise eest, mis oleksid käesolevate teenusetingimuste kohaselt igal sellisel kolmandal poolel; ning (iv) annate Apple’ile õiguse suhelda mõistlikult vajalikus ulatuses iga sellise kolmanda poolega, sealhulgas selleks, et kontrollida jaotise 6 lõike (g) punkti (XI) alapunktides (i)–(iii) nimetatud volitusi või edastada kohaldatavate seaduste või määruste kohaselt nõutavat teavet või materjale, ning Apple’i vastavasisulise taotluse korral aitate Apple’il seda teha.

 

h.   Apple’i garantii. Apple kinnitab ja garanteerib, et: (I) tal on täielik õigus käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste võtmiseks ja täitmiseks; ja (II) teenuseid osutatakse professionaalselt. Kui pole märgitud teisiti, on eespool nimetatud garantiide mis tahes rikkumise korral teie ainsaks hüvitusmeetmeks käesolevate teenusetingimuste jaotise 9 lõikes (g) nimetatu.

 

i.     Turundusluba. Olete nõus, et Apple võib saata teile teenuste kohta turundusteavet. Apple võib taotleda luba kasutada Apple’i turundusmaterjalides reklaamieesmärkidel reklaamisisu, sealhulgas kõiki reklaamisisus sisalduvaid kaubamärke ja logosid, ning te nõustute seda põhjendamatult mitte keelama. Apple peab kirjalikult heaks kiitma kõik pressiteated või teadaanded, mis viitavad neile teenusetingimustele, reklaamisisule või teie suhtele Apple’iga või on nendega seotud.

 

j.     Apple’i märgid. Te ei tohi ilma Apple’i eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte ühelgi otstarbel kasutada Apple’i kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid ega muid kaubandus- või tootenimetusi. Kõik muud kaubamärkidega seotud õigused (sealhulgas seadusest tulenevad õigused) on seadusega lubatud ulatuses selgesõnaliselt välistatud.

 

k.    Aruandlusmõõdikud. Kui Apple pakub, esitab või teeb kättesaadavaks aruandlust või analüüsiteavet teie kampaaniate toimivuse kohta (edaspidi „Aruandlusmõõdikud“), mõistate ja nõustute, et need aruandlusmõõdikud on pooltevahelises suhtes kindlad ja siduvad mõõdikud Apple’i teenuste osutamise kohta ning et ükski muu kolmanda poole või muul viisil pakutav aruandlusmõõdik pole teenustega seoses lubatud; seda eeldusel, et Apple ei anna aruandlusmõõdikute täpsuse, sobilikkuse või usaldusväärsuse kohta ühtki garantiid, sealhulgas (ilma piiranguteta) teenustega seotud näitamiste, konversioonide ja puudete osas.

 

l.     Andmete kasutamine. Apple’il on teenustega seoses õigus koguda ja kasutada kõiki kasutajatega seotud tegevusandmeid. Neid andmeid kasutatakse teenuste analüüsimiseks, aruandluseks ja täiustamiseks. Kõiki andmeid, mida Apple teenustega seoses kogub, töödeldakse ja kasutatakse tema avalikult avaldatud privaatsuseeskirjade kohaselt, mille leiate veebilehelt apple.com/privacy.

 

m.  Vastavus spetsifikatsioonide, sisusuuniste ja eeskirjasuuniste nõuetele. Nõustute järgima juhiseid, taotlusi, nõudeid, tingimusi, spetsifikatsioone ning eeskirja- ja sisusuuniseid, mille Apple on seoses teenustega esitanud, sealhulgas, kuid mitte ainult, tehnilisi spetsifikatsioone ning eeskirja- ja sisusuuniseid, mille Apple on esitanud või kättesaadavaks teinud, sealhulgas kõiki neid, mis on saadaval veebilehel searchads.apple.com/terms ja/või ads.apple.com/terms (kumbki on lisatud käesolevatele teenusetingimustele viitena ja Apple võib neid aeg-ajalt muuta), mida nõustute korrapäraselt külastama ja üle vaatama. Te vastutate ainuisikuliselt teie esitatud või teenustega seoses muul viisil kasutatava reklaamisisu nõuetekohase sisu, vormingu, toimimise ja ajakohastamise eest. App Store’is reklaamimiseks kinnitate, et teie App Store’ile esitatud sisus tehtavad muudatused (nt hind, kirjeldus jne) võivad mõjutada teie reklaamisisu ja et selliste App Store’is tehtud muudatuste kajastumiseks teenustes võib kuluda kuni kuusteist (16) tundi. Poolte vahelises suhtes vastutate teie kõikide kulude ja kulutuste eest, mis tekivad seoses teie reklaamisisu arendamise, sertifitseerimise ja heakskiitmisega.

 

n.   Poolte suhe. Need teenusetingimused loovad teie ja Apple’i vahel sõltumatu töövõtja suhte. Need teenusetingimused ei loo teie ja Apple’i vahel ühtegi töösuhet, esindussuhet, partnerlussuhet, ühisettevõtet, usaldussuhtest tulenevat kohustust ega muid juriidilisi seoseid ning te ei väida vastupidist ei selgesõnaliselt, kaudselt, enese esitusviisi kaudu või muul viisil.

 

o.   Konfidentsiaalsus. Aeg-ajalt võib pool (edaspidi „Avaldaja“) teisele poolele (edaspidi „Saaja“) mis tahes kujul (nt kirjalikult, suuliselt, visuaalselt, elektrooniliselt või mis tahes muul materiaalsel või mittemateriaalsel kujul) avaldada või kättesaadavaks teha teatud mitteavalikku, omandiõigusega kaitstud või konfidentsiaalset teavet või materjale, mis võivad olla vastavalt märgistatud või määratletud, aga ei pruugi (edaspidi „Konfidentsiaalne teave“). Konfidentsiaalseks teabeks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult, mitteavalik, omandiõigusega kaitstud ja konfidentsiaalne teave teie ja Apple’i vahelise ärisuhte, Apple’i osutatavate teenuste ja nende kasutamise tulemuste ning kõikide nendega seotud arutelude (näiteks mitteavalike tooteplaanide, turundusplaanide), aruandlusmõõdikute ja mis tahes muu Apple’i intellektuaalomandi (määratletud allpool) kohta. Olenemata eeltoodust ei sisalda konfidentsiaalne teave teavet, mis: (I) on nüüd või tehakse hiljem üldsusele avalikult kättesaadavaks ilma saajapoolse süü või rikkumiseta; (II) on saaja poolt tõendatavalt olnud õiguspäraselt saaja valduses enne, kui avaldaja on selle saajale avaldanud; (III) on saaja poolt sõltumatult välja töötatud ilma mingit konfidentsiaalset teavet kasutamata; ning (IV) on saaja poolt õiguspäraselt hangitud kolmandalt poolelt, kellel on õigus seda saajale ilma piiranguteta edastada või avaldada. Lisaks ei hõlma konfidentsiaalne teave ühtegi vaba ja avaliku lähtekoodiga tarkvara (edaspidi „FOSS“), mis sisaldub teenustes ning millele kohaldatakse litsentsitingimusi, mis ei kehtesta nimetatud FOSS-i kasutamise või avaldamise suhtes konfidentsiaalsuskohustusi. Ükski käesolevate teenusetingimuste punkt ei kohusta kumbagi poolt konfidentsiaalset teavet avaldama.

