Az Apple hirdetési szolgáltatások
szolgáltatási feltételei

Hatálybalépés napja:
2024. február 1.

A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK, VALAMINT MINDEN MELLÉKLET ÉS FÜGGELÉK ÉS MÁS DOKUMENTUM, AMELY HIVATKOZÁS ÚTJÁN A JELEN SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZI („SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK” VAGY A „SZERZŐDÉS”) JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZERZŐDÉST JELENT AZ APPLE ÉS A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET ELFOGADÓ JOGI SZEMÉLY VAGY ANNAK HIVATALOS KÉPVISELŐJE (IDEÉRTVE ANNAK ALKALMAZOTTJAIT, KÉPVISELŐIT, ENGEDMÉNYESEIT, JOGUTÓDJAIT, TANÁCSADÓIT ÉS ALVÁLLALKOZÓIT, AMELYEKRE A TOVÁBBIAKBAN KÜLÖN-KÜLÖN VAGY EGYÜTTESEN A „TARTALOMSZOLGÁLTATÓ” VAGY „ÖN” MEGNEVEZÉST HASZNÁLJUK) KÖZÖTT AZOKNAK AZ APPLE ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKNAK AZ ELÉRÉSE ÉS HASZNÁLATA TÁRGYÁBAN, AMELYEK (I) AZ ÖN ÁLTAL A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN LÉTREHOZOTT, ELÉRT VAGY HASZNÁLT FIÓKHOZ KAPCSOLÓDNAK, (II) AZ ÖN HIRDETÉSI TARTALMAINAK (DEFINÍCIÓJÁT LÁSD ALÁBB) TERJESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDNAK, VAGY (III) BÁRMILYEN OLYAN SZOLGÁLTATÁSHOZ, PROGRAMHOZ VAGY TERMÉKHEZ (EGYÜTTESEN: „SZOLGÁLTATÁSOK”) KAPCSOLÓDNAK, AMELY HIVATKOZÁS ÚTJÁN TARTALMAZZA A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET.

 

Eltérő rendelkezés hiányában az „Apple” az Apple hirdetési szolgáltatásainak országokra és régiókra vonatkozó egyedi feltételeiben meghatározott egy vagy több jogi személyt jelenti. A feltételek elérhetők a következő címen: searchads.apple.com/terms és/vagy ads.apple.com/cn/terms (amelyek ezzel hivatkozásként beépülnek a jelen Szolgáltatási feltételekbe, és amelyek időről időre módosulhatnak).

 

Ön tanúsítja az Apple felé, valamint kijelenti, hogy Ön vagy az Ön a jelen Szolgáltatási feltételeket elfogadó képviselője vagy ügynöke betöltötte a nagykorúság korhatárát abban a joghatóságban, ahol Ön él (ez a legtöbb országban 18 év), és jogosult arra és megfelelő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az Ön nevében elfogadja a jelen Szolgáltatási feltételeket, és ha Ön egy gazdasági társaság, szervezet, oktatási intézmény, ügynökség, hatóság vagy kormányzati szerv, és az Ön képviselője vagy ügynöke az Ön képviseletében fogadja el a jelen Szolgáltatási feltételeket, akkor a képviselőnek vagy ügynöknek kellő felhatalmazása van ahhoz, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodást kössön a jelen Szolgáltatási feltételekben foglalt kötelezettségek elfogadására.

 

Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási feltételeket, és elfogadja őket; az Apple nem fogadja el az Ön által végzett módosításokat, kiegészítéseket és törléseket, és az Apple jogosult megtagadni a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ha Ön nem tartja be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely pontját, és az Apple saját belátása szerint bármilyen más okból is megtagadhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

 

A JELEN SZERZŐDÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATA TEKINTENDŐ AZ EREDETI SZÖVEGNEK, AMELY SZABÁLYOZZA A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOT. HA AZ APPLE BÁRMILYEN, AZ ANGOLTÓL ELTÉRŐ NYELVEN IS ELÉRHETŐVÉ TESZI EZT A SZERZŐDÉST, ÉS A LEFORDÍTOTT ÉS AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT KÖZÖTT ELLENTMONDÁS MERÜL FEL, AKKOR AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT TEKINTENDŐ IRÁNYADÓNAK.

 

Az előzőeket figyelembe véve és a jelen Szerződésben szereplő kölcsönös egyezségek alapján Ön és az Apple (együttesen: a „Felek”) megállapodnak a következőkben:

 

1.    HozzáférésAz Apple teljes mértékben saját belátása szerint biztosít hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, és kizárólag olyan Tartalomszolgáltatóknak, amelyek legalább egy érvényes szerződéssel rendelkeznek az Apple-lel vagy egy Apple-társvállalattal a következők tárgyában: (a) egy Tartalomszolgáltató, amely megjeleníti az anyagait a Tulajdonokon (definícióját lásd alább) vagy (b) más magánszemélyek vagy jogi személyek, amelyek köréről az Apple saját belátása szerint határoz.

 

2.    RendszerkövetelményekA Szolgáltatások használatához bizonyos esetekben kompatibilis hardverek, internet- és/vagy mobilhálózati hozzáférés, valamint bizonyos szoftverek lehetnek szükségesek, és időnként szükség lehet kisebb és nagyobb frissítések beszerzésére. A Tartalomszolgáltató rendszereiben ez díjat vonhat maga után. A Szolgáltatások használatához bizonyos hardverekre, szoftverekre és internet- és/vagy mobilhálózati hozzáférésre lehet szükség, ezért elképzelhető, hogy a Szolgáltatások használatát e tényezők megléte és teljesítménye is befolyásolja. Határozottan javasoljuk, hogy használjon nagy sebességű internetkapcsolatot és/vagy mobilhálózatot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége, és hogy a rendszerkövetelmények időnként változhatnak. Ön emellett tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások kereskedelmi célúak, és kereskedelmi használatra készültek.

 

3.    Egyéb SzerződésekAz Apple és Ön között érvényben lévő bármely egyéb megállapodás, amely nem tartalmazza a jelen Szolgáltatási feltételeket, és amely nem szerepel itt (együttesen: „Egyéb szerződések”) nem tartoznak a jelen Szolgáltatási feltételek hatálya alá. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szerződési feltételekből eredő kötelezettségei teljesítésének nem feltétele az, hogy az Apple a Szolgáltatások kapcsán további szerződéseket kössön vagy további garanciákat vállaljon.

 

4.    Az Ön adataiÖn vállalja, hogy pontos, naprakész és hiánytalan adatokat ad meg nekünk, ideértve azokat is, amelyekre azért van szükség, hogy Ön regisztráljon az Apple-nél a Szolgáltatások használatára. Ezek közé tartozik például a cégnév, a fizikai cím, a céges fizetési adatok, az e-mail-cím, a releváns adóügyi adatok (köztük az adószám és -tanúsítvány stb.) és minden más, általunk kért adat (együttesen: „Üzleti adatok”). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások Ön általi használata során az Apple-nek kommunikálnia kell Önnel az Ön által megadott e-mail-címen vagy címeken vagy más kommunikációs módon keresztül. Ön elfogadja, hogy az Apple e-mailben vagy más módon angol nyelven is felveheti Önnel a kapcsolatot, többek között értesítéseket és számlákat (vagy más, a számlázással kapcsolatos anyagokat) küldhet Önnek. Ön ezzel kijelenti, hogy képes angol nyelven olvasni és kommunikálni, vagy képes lefordíttatni egy Ön által ismert vagy az Ön joghatóságában/joghatóságaiban előírt nyelvre az angol nyelvű kommunikációt. Az Apple nem vállalja ennek költségeit. Ön kijelenti, hogy az Ön által már az Apple-nek megadott Üzleti adatok (ideértve többek között az Apple által előírt jelentkezési folyamat vagy a Szolgáltatások korábbi használata során) pontosak, naprakészek és hiánytalanok voltak. Ön ezenfelül vállalja, hogy naprakészen tartja és szükség esetén frissíti az Üzleti adatokat, hogy mindig pontosak, naprakészek és hiánytalanok legyenek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem adja meg a jelen Szolgáltatási feltételeknek megfelelően a szükséges pontos, naprakész és hiánytalan adatokat, és szükség esetén nem gondoskodik az adatok frissítéséről, akkor bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple adatbázisaiban megőrizheti az Ön Üzleti adatait és az Üzleti adatokhoz, a Fiókjához és a Szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódó információkat, amelyek megőrzését azok a joghatóságok előírják, ahol Ön él vagy tevékenységet folytat, vagy amelyek törvényei érvényesek Önre, vagy ahol Ön Kampányokat folytat és Hirdetési tartalmakat jelenít meg. Ennek során mindig betartjuk az Apple Adatvédelmi szabályzatát, amely elérhető a következő címen: apple.com/hu/privacy. Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben a Szolgáltatások Ön általi használatának befejezését követően is meg kell őriznünk ezeket az adatokat.

 

5.     Fiók és jelszóA Szolgáltatások regisztrált felhasználójaként elképzelhető, hogy Önnek létre kell hoznia egy fiókot ahhoz, hogy használhassa a Szolgáltatásokat („Fiók”). Fiókjáért kizárólag Ön felelős, és az Ön felelőssége, hogy biztonságban tartsa és megóvja a Fiókját. Fiókja adatait nem adhatja át másoknak, nem engedélyezheti másoknak Fiókja használatát, és Ön sem használhatja engedély nélkül más Fiókját. Az Ön fiókjával vagy azon keresztül végzett minden tevékenységért Ön felelős, ideértve azokat is, amelyeket Ön jóváhagy vagy amelyek elvégzésére utasítást ad az Apple-nek, és vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Apple-t, ha tudomására jut, hogy Fiókját jogosulatlanul használták, vagy bármilyen más biztonsági probléma merült fel. Az Apple nem vállal felelősséget az Ön Fiókjának jogosulatlan vagy egyéb helytelen használatából eredő veszteségekért, kivéve azokat a veszteségeket, amelyeket kizárólag az Apple saját magatartása okoz.

