Υπηρεσίες διαφήμισης της Apple –
Όροι παροχής υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 8 Αυγούστου 2023

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ («ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ή «ΣΥΜΦΩΝΙΑ»), ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ «ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» Ή «ΕΣΕΙΣ»), ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE (Ι) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗΚΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (II) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ (ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) Ή (III) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΟΙ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»).

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, ως «Apple» νοείται οποιοδήποτε ή όλες οι ακόλουθες οντότητες, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία προβάλλεται το Διαφημιστικό σας περιεχόμενο με χρήση των Υπηρεσιών: Apple Inc., με έδρα στη διεύθυνση One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 για Διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλεται στη Βόρεια, στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική (εξαιρουμένου του Καναδά και των εδαφών και των κτήσεών του), συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των κτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και των γαλλικών και βρετανικών κτήσεων στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική και στην Καραϊβική· Apple Canada Inc., με έδρα στη διεύθυνση 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Καναδάς για Διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλεται στον Καναδά ή στα εδάφη και στις κτήσεις του· iTunes K.K., με έδρα στη διεύθυνση Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-6140, Ιαπωνία για Διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλεται στην Ιαπωνία· Apple Pty Limited, με έδρα στη διεύθυνση Level 3, 20 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Αυστραλία για Διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλεται στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών εδαφών, των κτήσεων και των συνδεδεμένων δικαιοδοσιών· Apple Distribution International Ltd. («ADI»), με έδρα στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Δημοκρατία της Ιρλανδίας για Διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλεται σε όλες τις άλλες τοποθεσίες.

 

Πιστοποιείτε στην Apple και συμφωνείτε ότι εσείς, ο εκπρόσωπος ή ο αντιπρόσωπός σας που συνάπτει τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε (τουλάχιστον 18 ετών σε πολλές χώρες) και έχει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να προσχωρήσει στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών εκ μέρους σας, καθώς και ότι, εάν ο εκπρόσωπος ή ο αντιπρόσωπός σας συνάπτει τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών εκ μέρους σας ως εταιρείας, οργανισμού, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή υπηρεσίας, οργάνου ή υπουργείου της κυβέρνησης, ο εν λόγω εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να σας δεσμεύσει νομικά με όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

Συμφωνείτε να αποδεχτείτε και να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών όπως παρουσιάζονται. Αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές δεν είναι αποδεκτές από την Apple και η Apple μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Apple.

 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ, ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις αμοιβαίες υποσχέσεις και συνομολογίες που ορίζονται στην παρούσα, εσείς και η Apple (συλλογικά, τα «Συμβαλλόμενα μέρη») συμφωνείτε στα εξής:

 

1.    Πρόσβαση. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες παραχωρείται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Apple, μόνο σε έναν Πάροχο περιεχομένου που έχει μία ή περισσότερες συμφωνίες εν ισχύ με την Apple ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της Apple σχετικά με: (α) έναν Πάροχο περιεχομένου του οποίου το υλικό προβάλλεται στις Ιδιοκτησίες (καθορίζονται κατωτέρω) ή (β) άλλα πρόσωπα ή οντότητες όπως καθορίζονται από την Apple κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

2.    Απαιτήσεις συστήματος. Η χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί συμβατό υλισμικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο ή/και σε κινητή συσκευή, συγκεκριμένο λογισμικό και ενδέχεται να απαιτεί τη λήψη ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων από καιρού εις καιρόν. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις στις απαιτήσεις συστήματος του Παρόχου περιεχομένου. Επειδή η χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει υλισμικό, λογισμικό και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή/και σε κινητή συσκευή, η ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ενδέχεται να επηρεαστεί από την απόδοση αυτών των παραγόντων. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας ή/και κινητό δίκτυο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω απαιτήσεις συστήματος, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν, αποτελούν δική σας ευθύνη. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες αποτελούν εμπορικές υπηρεσίες για εμπορική χρήση.

 

3.    Άλλες συμφωνίες. Οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες σε ισχύ ανάμεσα στην Apple και σε εσάς (συλλογικά, οι «Άλλες συμφωνίες») είναι ξεχωριστές από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς στην παρούσα ή στις Άλλες συμφωνίες, οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσιών δεν θα θεωρούνται σε καμία περίπτωση όροι των Άλλων συμφωνιών και αντιστρόφως. Καμία παραβίαση των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών δεν θα συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε Άλλης συμφωνίας και αντιστρόφως. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών δεν εξαρτάται από τη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών από την Apple ή την παροχή πρόσθετων δηλώσεων ή εγγυήσεων σχετικά με τις Υπηρεσίες.  

 

4.    Οι πληροφορίες σας. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες, μεταξύ άλλων όπως μπορεί να απαιτηθεί για την εγγραφή στην Apple για τις Υπηρεσίες ή για τη χρήση αυτών και κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επωνυμίας της εταιρείας, της φυσικής διεύθυνσης, των εταιρικών πληροφοριών πληρωμής, των σχετικών φορολογικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού φορολογικού μητρώου ή βεβαίωσης κ.λπ.) ή άλλων πληροφοριών όπως ζητούνται (συλλογικά, «Επιχειρηματικά δεδομένα χρήστη»). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών θα απαιτεί από την Apple να σας αποστέλλει επικοινωνίες στη διεύθυνση email ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας που εσείς παρέχετε στην Apple. Συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να σας αποστέλλει, είτε μέσω email είτε με άλλο τρόπο, αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ειδοποιήσεων και τιμολογίων (ή άλλου υλικού που σχετίζεται με την τιμολόγηση), στην αγγλική γλώσσα. Δια της παρούσας επιβεβαιώνετε την ικανότητά σας να διαβάζετε και να κατανοείτε μηνύματα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα ή την εφαρμόσιμη ικανότητά σας να μεταφράζετε τυχόν μηνύματα στην αγγλική γλώσσα σε μια γλώσσα της προτίμησής σας ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεστε, χωρίς κόστος για την Apple. Δια της παρούσας επιβεβαιώνετε ότι τυχόν Επιχειρηματικά δεδομένα χρήστη που έχετε ήδη παράσχει στην Apple (μεταξύ άλλων μέσω μιας διαδικασίας υποβολής αίτησης της Apple ή μέσω προηγούμενης χρήσης των Υπηρεσιών) ήταν ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Συμφωνείτε περαιτέρω να διατηρείτε και να ενημερώνετε τα Επιχειρηματικά δεδομένα χρήστη όπως απαιτείται, ώστε να είναι πάντα ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η αδυναμία παροχής, ενημέρωσης και διατήρησης των πληροφοριών ακριβών, ενημερωμένων και πλήρων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες ή της χρήσης των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple δύναται να διατηρήσει στα αρχεία της τα Επιχειρηματικά δεδομένα χρήστη σας και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα Επιχειρηματικά δεδομένα χρήστη σας, τον Λογαριασμό σας και την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, όπως μπορεί να απαιτείται από τους νόμους και τους κανονισμούς της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε ή βρίσκεστε, ή στην οποία υπάγεστε, καθώς και κάθε περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία εμφανίζονται οι Καμπάνιες σας ή το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Apple, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο apple.com/privacy, και ότι η εν λόγω διατήρηση μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη διακοπή της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών.

 

5. Λογαριασμός και Κωδικός πρόσβασης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες («Λογαριασμός»). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον Λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ασφάλειας του Λογαριασμού σας. Δεν μπορείτε να αποκαλύψετε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας σε κανέναν άλλον, να επιτρέψετε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό σας ή να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου χωρίς εξουσιοδότηση. Φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Λογαριασμό σας ή μέσω του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξουσιοδοτείτε εσείς ή δίνετε εντολή στην Apple να εκτελέσει εκ μέρους σας και συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Apple για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη ή άλλη ακατάλληλη χρήση του Λογαριασμού σας.

 

6.    Υπηρεσίες διαφήμισης.