 

p.   Konfidentsiaalse teabega seotud kohustused. Vastavalt käesolevas dokumendis selgesõnaliselt sõnastatud lubadele ja antud litsentsidele ning neid piiramata nõustub saaja tegema järgmist: (I) kaitsma avaldaja konfidentsiaalset teavet vähemalt sama hoolsalt kui iseendale kuuluvat sarnase tähtsusastmega konfidentsiaalset ja omandiõigusega kaitstud teavet, kuid mitte mõistlikust hoolsusest väiksema hoolsusega, (II) kasutada avaldaja konfidentsiaalset teavet üksnes käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks ning mitte mingil juhul enda või mis tahes kolmanda poole kasuks, ning (III) mitte avalikustama, avaldama või levitama konfidentsiaalset teavet kellelegi teisele kui neile töötajatele ja nõustajatele, kellel on vaja seda teada eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks ning keda seovad käesolevad teenusetingimused, mis keelavad konfidentsiaalse teabe loata avaldamise või kasutamise. Saaja vastutab käesoleva jaotise tingimuste kõigi rikkumiste eest, sealhulgas tema töötajate või nõustajate toime pandud rikkumiste eest. Saaja võib konfidentsiaalset teavet avaldada seadusega nõutavas ulatuses, kui saaja teeb mõistlikud jõupingutused, et teavitada avaldajat asjakohasest nõudest enne teabe avaldamist, ja võtab mõistlikud meetmed konfidentsiaalse teabe kaitstuna käsitamise tagamiseks.

 

q.   Omandiõigus. Kui käesolevates tingimustes pole määratud teisiti, siis Apple’i ja sisupakkuja vahelises suhtes säilitab sisupakkuja teie esitatud mis tahes reklaamisisu kõik õigused, omandiõigused ja huvid, sealhulgas intellektuaalomandi õigused, tingimusel, et reklaamisisu ei hõlma mitte mingit Apple’i konfidentsiaalset teavet ega ühtegi Apple’i intellektuaalomandit, sealhulgas koodi, tööriistu ja tehnoloogiaid, mida kasutatakse seoses teenuste või varadega (edaspidi „Apple’i intellektuaalomand“). Apple säilitab kõik õigused, omandiõigused ja huvid järgmise suhtes: (I) Apple’i intellektuaalomand; ning (II) kõik analüüsid, aruanded, andmed ja muu teave, mille Apple on välja töötanud seoses teenuste kasutamisega hoolimata sellest, kas see on sisupakkujatele avaldatud või mitte.

 

r.    Isikuandmete privaatsus ja turvalisus.

 

Kui määrate mis tahes ajal kindlaks, et teenuste mis tahes funktsioon või funktsionaalsus võimaldab teil koguda isikut tuvastavat teavet (edaspidi „Isikuandmed“), peate: (I) viivitamata teavitama Apple’it kirjalikult; (II) säilitama isikuandmete kaitsmiseks ranged konfidentsiaalsus- ja turvameetmed; (III) mitte avaldama isikuandmeid mis tahes muule poolele; (IV) viivitamata teavitama Apple’it isikuandmetega seotud võimalikust või toime pandud turberikkumisest; (V) järgima kõiki isikuandmetega seotud kohaldatavaid seadusi, määrusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid või lepinguid, sealhulgas, kui see on asjakohane, isikuandmete edastamise kohta Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist jurisdiktsiooni, mida Euroopa Komisjon või (kui see on asjakohane) Šveitsi Föderaalne andmekaitse- ja teabevolinik pole määranud isikuandmete piisava kaitsetaseme tagajaks.

 

Kooskõlas Apple’i jälgimiseeskirjadega nõustute, et seoses teenustega ei proovi te (ja teil puudub õigus) juurde pääseda mis tahes teabele, mille abil saab üksikisikut või seadet jälgida, ega sellist teavet kasutada või muul viisil töödelda, välja arvatud juhul, kui kasutaja on andnud selleks App Tracking Transparency API-de kaudu selgesõnalise nõusoleku. Jälgimine on määratletud Apple’i eeskirjades ja suunistes, sealhulgas lehel developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s.    Stiimulid. Apple võib oma äranägemisel pakkuda teile või teenuste teistele tingimustele vastavatele kasutajatele teenustega seoses stiimuleid, sealhulgas krediiti, sooduspakkumisi, allahindlusi või muid rahalisi või mitterahalisi pakkumisi. Selliste stiimulite teiepoolsele vastuvõtmisele või kasutamisele kohaldatakse nii käesolevaid teenusetingimusi kui ka Appleʼi reklaamiteenuste reklaamikrediidi tingimusi (saadaval veebilehel searchads.apple.com/promo-terms ja/või ads.apple.com/promo-terms/english ning lisatud käesolevatele teenusetingimustele viitena). Te kinnitate ja nõustute, et selliseid stiimuleid kohaldatakse teenuste osutamisele või kasutamisele ning need võivad mõjutada teenuseid, sealhulgas oksjonite või muude hinnamääramismehhanismide kaudu kindlaks määratud kulu või hinda. 

 

7.    Teenuste eest tasumine.

 

a.    Teenuste tasuna nõustute maksma Apple’ile ja nõustute sellega, et Apple võib võtta teie makseviisilt kõik tasud, kulud ja teenustasud, mis on seotud kõigi kampaaniatega, mille te teenuste kaudu ostate või rakendate, arvestades kõiki teile Apple’i poolt pakutavaid allahindlusi või sooduspakkumisi, ning kõik täiendavad summad (sealhulgas mis tahes maksud ja viivised, kui need on kohaldatavad), mis võivad tekkida teie reklaamisisust, kampaaniatest, teiepoolsest teenuste kasutamisest või teie kontost tulenevalt või nendega seoses. Te kinnitate, garanteerite ja nõustute, et (I) teil on kõigi teie konto või teiepoolse teenuste kasutamisega seotud asjakohaste makseviiside, sealhulgas, kuid mitte ainult, krediitkaart, deebetkaart, pank, e-rahakott ja automaatmaksekorralduste kontod jaoks teie poolt vastavaks kasutuseks kõigi kohaldatavate seaduste kohaselt nõuetekohased volitused, (II) kui seostate või kasutate teie volitatud esindajale kuuluvat makseviisi, kui kohaldatav seadus seda nõuab, siis olete vastavaks kasutuseks andnud kehtiva volituse või sõlminud teie esindajaga kehtiva lepingu, sealhulgas asjakohaste hüvitiste saamiseks, ning saate tõendada ja tõendate vastavasisulise taotluse saamise korral vastavat volitust või lepingut, (III) poolte vahelises suhtes vastutate teie ainuisikuliselt siin nimetatud volituste hankimise, tagamise ja kontrollimise eest, ning (IV) hoolimata kasutatavast makseviisist lasub teil täielik vastutus kõigi maksete eest, mis kuuluvad tasumisele seoses teie reklaamisisu, kampaaniate, teiepoolse teenuste kasutamise või teie kontoga. Te vastutate kõigi tasude õigeaegse tasumise ja Apple’ile kõigi tasude jaoks sobiva makseviisi esitamise eest. Nõustute, et Apple võib teie makseviisilt tasu võtta igal ajal pärast teenuste mis tahes osa tegelikku osutamist.

