Téarmaí Seirbhíse
Sheirbhísí Fógraíochta Apple

Dáta Éifeachtach:
1 Feabhra, 2024

IS COMHAONTÚ DLÍTHIÚIL IAD NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO, LENA nÁIRÍTEAR AON CHEANGALTÁN, TAISPEÁNTÁN, SCEIDEAL, NÓ DOICIMÉID EILE A IONCHORPRAÍTEAR LEIS SEO TRÍ THAGAIRT ("TÉARMAÍ SEIRBHÍSE" NÓ "COMHAONTÚ"), AGUS IS COMHAONTÚ DLÍTHIÚIL IAD IDIR APPLE AGUS AN T-EINTITEAS A THOILÍONN DO NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO NÓ A IONADAÍ ÚDARAITHE, LENA nÁIRÍTEAR FOSTAITHE, GNÍOMHAIRÍ, SANNTAÍ, AINMNITHE, COMHAIRLEOIRÍ, AGUS CONRAITHEOIRÍ ('SOLÁTHRAÍ INNEACHAIR' NÓ 'TÚ FÉIN', I gCÁIL AONAIR NÓ LE CHÉILE), TRÍNA RIALAÍTEAR ROCHTAIN AR NÓ ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ ARNA gCUR AR FÁIL AG APPLE (I) A GHABHANN LEIS AN gCUNTAS ARNA CHRUTHÚ, ARNA ROCHTAIN, NÓ ARNA ÚSÁID AGATSA I nDÁIL LEIS NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO, (II) A BHAINEANN LE DÁILEADH D'INNEACHAR FÓGRAÍOCHTA (SAINMHÍNITHE THÍOS), NÓ (III) A BHAINEANN LE HAON SEIRBHÍSÍ, RÍOMHCHLÁIR, NÓ TÁIRGÍ EILE INA nIONCHORPRAÍTEAR TRÍ THAGAIRT NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO (NA "SEIRBHÍSÍ" LE CHÉILE). 

 

Mura sonraítear a mhalairt anseo, ciallóidh “Apple” ceann amháin nó níos mó de na haonáin atá liostaithe i Saintéarmaí Sheirbhísí Fógraíochta Apple do Thíortha agus Réigiúin atá ar fáil ag searchads.apple.com/terms agus/nó ads.apple.com/cn/terms (a ionchorpraítear leis seo isteach sna Téarmaí Seirbhís le tagairt agus a fhéadfar a leasú ó am go ham).

 

Deimhníonn tú le Apple agus comhaontaíonn tú go bhfuil Tú féin nó D’ionadaí nó gníomhaire a ghlacann leis na Téarmaí Seirbhíse seo de lánaois dhlíthiúil sa dlínse/sna dlínsí ina gcónaíonn Tú (ar a laghad 18 mbliana d’aois in go leor tíortha) agus go bhfuil an ceart agus an t-údarás Agat glacadh leis na Téarmaí Seirbhíse seo ar Do shon féin, agus má ghlacann D'ionadaí nó Do ghníomhaire leis na Téarmaí Seirbhíse seo thar do cheann mar chuideachta, eagraíocht, foras oideachais, nó gníomhaireacht, ionstraimiúlacht, nó roinn den rialtas, go bhfuil an ceart agus an t-údarás ag an ionadaí nó an gníomhaire sin Tú a cheangal go dlíthiúil le téarmaí agus oibleagáidí uile na dTéarmaí Seirbhíse seo.

 

Comhaontaíonn tú glacadh leis na Téarmaí Seirbhíse seo mar a chuirtear i láthair iad agus cloí leo; ní chomhaontaíonn Apple athruithe, breisithe nó scriosadh, agus féadfaidh Apple rochtain ar na Seirbhísí a dhiúltú mar gheall ar neamhchomhlíonadh aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo nó ar chúis ar bith eile faoi lánrogha Apple amháin.

 

BEIDH AN LEAGAN BÉARLA DEN CHOMHAONTÚ SEO INA BHUNIONSTRAIM RIALAITHE AGUS MAR AN LEAGAN A THUIGEANN NA PÁIRTITHE. MÁ CHUIREANN APPLE AN COMHAONTÚ SEO AR FÁIL I dTEANGA AR BITH SEACHAS BÉARLA, RIALÓIDH AN LEAGAN BÉARLA I GCÁS AON CHOINBHLEACHTA LE HAON AISTRIÚCHÁN GO TEANGA EILE, AGUS BEIDH AN LEAGAN BÉARLA I bhFEIDHM

 

Ag cur san áireamh na nithe thuas agus na geallúintí agus na cúnaint fhrithpháirteacha atá leagtha amach anseo, comhaontaíonn tú féin agus Apple (le chéile, na "Páirtithe") mar a leanas:

 

1.    RochtainNí chuirtear rochtain ar na Seirbhísí ar fáil, faoi lánrogha Apple amháin, ach amháin do Sholáthraí Ábhar a bhfuil comhaontú bailí amháin nó níos mó aige le Apple nó le cleamhnaithe Apple maidir le: (a) Soláthraí Ábhar a bhfuil a chuid ábhar á sheirbheáil ar na Airíonna (sainithe thíos), nó (b) daoine nó eintitis eile arna gcinneadh ag Apple faoina lánrogha amháin.