 

α.    Επισκόπηση. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών και με την ολοκλήρωση άλλων διαδικασιών ή εγκρίσεων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τη ρύθμιση, τη διαχείριση και την πληρωμή της Apple για διαφημιστικές καμπάνιες («Καμπάνιες») στις οποίες η Apple θα παρέχει το διαφημιστικό σας περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που αποτυπώνονται και των ρητών ή σιωπηρών αξιώσεων που γίνονται εις τούτα («Διαφημιστικό περιεχόμενο») στις σχετικές εφαρμογές λογισμικού της Apple ή σε συσκευές της Apple (συλλογικά, οι «Ιδιοκτησίες»).

 

β.   Στόχευση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε, να εφαρμόσετε ή να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες ή λειτουργίες των Υπηρεσιών για να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε ή να στοχεύσετε την παροχή του Διαφημιστικού περιεχομένου σας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: (I) δημιουργικό διαφημίσεων, (II) κίνηση διαφημίσεων ή/και αποφάσεις στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής λέξεων-κλειδιών, προσφορών και τμημάτων, (III) Ιδιοκτησίες, (IV) προορισμούς στους οποίους το Διαφημιστικό περιεχόμενο μπορεί να κατευθύνει τους θεατές (π.χ. λήψεις εφαρμογών, διευθύνσεις URL, σελίδες προορισμού) και (V) τις σχετικές διευθύνσεις URL και ανακατευθύνσεις και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαφημίζονται σε αυτές τις διευθύνσεις URL και ανακατευθύνσεις (συλλογικά, η «Στόχευση»). Η Στόχευση μπορεί να γίνει ή να μην γίνει διαθέσιμη σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Ιδιοκτησίες και για οποιαδήποτε ή για όλες τις Καμπάνιες ή το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας. Κατά περίπτωση, η Apple και οι συνδεδεμένες εταιρείες της ενδέχεται να καταστήσουν διαθέσιμες για εσάς ορισμένες προαιρετικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη Στόχευση, όπως προτάσεις ή συστάσεις σχετικά με λέξεις-κλειδιά ή προσφορές δημοπρασιών, με σκοπό να σας βοηθήσουν με την επιλογή και τη δημιουργία Στόχευσης. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν απαιτείται από εσάς να εφαρμόσετε, να χρησιμοποιήσετε, να εξουσιοδοτήσετε τη χρήση ή να βασιστείτε σε οποιεσδήποτε δυνατότητες Στόχευσης και, κατά περίπτωση, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Η ΧΡΗΣΗ, Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ Ή ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ. Περαιτέρω κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες Στόχευσης και οποιαδήποτε πτυχή τους παρέχονται και δύνανται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Apple. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εξουσιοδοτείτε την Apple να εφαρμόσει όλη τη Στόχευση που εσείς επιλέγετε, εφαρμόζετε ή χρησιμοποιείτε.

 

γ.    Beta, Πειράματα διαφημίσεων, Δοκιμές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της μπορούν, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, να διεξαγάγουν, να εφαρμόσουν ή να συμμετάσχουν σε δοκιμές ή πειράματα που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να χρησιμοποιήσουν ή να επηρεάσουν τις Καμπάνιες ή το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας ή να επηρεάσουν με άλλον τρόπο την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών («Δοκιμή»), οι οποίες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διέπονται από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε καμία μη δημόσια πληροφορία σχετικά με αυτές τις Δοκιμές και τα σχετικά προγράμματα, τα προϊόντα ή τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξής τους.

 

δ.   Δεδομένα διαφημιζόμενου. Στον βαθμό που τυχόν δυνατότητες ή λειτουργίες των Υπηρεσιών σάς επιτρέπουν να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στην Apple («Δεδομένα διαφημιζόμενου») προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη Στόχευση, και εσείς επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα διαφημιζόμενού σας για την ικανοποίηση της Στόχευσής σας. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων διαφημιζόμενού σας (με την επιφύλαξη της Εγγύησης της Apple στην Ενότητα 6(η) της παρούσας), έχετε εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις (όπως απαιτείται) για να χρησιμοποιείτε και να παρέχετε τα Δεδομένα διαφημιζόμενού σας, δεσμεύεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα διαφημιζόμενου μόνο μέσω των Υπηρεσιών όπου έχετε νόμιμους, επιτρεπόμενους σκοπούς και θα αφαιρέσετε τα Δεδομένα διαφημιζόμενου από όλα τα συστήματα και τις ιδιοκτησίες της Apple που χρησιμοποιείτε σε σχέση με τις Υπηρεσίες, εάν δεν σκοπεύετε πλέον να κάνετε χρήση των εν λόγω δεδομένων σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Apple σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων διαφημιζόμενου και των Επιχειρηματικών δεδομένων χρήστη, με σκοπό την παροχή, την εκτίμηση, την τροποποίηση ή τη βελτίωση των Υπηρεσιών και για λόγους επικοινωνίας σχετικά με τις Υπηρεσίες. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να γνωστοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας ή τις Καμπάνιες σας (συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Apple να μην εμφανίσει το Διαφημιστικό περιεχόμενο ή τις Καμπάνιες σας ή να αναστείλει, να τερματίσει ή να περιορίσει την προβολή του Διαφημιστικού περιεχομένου ή των Καμπανιών σας) και η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί​ σας σε σχέση με οποιαδήποτε δημοσίευση ή γνωστοποίηση που η Apple θεωρεί καλή τη πίστει ότι απαιτείται δυνάμει της εν λόγω υποχρέωσης.

 

ε.    Δικαίωμα απόρριψης Διαφημιστικού περιεχομένου. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα: (I) να απορρίψει, να αφαιρέσει, να ακυρώσει, να μην εγκρίνει ή να ανακαλέσει την έγκριση για οποιοδήποτε Διαφημιστικό περιεχόμενο, Καμπάνια ή Στόχευση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πεποίθησης της Apple ότι η τοποθέτηση Διαφημιστικού περιεχομένου ενδέχεται να καταστήσει την Apple υπόλογη για ποινική ή αστική ευθύνη, να αντιβαίνει τους Όρους παροχής υπηρεσιών, να αντιβαίνει τις πολιτικές της Apple ή να είναι αντίθετη προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Apple, (II) να ζητήσει τροποποιήσεις σε Διαφημιστικό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση για έγκριση της διάδοσης ή της συνέχισης της διάδοσης και (III) να επισημάνει ή να χαρακτηρίσει εύλογα το Διαφημιστικό περιεχόμενο ως διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς ή τις πρακτικές του κλάδου, ή να τροποποιήσει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας κατά μη ουσιαστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της μεγέθυνσης-σμίκρυνσης ή της περικοπής, όπως είναι ευλόγως απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας όπως παρέχεται στην Apple. Κατανοείτε επίσης και συμφωνείτε ότι κάποιο Διαφημιστικό περιεχόμενο, κάποιοι Πάροχοι περιεχομένου ή κάποιο Υλικό που ανήκει στον Πάροχο περιεχομένου ή κάποια προϊόντα ή/και υπηρεσίες διαφημιζόμενων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για προώθηση με χρήση των Υπηρεσιών. Το γεγονός ότι η Apple δεν έχει απορρίψει, αφαιρέσει ή ακυρώσει τυχόν Διαφημιστικό περιεχόμενο δεν δηλώνει παραίτηση, δεν μειώνει, περιορίζει ή επηρεάζει με άλλον τρόπο τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία ή στην παροχή των Υπηρεσιών από την Apple δεν ερμηνεύεται ως έγκριση της Apple για οποιοδήποτε από το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

 

στ.    Περιορισμένη άδεια χρήσης του Διαφημιστικού περιεχομένου. Δια της παρούσας παραχωρείτε στην Apple μια μη αποκλειστική, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, παγκόσμια, εξοφλημένη άδεια αποθήκευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης (μόνο για σκοπούς μορφοποίησης), μετάδοσης, εκτέλεσης και εμφάνισης του Διαφημιστικού περιεχομένου (το οποίο θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου κειμένου, ήχου, βίντεο, εικόνων, παραδοτέων, ψηφιακών αρχείων, ιστοσελίδων, εμπορικών σημάτων, χαρακτηριστικών επωνυμίας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχεται σε αυτά ή είναι προσβάσιμη από αυτά): (i) για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Δοκιμών, (ii) όπως μπορεί να απαιτείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή (iii) όπως ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών.