 

b.   Kõik teenustega seotud maksed ja aruanded esitatakse vääringus, mille valite oma kontol või muul viisil seoses teiepoolse teenuste kasutamisega. Sellegipoolest ei ole Apple kohustatud toetama konto kohta rohkem kui ühte valuutat, olenemata teenuste osutamise asukohast. Te mõistate ja nõustute, et Apple ei pruugi olla võimeline tegema arveldamiseks või maksmiseks kättesaadavaks valuuta, mida eelistate või kasutate oma tavapärase äritegevuse käigus, või valuuta, mis on saadaval või ette kirjutatud jurisdiktsioonis, kus elate või tegutsete või mida teile kohaldatakse. Te nõustute selgesõnaliselt ja kinnitate oma võimet teha käesolevate teenusetingimuste alusel Apple’iga seaduslikke tehinguid kooskõlas teile kohaldatava jurisdiktsiooni nõuete ja piirangutega seoses valuutade ja maksetega, sealhulgas nendega, mis on seotud makseülekannetega (sealhulgas piiriüleste makseülekannetega), krediitkaardimaksetega ja antud krediidi tagasimaksetega, kasutades valuutat või valuutasid, mille Apple teeb teile kättesaadavaks.

 

c.    Teenuste teiepoolseks kasutamiseks peate olema võimeline lepinguid sõlmima ja/või tegema elektroonilisi ülekandeid. KINNITATE, ET TEIE ELEKTROONILISELT EDASTATUD SISU LOETAKSE TEIE LEPINGUKS JA KAVATSUSEKS OLLA SEOTUD VASTAVATE LEPINGUTE JA TEHINGUTEGA NING NENDE EEST TASUDA NING TEIL ON SELLISTE LEPINGUTE SÕLMIMISEKS JA TEHINGUTE TEGEMISEKS VOLITUS. TEIE LEPING JA KAVATSUS OLLA SEOTUD ELEKTROONILISELT EDASTATUD SISU ALUSEL KEHTIB KÕIKIDELE ANDMETELE KÕIKIDE TEHINGUTE KOHTA, MILLE SÕLMITE TEENUSTES VÕI TEENUSEID KASUTADES. Apple jätab endale õiguse sulgeda teie konto või, kui muud lepingud ei keela teisiti, mis tahes muu Apple’i konto ja nõuda alternatiivset makseviisi, kui makseviis hangiti või seda kasutati seoses teenustega petturlikult. Teie elektroonilistele andmetele juurdepääsu saamiseks ja nende säilitamiseks võidakse nõuda teatud riist- ja tarkvara olemasolu, mille hankimise eest vastutate ainuisikuliselt teie.

 

d.   Kui käesolevas dokumendis või Apple’i poolt pole kirjalikult määratud teisiti, kinnitate ja nõustute, et: (I) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K., Apple Pty Limited ja ADI on igaüks volitatud teile teenuseid osutama sõltuvalt asukohast, kus teie reklaamisisu teenuste abil esitatakse; (II) Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. ja Apple Pty Limited on igaüks andnud ADI-le volituse koguda enda nimel makseid teenuste eest, mida nad osutavad ja mille kohta nad esitavad arveid; (III) ADI-l on volitus ja luba koguda võtta teilt makseid enda ning ettevõtete Apple Inc., Apple Canada Inc., iTunes K.K. ja Apple Pty Limited nimel; (IV) teenust eest esitatud arved või muud arveldusviisid, mille on väljastanud üks või mitu Apple’i viiest juriidilisest isikust, võivad suunata teid tegema makseid ADI-le või muule Apple’i sidusettevõtjale; ning (V) te teete kõik nimetatud maksed suuniste kohaselt määratud maksesaajale.

 

e.    Maksud. Apple võib esitada teile arve kõigi kohaldatavate maksude, lõivude, tasude, teenustasude, mahaarvamiste või samaväärse toimega muude tasude kohta, mille mis tahes maksuhaldur on määranud Apple’ile teile käesolevate teenusetingimuste alusel osutatud teenuste eest või seoses nendega, sealhulgas, kuid mitte ainult, müügimaks, kasutusmaks, käibemaks (edaspidi „KM“), kaupade ja teenuste maks (edaspidi „KjTM“) ja tarbimismaks. Apple määrab kindlaks, kogub ja tasub pädevatele maksuhalduritele vastavad kohaldatavad maksud ning te nõustute maksma selliseid makse Apple’i esitatud arve alusel. Juhul kui mõni maksuhaldur paneb teile maksudega seotud kohustuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, pöördmaksustamise arvestamine, ise raamatupidamisarvestuse või aruandluse pidamine, võtate selliste vastavuskohustuste täitmise eest täieliku vastutuse. Juhul kui teie poolt Apple’ile nende teenusetingimuste alusel tasumisele kuuluvale summale kehtivad mis tahes maksuhalduri kehtestatud kohaldatavad kinnipeetavad või sarnased maksud (edaspidi „Kinnipeetav maks“) ja te olete kohustatud sellist kinnipeetavat maksu koguma ja tasuma, nõustute, et selline maks tasutatakse täies ulatuses ainult teie konto eest ja ei vähenda teie Apple’ile tasumisele kuuluvat summat. Te suurendate asjakohase makse brutosummat, nii et pärast kohaldatava kinnipeetava maksu mahaarvamist ja tasumist peate maksma ning Apple saab sama summa, mis oli algselt arvel. Võtate endale täieliku vastutuse selliste vastavuskohustuste täitmise eest. Eeltoodust olenemata ja lisaks kõikidele juhistele, taotlustele, nõuetele või spetsifikatsioonidele, mida Apple teile aeg-ajalt edastab, nõustute täitma maksukohustusi ja -nõudeid, mis on esitatud veebilehel searchads.apple.com/terms ja/või ads.apple.com/terms, mis on lisatud käesolevatele teenusetingimustele viitena.