 

2.     Riachtanais an ChóraisD’fhéadfadh go n-éileodh úsáid na Seirbhísí crua-earraí comhoiriúnacha, rochtain idirlín agus/nó soghluaiste, bogearraí áirithe, agus d’fhéadfadh go mbeadh gá le nuashonruithe nó uasghrádú a fháil ó am go chéile. D’fhéadfadh táillí a bheith i bhfeidhm ar riachtanais chórais an tSoláthraí Ábhar. Toisc go bhféadfadh crua-earraí, bogearraí, agus rochtain idirlín agus/nó soghluaiste a bheith i gceist le húsáid na Seirbhísí, d’fhéadfadh feidhmíocht na bhfachtóirí seo cur isteach ar Do chumas na Seirbhísí a úsáid. Moltar go láidir rochtain ardluais idirlín agus/nó shoghluaiste. Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú gurb í D’fhreagracht na ceanglais chórais sin, a d'fhéadfaí a athrú ó am go chéile. Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú freisin gur seirbhísí tráchtála iad na Seirbhísí le haghaidh úsáide tráchtála.

 

3.    Comhaontuithe EileBeidh aon chomhontuithe eile atá i bhfeidhm idir Apple agus Tú féin, nach n-ionchorpraítear na Téarmaí Seirbhíse seo iontu nó nach bhfuil ionchorpraithe iontu (na “Comhaontuithe Eile” i dteannta a chéile) ar leithligh ó na Téarmaí Seirbhíse seo. Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú nach mbeidh comhlíonadh Do chuid oibleagáidí faoi na Téarmaí Seirbhíse seo mar choinníoll ar Apple dul i mbun aon chomhaontú breise nó aon uiríll nó barántas breise a sholáthar a bhaineann leis na Seirbhísí.

 

4.    Do Chuid FaisnéiseComhaontaíonn tú faisnéis chruinn, reatha agus iomlán a sholáthar, lena n-áirítear faisnéis a d'fhéadfadh a bheith riachtanach chun clárú le Apple chun na Seirbhísí a úsáid agus le linn úsáid na Seirbhísí lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, ainm cuideachta, seoladh ríomhphoist, seoladh fisiciúil, faisnéis íocaíochta corparáidí, faisnéis chánach ábhartha (lena n-áirítear aon uimhir chláraithe cánach nó deimhniú, srl.), nó faisnéis eile de réir mar a iarrtar (dá ngairtear “Sonraí Úsáideora Gnó” le chéile). Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú go n-éileofar le D’úsáid na Seirbhísí Apple cumarsáid a sheoladh chugat ag an seoladh / na seoltaí ríomhphoist nó trí na modhanna cumarsáide eile a sholáthraíonn Tú do Apple. Comhaontaíonn tú go bhféadfaidh Apple cumarsáidí, lena n-áirítear fógraí agus sonraisc (nó ábhair eile a bhaineann le billeáil), a sheoladh Chugat, trí ríomhphost nó eile, i mBéarla. Deimhníonn tú leis seo Do chumas cumarsáidí i mBéarla a léamh agus a thuiscint nó Do chumas praiticiúil cumarsáidí i mBéarla a bheith aistrithe go teanga de do rogha féin nó de réir sainordaithe ag an dlínse/na dlínsí a bhfuil Tú faoina réir, gan aon chostas ar Apple. Deimhníonn tú leis seo go raibh aon Sonraí Úsáideora Gnó atá curtha ar fáil agat cheana féin do Apple (lena n-áirítear, gan teorainn, i bpróiseas iarratais Apple nó trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí roimh ré) cruinn, reatha agus iomlán. Comhaontaíonn tú freisin Do Shonraí Úsáideora Gnó a chothabháil agus a nuashonrú de réir mar is gá chun iad a choinneáil cruinn, reatha agus iomlán. Tuigeann tú agus admhaíonn tú go bhféadfadh Do rochtain ar na Seirbhísí nó D’úsáid na Seirbhísí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh tráth ar bith má theiptear ort faisnéis chruinn, reatha agus iomlán a sholáthar, a nuashonrú agus a chothabháil de bhun na dTéarmaí Seirbhíse seo. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú go bhféadfaidh Apple Do Shonraí Úsáideora Gnó agus faisnéis a bhaineann le Do Shonraí Úsáideora Gnó, Do Chuntas, agus D'Úsáid na Seirbhísí a choinneáil ina thaifid, lena n-áirítear, de réir mar a cheanglaítear le dlíthe agus rialacháin na dlínse/na ndlínsí ina gcónaíonn Tú nó ina bhfuil tú lonnaithe nó a bhfuil Tú faoina réir agus de gach dlínse ina dtaispeántar D’Fheachtais nó d’Ábhar Fógraíochta, de réir Beartas Príobháideachais Apple, ar fáil ag apple.com/privacy, agus go bhféadfadh a leithéid de choinneáil leanúint ar aghaidh tar éis Do scor d'úsáid na Seirbhísí.