 

6.    Hirdetési szolgáltatások.

 

a. ÁttekintésAzzal, hogy elfogadja ezeket a Szolgáltatási feltételeket, valamint elvégzi az Apple által előírt további folyamatokat vagy megszerzi a szükséges jóváhagyásokat, a Szolgáltatások használatával fizethet az Apple-nek az Ön által menedzselt hirdetési kampányokért („Kampányok”), amelyek keretében az Apple megjeleníti az Ön hirdetési tartalmait és az azokban megjelenített termékeket, szolgáltatásokat és tevékenységeket, valamint az azokban foglalt kifejezett és beleértett nyilatkozatokat (együttesen: „Hirdetési tartalmak”) a releváns Apple-szoftveralkalmazásokban vagy Apple-készülékeken (együttesen: a „Felületek”).

 

b. CélzásÖn tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple felajánlhatja Önnek, hogy válogasson a Szolgáltatások funkciói között, valamint implementálja vagy használja a Szolgáltatások funkcióit, amelyek segítséget nyújtanak Önnek a Hirdetési tartalmak megjelenítésének optimalizálásában vagy célzásában az ilyen funkcionalitással bíró és ilyen tartalmak megjelenítését lehetővé tevő Felületeken, nem kizárólagosan ideértve a következőket: (I) a hirdetésekhez kapcsolódó kreatív tartalmak, (II) a hirdetések megjelenítésével és/vagy célzásával kapcsolatos döntések, ideértve a kulcsszavak kiválasztását, a liciteket és a szegmenseket, (III) a Felületek, (IV) azok a célhelyek, amelyekre a Hirdetési tartalmak átirányíthatják a nézőket (például alkalmazásletöltések, URL-címek, érkezési oldalak) és (V) a kapcsolódó URL-címek és átirányítási műveletek, valamint az ezekkel az URL-címekkel és átirányításokkal népszerűsített szolgáltatások és termékek (együttesen: „Célzás”). Nem garantált, hogy a Célzás az összes vagy bármely Felületen, illetve az Ön összes vagy bármely Kampánya vagy Hirdetési tartalma kapcsán elérhető lesz. Ha releváns, az Apple és kapcsolt vállalkozásai bizonyos, a Célzással kapcsolatos opcionális funkciókat is az Ön rendelkezésre bocsáthatnak, például a kulcsszavakkal vagy az aukciós licitekkel kapcsolatos javaslatokat és ajánlásokat, amelyek célja, hogy segítsenek Önnek a Célzás kialakításában és létrehozásában. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön nem köteles megvalósítani vagy használni a Célzás funkcióit, sem engedélyezni ezek használatát vagy ezekre hagyatkozni, és hogy Ön dönti el, hogy használja-e ezeket a funkciókat. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS VÁLLALJA, HOGY A CÉLZÁS BÁRMILYEN IMPLEMENTÁCIÓJA, HASZNÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE, VALAMINT A CÉLZÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK, IDEÉRTVE AZ OPCIONÁLIS CÉLZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATÁT IS, ÉS AKÁR A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓI VAGY KÉPESSÉGEI SEGÍTSÉGÉVEL ALKALMAZZÁK EZEKET, AKÁR NEM, KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE, ÉS ÖN KÖTELES EZEK SORÁN BETARTANI MINDEN JOGI ÉS SZABÁLYOZÓI ELŐÍRÁST, IDEÉRTVE AZOKAT IS, AMELYEK AZOKBAN A JOGHATÓSÁGOKBAN ÉRVÉNYESEK, AHOL ÖN ÉL VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, VAGY AMELYEK ELŐÍRÁSAI ÉRVÉNYESEK ÖNRE, ÉS AMELYEK AZOKBAN A JOGHATÓSÁGOKBAN ÉRVÉNYESEK, AMELYEKBEN ÖN KAMPÁNYOKAT VAGY HIRDETÉSI TARTALMAKAT JELENÍT MEG. Ön ezenfelül tudomásul veszi, hogy a célzási szolgáltatásokat és funkciókat, beleértve ezek elemeit az Apple kizárólag saját belátása szerint biztosítja, és bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti. A fentieket figyelembe véve Ön felhatalmazza az Apple-t az Ön által kiválasztott, implementált vagy használt célzási funkciók implementálására.

 

c. Bétaverzió, Hirdetési kísérletek, TesztelésÖn tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és kapcsolt vállalkozásai az Ön értesítésével vagy anélkül olyan teszteket vagy kísérleteket hajthatnak végre, implementálhatnak, valamint tesztekben és kísérletekben vehetnek részt, amelyek közvetve vagy közvetlenül felhasználják vagy érintik az Ön Kampányait vagy Hirdetési tartalmait, vagy más módon befolyásolják a Szolgáltatások Ön általi használatát (együttesen: „Tesztek”), és amelyekre ellenkező megegyezés hiányában a jelen Szolgáltatási feltételek lesznek érvényesek. Ön vállalja, hogy nem tesz közzé nem nyilvános információkat a Tesztekkel és a kapcsolódó programokkal, termékekkel és funkciókkal kapcsolatban, ideértve azok létezését is.

 

d. Hirdetői adatokHa a Szolgáltatások bármely funkciója vagy képessége lehetővé teszi, hogy Ön a Célzás használata érdekében információkat adjon meg az Apple-nek az Ön ügyfeleiről, termékeiről vagy szolgáltatásairól („Hirdetői adatok”), és Ön használja ezeket a funkciókat, akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple felhasználhatja a Hirdetői adatokat a Célzás teljesítéséhez. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős a Hirdetői adatok biztonságának és bizalmasságának megőrzéséért (amelyekre azonban vonatkozik a jelen dokumentum 6. pontjának h) szakaszában foglalt Apple-jótállás), és hogy Ön rendelkezik a Hirdetői adatok felhasználásához és megadásához szükséges engedélyekkel és hozzájárulásokkal. Emellett Ön vállalja, hogy kizárólag törvényes és engedélyezett célokra fogja felhasználni a Szolgáltatásokban a Hirdetői adatokat, és hogy ha a továbbiakban már nem tervezi a Szolgáltatásokban használni a Hirdetői adatokat, akkor eltávolítja a Hirdetői adatokat az Ön által használt Apple-rendszerekből és -felületekről. Ön ezenfelül tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple a Szolgáltatások biztosítása, kiértékelése, módosítása és fejlesztése, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció érdekében felhasználhatja a Szolgáltatások Ön általi használatához és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos interakcióihoz kapcsolódó információkat – ideértve a Hirdetői adatokat és az Üzleti adatokat is. Ön ezenfelül továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple-nek bizonyos esetekben kötelessége közzétenni vagy továbbítani a Szolgáltatások Ön általi használatával, az Ön Hirdetési tartalmaival és az Ön Kampányaival kapcsolatos információkat (ideértve például azt is, ha az Apple úgy dönt, hogy nem jeleníti meg az Ön Hirdetési tartalmait vagy Kampányait, vagy felfüggeszti, megszünteti vagy korlátozza az Ön Hirdetési tartalmainak vagy Kampányainak megjelenítését), és az Apple nem vállal felelősséget Ön felé az ilyen információk olyan közzététele vagy megosztása esetén, amelyek az Apple jóhiszemű belátása szerint fenti kötelezettségünk teljesítéséhez szükségesek.

 

e. A Hirdetési tartalmak elutasításának jogaAz Apple fenntartja a jogot a következőkre: (I) hogy bármikor és bármilyen okból elutasítsa, eltávolítsa, törölje, ne hagyja jóvá a Hirdetési tartalmakat, Kampányokat és Célzásokat, és visszavonja az ezekhez már megadott jóváhagyást, ideértve például, ha az Apple úgy véli, hogy a Hirdetési tartalmak megjelenítése az Apple bűnügyi vagy polgári felelősségrevonását eredményezné, ellentétes a jelen Szolgáltatási feltételekkel vagy az Apple más szabályzataival vagy az Apple üzleti érdekeivel; (II) hogy kérelmezze a Hirdetési tartalmak módosítását, és ezt feltételül szabja a Hirdetési tartalom terjesztésének jóváhagyásához vagy terjesztésének folytatásához; és (III) a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és iparági gyakorlatoknak megfelelő, észszerű jelzéseket vagy jelöléseket helyezzen el az Ön Hirdetési tartalmaiban, amelyek közlik, hogy reklámról vagy promóciós tartalomról van szó, vagy ha a Szolgáltatások biztosításához szükséges, nem jelentős módon módosítsa az Ön Hirdetési tartalmait, például kinagyítsa vagy kivágja azok bizonyos részeit. A fentiek ellenére kizárólag Ön felelős az Apple-nek Ön által átadott Hirdetési tartalmakért. Ön emellett tudomásul veszi, hogy bizonyos Hirdetési tartalmak, Tartalomszolgáltatók és tartalomszolgáltatói anyagok vagy termékek és/vagy szolgáltatások népszerűsítésére nincs lehetőség a Szolgáltatásokban. Az, hogy az Apple nem utasította el, nem távolította el, illetve nem törölte az Ön Hirdetési tartalmait, nem jelenti azt, hogy Ön nem köteles betartani a jelen Szolgáltatási feltételek szerinti kötelezettségeit, és nem kisebbíti, korlátozza és más szempontból sem befolyásolja az Ön kötelezettségeit. A jelen Szerződés, valamint a Szolgáltatások Apple általi biztosítása nem tekintendő úgy, hogy az Apple ajánlja az Ön Hirdetési tartalmait.