 

f.    Te nõustute teavitama Apple’it arve mis tahes vaidlustamisest kolmekümne (30) päeva jooksul alates arve saamisest (edaspidi „Arve vaidlustamisperiood“). Arve vaidlustus tuleb esitada e-posti teel aadressile searchads-billing-inquiries@group.apple.com ja peab sisaldama vaidlustamise üksikasjalikke põhjuseid. SUURIMAS SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES LOOBUTE KÕIKIDEST ARVEGA SEOTUD NÕUETEST, SEALHULGAS SELLES VIIDATUD TEENUSTE JA TASUDE SUHTES, KUI TE EI ESITA VÕI TÕENDA NÕUET ARVE VAIDLUSTAMISPERIOODI JOOKSUL. KAHTLUSTE VÄLTIMISEKS KINNITATE, ET KUI JÄTATE ARVE VAIDLUSTAMISPERIOODI JOOKSUL ARVE VAIDLUSTAMATA, KUULUB ARVE OLEMASOLEVAL KUJUL TÄIELIKULT TASUMISELE. Juhul kui teete sõlmite teie nimel arvete töötlemiseks lepingu kolmanda poolega, teete äriliselt mõistlikud jõupingutused, et esitada asjakohasele kolmandale poolele teave ja/või volitused, mis on nõutavad Apple’ile õigeaegsete maksete tegemiseks. Lisaks nõustute, et vastava kolmanda poole tegevus ei vähenda teie kohustust teha makseid õigeaegselt ja/või teavitada Apple’it arve vaidlustamisest mõistliku aja jooksul ega õigusta nimetatud kohustuste täitmata jätmist.

 

g.   SUURIMAS SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES LOOBUTE KÕIKIDEST NÕUETEST, MIS ON SEOTUD (I) TEENUSTEGA JA/VÕI (II) TASUDEGA, KUI TE EI ESITA VÕI TÕENDA NÕUET KUUEKÜMNE (60) PÄEVA JOOKSUL ALATES VASTAVATE TEENUSTE VÕI TASUDEGA SEOTUD KAMPAANIA LÕPULEVIIMIST.

 

h.   Te kinnitate ja nõustute, et tasud, kulud ja teenustasud põhinevad ainult kampaaniaga seotud aruandlusmõõdikutel. Seadusega lubatud suurimas ulatuses tehakse tagasimakseid (kui neid on) ainult Apple’i äranägemisel ja vastavalt käesolevate teenusetingimuste jaotise 9 lõikele (g).

 

i.     Apple võib enda soovi korral ja äranägemise järgi pakkuda või anda teile teenustega seoses krediiti järgmiste tingimuste kohaselt.

 

I.      Kõikide Apple’ile tasumisele kuuluvate summade maksetähtaeg on nelikümmend viis (45) päeva alates Apple’i arve esitamise kuupäevast, kui Apple ei nõua kirjalikult teisiti või pooled pole omavahel kirjalikult kokku leppinud teisiti. Hilinenud maksetele võidakse rakendada intressitasu, mida arvutatakse päevakaupa iga päeva eest, mille võrra makse hilineb. Intressitasu arvutatakse baasintressimäära (edaspidi „Baasmäär“) alusel, millele lisandub üks protsent (1%) või kohaldatavate seadustega lubatud maksimumsumma, olenevalt sellest, kumb on väiksem. Baasmäär põhineb selle arvestamise ajahetkel makse riigi turul levinud või valdaval baasintressimäära määramise taval. Kui sellist määra pole avalikult määratud või Apple ei saa seda muul viisil mõistlikult kindlaks määrata, põhineb baasmäär keskpanga poliisimääral või arvestamise ajahetkel selle konsolideeritud üksikekvivalendil makse riigis. Kui baasmäär on negatiivne, loetakse selleks null protsenti (0%). Kui makse tuleb teha muul alusel kui nelikümmend viis (45) päeva alates Apple’i arve esitamise kuupäevast, loetakse need muudetud tingimused teie ja Apple’i vahelise äritegevuse ja suhte tavapäraseks korraks.

 

II.      Krediidiliin piirab krediidi kogusummat, mida võidakse teile mis tahes ajal anda käesolevate teenusetingimuste või teie ja Apple’i vahel sõlmitud muu lepingu alusel või Apple’i poolt teile mis tahes liiki mis tahes muu müügi või krediidiandmise kaudu.

 

III.      Apple võib Apple’i äranägemisel mis tahes põhjusel ja igal ajal teile krediiti anda, antavat krediiti muuta või selle tühistada nii teile sellest teatades kui ka teatamata. Lisaks muudele käesolevates teenusetingimustes nimetatud hüvitusmeetmetele võib Apple ilma ette teatamata võtta hüvitusmeetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, peatada või lõpetada teie kampaaniad ja/või teie kontod, kui teie poolt Apple’ile tasumisele kuuluv summa ületab krediidiliini.

 

IV.      Krediidi saamise või saamise jätkamise tingimusena võidakse teil nõuda Apple’i antud krediiditaotluse esitamist ja Apple’ile järgmise teabe esitamist: (1) finantsteave, väljavõtted ja aruanded, nagu bilansid, rahavoog ning kasumi- ja kahjumiaruanded, samuti audiitorite aruanded ja märkmed finantsnäitajate kohta, kui need on saadaval, ning muu teave või materjal, mida esitatakse regulaarselt teistele teenuseosutajatele, laenuandjatele või krediidiandjatele krediidiandmise võimaldamiseks; (2) muu finantsteave, mida Apple võib mõistlikult küsida; ja (3) tagatise või krediidikvaliteedi parandamise tõenäoline nüüdisväärtus, sealhulgas, kuid mitte ainult, pangagarantiid, valmisolekuakreditiivid, ettevõttegarantiid, pankurite aktsepteerimisvormide mustandid ja isiklikud garantiid. Lisaks kinnitate ja nõustute, et teile krediidi andmise või selle jätkamise kaalumisel võib Apple hinnata teie krediidivõimelisust, sealhulgas kolmanda poole osutatavate teenuste kaudu.

 

j.     Arved põhinevad kalendrikuu arveldustsükli jooksul tegelikult osutatud teenustel ja arvete arv võib olenevalt kampaaniast erineda. Kahtluste vältimiseks koostab Apple arved, kasutades Apple’i aruandlusmõõdikuid ainsa siduva näitajana Apple’i tulemuste kohta käesolevate teenusetingimustega reguleeritavate mis tahes teenuste osutamisel.

 

k.    Juhul kui te jätate makse õigeaegselt tasumata või rikute neid teenusetingimusi või nendes esitatud garantiisid muul viisil, vastutate kõigi Apple’ile selliste summade sissenõudmisest tekkivate kulude (sealhulgas advokaaditasude ja -kulude) eest. Ilma et see piiraks Apple’i jaotisest 13 tulenevaid lepingu lõpetamise, peatamise või muutmise õigusi, jätab Apple endale õiguse käesolevate teenusetingimuste teiepoolse rikkumise korral, sealhulgas makse- või krediiditingimuste täitmata jätmise korral, koheselt: (I) lõpetada või peatada käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste täitmine, (II) lõpetada, peatada, muuta või piirata teie juurdepääsu teenustele ja/või (III) deklareerida kõik Apple’ile võlgnetavad summad viivitamatult tasumisele kuuluvaks.