 

5.    Cuntas agus PasfhocalMar úsáideoir cláraithe de na Seirbhísí, d'fhéadfadh go mbeadh ort cuntas a bhunú chun na Seirbhísí ("Cuntas") a úsáid. Is Tusa amháin atá freagrach as Do Chuntas, lena n-áirítear rúndacht agus slándáil Do Chuntais a chothabháil. Ní fhéadfaidh tú faisnéis Do Chuntais a nochtadh d'aon duine eile, cead a thabhairt d'aon duine do Chuntas a úsáid, nó Cuntas aon duine eile a úsáid gan údarú. Tá tú go hiomlán freagrach as gach gníomhaíocht a tharlaíonn ar do Chuntas nó tríothu, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí sin a údaraíonn nó a ordaíonn tú do Apple feidhmiú ar do shon, agus aontaíonn Tú go gcuirfidh tú in iúl do Apple láithreach faoi aon úsáid neamhúdaraithe de Do Chuntas nó faoi aon sárú slándála eile. Ní bheidh Apple freagrach as aon chaillteanas ag éirí as úsáid neamhúdaraithe nó aon úsáid mhíchuí eile a bhainfear as Do Chuntas, ach amháin caillteanais de dhroim iompar Apple féin agus dá dhroim sin amháin.

 

6.    Seirbhísí Fógraíochta.

 

a. Forbhreathnú Ar ghlacadh leis na Téarmaí Seirbhíse seo, agus tar éis próisis nó formheasanna eile a chur i gcrích de réir mar a éilíonn Apple, is féidir Leat na Seirbhísí a úsáid chun Apple a bhunú, a bhainistiú agus íoc as feachtais fógraíochta (“Feachtais”) ina seachadfaidh Apple d’ábhar fógraíochta, lena n-áirítear na táirgí, na seirbhísí, agus na gníomhaíochtaí a léirítear agus éilimh shainráite nó intuigthe a dhéantar iontu (“Ábhar Fógraíochta”) ar na feidhmchláir ábhartha bogearraí Apple nó ar ghléasanna Apple (le chéile, na “Airíonna”).

 