 

ζ.   Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Συνομολογίες παρόχων περιεχομένου. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι: (I) έχετε την πλήρη εξουσία να αναλάβετε και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών και κατόπιν αιτήματος της Apple, μπορείτε και πρέπει να επιδείξετε άμεσα ανάλογη εξουσία ή/και πληρεξουσιότητα προς ικανοποίηση της Apple, και κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η αδυναμία σας να το πράξετε θα εκληφθεί ως ουσιώδης παραβίαση των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, (II) οι πράξεις και οι πρακτικές σας όσον αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών, του Διαφημιστικού περιεχομένου και των Δεδομένων διαφημιζόμενου είναι και παραμένουν σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες διαμένετε ή έχετε την έδρα σας ή στις οποίες υπάγεστε και σε εκείνες κάθε περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία εμφανίζονται οι Καμπάνιες σας ή το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας, (III) ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ APPLE, ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΑΣ, (IV) διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις, τις άδειες και τις συναινέσεις για να επιτρέπετε όλες τις χρήσεις του Διαφημιστικού περιεχομένου και των Δεδομένων διαφημιζόμενου σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να επιτρέπετε όλες τις χρήσεις του Διαφημιστικού περιεχομένου και των Δεδομένων διαφημιζόμενου από την Apple ως μέρος της παροχής των Υπηρεσιών, (V) μπορείτε και πρέπει να αφαιρέσετε οποιοδήποτε Διαφημιστικό περιεχόμενο ή Δεδομένα διαφημιζόμενου εάν και στον βαθμό που δεν έχετε πλέον όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις, τις άδειες ή τις συναινέσεις για τη χρήση του εν λόγω Διαφημιστικού περιεχομένου ή των Δεδομένων διαφημιζόμενου, (VI) δεν πρέπει και δεν μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κανένα μέρος να δημιουργήσει αυτοματοποιημένα, δόλια ή άλλως μη έγκυρα κλικ, εμφανίσεις ή άλλες ενέργειες, (VII) δεν θα παραβιάσετε ή παρακάμψετε εν γνώσει σας κανένα μέτρο ασφαλείας, (VIII) ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ Ή ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ, (IX) κανένα από τα Δεδομένα διαφημιζόμενου ή το Διαφημιστικό περιεχόμενο ή η χρήση αυτών ούτε τώρα ούτε στο μέλλον: (Α) παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα κυριότητας, (Β) παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο, νομοθεσία, διάταγμα ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων και των κανονισμών που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών και τις ισχύουσες κυρώσεις, (Γ) αποτελεί συκοφαντία ή επαγγελματική δυσφήμιση, (Δ) είναι πορνογραφικό ή άσεμνο, ή (Ε) περιέχει κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό υποκλοπής spyware, ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες, ransomware ή άλλες παρόμοιες επιβλαβείς ή βλαβερές ρουτίνες προγραμματισμού, (X) έχετε λάβει όλες τις ισχύουσες εγκρίσεις και τις άδειες που απαιτούνται για το Διαφημιστικό περιεχόμενο, τα Δεδομένα διαφημιζόμενου και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του διαφημιζόμενο, καθώς και για τη χρήση τους, και είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτών των εγκρίσεων, και των αδειών σε πλήρη ισχύ και ενέργεια κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, και (XI) εάν προσπελάσετε, χρησιμοποιήσετε ή εφαρμόσετε τις Υπηρεσίες εκ μέρους τρίτου (για παράδειγμα, ως αντιπρόσωπος ή πάροχος υπηρεσιών): (i) έχετε και θα έχετε νόμιμη εξουσιοδότηση να προσπελάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να εφαρμόσετε τις Υπηρεσίες εκ μέρους του κάθε τρίτου με αυτή την ιδιότητα, (ii) η από μέρους σας προσπέλαση, χρήση ή εφαρμογή των Υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τη νόμιμη εξουσιοδότηση που παρέχεται από κάθε τέτοιο τρίτο, (iii) θα έχετε δεσμεύσει κάθε τρίτο στην τήρηση των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε δεσμεύσει κανένα τρίτο στην τήρηση των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, θα είστε υπεύθυνοι για την τήρηση οποιασδήποτε υποχρέωσης που κάθε τρίτο μέρος θα είχε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, και (iv) εξουσιοδοτείτε την Apple να επικοινωνεί με κάθε τρίτο όπως είναι ευλόγως απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένου για λόγους επικύρωσης των εξουσιοδοτήσεων που καθορίζονται στην Ενότητα 6(ζ)(XI)(i)-(iii) ή παροχής πληροφοριών ή υλικού που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς και θα βοηθάτε την Apple στις επικοινωνίες αυτές κατόπιν αιτήματος της Apple.

 

η.   Εγγύηση της Apple. Η Apple δηλώνει και εγγυάται ότι: (I) έχει πλήρη εξουσία να συνάψει και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, και (II) οι Υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν με επαγγελματικό τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το μοναδικό σας ένδικο μέσο για οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθεισών εγγυήσεων ορίζεται στην Ενότητα 9(ζ) των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

θ.     Άδεια μάρκετινγκ. Συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να σας στέλνει επικοινωνίες μάρκετινγκ σχετικά με τις Υπηρεσίες. Η Apple μπορεί να ζητήσει και εσείς συμφωνείτε να μην αρνηθείτε αδικαιολόγητα, την άδεια χρήσης του Διαφημιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπορικών σημάτων και των λογότυπων που περιλαμβάνονται στο Διαφημιστικό περιεχόμενο, για διαφημιστικούς σκοπούς στο υλικό μάρκετινγκ της Apple. Η Apple πρέπει να εγκρίνει γραπτώς οποιοδήποτε δελτίο τύπου ή ανακοίνωση που αναφέρεται στους Όρους παροχής υπηρεσιών, στο Διαφημιστικό περιεχόμενο ή στη σχέση σας με την Apple ή σχετίζεται με αυτά.

 

ι.     Σήματα της Apple. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τις εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα ή άλλες εμπορικές ονομασίες ή ονομασίες προϊόντων της Apple για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Apple. Όλα τα άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων δικαιωμάτων) αποκλείονται ρητά στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

 

ια.    Μετρήσεις αναφοράς. Εάν η Apple προσφέρει, παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες αναφορές ή αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των Καμπανιών σας («Μετρήσεις αναφοράς»), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών οι εν λόγω Μετρήσεις αναφοράς θα είναι οι οριστικές και δεσμευτικές μετρήσεις της απόδοσης της Apple κατά την παροχή των Υπηρεσιών και ότι δεν θα επιτρέπονται άλλες μετρήσεις αναφοράς, τρίτων ή άλλων, σε σχέση με τις Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την αξιοπιστία των Μετρήσεων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμφανίσεων, των μετατροπών και των αγγιγμάτων, σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

 

ιβ.     Χρήση δεδομένων. Η Apple θα έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε δεδομένα δραστηριότητας που σχετίζονται με τον χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, τη δημιουργία αναφορών και τη βελτίωση των Υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από την Apple σε σχέση με τις Υπηρεσίες θα υπόκεινται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την δημόσια αναρτημένη Πολιτική απορρήτου της, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο apple.com/privacy.