 

f. A Hirdetési tartalmakra vonatkozó korlátozott licencÖn ezzel nem kizárólagos, jogdíjmentes, globális, teljesen kifizetettnek tekintendő engedélyt ad az Apple-nek a Hirdetési tartalmak (amelyekbe minden bennük foglalt vagy általuk elérhető tartalom, kép, hang, videó, szöveg, késztermék, digitális fájl, weboldal, védjegy, márkajellemző és minden más szellemi tulajdon beleértendő) tárolására, felhasználására, reprodukálására, előadására és megjelenítésére: (i) a Szolgáltatások megjelenítése céljából, a Teszteket is ideértve, (ii) amilyen mértékben erre a hatályos jogszabályok vagy rendelkezések értelmében szükség van, és (iii) a jelen Szolgáltatási feltételek által kifejezetten engedélyezett módokon.

 

g. Tartalomszolgáltatói nyilatkozatok és jótállások. Ön kijelenti, szavatolja és vállalja a következőket: (I) Ön minden szükséges jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy vállalja és teljesítse a jelen Szolgáltatási feltételek szerinti kötelezettségeit, és az Apple kérésére képes haladéktalanul és az Apple számára elfogadható módon bizonyítani ezt a képességét és/vagy jogosultságát, és tudomásul veszi, hogy ha ezt nem teszi meg, az a jelen Szolgáltatási feltételek súlyos megszegésének minősül; (II) az Ön által a Szolgáltatások elérése és használata, a Hirdetési tartalmak és a Hirdetői adatok kapcsán alkalmazott tevékenységei és gyakorlatai minden esetben megfelelnek a jogi és szabályozói előírásoknak, és ez a jövőben is így marad, ideértve azoknak a joghatóságoknak az előírásait, amelyekben Ön él vagy üzleti tevékenységet folytat, valamint amelyekben Hirdetési tartalmait vagy Kampányait megjeleníti; (III) AHOGYAN AZ APPLE ÉS ÖN KÖZÖTT, JELEN ESETBEN IS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A HIRDETÉSI TARTALMAIÉRT, A HIRDETŐI ADATAIÉRT ÉS A CÉLZÁSI TEVÉKENYSÉGEIÉRT; (IV) Ön rendelkezik minden szükséges joggal, felhatalmazással, engedéllyel és hozzájárulással, amely a Hirdetési tartalmak és a Hirdetői adatok a Szolgáltatásokban való felhasználásához szükséges, valamint ahhoz, hogy Ön a Szolgáltatások biztosítása érdekében engedélyezze az Apple-nek a Hirdetési tartalmak és a Hirdetői adatok használatát; (V) Ön jogosult és köteles eltávolítani azokat a Hirdetési tartalmakat és Hirdetői adatokat, amelyek felhasználásához már nem rendelkezik a szükséges jogokkal, engedélyekkel, felhatalmazásokkal és hozzájárulásokkal; (VI) Ön nem fog automatizált, csaló célú vagy más szempontból érvénytelen kattintásokat, megjelenítéseket és más műveleteket generálni, és ezt mások számára sem engedélyezi; (VII) Ön nem fogja szándékosan megsérteni, sem megkerülni biztonsági intézkedéseinket; (VIII) AZ ÖN ÁLTAL A CÉLZÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGHOZOTT DÖNTÉSEK ÉS VÁLASZTÁSOK MINDEN ESETBEN MEG FOGNAK FELELNI A HATÁLYOS JOGI ÉS SZABÁLYOZÓI ELŐÍRÁSOKNAK, VALAMINT A KULCSSZAVAK KIVÁLASZTÁSÁRA, IMPLEMENTÁLÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN AZOKBAN A JOGHATÓSÁGOKBAN ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOKNAK, AMELYEKBEN ÖN ÉL VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, AMELYEK ELŐÍRÁSAI ÉRVÉNYESEK ÖNRE, VALAMINT AMELYEKBEN ÖN MEGJELENÍTI HIRDETÉSI TARTALMAIT VAGY KAMPÁNYAIT; (IX) A Hirdetői adatok, a Hirdetési tartalmak, valamint ezek használata: (A) nem sérti harmadik felek szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, sem más szellemi vagy más tulajdonjogát; (B) semmilyen törvénnyel, rendelettel, határozattal és rendelkezéssel nem ellentétes, korlátozás nélkül ideértve a kivitelt szabályozó törvényeket és a hatályos szankciókat; (C) nem valósít meg becsületsértést, sem kereskedelmi hitelrontást; (D) nem pornográf jellegű vagy obszcén; és (E) nem tartalmaz rosszindulatú programokat, kémprogramokat, vírusokat, trójai vírusokat, időzített bombákat, zsarolóvírusokat, sem más káros programot; (X) Ön minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és licencet beszerzett a Hirdetési tartalmakhoz, a Hirdetői adatokhoz és a hirdetett termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz, valamint ezek Ön általi használatához, és az Ön felelőssége, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek hatálya alatt fenntartsa ezeknek a jóváhagyásoknak, engedélyeknek és licenceknek az érvényességét; és (XI) ha Ön egy harmadik fél megbízásából (például képviselőként vagy szolgáltatóként) éri el, használja vagy implementálja a Szolgáltatásokat: (i) Önnek jogszerű felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy az adott harmadik fél nevében ilyen minőségben elérhesse, használhassa és implementálhassa a Szolgáltatásokat; (ii) Ön kizárólag az adott harmadik fél által biztosított jogszerű felhatalmazás által engedélyezett mértékben és keretek között érheti el, használhatja és implementálhatja a Szolgáltatásokat; (iii) Ön köteles ezekkel a harmadik felekkel is elfogadtatni a jelen Szolgáltatási feltételeket, és ha ezt bármilyen okból elmulasztja, az Ön felelőssége, hogy teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyek a jelen Szolgáltatási feltételek értelmében ezekre a harmadik felekre vonatkoznak; és (iv) Ön felhatalmazza az Apple-t, hogy szükség esetén kommunikáljon ezekkel a harmadik felekkel, többek között azért, hogy ellenőrizze a 6. pont g) szakasza (XI) pontja (i)-(iii) bekezdésében említett felhatalmazások érvényességét vagy hogy elküldhesse a harmadik félnek a törvények vagy rendelkezések által előírt információkat vagy anyagokat, és Ön az Apple kérésére köteles segítséget nyújtani az Apple-nek ebben a kommunikációban.

 

h. Az Apple jótállásaAz Apple kijelenti és szavatolja a következőket: (I) teljes jogkörrel rendelkezik, hogy vállalja és teljesítse a jelen Szolgáltatási feltételekből eredő kötelezettségeit; és (II) szakszerű módon fogja biztosítani a Szolgáltatásokat. Hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik és a 9(a) szakasz kitételeit figyelembe véve, a fenti garanciák (ha vannak) megsértése esetén az Ön kizárólagos szerződéses jogorvoslati lehetőségeit a jelen Szolgáltatási feltételek 9(g) szakasza határozza meg.

 

i. Marketingcélú kommunikációval kapcsolatos engedélyÖn kijelenti, hogy az Apple marketingcélú üzeneteket küldhet Önnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az Apple engedélyt kérhet Öntől, hogy saját marketinganyagaiban promóciós célokra felhasználhassa az Ön Hirdetési tartalmait, ideértve a Hirdetési tartalmakban szereplő védjegyeket és logókat, és Ön vállalja, hogy csak észszerű okból tagadja meg ezt az engedélyt. Ön köteles írásos jóváhagyást kérni az Apple-től minden olyan sajtóközleményhez vagy bejelentéshez, amely a jelen Szolgáltatási feltételekre, a Hirdetési tartalmakra vagy az Ön és az Apple közötti kapcsolatra vonatkozik vagy ezekkel kapcsolatos.

 

j. Az Apple védjegyeiÖn kizárólag az Apple előzetes írásos engedélyével használhatja az Apple védjegyeit, szolgáltatási jegyeit, kereskedelmi neveit, emblémáit és más kereskedelmi vagy termékmegnevezéseit. A védjegyekkel kapcsolatos minden további jogot (köztük a törvény szerinti jogokat is) a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizárunk.