 

l.     Te kinnitate ja nõustute, et Apple võib kogu makseviiside kohta käivat teavet, mille te Apple’ile esitate, jagada Apple’i nimel tegutsevate ettevõtetega, näiteks maksete töötlejatega ja/või krediidiasutustega, ainult krediidi kontrollimise, Apple’ile makse teostamise ja teie konto teenindamise eesmärgil. Nõustute, et Apple’il on õigus ilma teie ees vastutamata avaldada mis tahes makseviisi teavet õiguskaitseasutustele, valitsusametnikele ja/või kolmandatele pooltele, kui Apple’i arvates on mõistlikult vajalik või asjakohane jõustada nende teenusetingimuste mis tahes osa ja/või kontrollida sellele vastavust (sealhulgas, kuid mitte ainult, Apple’i õigus teha koostööd seoses teiepoolse teenuste kasutamisega ja/või seoses kolmanda poole väitega, et kasutate teenuseid ebaseaduslikult ja/või selle kolmanda poole õigusi rikkudes).

 

8.    Intellektuaalomand.

 

a.    Omandiõiguse tunnistamine. Te nõustute, et teenused sisaldavad Apple’ile ja/või selle litsentsiandjatele või muudele kolmandatele pooltele kuuluvat omandiõigusega kaitstud teavet ja materjale, mida kaitstakse kohaldatavate intellektuaalomandi ja muude seadustega, ning et te ei kasuta nimetatud omandiõigusega kaitstud teavet ega materjale mitte mingil viisil peale teenuste kasutamise käesolevate teenusetingimuste kohaselt. Välja arvates käesolevates tingimustes sõnaselgelt nimetatud juhud, ei tohi ühtegi teenuste osa mingil kujul ega mis tahes viisil reprodutseerida ilma Apple’i selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud ulatuses, milles kohaldatavad seadused ei luba Apple’il teil selle tegemist keelata.

 

b.   Autoriõigused. Kõik teenuste hõlmatavad ja nendega seotud autoriõigused kuuluvad Apple’ile ja/või tema litsentsiandjatele.

 

c.    Kaubamärgid. Apple, Apple’i logo, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads ning teised Apple’i kaubamärgid, teenusemärgid, graafikaelemendid ja logod, mida teenustega seoses kasutatakse, on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Teile ei anta ühtegi õigust ega litsentsi seoses ühegi eespool nimetatud kaubamärgiga või nimetatud kaubamärkide mis tahes viisil kasutamisega.

 

9.    Garantiide lahtiütlused; vastutuse piiramine.

 

a.    TEIE JURISDIKTSIOONI SEADUSTE KOHASELT VÕIB TEIL OLLA VÄLISTAMATUID ÕIGUSI VÕI HÜVITUSMEETMEID. KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTE MITTE ÜKSKI OSA POLE ETTE NÄHTUD PIIRAMA, MUUTMA VÕI VÄLISTAMA ÜHTKI VASTUTUST, MIDA EI SAA SEADUSE KOHASELT PIIRATA, MUUTA VÕI VÄLISTADA, EGA TEE SEDA. KÕIK KÄESOLEVATES TEENUSETINGIMUSTES NIMETATUD APPLE’I VASTUTUSE PIIRANGUD VÕI VÄLISTUSED KEHTIVAD AINULT SUURIMAS ULATUSES, MILLES VASTAVAD PIIRANGUD ON SEADUSEGA LUBATUD.

 

b.   APPLE EI GARANTEERI, VÄIDA EGA TAGA, ET TEENUSTE TEIEPOOLNE KASUTAMINE ON KATKESTUSTETA VÕI VIGADETA, NING TE NÕUSTUTE, ET APPLE VÕIB AEG-AJALT TEENUSEID (VÕI NEIS SISALDUVAID KONKREETSEID TOOTEID VÕI TEENUSED) MÄÄRAMATA AJAKS EEMALDADA VÕI LÕPETADA TEENUSTE OSUTAMISE MIS TAHES AJAL OSALISELT VÕI TÄIELIKULT, KUI SEE ON VAJALIK APPLE’I HUVIDE KAITSMISEKS, KUID SELGUSE HUVIDES VÕTKE ARVESSE, ET KOHALDADA VÕIDAKSE ALLTOODUD JAOTISE 9 LÕIKES (G) NIMETATUD VASTUTUST JA HÜVITUSMEETMEID.

 

c.    APPLE EI GARANTEERI, VÄIDA EGA TAGA, ET TEENUSED VÕI TEIE KONKREETNE REKLAAMISISU ON SAADAVAL KÕIKIDES ASUKOHTADES NING ET ULATUSES, MILLES NEED ON SAADAVAL, ON SAADAVAL KÕIK VASTAVATES ASUKOHTADES KASUTATAVAD KEELED, NING APPLE EI VÄIDA, ET TEENUSED VÕI TEIE REKLAAMISISU ON KINDLAS ASUKOHAS TEIE KASUTAMISEKS SOBILIK VÕI LUBATAV.

 

d.   NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET TEIEPOOLNE TEENUSTE KASUTAMINE VÕI VÕIMETUS TEENUSEID KASUTADA ON TEIE AINUVASTUTUSEL. TEENUSEID NING KÕIKI TEENUSTE KAUDU TEILE PAKUTAVAID TOOTEID JA TEENUSEID PAKUTAKSE TEILE KASUTAMISEKS OLEMASOLEVAL JA SAADAOLEVAL KUJUL ILMA MIS TAHES OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA, SEALHULGAS MIS TAHES KAUDSETE GARANTIIDETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, ÕIGEAEGSUSE, OMANDIÕIGUSE JA MITTERIKKUMISE KOHTA. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET TEENUSTE HINNA MÄÄRAMINE VÕIB OSALISELT VÕI TÄIELIKULT PÕHINEDA OKSJONIMUDELIL, MIS VÕIB MUUTUDA SÕLTUVALT MITMEST TEGURIST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, OMANDIÕIGUSEGA KAITSTUD ALGORITMIDE PÕHJAL, MIDA APPLE KASUTAB.

 

e.    ULATUSES, MILLES KOHALDATAV SEADUS SEDA EI KEELA, EI VASTUTA APPLE, TEMA DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, SIDUSETTEVÕTJAD, AGENDID, TÖÖVÕTJAD VÕI LITSENTSIANDJAD MITTE MINGIL JUHUL MITTE ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, KARISTUSLIKU, ERI- VÕI TULENEVA KAHJU EEST, SEALHULGAS MIS TAHES ÄRILISE KAHJU VÕI KAHJUMI EEST, MIS TULENEB KÄESOLEVATEST TEENUSETINGIMUSTEST, TEIE JUURDEPÄÄSUST TEENUSTELE VÕI TEENUSTE TEIEPOOLSEST KASUTAMISEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES TOOTE, TEENUSE, FUNKTSIOONI VÕI FUNKTSIONAALSUSE VEAST VÕI PUUDUJÄÄGIST, EGA ÜHEGI MIS TAHES LIIKI KAHJUMI VÕI KAHJU EEST, MIS TULENEB TEENUSTE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD MIS TAHES TOOTE, TEENUSE, FUNKTSIOONI VÕI FUNKTSIONAALSUSE KASUTAMISEST, ISEGI KUI NENDE VÕIMALIKKUSEST ON EELNEVALT TEAVITATUD, HOOLIMATA SELLEST, KAS RAKENDATAKSE LEPINGU, GARANTII, VÄÄRTEO (SEALHULGAS HOOLETUSE), TOOTEVASTUTUSE, MIS TAHES SEADUSEST TULENEVA KOHUSTUSE RIKKUMISE, KAHJUHÜVITISE PÕHIMÕTETE VÕI MUUD TEOORIAT, NING VAATAMATA OLULISE OTSTARBE VÕI MIS TAHES HÜVITUSMEETME TÄITMATA JÄTMISELE. MITTE MINGIL JUHUL EI ÜLETA SELLE LEPINGU KOHANE APPLE’I KOGUVASTUTUS TEIE EES KÕIGI KAHJUDE EEST (VÄLJA ARVATUD KEHAVIGASTUSI HÕLMAVATEL JUHTUDEL, KUI SEDA NÕUAB KOHALDATAV SEADUS) KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTE ALUSEL APPLE’ILE TEGELIKULT MAKSTUD VÕI TASUMISELE KUULUVATE TASUDE SUMMAT.