 

ιγ.  Συμμόρφωση με προδιαγραφές, Οδηγίες περιεχομένου και Οδηγίες πολιτικής. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες, τα αιτήματα, τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες πολιτικής και περιεχομένου όπως παρέχονται από την Apple σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών προδιαγραφών και των οδηγιών πολιτικής και περιεχομένου που παρέχονται ή διατίθενται από την Apple, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που διατίθενται στον ιστότοπο searchads.apple.com/terms ή/και ads.apple.com/cn/terms (η κάθε μία ενσωματωμένη στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών μέσω αναφοράς και όπως μπορεί να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν από την Apple) και τις οποίες συμφωνείτε να επισκέπτεστε και να εξετάζετε τακτικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σωστό περιεχόμενο, τη μορφή, τη λειτουργία και τη διατήρηση του Διαφημιστικού περιεχομένου που υποβάλλεται από εσάς ή χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενημερωμένου. Για διαφημίσεις στο App Store, αναγνωρίζετε ότι αλλαγές που γίνονται στην υποβολή σας στο App Store (π.χ. τιμή, περιγραφή κ.λπ.) μπορούν να επηρεάσουν το δικό σας Διαφημιστικό περιεχόμενο και ότι οι εν λόγω αλλαγές στο App Store μπορεί να χρειαστούν έως και δεκαέξι (16) ώρες για να αποτυπωθούν στις Υπηρεσίες. Μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών, είστε υπεύθυνοι για όλα τα κόστη και τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την ανάπτυξη, την πιστοποίηση και την έγκριση του Διαφημιστικού περιεχομένου σας.

 

ιδ.   Σχέση των Συμβαλλομένων μερών. Οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσιών δημιουργούν μια ανεξάρτητη σχέση εξωτερικού συνεργάτη ανάμεσα σε εσάς και στην Apple. Καμία σχέση εργασίας, σχέση αντιπροσώπευσης, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, υποχρέωση καταπιστεύματος ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και στην Apple δεν δημιουργείται από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών και δεν θα δηλώσετε το αντίθετο, είτε ρητά, είτε σιωπηρά, μέσω εμφάνισης ή διαφορετικά.

 

ιε.   Εμπιστευτικότητα. Από καιρού εις καιρόν, ένα συμβαλλόμενο μέρος (ως ο «Γνωστοποιητής») μπορεί να γνωστοποιήσει ή να καταστήσει διαθέσιμο στο άλλο μέρος (ως ο «Παραλήπτης»), με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. γραπτή, προφορική, οπτική, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη απτή ή άυλη μορφή), ορισμένες μη δημόσιες, ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες ή υλικό, με την ένδειξη ή χαρακτηρισμό του εμπιστευτικού ή και όχι («Εμπιστευτικές πληροφορίες»). Οι Εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά μη δημόσιες, ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Apple, την παροχή από την Apple και τα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών και όλες τις σχετικές συζητήσεις (π.χ. μη δημόσια σχέδια προϊόντων, σχέδια μάρκετινγκ), Μετρήσεις αναφοράς και οποιαδήποτε άλλη Πνευματική ιδιοκτησία της Apple (καθορίζεται κατωτέρω). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (I) είναι τώρα ή θα καταστούν στη συνέχεια γενικά διαθέσιμες στο κοινό χωρίς υπαιτιότητα ή παραβίαση εκ μέρους του Παραλήπτη, (II) ο Παραλήπτης μπορεί να αποδείξει ότι είχε δικαιωματικά στην κατοχή του πριν από τη γνωστοποίηση στον Παραλήπτη από τον Γνωστοποιητή, (III) έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τον Παραλήπτη χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε Εμπιστευτικής Πληροφορίας, και (IV) ο Παραλήπτης αποκτά δικαίως από τρίτο μέρος που έχει το δικαίωμα να τη μεταβιβάσει ή να την αποκαλύψει στον Παραλήπτη χωρίς περιορισμό. Επιπλέον, οι Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν κανένα λογισμικό ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα («ΕΛ/ΛΑΚ») που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες και συνοδεύεται από όρους άδειας χρήσης που δεν επιβάλλουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για τη χρήση ή την γνωστοποίηση των εν λόγω ΕΛ/ΛΑΚ. Τίποτα στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών δεν θα υποχρεώνει κανένα από τα μέρη να αποκαλύψει καμία Εμπιστευτική πληροφορία.

 

ιστ.   Υποχρεώσεις σχετικά με τις Εμπιστευτικές πληροφορίες. Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισμό των αδειών και των εγκρίσεων που ορίζονται ρητά στην παρούσα, ο Παραλήπτης συμφωνεί στα εξής: (I) να προστατεύει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες του Γνωστοποιητή, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό μέριμνας που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τις δικές του εμπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες παρόμοιας σπουδαιότητας, αλλά όχι μικρότερο από έναν εύλογο βαθμό μέριμνας, (II) να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές πληροφορίες του Γνωστοποιητή με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση προς όφελος δικό του ή τρίτου μέρους και (III) να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει ή διαδίδει Εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκείνους τους υπαλλήλους και τους συμβούλους που χρειάζεται να γνωρίζουν για την επίτευξη του σκοπού και που δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι απαγορεύουν τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Παραλήπτης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης από τους υπαλλήλους ή τους συμβούλους του. Ο Παραλήπτης μπορεί να γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παραλήπτης θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει τον Γνωστοποιητή σχετικά με αυτή την απαίτηση πριν από την εν λόγω γνωστοποίηση και θα λάβει εύλογα μέτρα για να αποκτήσει προστατευτική μεταχείριση των Εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

ιζ.   Κυριότητα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, μεταξύ της Apple και του Παρόχου περιεχομένου, ο Πάροχος περιεχομένου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε οποιοδήποτε Διαφημιστικό περιεχόμενο που υποβλήθηκε από εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι το Διαφημιστικό περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει Εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple ή πνευματική ιδιοκτησία της Apple, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα, των εργαλείων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή τις Ιδιοκτησίες («Πνευματική ιδιοκτησία της Apple»). Η Apple διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα όσον αφορά: (I) την Πνευματική ιδιοκτησία της Apple και (II) όλες τις αναλύσεις, τις αναφορές, τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από την Apple σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, είτε γνωστοποιούνται είτε όχι στους Παρόχους περιεχομένου.

 

ιη.    Απόρρητο και ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων.

 

Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσετε ότι οποιαδήποτε δυνατότητα ή λειτουργία των Υπηρεσιών σάς επιτρέπει να συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης («Προσωπικά δεδομένα»), θα πρέπει: (I) να ειδοποιήσετε αμέσως την Apple εγγράφως, (II) να τηρείτε αυστηρά μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων, (III) να μη γνωστοποιήσετε προσωπικά δεδομένα σε κανένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος, (IV) να ειδοποιήσετε αμέσως την Apple εάν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή ή πραγματική παραβίαση της ασφάλειας που αφορά τα Προσωπικά δεδομένα, (V) να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς και τις διεθνείς συμφωνίες ή συνθήκες που αφορούν τα Προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς Προσωπικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία σε δικαιοδοσία στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών της Ελβετίας, δεν έχει καθορίσει ότι διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών δεδομένων.

 

Σε συνέπεια με την πολιτική της Apple σχετικά με την παρακολούθηση, συμφωνείτε ότι σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δεν θα αποκτήσετε και δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να χρησιμοποιήσετε ή με άλλον τρόπο να επεξεργαστείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση οποιουδήποτε ατόμου ή συσκευής, εκτός μετά από ρητή άδεια μέσω των API διαφάνειας παρακολούθησης των εφαρμογών. Η παρακολούθηση ορίζεται από τις πολιτικές και τις οδηγίες της Apple, στον ιστότοπο developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

ιθ.    Κίνητρα. Η Apple μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προσφέρει κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων, προωθητικών ενεργειών, εκπτώσεων ή άλλων χρηματικών ή μη προσφορών, σε εσάς ή σε άλλους κατάλληλους χρήστες των Υπηρεσιών σε σχέση με την Υπηρεσία. Η από μέρους σας αποδοχή ή χρήση οποιωνδήποτε από αυτά τα κίνητρα υπόκειται τόσο στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών όσο και στους Όρους και προϋποθέσεις των πιστώσεων προώθησης των υπηρεσιών διαφήμισης της Apple (διατίθενται στον ιστότοπο searchads.apple.com/promo-terms ή/και ads.apple.com/cn/promo-terms/english και ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών μέσω αναφοράς). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η παροχή ή η χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται και ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτά τα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ή της τιμής που καθορίζεται μέσω δημοπρασιών ή άλλων μηχανισμών τιμολόγησης. 