 

k. Jelentési metrikákHa az Apple jelentési vagy analitikai funkciókat ajánl, biztosít vagy bocsát rendelkezésre, amelyek célja, hogy felmérjék az Ön Kampányai teljesítményét („Jelentési metrikák”), akkor Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felek számára kizárólag a kötelező erejű Jelentési metrikák használata megengedett annak megállapítására, hogy az Apple teljesítette-e a Szolgáltatásokat, és hogy a Szolgáltatások kapcsán nem megengedett semmilyen más jelentési metrikák használata, a belső és a külső metrikákat egyaránt ideértve; emellett azonban az Apple nem vállal szavatosságot a Jelentési metrikák megfelelőségére és megbízhatóságára vonatkozóan, többek között ideértve a Szolgáltatások kapcsán elért megjelenítéseket, konverziókat és koppintásokat.
 

l. Az adatok felhasználásaAz Apple jogosult begyűjteni és felhasználni a felhasználókkal kapcsolatban a Szolgáltatásokban keletkezett tevékenységadatokat. Ezeket az adatokat a Szolgáltatások elemzésére és fejlesztésére, valamint jelentések készítésére használjuk fel. Az Apple által a Szolgáltatások kapcsán összegyűjtött adatokat nyilvánosan elérhető adatvédelmi szabályzatunknak megfelelő módon kezeljük és használjuk fel. A szabályzat elérhető a következő címen: apple.com/hu/privacy

 

m. A specifikációk, tartalmakra vonatkozó útmutatások és szabályzatok betartásaÖn vállalja, hogy teljesít minden utasítást, kérést, követelményt, feltételt, specifikációt, szabályzatot és tartalmi útmutatást, amelyet az Apple a Szolgáltatások kapcsán biztosít Önnek, korlátozás nélkül ideértve az Apple által átadott vagy rendelkezésre bocsátott technikai specifikációkat, szabályzatokat és tartalmi útmutatásokat, ideértve többek között azokat, amelyek a következő feltételekben szerepelnek: searchads.apple.com/terms és/vagy ads.apple.com/cn/terms, amelyek hivatkozás útján a jelen Szolgáltatási feltételek részét képezik, és amelyeket az Apple időről időre módosíthat, és Ön vállalja, hogy rendszeresen áttekinti ezeket a dokumentumokat. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy kiválassza a megfelelő tartalmat, formátumot és funkciókat az Ön által beküldött vagy a Szolgáltatások kapcsán más módon használt Hirdetési tartalmakhoz, valamint naprakészen tartsa ezeket. Az App Store-ban elhelyezett hirdetések kapcsán Ön tudomásul veszi, hogy az App Store-ba beküldött tartalmak módosításai (pl. az ár, leírás stb. terén) hatással lehetnek a Hirdetési tartalmakra, és hogy azezek az App Store-ban végzett módosítások esetenként csak tizenhat (16) óra elteltével jelennek meg a Szolgáltatásokban. A Felek közül Ön felel a Hirdetési tartalmak fejlesztésével, tanúsításával és jóváhagyatásával kapcsolatban felmerülő összes költségért és kiadásért.
 

n. A felek közötti viszonyA jelen Szolgáltatási feltételek önálló vállalkozók közötti kapcsolatot hoznak létre Ön és az Apple között. A jelen Szolgáltatási feltételek nem hoznak létre munkaviszonyt, ügynökségi viszonyt, partneri kapcsolatot, közös vállalkozást, vagyonkezelői kötelezettséget, sem bármilyen más jogi társulást Ön és az Apple között, és Ön nem tehet ezzel ellentétes tartalmú kifejezett vagy ráutaló nyilatkozatot, és nem keltheti ennek látszatát.

 

o. TitoktartásElőfordulhat, hogy valamelyik fél (az „Adatközlő”) bizonyos bizalmasként megjelölt vagy meg nem jelölt, nem nyilvános, tulajdonjog által védett és bizalmas információkat vagy anyagokat („Bizalmas adatok”) ad át vagy tesz elérhetővé a másik félnek (az „Adatfogadó”). A Bizalmas adatok bármilyen formát ölthetnek, lehetnek írásosak, szóbeliek, vizuálisak, elektronikusak vagy bármilyen kézzel fogható vagy nem kézzelfogható formátumúak. Korlátozás nélkül a Bizalmas adatok közé tartoznak az Ön és az Apple közötti üzleti kapcsolattal, az Apple által biztosított Szolgáltatásokkal és a Szolgáltatások használatával elért eredményekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó tárgyalásokkal kapcsolatos nem nyilvános, tulajdonjoggal védett és bizalmas információk (például nem nyilvános termékcsomagok, marketingtervek), a Jelentési metrikák és az Apple minden más szellemi tulajdona (definícióját lásd alább). A fentiek ellenére nem számítanak Bizalmas adatnak a következő információk: (I) amelyek már nyilvánosan elérhetőek vagy később azzá válnak, és ezt nem az Adatfogadó hibája vagy szabálysértése okozta; (II) amelyek esetében az Adatfogadó bizonyítani tudja, hogy az Adatközlő általi átadás előtt már jogosan a birtokában voltak; (III) amelyekhez az Adatfogadó önállóan, Bizalmas adatok felhasználása nélkül jut hozzá; és (IV) amelyeket az Adatfogadó jogszerűen szerez be egy harmadik féltől, amelynek joga volt átadni vagy továbbítani az adott információt az Adatfogadónak. Ezenfelül nem tartoznak a Bizalmas adatok közé azok az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek („NYFSZ”), amelyek a Szolgáltatások részét képezik, és amelyekre olyan licencfeltételek vonatkoznak, amelyek nem írnak elő titoktartási kötelezettséget a NYFSZ használatára és továbbítására vonatkozóan. A jelen Szolgáltatási feltételek rendelkezései nem kötelezik a Feleket Bizalmas adatok átadására.

 

p. A Bizalmas adatokkal kapcsolatos kötelezettségekA jelen Szolgáltatási feltételekben kifejezetten meghatározott jogosultságok és engedélyek korlátozásait figyelembe véve az Adatfogadó vállalja, hogy: (I) megóvja az Adatközlő Bizalmas adatait, és ennek során legalább ugyanolyan körültekintéssel jár el, mint a hasonló fontosságú saját bizalmas és védett adatai kapcsán, de legalább megtesz minden észszerűen elvárható óvintézkedést; (II) kizárólag arra használja fel az Adatközlő Bizalmas adatait, hogy teljesítse a jelen Szolgáltatási feltételek szerinti kötelezettséget vagy éljen a Szolgáltatási feltételek szerinti jogaival, és semmilyen körülmények között nem használja fel a Bizalmas adatokat saját vagy harmadik felek javára; és (III) nem teszi közzé, nem továbbítja és nem terjeszti a Bizalmas adatokat, kizárólag azoknak az alkalmazottaknak és tanácsadóknak adja át őket, akiknek szükségük van a Bizalmas adatokra az előzőekben említett célok megvalósításához, és akikre érvényesek a jelen Szolgáltatási feltételek, amelyek tiltják a Bizalmas adatok jogosulatlan közzétételét és felhasználását. Az Adatfogadó felel a jelen szakasz előírásainak megsértéséért, akkor is, ha munkatársai vagy tanácsadói követik el a szabálysértést. Az Adatfogadó jogosult továbbítani a Bizalmas adatokat a jogszabályok által előírt mértékben, azzal, hogy az Adatfogadó köteles megtenni minden észszerűen elvárható erőfeszítést, hogy az adatok továbbítása előtt értesítse az Adatközlőt erről az előírásról, és köteles minden észszerűen elvárható lépést megtenni a Bizalmas adatok védelme érdekében.

 

q. TulajdonjogAz itt kifejezetten meghatározott eseteket kivéve az Apple és a Tartalomszolgáltató közötti kapcsolatban a Tartalomszolgáltató birtokában marad az Ön által beküldött Hirdetési tartalmakhoz kapcsolódó minden jog, tulajdonjog és érdekeltség, a szellemi tulajdonjogokat is ideértve, amennyiben a Hirdetési tartalmak nem tartalmaznak Bizalmas Apple-adatokat vagy Apple szellemi tulajdont, ideértve a Szolgáltatásokkal vagy a Felületekkel kapcsolatos kódot, eszközöket és technológiákat („Apple szellemi tulajdon”). Az Apple birtokában maradnak a következőkhöz kapcsolódó jogok, tulajdonjogok és érdekeltségek: (I) az Apple szellemi tulajdona; és (II) az Apple által a Szolgáltatások használatával kapcsolatban készített összes elemzés, jelentés, adat és egyéb információ, függetlenül attól, hogy továbbítottuk-e ezeket a Tartalomszolgáltatónak.

 

r. A Személyes adatok védelmeHa Ön bármikor megállapítja, hogy a Szolgáltatások bármely funkciója lehetővé teszi személyazonosításra alkalmas adatok („Személyes adatok”) gyűjtését, Ön: (I) köteles haladéktalanul, írásban értesíteni az Apple-t erről; (II) köteles megőrizni ezeknek az adatoknak a bizalmasságát, és megóvni a Személyes adatokat; (III) nem továbbíthatja a Személyes adatokat másoknak; (IV) köteles haladéktalanul értesíteni az Apple-t, ha bármilyen potenciális vagy tényleges adatvédelmi incidens következik be a Személyes adatok kapcsán; (V) köteles betartani a Személyes adatokra vonatkozó minden törvényt, előírást és nemzetközi egyezményt, ideértve a Személyes adatok Európai Gazdasági Térségből vagy Svájcból olyan joghatóságokba történő továbbítására vonatkozó szabályokat, amelyekről az Európai Bizottság vagy adott esetben a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztos nem állapította meg, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak a Személyes adatoknak. 

 

Az Apple nyomkövetésre vonatkozó szabályainak megfelelően Ön vállalja, hogy a Szolgáltatások kapcsán nem próbál meg adott magánszemély vagy készülék nyomon követésére alkalmas információkat elérni, felhasználni vagy más módon kezelni, kivéve, ha erre kifejezett engedélyt kap a felhasználótól az Alkalmazáskövetés átláthatósága API-k segítségével. A nyomkövetést az Apple szabályzatai és útmutatásai határozzák meg, beleértve a következőket is: developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Ösztönzők. Az Apple saját belátása szerint különféle ösztönzőket, például krediteket, promóciókat, kedvezményeket vagy más pénzbeli és nem pénzbeli ajánlatokat kínálhat Önnek vagy a Szolgáltatások más jogosult felhasználóinak a Szolgáltatások kapcsán. Az ösztönzők elfogadására és használatára a jelen Szolgáltatási feltételek és az Apple hirdetési szolgáltatásainak promóciós kreditre vonatkozó feltételei vonatkoznak (lásd: searchads.apple.com/promo-terms és/vagy ads.apple.com/cn/promo-terms amelyek hivatkozás erejénél fogva a jelen Szolgáltatási feltételek részét képezik). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások biztosítását vagy használatát meghatározhatják vagy befolyásolhatják ezek az ösztönzők, ideértve például az aukciók vagy más árképzési mechanizmusok segítségével meghatározott költségeket és árakat is.