b. Spriocdhíriú Tuigeann Tú agus comhaontaíonn Tú go bhféadfaidh Apple an cumas a thairiscint Duit gnéithe nó feidhmiúlachtaí na Seirbhísí a roghnú, a chur chun feidhme nó a úsáid chun cabhrú leat seachadadh D’Ábhar Fógraíochta a bharrfheabhsú nó díriú air, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do: (I) cruthaitheacht fógraí, (II) trácht fógraí agus/nó cinntí spriocdhírithe, lena n-áirítear roghnú eochairfhocail, tairiscintí, agus deighleoga, (III) Airíonna, (IV) cinn scríbe a bhféadfaidh Ábhar Fógraíochta lucht féachana a dhíriú orthu (m.sh. íoslódálacha feidhmchláir, URLanna, leathanaigh lamairne), agus (V) na URLanna agus na hatreoruithe gaolmhara agus na seirbhísí agus na táirgí a fhógraítear ar URLanna agus ar atreoruithe den sórt sin (le chéile, “Spriocdhíriú”). Is féidir nó ní féidir spriocdhíriú a chur ar fáil ar aon Airí nó ar gach Airí agus ar aon cheann de d’Fheachtais nó ar d’Ábhar Fógraíochta nó iad go léir. Nuair is infheidhme, féadfaidh Apple agus a chleamhnaithe gnéithe roghnacha áirithe a bhaineann le Spriocdhíriú a chur ar fáil Duit, amhail tograí nó moltaí a bhaineann le heochairfhocail nó tairiscintí ceant, atá beartaithe chun cabhrú Leat le Spriocdhíriú a roghnú agus a ghiniúint. Tuigeann tú agus comhontaíonn Tú nach gá duit aon ghnéithe Spriocdhírithe a chur i bhfeidhm, a úsáid, a údarú, a úsáid nó a bheith ag brath orthu agus, de réir mar is cuí, féadfaidh tú úsáid na ngnéithe seo a roghnú nó a dhiúltú. TUIGEANN TÚ AGUS COMHAONTAÍONN TÚ GUR TUSA AMHÁIN A BHEIDH FREAGRACH AS DO CHUR CHUN FEIDHME, ÚSÁID, ÚDARÚ, SPLEÁCHAS AR, AGUS CINNTÍ A BHAINEANN LE HAON SPRIOCDHÍRIÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AON GHNÉITHE SPRIOCDHÍRITHE ROGHNACHA, CIBÉ ACU ATÁ NÓ NACH GCUIRTEAR CHUN FEIDHME AG BAINT ÚSÁID AS GNÉITHE NÓ FEIDHMIÚLACHTAÍ NA SEIRBHÍSÍ, A BHEIDH TUSA AMHÁIN FAOI DHLITEANAS, AGUS COMHLÍONFAIDH TÚ NA CEANGLAIS DHLÍTHIÚLA AGUS RIALÁLA GO LÉIR IS INFHEIDHME, LENA N-ÁIRÍTEAR IAD SIÚD A BHAINEANN LEIS AN DLÍNSE/NA DLÍNSÍ INA GCÓNAÍONN TÚ NÓ INA BHFUIL TÚ LONNAITHE NÓ A BHFUIL TÚ FAOINA RÉIR AGUS IAD SIÚD DE GACH DLÍNSE INA DTAISPEÁNTAR D’FHEACHTAIS NÓ D’ÁBHAR FÓGRAÍOCHTA. Tuigeann Tú agus comhaontaíonn Tú freisin go soláthraítear seirbhísí agus gnéithe Spriocdhírithe, lena n-áirítear aon ghné díobh, agus go bhféadfar iad a mhodhnú, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, faoi lánrogha Apple amháin. Faoi réir an méid sin thuas, údaraíonn Tú do Apple gach Spriocdhíriú a roghnaíonn tú, a chuireann tú i bhfeidhm nó a úsáideann tú a chur chun feidhme.

 

c. Béite, Trialacha Fógraíochta, Tástáil Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú go bhféadfaidh Apple nó a chleamhnaithe, le fógra nó gan fógra a thabhairt Duit, tástálacha nó turgnaimh a dhéanamh, páirt a ghlacadh iontu, nó iad a chur i bhfeidhm a d’fhéadfadh, go díreach nó go hindíreach, úsáid a bhaint as nó tionchar a bheith acu ar d’Fheachtais nó ar d’Ábhar Fógraíochta nó tionchar eile a imirt ar D’úsáid as an Seirbhísí ("Tástáil"), a bheidh, mura gcomhaontaítear a mhalairt, faoi rialú ag na Téarmaí Seirbhíse seo. Comhaontaíonn tú gan aon fhaisnéis neamhphoiblí a nochtadh maidir le Tástáil den sórt sin agus cláir, táirgí nó gnéithe gaolmhara, lena n-áirítear an fíric go bhfuil siad ann..

 

d. Sonraí Fógróra A mhéid a cheadaíonn gnéithe nó feidhmiúlachtaí ar bith de na Seirbhísí duit faisnéis a sholáthar faoi do chustaiméirí, faoi tháirgí agus faoi sheirbhísí do Apple ("Sonraí Fógróra") chun Spriocdhíriú a úsáid, agus a roghnaíonn Tú iad a úsáid, admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú go bhféadfaidh Apple iDo Shonraí Fógróra a úsáid chun Do Spriocdhíriú a chomhlíonadh. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú freisin gur Tusa amháin atá freagrach go hiomlán as slándáil agus rúndacht do Shonraí Fógróra (faoi réir Bharánta Apple in Alt 6(h) anseo), Tá na ceadanna agus na toilithe riachtanacha Agat (de réir mar is gá) chun Do Shonraí Fógróra a úsáid agus a sholáthar, geallann Tú nach n-úsáidfidh Tú Sonraí Fógróra ach trí na Seirbhísí ina bhfuil críocha dleathacha ceadaithe agat, agus go mbainfidh Tú Sonraí Fógróra de gach córas agus réadmhaoin Apple a úsáideann Tú maidir leis na Seirbhísí mura bhfuil sé ar intinn agat a thuilleadh sonraí den sórt sin a úsáid i dtaca leis na Seirbhísí. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú freisin go bhféadfaidh Apple úsáid a bhaint as faisnéis faoi D’úsáid as na Seirbhísí agus faoi d’idirghníomhaíochtaí le Apple i dtaca leis na Seirbhísí, lena n-áirítear Sonraí Fógróra agus Sonraí Úsáideora Gnó, chun críche na Seirbhísí a sholáthar, a mheasúnú, a mhodhnú nó a fheabhsú agus chun cumarsáid a dhéanamh faoi na Seirbhísí. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú freisin go bhféadfadh sé go mbeadh sé de dhualgas ar Apple faisnéis a fhoilsiú nó a nochtadh maidir le D'úsáid Seirbhísí, D'Ábhar Fógraíochta, nó D'Fheachtais (lena n-áirítear cinneadh Apple gan D'Ábhar Fógraíochta nó d'Fheachtais a thaispeáint, nó iad a chur ar fionraí, a fhoirceannadh nó teorainn a chur ar d’Ábhar Fógraíochta a thaispeáint), agus níl aon dliteanas ar Apple Duit maidir le haon fhoilseachán nó nochtadh a mheasann Apple de mheon macánta a bheith riachtanach de bhun na dualgais sin.