 

7.    Πληρωμή για Υπηρεσίες.

 

α.    Ως αμοιβή για τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να πληρώσετε την Apple και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να σας χρεώσει με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας για όλες τις χρεώσεις, το κόστος και τα τέλη που σχετίζονται με όλες τις Καμπάνιες που αγοράζετε ή υλοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών, χωρίς εκπτώσεις ή προσφορές ή προωθητικές ενέργειες που σας προσφέρονται από την Apple και τυχόν πρόσθετα ποσά (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και καθυστερημένων τελών, κατά περίπτωση) που μπορεί να συγκεντρωθούν από ή σε σχέση με το Διαφημιστικό περιεχόμενο, τις Καμπάνιες σας, τη χρήση των Υπηρεσιών ή τον Λογαριασμό σας. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι (I) όλοι οι ισχύοντες τρόποι πληρωμής που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας ή την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πιστωτικής κάρτας, της χρεωστικής κάρτας, της τράπεζας, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και των λογαριασμών αυτόματης χρέωσης θα είναι έγκυρα εξουσιοδοτημένοι για μια τέτοια χρήση από εσάς σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, (II) εάν συσχετίζετε ή χρησιμοποιείτε έναν τρόπο πληρωμής που διατηρεί ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να έχετε παράσχει έγκυρη εξουσιοδότηση ή να έχετε συνάψει έγκυρη συμφωνία με τον Εκπρόσωπό σας για αυτή τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων αποζημιώσεων, και μπορείτε και πρέπει να παράσχετε επικύρωση αυτής της εξουσιοδότησης ή συμφωνίας κατόπιν αιτήματος, (III) μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση, τη διασφάλιση και την επικύρωση των εξουσιοδοτήσεων που καθορίζονται στην παρούσα, και (IV) ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείται, φέρετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις πληρωμές που οφείλονται σε σχέση με το Διαφημιστικό περιεχόμενο, τις Καμπάνιες, τη χρήση των Υπηρεσιών ή τον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη πληρωμή όλων των τελών και για την παροχή στην Apple ενός έγκυρου τρόπου πληρωμής για όλα τα τέλη. Συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να σας χρεώσει σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής σας ανά πάσα στιγμή μετά την πραγματική παράδοση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών.

 

β.   Όλες οι πληρωμές και οι αναφορές που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες θα εκφράζονται στο νόμισμα που επιλέγετε στον Λογαριασμό σας ή διαφορετικά σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν απαιτείται από την Apple να υποστηρίζει περισσότερα από ένα νόμισμα ανά λογαριασμό, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία παρέχονται αυτές οι Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διαθέσει για τιμολόγηση ή πληρωμή ένα νόμισμα που προτιμάτε ή χρησιμοποιείτε κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών σας, ή ένα νόμισμα που είναι διαθέσιμο ή υποχρεωτικό στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε ή έχετε την έδρα σας ή στην οποία υπάγεστε. Συμφωνείτε ρητά και επιβεβαιώνετε τη δυνατότητά σας να συναλλάσσεστε νόμιμα με την Apple σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, βάσει των εφαρμοστέων απαιτήσεων και των περιορισμών της δικαιοδοσίας σας σχετικά με νομίσματα και πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με μεταφορές πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορών πληρωμών), πληρωμές με πιστωτική κάρτα και πληρωμές για επεκτάσεις πίστωσης, χρησιμοποιώντας το νόμισμα ή τα νομίσματα που θέτει η Apple στη διάθεσή σας.

 

γ.    Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας απαιτεί τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύναψης συμβάσεων ή/και πραγματοποίησης συναλλαγών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον Λογαριασμό σας ή, εκτός εάν απαγορεύεται κατά τα λοιπά από τις Άλλες Συμφωνίες, οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό στην Apple και να απαιτήσει έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής, εάν ένα τρόπος πληρωμής αποκτηθεί ή χρησιμοποιηθεί με δόλο σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Προκειμένου να προσπελάζετε και να τηρείτε τα ηλεκτρονικά σας αρχεία, ενδέχεται να υποχρεούστε να έχετε ορισμένο υλισμικό και λογισμικό που αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 

δ.   Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ή γραπτώς από την Apple: (I) η Apple Inc., η Apple Canada Inc., η iTunes K.K., η Apple Pty Limited και η ADI εξουσιοδοτούνται να παρέχουν τις Υπηρεσίες σε εσάς ανάλογα με την τοποθεσία όπου προβάλλεται το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας με χρήση των Υπηρεσιών, (II) η Apple Inc., η Apple Canada Inc., η iTunes K.K. και η Apple Pty Limited έχουν παραχωρήσει η καθεμία στην ADI την εξουσία να εισπράττει πληρωμές εκ μέρους τους για τις Υπηρεσίες που παρέχονται και τιμολογούνται από καθεμία από αυτές, (III) η ADI διαθέτει εξουσιοδότηση και μπορεί να εισπράττει πληρωμή από εσάς εκ μέρους της ίδιας και εκ μέρους της Apple Inc., της Apple Canada Inc., της iTunes K.K. και της Apple Pty Limited, (IV) τα τιμολόγια ή άλλες μορφές τιμολόγησης για τις Υπηρεσίες τα οποία εκδίδονται από μία ή περισσότερες από τις πέντε οντότητες της Apple που αναφέρονται στην παρούσα ενδέχεται να σας δίνουν την οδηγία να υποβάλετε πληρωμές στην ADI ή σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της Apple, και (V) εσείς θα κάνετε όλες αυτές τις πληρωμές στον καθορισμένο δικαιούχο πληρωμών σύμφωνα με τις οδηγίες.

 

ε.    Φόροι. Η Apple μπορεί να σας εκδώσει τιμολόγιο για τυχόν ισχύοντες φόρους, εισφορές, δασμούς, κόστη, χρεώσεις, επιβαρύνσεις, παρακρατήσεις ή οποιεσδήποτε χρεώσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, όπως επιβάλλονται από οποιαδήποτε φορολογική αρχή για ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Apple σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του φόρου επί των πωλήσεων, του φόρου χρήσης, του φόρου προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»), του φόρου αγαθών και υπηρεσιών («ΦΑΥ») και του φόρου κατανάλωσης. Η Apple καθορίζει, εισπράττει και αποδίδει αυτούς τους ισχύοντες φόρους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και συμφωνείτε να πληρώνετε τους εν λόγω φόρους όπως τιμολογούνται από την Apple. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε φορολογική αρχή σας επιβάλλει οποιαδήποτε ευθύνη φορολογικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της λογιστικής αντιστροφής της επιβάρυνσης, του λογιστικού αυτοελέγχου και της υποβολής αναφορών, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τις εν λόγω υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό από εσάς προς την Apple σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών υπόκειται σε ισχύουσα παρακράτηση ή παρόμοιους φόρους που επιβάλλονται από οποιαδήποτε φορολογική αρχή («Φόρος παρακράτησης») και που απαιτείται να εισπράξετε και να αποπληρώσετε εσείς αυτόν τον Φόρο παρακράτησης, συμφωνείτε ότι το πλήρες ποσό αυτού του φόρου θα αφορά αποκλειστικά τον λογαριασμό σας και δεν θα μειώσει το πληρωτέο ποσό προς στην Apple. Θα συγκεντρώσετε τη σχετική πληρωμή, έτσι ώστε αφού παρακρατήσετε και πληρώσετε τον ισχύοντα Φόρο παρακράτησης, θα πληρώσετε και η Apple θα λάβει το ίδιο ποσό με αυτό που είχε αρχικά τιμολογηθεί. Θα φέρετε την πλήρη ευθύνη για τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, και επιπροσθέτως τυχόν οδηγιών, αιτημάτων, απαιτήσεων ή προδιαγραφών που κοινοποιούνται από την Apple από καιρού εις καιρόν, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις Φορολογικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους searchads.apple.com/terms ή/και ads.apple.com/cn/terms, οι οποίες ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών μέσω αναφοράς.