 

f.    APPLE EI VÄIDA EGA GARANTEERI, ET TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI NENDES EI ESINE VÕRGURIKKEID, KADUSID, RIKKUMIST, RÜNDEID, VIIRUSEID, HÄIREID, HÄKKIMIST VÕI MUID TURBERIKKUMISI, NING APPLE EI VÕTA NENDE EEST MINGIT VASTUTUST.

 

g.   KUI APPLE JÄTAB TEIE KAMPAANIA MIS TAHES ULATUSES ESITAMATA, ON APPLE’I AINUVASTUTUSEKS TEIE EES JA TEIE AINSAKS HÜVITUSMEETMEKS KAMPAANIA PIKENDAMINE KUNI LEPINGUJÄRGSETE MÕÕDIKUTE TÄITUMISENI VÕI KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTE ALUSEL APPLE’ILE TEGELIKULT MAKSTUD VÕI TASUMISELE KUULUVATE TASUDE SUMMA MAKSIMAALSELT 100% HÜVITAMINE. ÜLALTOODUST HOOLIMATA EI SAA APPLE TAGADA ÜHEGI OKSJONIPÕHISE REKLAAMI ESITAMIST.

 

10.  Kahjude hüvitamine. TEENUSTE KASUTAMISE KORRAL NÕUSTUTE SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES HÜVITAMA JA KAITSMA APPLE’IT, TEMA DIREKTOREID, AMETNIKKE, TÖÖTAJAID, SIDUSETTEVÕTJAID, AGENTE, TÖÖVÕTJAID JA LITSENTSIANDJAID MIS TAHES NÕUETE, KAHJUDE, VASTUTUSE, KULUDE, KULUTUSTE, TASUDE, TRAHVIDE VÕI MUUD TÜÜPI KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ADVOKAADITASUD JA KÕIK KULUD SEOSES KÄESOLEVA PUNKTI JÕUSTAMISEGA, MIS TULENEVAD JÄRGMISTEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD: (A) NENDE TEENUSETINGIMUSTE TEIEPOOLNE RIKKUMINE, SEALHULGAS MIS TAHES VÄITE, GARANTII VÕI KOKKULEPPE, MILLEGA OLETE KÄESOLEVATE TINGIMUSTE KOHASELT NÕUSTUNUD, RIKKUMINE; (B) TEENUSTE TEIEPOOLNE VÄÄRKASUTUS, VOLITAMATA VÕI EBASEADUSLIK KASUTUS; (C) MIS TAHES NÕUDED SELLE KOHTA, ET TEIE POOLT TEENUSTEGA SEOSES KASUTATUD REKLAAMISISU, REKLAAMIJA ANDMED, ÄRIKASUTAJA ANDMED VÕI SIHTIMINE (I) OMISTAS, RIKKUS VÕI RIIVAS MIS TAHES KOLMANDA POOLE PATENTI, AUTORIÕIGUST, KAUBAMÄRKI, ÄRISALADUST, MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIAT VÕI MUUD INTELLEKTUAALOMANDIT VÕI OMANDIÕIGUST; (II) LAIMAS KEDAGI VÕI RIKKUS KONFIDENTSIAALSUST VÕI KELLEGI PRIVAATSUST; (III) HÕLMAS VALESID, PETLIKKE, EBAAUSAID, KURITARVITAVAID TEGUSID VÕI TAVASID, SEALHULGAS SEOSES REKLAAMI VÕI MÜÜGIGA; VÕI (IV) ON JÄTNUD TÄITMATA MIS TAHES KOHALDATAVA SEADUSE VÕI MÄÄRUSE.

 

11.  Teatised. Apple võib saata teile teenuste kohta teatise, saates meilisõnumi teie konto kontaktandmetes toodud e-posti aadressile, saates tavaposti teel kirja teie konto kontaktandmetes toodud kontaktaadressile või postitades teate asjakohasele teenuste platvormile (näiteks veebisaidile). Apple’i meiliteatised teile jõustuvad olenemata teie vastuvõtmise ajast kohe pärast seda, kui Apple on teile meilisõnumi edastanud. Apple’i tavapostiteatised teile jõustuvad (a) isiklikul üleandmisel, (b) kolm tööpäeva pärast seda, kui need on saadetud kirjaliku kohaletoimetuskinnituse esitava kiirkullerteenust osutava ettevõtte vahendusel, või (c) viis tööpäeva pärast seda, kui need on saadetud ettemakstud postikuluga esimese klassi või tähitud kirja teel. Nimetatud meili- ja tavapostiteatiste koopia edastatakse ka teie esmasele kontaktisikule seoses teenustega, kui ta on määratud. Nõustute regulaarselt kontrollima oma e-posti aadressilt ja oma postiaadressilt, kas Apple on teile teatisi saatnud, kõik saadud teatised kiiresti läbi vaatama ning teavitama Apple’it viivitamatult, kui kaotate juurdepääsu teie konto kontaktandmetes toodud e-posti aadressile või postiaadressile. Apple’i teatised, mis postitatakse teatena asjakohasele teenuste platvormile, jõustuvad kohe. Kui käesolevas dokumendis ei ole määratud teisiti, loetakse kõik Apple’ile seoses nende teenusetingimustega esitatavad teatised üleantuks (x) isiklikul üleandmisel, (y) kolm tööpäeva pärast seda, kui need on saadetud kirjaliku kohaletoimetuskinnituse esitava kiirkullerteenust osutava ettevõtte vahendusel, või (z) viis tööpäeva pärast seda, kui need on saadetud ettemakstud postikuluga esimese klassi või tähitud kirja teel, eeltoodud punktides (x), (y) ja (z) nimetatud meetoditel aadressile: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States. Pool võib muuta oma e-posti aadressi või postiaadressi, teatades sellest teisele poolele kirjalikult, nagu eespool kirjeldatud.