 

e. An Ceart Ábhar Fógraíochta a Dhiúltú Forchoimeádann Apple an ceart: (I) cead a dhiúltú, a bhaint, a chealú, gan a cheadú, nó a chúlghairm le haghaidh aon Ábhar Ceart Ábhar Fógraíochta a Dhiúltú, Feachtas nó Spriocdhíriú ag am ar bith agus ar chúis ar bith, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chreidiúint Apple go bhféadfadh socrú Ábhar Fógraíochta Apple a chur faoi dhliteanas coiriúil nó sibhialta, nó go bhféadfadh sé na Téarmaí Seirbhíse a shárú, go bhféadfadh sé nó sí beartais Apple a shárú, nó go bhféadfadh sé a bheith díobhálach do leasanna gnó Apple; (II) modhnuithe a iarraidh ar Ábhar Fógraíochta, lena n-áirítear mar choinníoll formheasa le haghaidh scaipeadh nó leanúint den scaipeadh, agus (III) an tÁbhar Fógraíochta a mharcáil nó a ainmniú go réasúnta mar ábhar fógraíochta nó poiblíochta i gcomhréir le dlíthe, rialacháin nó cleachtais tionscail is infheidhme, nó d’Ábhar Fógraíochta a mhodhnú ar bhealach neamhábhartha, lena n-áirítear ach gan bheith teoranta do súmáil nó do bhearradh, de réir mar is gá le réasún chun na Seirbhísí a sholáthar. D’ainneoin an mhéid sin thuas, is Tusa amháin atá freagrach as d’Ábhar Fógraíochta de réir mar a chuirtear ar fáil do Apple. Tuigeann Tú agus comhaontaíonn Tú freisin go bhféadfadh sé nach mbeadh roinnt Ábhar Fógraíochta, Soláthraithe Ábhar nó ábhair ar leis an Soláthraí Ábhair, nó táirgí agus/nó seirbhísí fógraíochta incháilithe lena gcur chun cinn ag baint úsáid as na Seirbhísí. Ós rud é nár dhiúltaigh, gur bhain, ná gur chealaigh Apple aon Ábhar Fógraíochta, ní dhéanfaidh sé do fhreagrachtaí agus d'oibleagáidí faoi na Téarmaí Seirbhíse seo a tharscaoileadh, a laghdú, a theorannú ná difear a dhéanamh ar bhealach ar bith. Ní dhéanfar aon ní sa Chomhaontú seo nó i soláthar na Seirbhísí Apple a fhorléiriú mar fhormhuiniú Apple ar aon ábhar d'Ábhar Fógraíochta.

 

f. Ceadúnas Teoranta d'Ábhar Fógraíochta Deonaíonn tú leis seo do Apple ceadúnas neamh-eisiatach, saor ó ríchíosanna, ar fud an domhain, atá íoctha go hiomlán chun an tÁbhar Fógraíochta a stóráil, a úsáid, a atáirgeadh, a mhodhnú (chun críocha formáidithe amháin), a tharchur, a dhéanamh agus a thaispeáint (a measfar go n-áireofar é gach inneachar, lena n-áirítear téacs, fuaime, físeáin, íomhánna, táirgí insoláthartha, comhaid dhigiteacha, leathanaigh ghréasáin, trádmharcanna, gnéithe branda, nó aon mhaoin intleachtúil eile atá iontu nó a bhfuil rochtain uirthi uathu): (i) chun críocha na Seirbhísí a sheachadadh, lena n-áirítear ach nach bhfuil teoranta do Thástáil, (ii) de réir mar is gá faoi gach dlí nó rialachán infheidhme, nó (iii) mar a cheadaítear go sainráite leis na Téarmaí Seirbhíse seo.