 

στ.    Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την Apple μέσω email για οποιαδήποτε αμφισβήτηση τιμολογίου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου (η «Περίοδος αμφισβήτησης τιμολογίου»). Οι αμφισβητήσεις τιμολογίων θα αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση searchads-billing-inquiries@group.apple.com και θα περιλαμβάνουν τις λεπτομερείς αιτίες της αμφισβήτησης. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ Ή ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΚΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με τρίτο μέρος για την επεξεργασία τιμολογίων εκ μέρους σας, θα καταβάλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρέχετε σε αυτό το τρίτο μέρος τις απαραίτητες πληροφορίες ή/και την εξουσιοδότηση για τη διευκόλυνση έγκαιρων πληρωμών στην Apple. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η υποχρέωσή σας να πραγματοποιείτε έγκαιρες πληρωμές ή/και να ειδοποιείτε έγκαιρα την Apple για αμφισβητήσεις τιμολογίων δεν θα μειωθεί ούτε θα δικαιολογηθεί λόγω των ενεργειών αυτού του τρίτου μέρους.

 

ζ.   ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ (I) ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ/Η (II) ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ Ή ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.

 

η.   Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι χρεώσεις, το κόστος και τα τέλη βασίζονται αποκλειστικά στις Μετρήσεις αναφοράς που σχετίζονται με μια Καμπάνια. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Apple με την επιφύλαξη της Ενότητας 9(ζ) των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

θ.     Κατά την επιλογή και τη διακριτική ευχέρεια της Apple, η Apple μπορεί να επιλέξει να σας προσφέρει ή να επεκτείνει για εσάς την πίστωση σχετικά με τις Υπηρεσίες υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

I.      Οι όροι πληρωμής για όλα τα ποσά που οφείλονται στην Apple θα είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου της Apple, εκτός εάν απαιτηθεί διαφορετικά από την Apple γραπτώς ή συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών. Οι καθυστερημένες πληρωμές ενδέχεται να υπόκεινται σε χρέωση τόκου που υπολογίζεται καθημερινά για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής. Το επιτόκιο υπολογίζεται από ένα βασικό επιτόκιο («Βασικό επιτόκιο») συν το μικρότερο μεταξύ του ενός τοις εκατό (1%) ή του μέγιστου ποσού που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το Βασικό επιτόκιο θα βασίζεται σε οποιαδήποτε εξελισσόμενη ή στην εκάστοτε επικρατούσα σύμβαση της αγοράς για τον καθορισμό ενός επιτοκίου αναφοράς στη χώρα πληρωμής τη δεδομένη στιγμή. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν προσφέρεται δημόσια ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί ευλόγως με άλλο τρόπο από την Apple, τότε το Βασικό Επιτόκιο θα βασίζεται στο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας ή στο ενιαίο ενοποιημένο ισοδύναμο στη χώρα πληρωμής τη δεδομένη στιγμή. Εάν το Βασικό επιτόκιο είναι αρνητικό, θα θεωρείται μηδέν τοις εκατό (0%). Εάν η πληρωμή απαιτείται να γίνει σε βάση διαφορετική από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου της Apple, τότε αυτοί οι τροποποιημένοι όροι θα γίνουν ο συνήθης τρόπος των εργασιών και των συναλλαγών ανάμεσα σε εσάς και στην Apple.

 

II.      Το πιστωτικό όριο θα περιορίσει το συνολικό ποσό πίστωσης που μπορεί να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Apple ή για οποιεσδήποτε άλλες πωλήσεις ή επεκτάσεις πίστωσης οποιουδήποτε είδους από την Apple προς εσάς.

 

III.      Η Apple μπορεί να επεκτείνει, να αναθεωρήσει ή να ανακαλέσει την πίστωση σε εσάς κατά τη διακριτική ευχέρεια της Apple για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εκτός από οποιαδήποτε άλλα διορθωτικά μέτρα που ορίζονται στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, η Apple μπορεί, χωρίς προειδοποίηση, να λάβει διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναστολής ή του τερματισμού των Καμπανιών ή/και των Λογαριασμών σας, αν το οφειλόμενο υπόλοιπο στην Apple υπερβαίνει το πιστωτικό όριο.

 

IV.      Ως προϋπόθεση για τη λήψη ή τη συνέχιση της λήψης πίστωσης, ενδέχεται να απαιτηθεί να υποβάλετε μια αίτηση πίστωσης που παρέχεται από την Apple και να παρέχετε στην Apple: (1) οικονομικές πληροφορίες, δηλώσεις και αναφορές, όπως ισολογισμούς, ταμειακές ροές και αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και έκθεση ελεγκτών και προσαρτήματα οικονομικών καταστάσεων, εάν υπάρχουν, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικό που παρέχεται τακτικά σε οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή, δανειστή ή πιστωτή για την υποστήριξη επεκτάσεων πίστωσης, (2) άλλες οικονομικές πληροφορίες που μπορεί εύλογα να αιτηθεί η Apple, και (3) πιθανή τρέχουσα αξία εξασφάλισης ή πιστωτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τραπεζικών εγγυήσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εταιρικών εγγυήσεων, τραπεζικών αποδοχών πληρωμής και προσωπικών εγγυήσεων. Περαιτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι εξετάζοντάς σας για επέκταση ή συνέχιση της πίστωσης, η Apple μπορεί να ελέγξει την πιστοληπτική σας ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου μέσω υπηρεσιών τρίτων.

 

ι.     Τα τιμολόγια βασίζονται στην πραγματική παράδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου χρέωσης ημερολογιακού μήνα και ο αριθμός των τιμολογίων μπορεί να διαφέρει ανά Καμπάνια. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Apple δημιουργεί τιμολόγια χρησιμοποιώντας τις Μετρήσεις αναφοράς της Apple ως τη μοναδική δεσμευτική μέτρηση της απόδοσης της Apple κατά την παράδοση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών που διέπονται από την παρούσα.

 

ια.    Σε περίπτωση που αποτύχετε να πραγματοποιήσετε έγκαιρη πληρωμή ή με άλλο τρόπο παραβιάσετε τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα, θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων δικηγόρων) που θα επιβαρυνθεί η Apple για την είσπραξη των εν λόγω ποσών. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τερματισμού, αναστολής ή τροποποίησης της Apple σύμφωνα με την Ενότητα 13, σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις πληρωμής ή πίστωσης, η Apple διατηρεί το δικαίωμα άμεσα: (Ι) να τερματίσει ή να αναστείλει την εκτέλεση των υποχρεώσεών της δυνάμει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, (II) να τερματίσει, να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να περιορίσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή/και (III) να δηλώσει όλα τα οφειλόμενα στην Apple ποσά άμεσα ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα.

 

ιβ.     Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες τρόπου πληρωμής που παρέχετε στην Apple δύνανται να κοινοποιηθούν από την Apple σε εταιρείες που εργάζονται για λογαριασμό της Apple, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποκλειστικά για λόγους ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας, πραγματοποίησης πληρωμών στην Apple και εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι η Apple έχει το δικαίωμα, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας, να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες τρόπου πληρωμής στις αστυνομικές αρχές, σε κρατικούς αξιωματούχους ή/και σε τρίτο, εφόσον η Apple πιστεύει ότι είναι ευλόγως απαραίτητο ή αρμόζον για την επιβολή ή/και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του δικαιώματος συνεργασίας της Apple με οποιαδήποτε νομική διαδικασία που σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή/και μια αξίωση τρίτου ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών είναι παράνομη ή/και παραβιάζει τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου).