 

7.    A Szolgáltatások ellenértékének kifizetése.

 

a. Ön vállalja, hogy kiszámlázott vagy egyéb módon Önre terhelt díjat fizet az Apple-nek a Szolgáltatások használatáért, és tudomásul veszi, hogy az Apple megterhelheti az Ön által megadott fizetési eszközt az Ön által a Szolgáltatások segítségével megvásárolt vagy létrehozott Kampányokhoz kapcsolódó összes fizetendő díjjal és költséggel, amelyekből az Apple levonja az általa felajánlott kedvezményeket és promóciókat, valamint hogy az Apple megterhelheti az Ön fizetési eszközét a Hirdetési tartalmak, a Kampányok, a Szolgáltatások használata vagy az Ön Fiókja kapcsán felmerült minden további összeggel (ideértve az esetleg fizetendő adókat és késedelmi díjakat is). Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja a következőket: (I) Ön a hatályos törvényeknek megfelelően érvényes engedélyt ad a Fiókjához és a Szolgáltatások Ön általi használatához kötődő összes fizetési eszköz ilyen célú használatához, nem kizárólagosan ideértve a hitelkártyákat, a betéti kártyákat, a bankszámlákat, az e-pénztárcákat és az automatikus levonásra alkalmas számlákat, (II) ha Ön olyan fizetési eszközt társít vagy használ, amely az Ön meghatalmazott képviselője tulajdonában van, és a hatályos jogszabályok ezt előírják, Ön érvényes felhatalmazást adott a képviselőjének vagy érvényes megállapodást kötött a képviselőjével a fizetési eszköz ilyen célú használatára vonatkozóan, ideértve a megfelelő visszatérítéseket is, és kérésre bemutatja nekünk ezt a felhatalmazást vagy megállapodást, (III) a Felek közötti viszonyhoz hasonlóan kizárólag Ön felelős az itt meghatározott felhatalmazások védelméért és validálásáért, és (IV) az alkalmazott fizetési eszköztől függetlenül teljes mértékben Ön felelős a Hirdetési tartalmakkal, a Kampányokkal, a Szolgáltatások Ön általi használatával és az Ön Fiókjával kapcsolatos összes kifizetés teljesítéséért. Az Ön felelőssége, hogy időben megfizesse az összes díjat, és hogy az összes díj kapcsán érvényes fizetési eszközt adjon meg az Apple-nek. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple bármikor, a Szolgáltatások bármely részének biztosítása után megterhelheti az Ön fizetési eszközét.

 

b. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes fizetési kötelezettséget és jelentési tételt az Ön által a Fiókjában vagy a Szolgáltatások használata során kiválasztott pénznemben fogjuk megadni. Az Apple nem köteles fiókonként több pénznemet támogatni, függetlenül attól, hogy hol biztosítja a kapcsolódó Szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple-nek nem áll módjában az Ön által preferált vagy normál üzleti tevékenysége során használt minden pénznemben lehetővé tenni a számlázást és a fizetést, akkor sem, ha az adott pénznem elérhető vagy kötelezően használandó abban a joghatóságban, ahol Ön él vagy üzleti tevékenységet folytat, vagy amelynek előírásai vonatkoznak Önre. Ön kifejezetten tudomásul veszi és megerősíti, hogy az Ön joghatóságában a pénznemekre és a fizetésekre vonatkozó követelmények és korlátozások lehetővé teszik, hogy Ön az Apple által felkínált pénznemben vagy pénznemekben is a jelen Szolgáltatási feltételek betartásával és jogszerűen üzleti kapcsolatba tudjon lépni az Apple-lel, ideértve például a fizetési átutalásokra (köztük a nemzetközi kifizetésekre), a hitelkártyás fizetésre és a hitelkeretekre vonatkozó előírásokat.

 

c. A Szolgáltatások használata során Önnek lehetősége van arra, hogy elektronikus módon kössön szerződéseket és/vagy bonyolítson le tranzakciókat. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ELEKTRONIKUS NYILATKOZATOK ÚGY TEKINTENDŐK, HOGY ÖN KÖTELEZŐEN VÁLLALJA, HOGY MEGFIZETI A SZERZŐDÉSEKHEZ ÉS TRANZAKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAKAT, ÉS KIJELENTI, HOGY JOGOSULT ILYEN SZERZŐDÉSEKET KÖTNI ÉS TRANZAKCIÓKAT KEZDEMÉNYEZNI. AZ, HOGY ÖN VÁLLALJA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL AZ ELEKTRONIKUS MŰVELETEKET, A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL INDÍTOTT ÖSSZES TRANZAKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ REKORDRA ÉRVÉNYES. Ha Ön csalárd módon beszerzett fizetési eszközt használ a Szolgáltatások kapcsán, az Apple fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az Ön Fiókját, és ha az Egyéb szerződések ezt nem tiltják, bármely más Apple-fiókját, és alternatív fizetési eszköz biztosítását írja elő. Az elektronikus rekordok eléréséhez és megőrzéséhez bizonyos hardverekre vagy szoftverekre lehet szükség, amelyek beszerzése az Ön kizárólagos felelőssége.

 

d. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szerződésbe vagy egyéb írásba foglalt más rendelkezés hiányában: (I) az Apple hirdetési szolgáltatásainak országokra és régiókra vonatkozó egyedi feltételeiben felsorolt jogi személy jogosult a Szolgáltatások Önnek történő biztosítására; (II) a Szolgáltatásokat biztosító jogi személy kedvezményezettként jelölhet meg egy, a jogi személy által közösen irányított, vagy annak ellenőrzése alatt álló leányvállalatot, amely jogosult a biztosított és a számlázott szolgáltatásokért befizetéseket beszedni; (III) a megjelölt kedvezményezettnek jogában áll saját maga és az érintett jogi személy nevében Öntől befizetést beszedni; (IV) az egy vagy több jogi személy által kiállított számlák vagy egyéb számlázási eszközök a Szolgáltatásokra vonatkozóan utasíthatják Önt, hogy adott díjat fizessen be a kijelölt kedvezményezettnek vagy egy másik kapcsolt vállalkozásnak; és (V) a kijelölt kedvezményezettnek az összes ilyen kifizetést az utasításoknak megfelelően kell teljesítenie.

 

e. AdókAz Apple jogosult kiszámlázni Önnek minden olyan adót, illetéket, költséget, terhet, levonást és ezekkel egyenértékű díjat, amelyet az adóhatóságok az Apple-re terhelnek az Apple által Önnek a jelen Szolgáltatási feltételek alapján nyújtott Szolgáltatások kapcsán, ideértve többek között a forgalmi adókat, a használati adókat, a hozzáadottérték-adókat („HÉA”) és az általános forgalmi adókat („ÁFA”). Az Apple kiszámítja, beszedi és befizeti a fizetendő adókat az illetékes adóhatóságoknak, és Ön vállalja, hogy az Apple számlája alapján megfizeti nekünk ezeket az adókat. Ha az adóhatóság bármilyen adókkal kapcsolatos kötelezettséget ró Önre, korlátozás nélkül ideértve a fordított adózás elszámolását, a könyvelést és a beszámolási kötelezettséget, az Ön kizárólagos felelőssége, hogy teljesítse ezeket a kötelezettségeket. Ha az Ön által a jelen Szolgáltatási feltételek kapcsán az Apple-nek fizetendő bármely összegre forrásadót vagy hasonló adót vetnek ki („Forrásadó”), és Ön köteles beszedni és befizetni ezt a Forrásadót, Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen adók megfizetése az Ön feladata, és nem csökkentheti ezekkel az Apple-nek fizetendő összeget. Adja hozzá az adó összegét a releváns kifizetés összegéhez, majd vonja le és fizesse be a Forrásadó összegét, majd fizesse be az Apple-nek az általunk kiállított eredeti számlán szereplő összeget. Az ilyen levonásokért teljes mértékben Ön felelős. Az előzőektől függetlenül és az Apple által kommunikált minden más utasításon, kérésen, előíráson és specifikáción felül Ön vállalja, hogy betartja a searchads.apple.com/terms és/vagy az ads.apple.com/cn/terms szereplő adóügyi kötelezettségeket és előírásokat, amely két dokumentum hivatkozás erejénél fogva a jelen Szolgáltatási feltételek részét képezi.

 

f. Ön vállalja, hogy a számla kézhezvételének dátumától számított harminc (30) napon belül („Számlavitatási időszak”) e-mailben értesíti az Apple-t a számlával kapcsolatos bármely problémáról. A számlával kapcsolatos problémát ismertető e-mailt küldje el a searchads-billing-inquiries@group.apple.com címre, és a levélben ismertesse részletesen a problémát. A SZÁMLAVITATÁSI IDŐSZAKON TÚL ÖN A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN LEMOND MINDEN SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSÉRŐL, IDEÉRTVE A SZÁMLÁKHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS DÍJAKAT IS. A KÉTSÉGEK ELKERÜLÉSE VÉGETT: HA ÖN NEM VITATJA A SZÁMLÁT A SZÁMLAVITATÁSI IDŐSZAKBAN, AZZAL VÁLLALJA, HOGY MEGFIZETI A SZÁMLA TELJES ÖSSZEGÉT. Ha Ön harmadik felet bíz meg a számlái feldolgozásával, akkor köteles minden üzleti szempontból elvárható erőfeszítést megtenni azért, hogy megadja az adott harmadik félnek azokat az információkat és/vagy felhatalmazásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a harmadik fél időben teljesíthesse a szükséges kifizetéseket az Apple felé. Ezenfelül Ön elfogadja, hogy Önt harmadik fél feldolgozó alkalmazása esetén is változatlanul, korlátozások nélkül terheli a kötelezettség, hogy határidőre teljesítse a számlákat, és/vagy időben értesítse az Apple-t a számlákkal kapcsolatos problémákról.