 

12.   Teenusetingimuste muutmine või täiendamine. Apple jätab endale õiguse oma äranägemise järgi neid teenusetingimusi igal ajal muuta või täiendada. Sellise muudatuse korral peavad muudetud teenusetingimused olema saadaval veebilehel searchads.apple.com/terms-of-service ja/või ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, või mõnes muus juurdepääsetavas kohas, millest Apple on teatanud, ja jõustuvad pärast teie teavitamist ülaltoodud jaotise 11 kohaselt või vastavas teatises nimetatud hilisemal ajal. Nõustute regulaarselt külastama veebilehte searchads.apple.com/terms-of-service ja/või ads.apple.com/cn/terms-of-service/english või muud juurdepääsetavat kohta, millest Apple on teatanud, ning vaatama läbi teenusetingimused, sealhulgas mis tahes muudatused, millest võidakse teada anda teenusetingimuste ülaservas toodud jõustumiskuupäeva värskendamise teel. Te mõistate ja nõustute, et vastutate nende teenusetingimuste muudatuste korrapärase läbivaatamise eest. KUI TE EI NÕUSTU TEENUSETINGIMUSTE MIS TAHES MUUDATUSEGA, LÕPETATE VIIVITAMATULT TEENUSTELE MIS TAHES VIISIL JUURDEPÄÄSEMISE JA NENDE KASUTAMISE. KUI APPLE POLE TEILE TEATANUD TEISITI, LOETAKSE TEENUSTE TEIEPOOLSE KASUTAMISE JÄTKAMINE PÄRAST TEENUSETINGIMUSTE MIS TAHES MUUDATUST TEIE NÕUSTUMISEKS MUUDETUD TEENUSETINGIMUSTEGA.

 

13.  Lõpetamine. Kumbki pool võib oma äranägemisel käesolevad teenusetingimused igal ajal ilma põhjuseta lõpetada sellest teavitades; kuid üksnes eeldusel, et teenuste sisupakkujapoolse kasutamise jätkumisele kohaldatakse pärast vastavat lõpetamisteatist sel ajal kehtivaid teenusetingimusi. Selle lepingu aegumisel või lõpetamisel, välja arvatud juhul, kui käesolevates teenusetingimustes on sõnaselgelt määratud teisiti või seda nõuavad kohaldatavad seadused: (a) lõpevad viivitamatult kõik õigused, litsentsid, nõusolekud ja volitused, mille kumbki pool on teenusetingimuste kohaselt andnud teisele poolele; (b) te lõpetate teenuste kasutamise täielikult; ja (c) kõik Apple’ile nende teenusetingimuste kohaselt võlgnetavad tasud kuuluvad kohe tasumisele. JAOTISE 6 LÕIKES (o), JAOTISE 6 LÕIKES (p), JAOTISE 6 LÕIKES (r), JAOTISE 7 LÕIKES (a), JAOTISE 7 LÕIKES (g) JA JAOTISTES 8 KUNI 15 NIMETATUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED JÄÄVAD PÄRAST KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTE AEGUMIST VÕI LÕPETAMIST JÕUSSE. HOOLIMATA KÕIGEST VASTUPIDISEST KÄESOLEVATES TEENUSETINGIMUSTES VÕIB APPLE OMA ÄRANÄGEMISEL OTSESELT VÕI KAUDSELT KOHE JA ILMA ETTE TEATAMATA PEATADA, LÕPETADA TÄIELIKULT VÕI OSALISELT TEIE JUURDEPÄÄSU TEENUSTELE VÕI NENDE KASUTUSÕIGUSE VÕI EESPOOL NIMETATUT MUUL VIISIL KEELATA. Käesolev jaotis 13 ei piira teisi Apple’i õigusi või hüvitusmeetmeid, mis tulenevad seadusest, üldisest õigluspärasusest või käesolevatest teenusetingimustest.

 

14.  Kohaldatav õigus. NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET KÄESOLEVATELE TEENUSETINGIMUSTELE JA TEENUSTE TEIEPOOLSELE KASUTAMISELE KOHALDATAKSE CALIFORNIA OSARIIGI SEADUSI, VÄLJA ARVATUD SELLE KOLLISIOONINORMID, NING ET KÕIK TEENUSTE TEIEPOOLSE KASUTAMISEGA MIS TAHES VIISIL SEOTUD MENETLUSED ON CALIFORNIA PÕHJARINGKONNA OSARIIGI- JA FÖDERAALKOHTUTE AINUPÄDEVUSES. KÄESOLEVAGA LOOBUTE EELTOODUGA MÄÄRATUD ÕIGUSE, JURISDIKTSIOONI VÕI KOHTUALLUVUSE KOHTA VASTUVÄIDETE ESITAMISE ÕIGUSEST. 

 

15.   Muu Need teenusetingimused, sealhulgas kõik nende liited, moodustavad kogu teie ja Apple’i vahelise lepingu ning reguleerivad teenuste teiepoolset kasutamist, asendades kõik teie ja Apple’i vahel varem sõlmitud lepingud, välja arvatud muudes lepingutes kirjalikult nimetatud juhtudel. Ilma Apple’i eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te neid teenusetingimusi üle anda, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadusest või ühinemisest tulenevalt, ja mis tahes katse anda käesolevad teenusetingimused üle ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on tühine. Kui nende teenusetingimuste mis tahes osa loetakse kehtetuks või jõustamatuks, siis käsitatakse seda osa kohaldatavate õigusaktide kohaselt võimalikult lähedaselt poolte algsetele kavatsustele ning ülejäänud osad jäävad täiel määral kehtima ja jõusse. Kui Apple jätab käesolevatest teenusetingimustest tuleneva mis tahes õiguse või nendes sisalduva mis tahes punkti täitmata, ei käsitata seda asjakohasest punktist ega nende teenusetingimuste mis tahes muust punktist loobumisena. Apple ei vastuta kohustuste mittetäitmise eest, mis on tingitud Apple’ist mitteolenevatest põhjustest. Nendel teenusetingimustel puuduvad kolmandast poolest kasusaajad.

LIIDE 1

(teenusetingimustele)

Prantsusmaa lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad teenuste kasutamisele seoses Prantsusmaal korraldatavate kampaaniatega.

 

Käesolevaga nõustuvad Apple ja sisupakkuja, et teenuste teiepoolsele kasutamisele Prantsusmaa App Store’is ja teenuste mis tahes muule kasutamisele Prantsusmaal kampaaniate levitamiseks kohalduvad 1993. aasta 29. jaanuari seadus 93-122 „Sapin I“ ja 2016. aasta 9. detsembri seadus 2016-1691 „Sapin II“ (edaspidi ühiselt „Sapini seadus“). Seega, kui tegutsete agendina, ei tohi te korraldada kampaaniat reklaamijast kliendi (edaspidi „reklaamija“) nimel ega tema jaoks Prantsusmaa App Store’is (s.t peamiselt Prantsusmaa territooriumil esitatavat kampaaniat), kui reklaamija on „Prantsusmaa ettevõtja“. Käesoleva liite 1 tähenduses nõustute, et „Prantsusmaa ettevõtjaks“ loetakse Prantsusmaal registreeritud, asutatud või seal muul viisil asuv ettevõtja. Sellest tulenevalt on teil teenuste kasutamisel keelatud tegutseda agendina salaja või varjata agendina tegutsemist. Vastavalt jaotisele 10 („Kahjude hüvitamine“) vastutate kõikide nõuete eest, mis tulenevad käesoleva liite 1 teiepoolsest rikkumisest, ning hüvitate need Apple’ile, tema direktoritele, ametnikele, töötajatele, sidusettevõtjatele, agentidele, töövõtjatele ja litsentsiandjatele ning kaitsete neid selliste nõuete eest.