 

g. Uiríll, Barántaí, agus Cúnaint de chuid Soláthraithe Inneachair Déanann Tú ionadaíocht, barántaíonn Tú, agus comhaontaíonn Tú: (I) go bhfuil lánchumhacht Agat chun Do chuid oibleagáidí a chur i gcrích agus a chomhlíonadh faoi na Téarmaí Seirbhíse seo, agus ar iarratas Apple, gur féidir Leat agus go Léireoidh tú láithreach an chumhacht agus/nó an t-údarú sin chun sástacht Apple, agus go dtuigeann Tú agus go n-admhaíonn Tú go measfar gur sárú ábhartha ar na Téarmaí Seirbhíse seo é Do mhainneachtain amhlaidh a dhéanamh; (II) Tá Do ghníomhartha agus cleachtais maidir le rochtain a fháil ar na Seirbhísí, d’Ábhar Fógraíochta agus Sonraí Fógróra, nó iad a úsáid, ag comhlíonadh iomlán na gceanglas dlí agus rialála go léir is infheidhme, lena n-áirítear iad siúd den dlínse / na dlínsí ina bhfuil cónaí Ort nó ina bhfuil Tú lonnaithe nó a bhfuil Tú faoina réir, agus iad siúd de gach dlínse ina dtaispeántar D’Fheachtais nó d’Ábhar Fógraíochta; (III) AMHAIL IDIR TÚ FÉIN AGUS APPLE, IS TUSA AMHÁIN ATÁ FREAGRACH AGUS FAOI DHLITEANAS AS D’ÁBHAR FÓGRAÍOCHTA, SONRAÍ FÓGRÓRA, AGUS AS AN SPRIOCDHÍRIÚ; (IV) Tá na cearta, na húdaruithe, na ceadanna agus na toilithe riachtanacha Agat chun gach úsáid a bhaint as Ábhar Fógraíochta agus Sonraí Fógróra i dtaca leis na Seirbhísí a cheadú agus chun gach úsáid a bhaineann Apple as Ábhar Fógraíochta agus as Sonraí Fógróra a cheadú mar chuid de sholáthar na Seirbhísí; (V) Is féidir Leat agus bainfidh Tú aon Ábhar Fógraíochta nó Sonraí Fógróra más rud é agus a mhéid nach bhfuil na cearta, na húdaruithe, na ceadanna nó na toiliú go léir is gá Agat a thuilleadh chun Ábhar Fógraíochta nó Sonraí Fógróra a úsáid; (VI) Ní dhéanfaidh Tú, agus ní údaróidh Tú d'aon pháirtí, cliceáileanna, imprisean nó gníomhartha eile atá uathoibrithe, calaoiseach nó neamhbhailí ar shlí eile a ghiniúint; (VII) Ní sháróidh ná ní rachaidh Tú timpeall go feasach ar aon bheart slándála; (VIII) COMHLÍONFAIDH DO ROGHANNA AGUS DO CHINNTÍ A BHAINEANN LE DÍRIÚ, MÁS ANN DÓIBH, NA CEANGLAIS DHLÍTHIÚLA AGUS RIALÁLA GO LÉIR IS INFHEIDHME, LENA N-ÁIRÍTEAR AON CHEANGLAIS AGUS SRIANTA A BHAINEANN LE ROGHNÚ, CUR CHUN FEIDHME NÓ ÚSÁID EOCHAIRFHOCAIL AN DLÍNSE NÓ NA NDLÍNSÍ INA GCÓNAÍONN TÚ NÓ INA BHFUIL TÚ LONNAITHE NÓ A BHFUIL TÚ FAOINA RÉIR, AGUS GACH DLÍNSE INA DTAISPEÁNTAR D’FHEACHTAIS NÓ D’ÁBHAR FÓGRAÍOCHTA; (IX) ní dhéanann nó ní dhéanfaidh aon cheann de Shonraí Fógróra ná den Ábhar Fógraíochta ná an méid seo a leanas: (A) sárú ar chóipcheart, ar phaitinn, ar thrádmharc, ar rún trádála nó ar aon mhaoin intleachtúil nó cearta dílseánaigh eile; (B) aon dlí, reacht, ordanás nó rialachán a shárú, lena n-áirítear, gan teorainn, na dlíthe agus na rialacháin lena rialaítear rialú onnmhairiúcháin agus na smachtbhannaí is infheidhme; (c) a bheith clúmhillteach nó leabhalbh trádála; (D) a bheith pornagrafach nó graosta; nó (E) go bhfuil bogearraí mailíseacha, bogearraí spiaireachta, víris, Traíoch, péisteanna, buamaí ama, bogearraí fuascailte, nó gnáthaimh ríomhchláraithe díobhálach eile dá samhail iontu; (X) Tá gach formheas, ceadúnas agus cead is gá faighte Agat maidir leis an Ábhar Fógraíochta, Sonraí Fógróra, agus na táirgí agus/nó na seirbhísí fógróra, chomh maith le D’úsáid a bhaint as, agus beidh Tú freagrach as ceaduithe, ceadúnais agus ceadanna i bhfeidhm agus i lánéifeacht le linn théarma na dTéarmaí Seirbhíse seo; agus (XI) má fhaigeann Tú rochtain ar na Seirbhísí, má úsáideann Tu iad nó má chuireann tú chun feidhme iad thar ceann tríú páirtí (mar shampla, mar ghníomhaire nó mar sholáthraí seirbhíse): (i) Tá tú agus beidh tú údaraithe go dleathach chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí, nó iad a úsáid nó a chur i bhfeidhm thar ceann gach tríú páirtí den sórt sin sa cháil sin; (ii) Ní sháróidh do rochtain, úsáid nó cur chun feidhme na Seirbhísí an t-údarú dleathach a sholáthraíonn gach tríú páirtí den sórt sin; (iii) Beidh gach tríú páirtí den sórt sin faoi cheangal Agat leis na Téarmaí Seirbhíse seo, agus más rud é, ar chúis ar bith, nach bhfuil aon tríú páirtí den sórt sin faoi cheangal Agat leis na Téarmaí Seirbhíse seo, beidh Tú faoi dhliteanas as aon oibleagáid a bheadh ​​ar gach tríú páirtí den sórt sinna Téarmaí Seirbhíse seo a chomhlíonadh; agus (iv) údaraíonn Tú Apple chun cumarsáid a dhéanamh le gach tríú páirtí dá leithéid de réir mar is gá le réasún, lena n-áirítear na húdaruithe a shonraítear in Alt 6(g)(XI)(i)-(iii) a bhailíochtú nó faisnéis nó ábhair a cheanglaítear leis an dlí nó le rialacháin is infheidhme a sholáthar, agus Cabhróidh Tú le Apple sa chumarsáid sin arna iarraidh sin do Apple.