 

g. ÖN A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉS A 9(A) SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT JOGOK ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL LEMOND MINDEN (I) A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS/VAGY (II) A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS MINDEN OLYAN KÖVETELÉSÉRŐL, AMELYET NEM JELEZ NEKÜNK AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ KAMPÁNY LEZÁRULTÁT KÖVETŐ HATVAN (60) NAPBAN.

 

h. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az Apple másként nem rendelkezik, a díjak és költségek kiszámításának alapját kizárólag az adott Kampányhoz tartozó Jelentési metrikák adják. 

 

i. Az Apple dönthet úgy, hogy a következő feltételek mellett hitelkeretet biztosít vagy kínál fel Önnek a Szolgáltatások kapcsán:

 

l. Az Apple-nek járó összegek fizetési határideje az Apple számlájának kiállításától számított negyvenöt (45) nap, ha az Apple írásban mást nem ír elő, vagy ha a Felek között más tartalmú írásos megállapodás nem születik. Késedelmes fizetés esetén minden késedelmes nap után késedelmi kamatot számíthatunk fel. A késedelmi kamatot úgy állapítjuk meg, hogy vesszük az alapkamatot („Alapkamat”), amelyhez hozzáadunk egy százalékot (1%) vagy a hatályos jogszabályok által engedélyezett maximális százalékot (amelyik kisebb). Az Alapkamat az adott országban és az adott időszakban az ilyen kamatlábak meghatározásához használt aktuális piaci gyakorlaton alapul. Ha az Apple nem teszi közzé nyilvánosan és más módon sem határozza meg ezt a kamatlábat, akkor az Alapkamat a fizetés esedékességének országában aktuálisan érvényes jegybanki alapkamaton vagy annak egységesített ekvivalensén alapul. Ha az Alapkamat negatív, akkor a kamatláb nulla százalék (0%) lesz. Ha az Apple által kiállított számla dátumától számított negyvenöt (45) naptól eltérő fizetési határidő lép érvénybe, akkor ez a módosított fizetési határidő az Ön és az Apple közötti üzleti kapcsolat részévé válik. 

 

II. Ez a hitelkeret korlátozza azt az összesített hitelkeretet, amelyet Ön a jelen Szolgáltatási feltételek, az Ön és az Apple között fennálló más megállapodások, valamint az Apple és Ön között létrejövő bármilyen adásvételi vagy hitelügylet kapcsán felhasználhat.

 

III. Az Apple saját belátása szerint bármikor, indokolás és az Ön előzetes értesítése nélkül felajánlhat Önnek hitelkeretet, valamint módosíthatja és megszüntetheti a hitelkeretet. Ha az Ön által az Apple felé fennálló tartozás összege meghaladja a hitelkeretet, a jelen Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb jogorvoslati lehetőségek mellett az Apple előzetes értesítés nélkül is meghozhatja a szükséges kiigazító intézkedéseket, többek között felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön Kampányait, Fiókjait vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

 

IV. A hitelkeret igénybevételének és folytatólagos használatának feltételeként az Apple előírhatja, hogy töltse ki és küldje be nekünk az Apple által biztosított hiteligénylési űrlapot, amelyben meg kell adnia a következőket: (1) pénzügyi adatokat, kivonatokat és beszámolókat, például mérlegeket, cash flow- és eredménykimutatásokat, valamint könyvvizsgálói beszámolókat és pénzügyi jelentéseket, ha elérhetőek, és minden más információt és anyagot, amelyet más szolgáltatóknak vagy hitelezőknek általában megadnak a hitelkeret alátámasztása érdekében; (2) minden más pénzügyi információt, amelyet az Apple észszerű indokkal kér, és (3) a biztosíték vagy hitelminőség-javító eszközök becsült jelenértékét, ideértve például a banki garanciákat, a készenléti hitelleveleket, a vállalati garanciákat, a bankelfogadványokat és a személyes garanciákat. Ön ezenfelül tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha Ön hitelkeret biztosítását vagy meghosszabbítását kéri, az Apple felülvizsgálhatja az Ön hitelképességét, és ehhez harmadik felek szolgáltatásait is igénybe veheti.

 

j. A számlák egy adott naptári hónapos számlázási cikluson belüli tényleges teljesítésen alapulnak, illetve a számlák száma Kampányonként vagy egyéb megállapodásonként változhat, a Felek írásban történő megállapodásától függően. A kétségek elkerülése végett: az Apple saját Jelentési metrikái alapján állítja ki a számláit, amelyek az Apple által a jelen Szolgáltatási feltételek értelmében biztosított Szolgáltatások teljesítésének egyetlen, kötelező erejű mutatói.

 

k. Ha Ön nem teljesít időben egy fizetést, vagy más módon megszegi a jelen Szolgáltatási feltételeket vagy az azokban foglalt garanciákat, az Ön felelőssége, hogy megtérítse az Apple-nek a nálunk az ezeknek az összegeknek a begyűjtésével kapcsolatban felmerült költségeket (ideértve az ügyvédi költségeket is). Az Apple 13. pont szerinti felmondási, felfüggesztési és módosításai jogainak sérelme nélkül abban az esetben, ha Ön megsérti a jelen Szolgáltatási feltételeket, például azzal, hogy nem teljesít bármely fizetéssel vagy hitellel kapcsolatos feltételt, az Apple fenntartja a jogot, hogy haladéktalanul: (I) beszüntesse vagy felfüggessze a jelen Szolgáltatási feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítését; (II) megszüntesse, felfüggessze, módosítsa vagy korlátozza az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, és/vagy (III) azonnali hatállyal esedékesnek és kifizetendőnek nyilvánítsa az Ön Apple felé fennálló összes tartozását. 

 

l. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által az Apple-nek megadott fizetési eszközökkel kapcsolatos információkat az Apple megoszthatja olyan vállalatokkal, amelyek az Apple-nek dolgoznak, például fizetésfeldolgozókkal és/vagy hitelügynökségekkel, abból a célból, hogy ellenőrizzük az Ön hitelképességét, feldolgozzuk az Apple-nek küldött fizetéseket, és adminisztráljuk az Ön fiókját. Ön elfogadja, hogy az Apple-nek – anélkül, hogy Ön felé bármilyen felelősséggel tartozna – joga van arra, hogy megossza a fizetési eszközzel kapcsolatos információkat a rendvédelmi hatóságokkal vagy hatósági személyekkel és/vagy külső felekkel, ha az Apple észszerűen szükségesnek vagy megfelelőnek tartja ezt ahhoz, hogy érvényesítse a jelen Szolgáltatási feltételeket vagy azok bármely részét és/vagy ellenőrizze azok betartását, korlátozás nélkül ideértve az Apple azon jogát, hogy részt vegyen bármely, a Szolgáltatások használatával és/vagy külső fél által támasztott olyan követeléssel kapcsolatos jogi eljárásban, amely szerint Ön a Szolgáltatásokat jogellenesen vagy a külső fél jogait sértő módon használja.

 

8.    Szellemi tulajdon.

 

a. A tulajdonjog elismeréseÖn tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások olyan tulajdonjoggal védett információkat és anyagokat tartalmaznak, amelyek az Apple és/vagy a licencadói vagy más harmadik felek tulajdonát képezik, és amelyeket a szellemi tulajdonnal és másokkal foglalkozó hatályos törvények védenek, és Ön a Szolgáltatások jelen Szolgáltatási feltételeknek megfelelő használatán kívül semmilyen módon nem használhatja fel ezeket a védett információkat és anyagokat. A jelen Szolgáltatási feltételekben kifejezetten meghatározott eseteket kivéve az Apple kifejezett írásos hozzájárulása nélkül tilos a Szolgáltatások bármely részét bármilyen formában reprodukálni, kivéve olyan mértékben, amennyiben a hatályos törvények tiltják, hogy az Apple korlátozza Önt ebben.

 

b. Szerzői jogokA Szolgáltatásokhoz fűződő összes szerzői jog az Apple és/vagy licencadói tulajdonában van.

 

c. VédjegyekAz Apple, az Apple embléma, az App Store, az iTunes, az Apple Ads, az Apple Search Ads és minden más, a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt, Apple-höz kötődő védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és embléma az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ön semmilyen jogot, sem licencet nem kap az előzőekben említett védjegyekhez és használatukhoz.

 

9.    Jótállási nyilatkozat; felelősségkorlátozás.

 

a. LEHETSÉGES, HOGY AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK TÖRVÉNYEI KI NEM ZÁRHATÓ JOGOKAT VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTANAK ÖNNEK. A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEI NEM KORLÁTOZZÁK, NEM MÓDOSÍTJÁK ÉS NEM ZÁRJÁK KI AZOKAT A FELELŐSSÉGEINKET, AMELYEK A JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓK, MÓDOSÍTHATÓK VAGY ZÁRHATÓK KI. A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN AZ APPLE FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN KORLÁTOZÁS ÉS KIZÁRÁS ÚGY ÉRTELMEZENDŐ, HOGY A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYES.

 

b. AZ APPLE NEM GARANTÁLJA ÉS SZAVATOLJA, HOGY A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN FUNKCIÓJA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, VALAMINT ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN AZ APPLE ÉRDEKEI MEGKÍVÁNJÁK, AZ APPLE-NEK BÁRMIKOR JOGÁBAN ÁLL VÉGLEG VAGY ELŐRE MEGHATÁROZATLAN IDŐRE ELTÁVOLÍTANI BIZONYOS TERMÉKEKET, SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS/VAGY AZOK EGYES RÉSZEIT ÉS/VAGY ALSZOLGÁLTATÁSAIT.