 

8.    Πνευματική ιδιοκτησία.

 

α.    Αναγνώριση κυριότητας. Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες περιέχουν ιδιόκτητες πληροφορίες και υλικό που ανήκει στην Apple ή/και στους δικαιοπαρόχους της ή σε άλλους τρίτους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδιόκτητες πληροφορίες ή το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο παρά μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα, και εκτός από τον βαθμό στον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία αποτρέπει την Apple να σας εμποδίσει να το πράξετε, κανένα μέρος των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Apple.

 

β. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στις Υπηρεσίες και για τις Υπηρεσίες ανήκουν στην Apple ή/και στους δικαιοπαρόχους της.

 

γ.    Εμπορικά σήματα. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads και άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα της Apple που χρησιμοποιούνται αναφορικά με τις Υπηρεσίες είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Δεν σας παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων.

 

9.    Αποποίηση εγγυήσεων – Περιορισμός ευθύνης.

 

α.    ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ APPLE ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

 

β.   Η APPLE ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ, ΔΗΛΩΝΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ Η APPLE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ APPLE, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9(Ζ).

 

γ.    Η APPLE ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ, ΔΗΛΩΝΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, ΚΑΙ Η APPLE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

 

δ.   ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ, Ή Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE.

 

ε.    ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η APPLE, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΡΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ APPLE ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ APPLE ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

στ.    Η APPLE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, ΙΟΥΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

 

ζ.   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΗΣ APPLE ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΨΗ, Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ APPLE ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ Ή ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η APPLE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ.

 

10.  Αποζημίωση. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ APPLE, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΕΞΟΔΑ, ΚΟΣΤΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ: (Α) ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, (Β) ΤΗΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (I) ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗΚΑΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ Ή ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ, (II) ΔΥΣΦΗΜΙΣΑΝ, Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΑΛΛΟΥ, (III) ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΨΕΥΔΕΙΣ, ΑΠΑΤΗΛΕΣ, ΑΔΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ, Ή (IV) ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

 

11.  Ειδοποιήσεις. Η Apple μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση σχετικά με τις Υπηρεσίες στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση email που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του Λογαριασμού σας, στέλνοντας μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του Λογαριασμού σας ή δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στη σχετική πλατφόρμα των Υπηρεσιών (π.χ. στον ιστότοπο). Οι ειδοποιήσεις μέσω email της Apple προς εσάς θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την αποστολή του μηνύματος email από την Apple προς εσάς, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της παραλαβής του από εσάς. Οι ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου της Apple προς εσάς θα τίθενται σε ισχύ α) όταν παραδίδονται προσωπικά, β) τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους μέσω μεταφορικής εταιρείας εμπορικής χρήσης που λειτουργεί τις νυχτερινές ώρες με γραπτή απόδειξη παράδοσης ή γ) πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους ως επείγουσας ή συστημένης αλληλογραφίας, με προπληρωμένο τέλος αποστολής. Αντίγραφο αυτών των ειδοποιήσεων μέσω email και ταχυδρομείου θα παρέχεται επίσης στην κύρια επαφή σας για τις Υπηρεσίες, εάν υπάρχει. Συμφωνείτε να ελέγχετε τακτικά τη διεύθυνση email σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση για ειδοποιήσεις από την Apple προς εσάς, να εξετάζετε αμέσως όλες αυτές τις ειδοποιήσεις και να ειδοποιείτε άμεσα την Apple εάν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη διεύθυνση email ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του Λογαριασμού σας. Οι ειδοποιήσεις της Apple μέσω της δημοσίευσης μιας ειδοποίησης στη σχετική πλατφόρμα των Υπηρεσιών τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όλες οι ειδοποιήσεις προς την Apple που αφορούν τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών θα θεωρούνται ότι έχουν δοθεί (x) όταν παραδίδονται προσωπικά, (y) τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους με εταιρεία ταχυμεταφοράς με γραπτή απόδειξη της παράδοσης, ή (z) πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους με πρώτης κατηγορίας ή συστημένο ταχυδρομείο, με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, με τις προηγούμενες μεθόδους που αναφέρονται στα (x), (y) και (z), στη διεύθυνση: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States. Ένα Συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση email ή την ταχυδρομική του διεύθυνση παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

12. Τροποποίηση ή τροποποίηση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ή να αλλάζει τμήματα των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Μετά από μια τροποποίηση, οι τροποποιημένοι Όροι παροχής υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο searchads.apple.com/terms-of-service ή/και ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, ή σε άλλη προσβάσιμη τοποθεσία όπως γνωστοποιείται από την Apple, και θα τίθενται σε ισχύ με την ειδοποίηση προς εσάς σύμφωνα με την Ενότητα 11 ανωτέρω ή σε μεταγενέστερο χρόνο όπως καθορίζεται στην εν λόγω ειδοποίηση. Συμφωνείτε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο searchads.apple.com/terms-of-service ή/και ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, ή άλλη προσβάσιμη τοποθεσία όπως γνωστοποιείται από την Apple, και να ελέγχετε τους Όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τυχόν τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να υποδεικνύονται από ενημερώσεις στην Ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στην αρχή των Όρων παροχής υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο τακτικός έλεγχος των Όρων παροχής υπηρεσιών για τροποποιήσεις αποτελεί δική σας ευθύνη. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η APPLE, Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

 

13.  Καταγγελία. Οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών οποτεδήποτε κατόπιν ειδοποίησης χωρίς αιτία, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πάροχο περιεχομένου μετά από μια ειδοποίηση καταγγελίας θα υπόκειται στους εκάστοτε ισχύοντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία: (α) όλα τα δικαιώματα, οι άδειες, οι συναινέσεις και οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο δυνάμει της παρούσας θα λήγουν άμεσα, (β) θα διακόπτετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών και (γ) όλα τα τέλη που οφείλονται στην Apple σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών θα καθίστανται άμεσα απαιτητά και πληρωτέα. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6(ξ), ΕΝΟΤΗΤΑ 6(ο), ΕΝΟΤΗΤΑ 6(ρ), ΕΝΟΤΗΤΑ 7(α), ΕΝΟΤΗΤΑ 7(ζ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8 ΕΩΣ 15 ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η APPLE ΜΠΟΡΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ. Η παρούσα Ενότητα 13 δεν περιορίζει κανένα από τα υπόλοιπα δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα της Apple, είτε βάσει νόμου, είτε βάσει περιουσιακού δικαιώματος, είτε βάσει των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών.

 

14.  Διέπον δίκαιο. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ. ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΤΟΠΟΥ ΔΙΚΗΣ. 

 

15.  Λοιπά. Οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των Προσαρτημάτων της παρούσας, αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Apple και διέπουν την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και στην Apple, εκτός όσων ορίζονται γραπτώς στις Άλλες συμφωνίες. Δεν επιτρέπεται να παραχωρήσετε τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δια νόμου ή συγχώνευσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Apple, και οποιαδήποτε προσπάθεια παραχώρησης των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση είναι άκυρη. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών θεωρηθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το εν λόγω μέρος θα ερμηνευτεί με τρόπο που συνάδει με το ισχύον δίκαιο προκειμένου να αντανακλά, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις αρχικές προθέσεις των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η αδυναμία της Apple να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών δεν θα συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών. Η Apple δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία της να εκπληρώσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για λόγους πέραν του πεδίου ελέγχου της. Οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσιών δεν είναι προς όφελος τρίτων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για τη Γαλλία

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών σε σχέση με Καμπάνιες στη Γαλλία:

 