 

h. Baránta Apple Déanann Apple uiríll agus barántaíonn sé: (I) go bhfuil lánchumhacht aige a chuid oibleagáidí a dhéanamh agus a chomhlíonadh faoi na Téarmaí Seirbhíse seo; agus (II) go gcuirfear na Seirbhísí i gcrích ar mhodh gairmiúil. Mura ndeirtear a mhalairt anseo, agus faoi réir Alt 9(a), tá an t-aon leigheas conarthach atá Agat maidir le haon sárú ar na barántaí roimhe seo, más infheidhme, leagtha amach in Alt 9(g) de na Téarmaí Seirbhíse seo.

 

i. Cead Margaíochta Comhaontaíonn tú go bhféadfaidh Apple cumarsáidí margaíochta a sheoladh chugat maidir leis na Seirbhísí. Féadfaidh Apple cead a iarraidh, agus comhaontaíonn Tú gan cead a dhiúltú go míréasúnta, chun Ábhar Fógraíochta a úsáid, lena n-áirítear na trádmharcanna agus na lógónna go léir atá san Ábhar Fógraíochta, chun críocha poiblíochta in ábhair mhargaíochta Apple. Ní mór do Apple aon phreaseisiúint nó fógra a thagraíonn do na Téarmaí Seirbhíse seo, don Ábhar Fógraíochta, nó Do chaidreamh le Apple nó a bhaineann leo a cheadú i scríbhinn.

 

j. Marcanna Apple Ní bhainfidh Tú úsáid as trádmharcanna, marcanna seirbhíse, trádainmneacha, lógónna, ná sonrúcháin eile tráchtála nó táirgí chun aon chríche gan toiliú Apple i scríbhinn a fháil roimh ré. Eisiatar go sainráite gach ceart eile maidir leis na trádmharcanna (lena n-áirítear cearta reachtúla) a mhéid a cheadaítear le dlí.