 

c. AZ APPLE NEM GARANTÁLJA ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY FUNKCIÓJA, VALAMINT AZ ÖN KONKRÉT TARTALMAI MINDENHOL ELÉRHETŐEK LESZNEK, SEM AZT, HOGY AHOL ELÉRHETŐEK, AZ EZEKEN A HELYEKEN HASZNÁLT ÖSSZES NYELV RENDELKEZÉSRE FOG ÁLLNI HOZZÁJUK, ÉS AZ APPLE NEM TESZ NYILATKOZATOT ARRÓL, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ ÖN HIRDETÉSI TARTALMAI MEGFELELŐEK VAGY ENGEDÉLYEZETTEK LESZNEK BÁRMELY HELYSZÍNEN.

 

d. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS AZ IS AZ ÖN KOCKÁZATÁNAK MINŐSÜL, HA NEM TUDJA HASZNÁLNI A SZOLGÁLTATÁSOKAT. A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓIT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁBAN” BIZTOSÍTJUK ÖNNEK, MINDENFÉLE KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, AZ IDŐBEN VALÓ ELÉRHETŐSÉGRE ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOKAT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉBEN ALKALMAZOTT DÍJFIZETÉSI MODELL RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN AUKCIÓS MODELLEN ALAPUL, AMELYET SZÁMOS TÉNYEZŐ BEFOLYÁSOL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ APPLE SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALGORITMUSAIT IS.

 

e. AMILYEN MÉRTÉKBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, AZ APPLE ÉS IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTJAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, ÜGYNÖKEI, ALVÁLLALKOZÓI ÉS LICENCADÓI KIZÁRJÁK A FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS KÜLÖNLEGES KÁR ESETÉN, A KERESKEDELMI KÁROKAT ÉS VESZTESÉGEKET IS IDEÉRTVE, AMELYEK A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, FUNKCIÓ VAGY KÉPESSÉG HIBÁJÁT VAGY HIÁNYOSSÁGÁT, VALAMINT MINDENFAJTA KÁRT VAGY VESZTESÉGET, AMELY BÁRMELY, A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, FUNKCIÓ VAGY KÉPESSÉG HASZNÁLATA MIATT KÖVETKEZETT BE, AKKOR IS, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET EZEK KOCKÁZATÁRÓL, ÉS FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉG FAJTÁJÁTÓL (SZERZŐDÉS, SÉRELEM VAGY EGYÉB), IDEÉRTVE A JÓTÁLLÁST, A TERMÉKFELELŐSSÉGET, A SZABÁLYOZÓI KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSÉT, A KÁRMENTESÍTÉSI ELVEKET ÉS MÁSOKAT, ÉS AZ ALAPVETŐ CÉL VAGY BÁRMELY JOGORVOSLAT MEGHIÚSULÁSA ESETÉN IS, KIVÉVE A KIZÁRÓLAG AZ APPLE SZÁNDÉKOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉBŐL VAGY AZ APPLE ÁLTAL ELKÖVETETT SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL ADÓDÓ KÁROKAT. AZ APPLE ÁLTAL A JELEN SZERZŐDÉS KERETÉBEN ÖN FELÉ FIZETENDŐ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ APPLE-NEK A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN KIFIZETETT VAGY KIFIZETENDŐ DÍJAK ÖSSZEGÉT (KIVÉVE AZOKAT AZ ÖSSZEGEKET, AMELYEKET A JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ESETÉN ÍRNAK ELŐ).

 

f. AZ APPLE NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEG FOGNAK FELELNI AZ ÖN SZÜKSÉGLETEINEK, SEM HOGY HÁLÓZATI PROBLÉMÁKTÓL, VESZTESÉGTŐL, MEGHIBÁSODÁSTÓL, TÁMADÁSOKTÓL, VÍRUSOKTÓL, INTERFERENCIÁTÓL, HACKELÉSTŐL ÉS MÁS, A BIZTONSÁGOT ÉRINTŐ KÁROS BEAVATKOZÁSTÓL MENTESEK LESZNEK.

 

g. HA A FELEK ÍRÁSBAN NEM ÁLLAPODTAK MEG MÁSKÉNT, A TELJESÍTÉSI METRIKÁKON (PÉLDÁUL A NEM TELJESÍTMÉNYALAPÚ HIRDETÉSEK ESETÉN) ALAPULÓ KAMPÁNYOKNÁL AMENNYIBEN A KAMPÁNY VALAMILYEN MÓDON NEM TESZ ELEGET A MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT METRIKÁKNAK, AZ EGYETLEN LEHETSÉGES JOGORVOSLAT A KAMPÁNY MEGHOSSZABBÍTÁSA VAGY KÉSŐBBI FOLYTATÁSA LEHET, AMELYNEK SORÁN AZ APPLE KIZÁRÓLAGOS SAJÁT DÖNTÉSE SZERINT UGYANOLYAN ÉS HASONLÓ ÉRTÉKŰ AJÁNLATOKAT NYÚJTUNK MINDADDIG, AMÍG A MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT METRIKÁKNAK MEGFELELŐEN TELJESÜL A KAMPÁNY, VAGY AMÍG AZ APPLE KIZÁRÓLAGOS DÖNTÉSE SZERINT A KAMPÁNY NEM TELJESÍTETT RÉSZÉNEK MEGFELELŐ ARÁNYOS VISSZATÉRÍTÉST NEM ÍTÉL MEG. A KÉTSÉGEK ELKERÜLÉSE VÉGETT EZ A JOGORVOSLATI OPCIÓ NEM ALKALMAZHATÓ OLYAN KAMPÁNYRA, AMELY ESETÉN NEM ÁLL FENN A FELEK KÖZÖTT KONKRÉT TELJESÍTÉSI METRIKÁKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS, PÉLDÁUL AZ AUKCIÓS ALAPÚ MEGOLDÁSOKAT HASZNÁLÓ KAMPÁNYOK ESETÉN; AZ APPLE NEM GARANTÁLJA AZ ILYEN KAMPÁNYOK EGÉSZÉNEK VAGY EGYES RÉSZEINEK TELJESÍTÉSÉT.

 

10.  KártalanításHA HASZNÁLNI KEZDI A SZOLGÁLTATÁSOKAT, AZZAL VÁLLALJA, HOGY A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÁRMENTESÍTI ÉS VÉTLENNEK NYILVÁNÍTJA AZ APPLE-T, IGAZGATÓIT, TISZTVISELŐIT, ALKALMAZOTTJAIT, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIT, KÉPVISELŐIT, ALVÁLLALKOZÓIT ÉS LICENCADÓIT MINDEN OLYAN KÖVETELÉS, VESZTESÉG, FELELŐSSÉG, KIADÁS, KÖLTSÉG, DÍJ, BÍRSÁG ÉS MINDEN MÁS TÍPUSÚ KÁR KAPCSÁN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET ÉS A JELEN RENDELKEZÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKET IS, AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL EREDNEK VAGY A KÖVETKEZŐKHÖZ KAPCSOLÓDNAK: (A) HA ÖN MEGSZEGI A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, IDEÉRTVE AZ ÖN ÁLTAL A FELTÉTELEK KAPCSÁN VÁLLALT NYILATKOZATOKAT, JÓTÁLLÁSOKAT ÉS ÍGÉRETEKET; (B) HA ÖN NEM MEGFELELŐ, JOGOSULATLAN VAGY JOGELLENES MÓDON HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT; (C) HA AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN HASZNÁLT HIRDETÉSI TARTALMAK, HIRDETŐI ADATOK, ÜZLETI ADATOK VAGY CÉLZÁSI TEVÉKENYSÉGEK (I) ENGEDÉLY NÉLKÜL HASZNÁLJÁK VAGY MEGSÉRTIK HARMADIK FELEK SZABADALMAIT, SZERZŐI JOGAIT, VÉDJEGYEIT, KERESKEDELMI TITKAIT, INTEGRÁLT ÁRAMKÖRI ELRENDEZÉSEIT VAGY BÁRMELY MÁS SZELLEMI VAGY MÁS TULAJDONJOGÁT; (II) RÁGALMAZÓAK VAGY MÁS SZEMÉLY TITKAIT VAGY MAGÁNÉLETÉT SÉRTIK; (III) HAMIS, MEGTÉVESZTŐ, TISZTESSÉGTELEN VAGY SÉRTŐ HIRDETÉSI, ÉRTÉKESÍTÉSI VAGY MÁS TEVÉKENYSÉGET VAGY GYAKORLATOT VALÓSÍTANAK MEG; ÉS (IV) HATÁLYOS TÖRVÉNYT VAGY RENDELKEZÉST SÉRTENEK.

 

11.  ÉrtesítésekA jelen Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos minden értesítést írásban kell biztosítani. Az Apple által küldött értesítések az Apple számára a Szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott e-mail-címre vagy levelezési címre érkeznek. Ön vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi az e-mail-postafiókját és fizikai postaládáját, és fogadja az Apple által Önnek küldött értesítéseket, valamint késlekedés nélkül elolvassa az értesítéseket, és haladéktalanul értesíti az Apple-t, ha elveszíti a hozzáférést a Szolgáltatással kapcsolatban az Apple számára megadott e-mail-címhez vagy postacímhez. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek másként nem rendelkeznek, az Apple-nek a jelen Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatban küldött értesítéseket a következő esetekben kell kézbesítettnek tekinteni: (a) amikor személyesen kézbesítik őket, (b) három munkanappal azután, hogy írásos kézbesítési bizonylatot szolgáltató kereskedelmi futárszolgálattal elküldték őket, vagy (c) öt munkanappal azután, hogy előre kifizetett, első osztályú vagy ajánlott levélben elküldték őket. Az (a), (b) és (c) módszerek esetében használandó cím: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States. A Felek a fent ismertetett módon, írásban jelezhetik, ha megváltozott az e-mail-címük vagy a postacímük.