LIIDE 2

(teenusetingimustele)

Lõuna-Korea lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Korea Vabariik või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Hoolimata ülaltoodud jaotisest 13 („Lõpetamine“), kui jätate nende teenusetingimuste olulise punkti täitmata, võib Apple sellest 10 päeva ette teatades: (I) lõpetada käesolevad teenusetingimused ja/või teie konto ning te jääte vastutavaks kõikide teie kontol tasumisele kuuluvate summade eest kuni lõpetamiskuupäevani (kaasa arvatud); (II) lõpetada tarkvararakenduse litsentsi; ja/või (III) takistada teenustele (või nende mis tahes osale) juurdepääsu; kõigil eelpool nimetatud juhtudel tingimusel, et asjakohast olulist rikkumist ei lahendata 10 päeva jooksul.

LIIDE 3

(teenusetingimustele)

Ungari lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Ungari või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Apple juhib sõnaselgelt teie tähelepanu teenusetingimuste jaotise 7 lõikele (f), jaotise 9 lõikele (e), jaotise 9 lõikele (g) ja jaotisele 13. Kinnitate käesolevaga, et olete need punktid üle vaadanud ja nõustute nendega ning kõigi teenusetingimustega selgesõnaliselt.

LIIDE 4

(teenusetingimustele)

Rumeenia lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Rumeenia või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Te kinnitate ja nõustute, et Apple’i poolt teile teenustega seoses antavat mis tahes krediiti käsitatakse maksetingimuste pakkumisena, mis võimaldab teil käesolevate teenusetingimuste kohaselt teenuseid osta, ning ei käsitata laenuvõimaluse ega laenutegevusena Rumeenia seaduste tähenduses (sealhulgas vastavalt seadus nr. 93/2009 finantssektoriväliste pangandusasutuste kohta ja valitsuse erikorraldus nr. 99/2006 krediidiasutuste ja kapitali adekvaatsuse kohta).

LIIDE 5

(teenusetingimustele)

Venemaa lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Vene Föderatsioon või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

LIIDE 6

(teenusetingimustele)

Mandri-Hiina lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Mandri-Hiina või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Te kinnitate ja nõustute, et hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast: (i) käesoleva lepingu raames on teie lepingu vastaspooleks Apple Advertising (Beijing) Ltd., asukohaga Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing; (ii) seoses teenustega teeb Apple Advertising (Beijing) Ltd. teiega tehinguid selleks, et võimaldada teil teenustele juurde pääseda ja neid kasutada; (iii) Apple Advertising (Beijing) Ltd. on volitatud teile arveid esitama ja võib seda teha teie juurdepääsu eest teenustele ja teenuste teiepoolse kasutamise eest ning vastava arve või muu korralduse saamise korral teete oma maksed saadud juhiste kohaselt ettevõttele Apple Advertising (Beijing) Ltd.; ning (iv) lisaks jaotises 11 nimetatud Apple’i teavitamise viisidele võite selle lepingu kohase kirjaliku teatise adresseerida ettevõttele „Apple Advertising (Beijing) Ltd.“ järgmisel aadressil: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing.

 

Hoolimata kõigest vastupidisest jaotises 14 nõustute lisaks, et kõik käesolevatest teenusetingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused esitatakse vahekohtumenetluseks Hiina Rahvusvahelisele Majandus- ja Kaubandusarbitraažikomisjonile (CIETAC) Pekingis ning menetlus teostatakse kooskõlas selle taotlemise hetkel jõus olevate CIETAC-i vahekohtumenetlusreeglitega ning samuti järgmiste tingimustega: vahekohtuotsus on mõlema poole jaoks siduv ja lõplik. Kumbki pool nimetab ühe vahekohtuniku. Kolmanda vahekohtuniku, kes tegutseb peavahekohtunikuna, valivad kaks poolte määratud vahekohtunikku ühiselt. Kui peavahekohtunikku ei suudeta valida 30 päeva jooksul alates teise vahekohtuniku määramisest, on tema määramise volitus CIETAC-i esimehel. Peavahekohtunik ei tohi olla ega olnud olla Hiina Rahvavabariigi või Ameerika Ühendriikide kodanik. Kuid Hongkongi passi või Hongkongi elamisõigusega isikut, kes pole olnud Hiina Rahvavabariigi kodanik enne 1. juulit 1997, ei loeta Hiina Rahvavabariigi kodanikuks, kui pooled pole kokku leppinud teisiti. Lisaks lepivad pooled kokku, et kõik vahekohtunikud võib nimetada väljastpoolt CIETAC-i vahekohtunike paneeli kooskõlas vahekohtumenetluse taotlemise hetkel jõus olevate CIETAC-i vahekohtumenetlusreeglitega. Vahekohtu koht on Peking, Hiina Rahvavabariik. Vahekohtu keel on inglise keel. Pooled lepivad kokku, et lisaks CIETAC-i reeglitele teostatakse vahekohtumenetlus kooskõlas Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) reeglitega rahvusvahelises vahekohtumenetluses tõendite kogumise kohta. Pooled hoiavad konfidentsiaalsena kõikide vahekohtumenetluste toimumise ja kõik vahekohtuotsused ning kõik menetluse käigus vahekohtumenetluse eesmärgil loodud materjalid ning kõik muud dokumendid, mille teine pool on vahekohtumenetluses esitanud ja mis pole muul viisil avalikult kättesaadavad, välja arvatud ja kuni ulatuseni, milles pool peab need avaldama juriidilise kohustuse tõttu, õigushüve kaitsmiseks või teostamiseks või juriidilise menetluse otsuse vaidlustamiseks kohtus või muus õigusasutuses. Vahekohtunikud mõistavad vahekohtumenetluse võitja kasuks välja, kui see on vastavalt vahekohtunike otsusele asjakohane, tema kulud ja kulutused, sealhulgas tema advokaaditasud. Samuti on võitnud poolel õigus kõikidele advokaaditasudele ja -kuludele mis tahes tegevuse eest, mis tehakse kõikide juriidiliste menetluste mis tahes vahekohtuotsuste kinnitamiseks ja/või jõustamiseks.

LIIDE 7

(teenusetingimustele)

Indoneesia lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Indoneesia või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.

LIIDE 8

(teenusetingimustele)

Egiptuse lisatingimused

Järgmised tingimused lisatakse teenusetingimustele ja kehtivad sisupakkujate suhtes, kelle elu- või tegevuskoht on Egiptus või kellele kohaldatakse selle jurisdiktsiooni.

 

Selle lepingu kohaseid teenused osutab teile vahetult ADI hoolimata mõiste „Apple“ käesolevas lepingus esitatud määratlusest või teie reklaamisisu esitava App Store’i asukohast.