Η Apple και ο Πάροχος περιεχομένου συμφωνούν δια της παρούσας ότι ο νόμος 93-122 της 29ης Ιανουαρίου 1993, γνωστός ως «Sapin I» και ο νόμος 2016-1691 της 9ης Δεκεμβρίου 2016, γνωστός ως «Sapin II» (συλλογικά, «Νόμος Sapin») ισχύει για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών στο France App Store και όλες τις άλλες χρήσεις των Υπηρεσιών για τη διάδοση Καμπανιών στη Γαλλία. Συνεπώς, εάν ενεργείτε ως Αντιπρόσωπος, δεν μπορείτε να αναλάβετε μια Καμπάνια εκ μέρους ή προς όφελος ενός διαφημιζόμενου πελάτη («Διαφημιζόμενος») στο France App Store (δηλαδή, μια καμπάνια που ελήφθη αρχικά στη γαλλική επικράτεια) εάν ο Διαφημιζόμενος είναι μια «Γαλλική εταιρεία». Για τους σκοπούς του Προσαρτήματος 1, συμφωνείτε ότι μια «Γαλλική Εταιρεία» είτε είναι εγγεγραμμένη, είτε έχει ιδρυθεί, είτε με άλλον τρόπο έχει την έδρα της στη Γαλλία. Για τον σκοπό αυτό, απαγορεύεται να ενεργείτε μυστικά ως Αντιπρόσωπος ή να αποκρύπτετε ότι ενεργείτε ως Αντιπρόσωπος όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Ενότητα 10 (Αποζημίωση), θα είστε υπεύθυνοι και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Apple, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους αντιπροσώπους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους της όσον αφορά τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από την παραβίαση του Προσαρτήματος 1 από εσάς.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για τη Νότια Κορέα

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία της Κορέας ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω Ενότητας 13 (Καταγγελία), εάν δεν συμμορφωθείτε με μια ουσιώδη διάταξη των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών, η Apple, κατόπιν ειδοποίησης 10 ημερών, δύναται: (I) να καταγγείλει τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών ή/και να τερματίσει τον Λογαριασμό σας και εσείς θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας έως και την ημερομηνία του τερματισμού, (II) να τερματίσει την άδεια χρήσης της εφαρμογής λογισμικού ή/και (III) να αποκλείσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών), σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν αυτή η ουσιώδης παραβίαση αποκατασταθεί εντός 10 ημερών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για την Ουγγαρία

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Η Apple ρητώς εφιστά την προσοχή σας στις Ενότητες 7(στ), 9(ε), 9(ζ) και 13 των Όρων παροχής υπηρεσιών. Δια της παρούσας επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει αυτά τα άρθρα και ότι συναινείτε ρητά σε αυτά, καθώς και σε όλους τους Όρους παροχής υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για τη Ρουμανία

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ρουμανία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε επέκταση πίστωσης από την Apple προς εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελεί προσφορά όρων πληρωμής που σας επιτρέπουν να αγοράσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών και δεν συνιστά παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή πιστωτικής δραστηριότητας σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας (συμπεριλαμβανομένου του νόμου αριθ. 93/2009 για τα μη χρηματοπιστωτικά τραπεζικά ιδρύματα και το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 99/2006 για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την κεφαλαιακή επάρκεια, αντίστοιχα).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για τη Ρωσία

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσική Ομοσπονδία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για την Ηπειρωτική Κίνα

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ηπειρωτική Κίνα ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας: (i) ο αντισυμβαλλόμενος δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας είναι η Apple Advertising (Beijing) Ltd., με έδρα στη διεύθυνση Room 603, Level 6, Building 4, Zone 1, No. 81 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, (ii) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, η Apple Advertising (Beijing) Ltd. συναλλάσσεται μαζί σας για πρόσβαση στη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) η Apple Advertising (Beijing) Ltd. είναι εξουσιοδοτημένη και μπορεί να σας εκδώσει τιμολόγιο για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και τη χρήση των Υπηρεσιών και, εάν τιμολογηθείτε ή σας δοθεί με άλλον τρόπο εντολή, θα καταβάλετε τις πληρωμές σας στην Apple Advertising (Beijing) Ltd. σύμφωνα με τις οδηγίες και (iv) εκτός από τους τρόπους ειδοποίησης της Apple που καθορίζονται στην Ενότητα 11, μπορείτε να παράσχετε γραπτή ειδοποίηση δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας στην ακόλουθη διεύθυνση που απευθύνεται στην «Apple Advertising (Beijing) Ltd.»: Room 212-215, Level 2, No. 2 Kexueyuan South Road, Haidian District, Beijing.

 

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης περί του αντιθέτου στην Ενότητα 14, συμφωνείτε περαιτέρω ότι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών ή την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών θα υποβάλλονται στη Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Διαιτησίας της Κίνας (CIETAC) στο Πεκίνο για διαιτησία η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαιτησίας της CIETAC τη στιγμή της υποβολής αίτησης για διαιτησία, καθώς και με τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις: Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική και για τα δύο Συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος διορίζει έναν διαιτητή. Ο τρίτος διαιτητής, ο οποίος θα ενεργεί ως προεδρεύων διαιτητής, επιλέγεται από κοινού από τους δύο διαιτητές που ορίζονται από τα Συμβαλλόμενα μέρη. Εάν ο προεδρεύων διαιτητής δεν μπορεί να επιλεγεί εντός 30 ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, ο Πρόεδρος της CIETAC εξουσιοδοτείται να ορίσει έναν. Ο προεδρεύων διαιτητής δεν μπορεί να είναι και να υπήρξε ποτέ υπήκοος ούτε της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, ένα άτομο που είναι κάτοχος διαβατηρίου του Χονγκ Κονγκ ή έχει δικαίωμα διαμονής στο Χονγκ Κονγκ –αλλά δεν ήταν ποτέ υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πριν από την 1η Ιουλίου 1997– δεν θεωρείται υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα μέρη. Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι όλοι οι διαιτητές μπορούν να διορίζονται εκτός της Επιτροπής Διαιτητών της CIETAC, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες διαιτησίας της CIETAC τη στιγμή της υποβολής αίτησης για διαιτησία. Ο τόπος της διαιτησίας είναι το Πεκίνο, ΛΔΚ. Η γλώσσα της διαιτησίας είναι η αγγλική. Εκτός από τους Κανόνες της CIETAC, τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες του Διεθνή Δικηγορικού Συλλόγου για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων στη διεθνή διαιτησία. Τα Συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν εμπιστευτικό το γεγονός οποιασδήποτε διαιτησίας και όλες τις αποφάσεις της διαιτησίας, μαζί με όλα τα υλικά στη διαδικασία που έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς της διαιτησίας και όλα τα άλλα έγγραφα που προσκομίζονται από άλλο μέρος στη διαδικασία που δεν βρίσκονται σε δημόσιο τομέα, εκτός από και στον βαθμό που η γνωστοποίηση μπορεί να απαιτείται από ένα Συμβαλλόμενο μέρος λόγω νομικής υποχρέωσης, να προστατεύσει ή να επιδιώξει ένα νόμιμο δικαίωμα ή να επιβάλει ή να αμφισβητήσει μια απόφαση σε δικαστική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής. Οι διαιτητές επιδικάζουν στο νικήσαν Συμβαλλόμενο μέρος, εάν υπάρχει, όπως καθορίζεται από τους διαιτητές, τα έξοδα και τις δαπάνες του, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων του. Το νικήσαν Συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται επίσης να λάβει τις αμοιβές και τα έξοδα των δικηγόρων του σε οποιαδήποτε ενέργεια για την επιβεβαίωση ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε διαιτητικής απόφασης σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για την Ινδονησία

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ινδονησία ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8

(στους Όρους παροχής υπηρεσιών)

Πρόσθετοι όροι για την Αίγυπτο

Οι ακόλουθοι όροι ενσωματώνονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για Παρόχους περιεχομένου που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο ή υπάγονται στη δικαιοδοσία αυτής:

 

Οι Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας θα σας παρέχονται απευθείας από την ADI, ανεξάρτητα από τον ορισμό της «Apple» στην παρούσα ή την τοποθεσία του App Store που προβάλλει το Διαφημιστικό περιεχόμενό σας.