 

12.   A Szolgáltatási feltételek módosításaAz Apple fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa a jelen Szolgáltatási feltételeket. A módosított Szolgáltatási feltételeket megtalálja a következő címen: searchads.apple.com/terms-of-service és/vagy ads.apple.com/cn/terms-of-service/english oldalon, vagy más, az Apple által jelzett helyen. A módosítások akkor lépnek életbe, amikor a fenti 11. pont szerint értesítjük Önt a módosítás tényéről, vagy később, ha az értesítés későbbi időpontot határoz meg. Ön vállalja, hogy rendszeresen felkeresi a következő oldalakat: searchads.apple.com/terms-of-service és/vagy ads.apple.com/cn/terms-of-service/english vagy az Apple által jelzett más helyet, és áttekinti a Szolgáltatási feltételeket és az esetleges módosításokat, amelyekről a Szolgáltatási feltételek tetején szereplő Hatálybalépési dátum alapján tájékozódhat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek rendszeres áttekintése és a módosítások figyelemmel követése az Ön felelőssége. HA NEM ÉRT EGYET A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSÁVAL, AZONNAL HAGYJON FEL A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL. HA A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA UTÁN TOVÁBB HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, AZT ÚGY TEKINTJÜK, HOGY ELFOGADTA A MÓDOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, KIVÉVE, HA AZ APPLE MÁS TÁJÉKOZTATÁST AD.

 

13.  MegszűnésA jelen Szolgáltatási feltételeket mindkét Fél bármikor, indokolás nélkül felmondhatja, azonban ha a Tartalomszolgáltató a felmondást követően tovább használja a Szolgáltatásokat, az aktuális Szolgáltatási feltételek erre a használatra is érvényesek lesznek. A jelen Szerződés megszűnése esetén a jelen Szolgáltatási feltételekben vagy a hatályos jogszabályokban szereplő kifejezetten eltérő rendelkezéseken kívül: (a) a Felek által a másik Félnek a jelen Szolgáltatási feltételek keretében biztosított összes jog, licenc, hozzájárulás és felhatalmazás azonnal megszűnik; (b) Ön köteles beszüntetni a Szolgáltatások használatát; és (c) a jelen Szolgáltatási feltételek alapján az Apple-nek járó összes díj azonnal esedékessé válik. A 6. PONT (o), (p), (r) SZAKASZÁBAN, A 7. PONT (a) ÉS (g) SZAKASZÁBAN, VALAMINT A 8–15. PONTBAN SZEREPLŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK LEJÁRATA VAGY MEGSZŰNÉSE UTÁN IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK. A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN SZEREPLŐ ELLENTÉTES RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ APPLE KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL, SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT HALADÉKTALANUL ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL FELFÜGGESZTHETI VAGY MEGSZÜNTETHETI VAGY MEGTAGADHATJA AZ ÖN HOZZÁFÉRÉSÉT A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉHEZ. A jelen 13. pont nem korlátozza az Apple jogszabályi és jelen Szolgáltatási feltételekből eredő egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

 

14.  Irányadó jogÖN KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL, HOGY A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKRE ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA KALIFORNIA ÁLLAM TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK KIZÁRÁSÁVAL, ÉS HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS JOGI ELJÁRÁSOK ESETÉBEN A KALIFORNIAI NORTHERN DISTRICT ÁLLAMI ÉS SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁGAI RENDELKEZNEK ILLETÉKESSÉGGEL. ÖN EZZEL LEMOND AZ IRÁNYADÓ JOG ÉS A BÍRÓSÁG MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁS JOGÁRÓL.  

A JELEN SZERZŐDÉS ELLENTÉTES ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEI ELLENÉRE ÖN VÁLLALJA, HOGY HA ÖN A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉL VAGY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG JOGHATÓSÁGA ALÁ TARTOZIK, A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKKEL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VITÁS ÜGYEK ESETÉBEN ALÁVETI MAGÁT A PEKINGI KÍNAI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI BIZOTTSÁG (CIETAC) VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSÁNAK, AMELYET A CIETAC AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSAKOR ÉRVÉNYES VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYAINAK ÉS AZ ALÁBBI FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN FOGNAK LEFOLYTATNI. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS EREDMÉNYE VÉGLEGES ÉS MINDKÉT FÉLRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ. MINDKÉT FÉL EGY DÖNTŐBÍRÓT JELÖLHET KI. A HARMADIK DÖNTŐBÍRÓT, AKI AZ ELJÁRÁS LEVEZETŐJEKÉNT JÁR EL, A FELEK ÁLTAL KINEVEZETT KÉT DÖNTŐBÍRÓ VÁLASZTJA KI KÖZÖSEN. HA A MÁSODIK DÖNTŐBÍRÓ KINEVEZÉSÉT KÖVETŐEN 30 NAPON BELÜL NEM SIKERÜL MEGVÁLASZTANI A LEVEZETŐ DÖNTŐBÍRÓT, A CIETAC ELNÖKE JOGOSULT KINEVEZNI EZT A DÖNTŐBÍRÓT. A LEVEZETŐ DÖNTŐBÍRÓ NEM LEHET ÉS A MÚLTBAN SEM LEHETETT A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG VAGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRA. AZOK A SZEMÉLYEK AZONBAN, AKIK HONGKONGI ÚTLEVÉLLEL VAGY LETELEPEDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZNEK, ÉS 1997. JÚLIUS 1. ELŐTT NEM VOLTAK A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRAI NEM TEKINTENDŐK A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRÁNAK, KIVÉVE, HA A FELEK MÁSKÉNT ÁLLAPODNAK MEG. A FELEK EZENFELÜL MEGÁLLAPODNAK, HOGY A CIETAC VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TESTÜLETÉBEN RÉSZT NEM VEVŐ DÖNTŐBÍRÓKAT IS KINEVEZHETNEK, A CIETAC AKTUÁLISAN ÉRVÉNYES VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYZATÁNAK MEGFELELŐEN. A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS HELYSZÍNE PEKING (KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG). A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NYELVE: ANGOL. A CIETAC SZABÁLYAIN TÚL A FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN AZ IBA NEMZETKÖZI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSRA VONATKOZÓ BIZONYÍTÁSFELVÉTELI SZABÁLYAI ALAPJÁN SZÜKSÉGES ELJÁRNI. A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY BIZALMASAN KEZELIK A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS ÍTÉLETEK MEGLÉTÉNEK A TÉNYÉT, VALAMINT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL LÉTREHOZOTT ÖSSZES ANYAGOT ÉS AZ ELJÁRÁSBAN A MÁSIK FÉL ÁLTAL LÉTREHOZOTT, MÁS MÓDON NEM NYILVÁNOS DOKUMENTUMOKAT, KIVÉVE, HA A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALT JOGI KÖTELEZETTSÉG ÍRJA ELŐ A FELEKNEK; ARRA A TÖRVÉNYES JOGOK VÉDELME VAGY ÉRVÉNYESÍTÉSE, VAGY AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA VAGY MEGTÁMADÁSA CÉLJÁBÓL VAN SZÜKSÉG, BÍRÓSÁGI VAGY MÁS IGAZSÁGÜGYI HATÓSÁG ELŐTTI BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN. A DÖNTŐBÍRÓK AZ ÁLTALUK MEGHATÁROZOTT ESETEKBEN KÖTELESEK MEGÍTÉLNI A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉT A PERNYERTES FÉL SZÁMÁRA (HA VAN ILYEN), BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS. A PERNYERTES FÉL TOVÁBBÁ JOGOSULT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET MEGERŐSÍTÉSÉHEZ ÉS/VAGY VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, BÁRMELY BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN VÉGREHAJTOTT BÁRMELY INTÉZKEDÉS SORÁN FELMERÜLŐ ÜGYVÉDI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE IS.
 

15.  EgyébA jelen Szolgáltatási feltételek és az azokhoz társított Függelékek lefedik az Ön és az Apple között létrejött teljes megállapodást, ezek szabályozzák a Szolgáltatások Ön általi használatát, és az Ön és az Apple között létrejött összes korábbi szerződést hatályon kívül helyezik, az Egyéb szerződésekben írásban foglaltakat kivéve. Ön nem ruházhatja át a jelen Szolgáltatási feltételeket, korlátozás nélkül ideértve a jogi műveleteket és a vállalati fúziót is, kivéve, ha ehhez az Apple előzetes írásos jóváhagyást adott, és a Szolgáltatási feltételek előzetes írásos jóváhagyás nélküli átruházására vonatkozó kísérletek érvénytelennek tekintendők. Az Apple minden átruházási kérelmet időben megvizsgál. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják, akkor az adott részt úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát legjobban tükrözze, míg a Megállapodás további rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. Ha az Apple nem érvényesíti a jelen Szolgáltatási feltételekben szereplő valamely jogot vagy rendelkezést, az nem tekintendő úgy, hogy az Apple lemondott ezeknek a rendelkezéseknek vagy a Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezésének az érvényesítéséről. Az Apple nem vállal felelősséget befolyásán kívül eső okok miatt bekövetkező kötelezettségszegésekért. A jelen Szolgáltatási feltételek nem szolgáltatnak előnyöket harmadik felek számára.