 

k. Méadrachtaí Tuairiscithe  Má thairgeann, má sholáthraíonn, nó má chuireann Apple tuairisciú nó anailísíocht ar fáil maidir le feidhmíocht D’Fheachtais ("Méadrachtaí Tuairiscithe"), admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú gurb iad na Méadrachtaí Tuairiscithe sin idir na Páirtithe na tomhais údaraithe agus chinntitheacha amháin ar fheidhmíocht Apple maidir le seachadadh na Seirbhísí, agus nach gceadófar aon mhéadracht tuairiscithe eile, tríú páirtí nó eile, i ndáil leis na Seirbhísí; ar an gcoinníoll, áfach, nach dtugann Apple aon ráthaíocht maidir le hoiriúnacht nó iontaofacht na Méadracht Tuairiscithe, lena n-áirítear, ach gan bheith teoranta do, imprisean, tiontuithe agus tapálacha, i ndáil leis na Seirbhísí

l. Úsáid Sonraí Beidh sé de cheart ag Apple aon sonraí gníomhaíochta a bhaineann leis an úsáideoir a bhailiú agus a úsáid i dtaca leis na Seirbhísí. Úsáidtear na sonraí seo chun na Seirbhísí a anailísiú, a thuairisciú agus a fheabhsú. Próiseálfar agus úsáidfear na sonraí go léir a bhailíonn Apple maidir leis na Seirbhísí de réir a Bheartas Príobháideachta a phostáiltear go poiblí, atá ar fáil ag apple.com/privacy

 

m. Comhlíonadh Sonraíochtaí, Treoirlínte Ábhar agus Treoirlínte Beartais Comhaontaíonn tú go gcomhlíonfaidh tú na treoracha, na hiarratais, na ceanglais, na coinníollacha, na sonraíochtaí, agus na treoirlínte beartais agus ábhair mar a sholáthraíonn Apple i ndáil leis na Seirbhísí, lena n-áirítear, gan teorannú, sonraíochtaí teicniúla agus treoirlínte beartais agus ábhair a sholáthraíonn Apple nó a chuireann Apple ar fáil, lena n-áirítear iad siúd go léir atá ar fáil ag searchads.apple.com/terms agus/nó ads.apple.com/cn/terms gach ceann acu ionchorpraithe sna Téarmaí Seirbhíse seo trí thagairt agus de réir mar a fhéadfaidh Apple a leasú ó am go chéile) agus a gcomhaontaíonn Tú cuairt a thabhairt orthu agus athbhreithniú rialta a dhéanamh orthu. Is tusa amháin atá freagrach as ábhar cuí, formáid, feidhmiú agus coinneáil suas chun dáta Ábhar Fógraíochta a chuir Tú isteach nó a úsáidtear ar shlí eile maidir leis na Seirbhísí. Maidir le fógraíocht ar an App Store, admhaíonn Tú go ndearnadh athruithe ar d’aighneacht App Store (m.sh., praghas, cur síos, srl.) d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar d’Ábhar Fógraíochta agus go dtógfaidh athruithe dá leithéid san App Store suas le sé huaire déag (16) le léiriú sna Seirbhísí. Amhail idir na Páirtithe, tá Tú freagrach as na costais agus na caiteachais go léir a thabhaítear maidir le forbairt, deimhniú agus ceadú d’Ábhar Fógraíochta..
 

n. Caidreamh Idirpháirtithe Cruthaíonn na Téarmaí Seirbhíse seo caidreamh conraitheora neamhspleách idir Tú féin agus Apple. Ní chruthaítear caidreamh fostaíochta, caidreamh gníomhaireachta, comhpháirtíocht, comhfhiontar, dualgas muiníneach, ná aon fhoirm eile de chomhlachas dlíthiúil idir Tú féin agus Apple leis na Téarmaí Seirbhíse seo, agus ní dhéanfaidh Tú ionadaíocht dá mhalairt, cibé acu go sainráite, trí impleacht, cuma nó eile.

 

o. Rúndacht Ó am go chéile, féadfaidh páirtí (mar an “Nochtóir”) a nochtadh nó a chur ar fáil don pháirtí eile (mar an “Faighteoir”), i bhfoirm ar bith (m.sh., i scríbhinn, ó bhéal, i bhfís, i leictreonach, nó in aon fhoirm inláimhsithe eile nó foirm dholáimhsithe), faisnéis nó ábhair áirithe neamhphoiblí, dílseánaigh agus rúnda, bídís lipéadaithe nó ainmnithe mar fhaisnéis rúnda ("Faisnéis faoi Rún"). Áireofar san Fhaisnéis faoi Rún, gan bheith teoranta, faisnéis neamhphoiblí, dhílseánaigh agus rúnda faoin gcaidreamh gnó idir Tú féin agus Apple, soláthar Apple, agus na torthaí ó úsáid na Seirbhísí, agus gach plé a bhaineann leis (m.sh., pleananna táirge neamhphoiblí, pleananna margaíochta), Méadracht Tuairiscithe, agus aon IP Apple eile (sainithe thíos). D’ainneoin an méid sin thuas, ní áireofar san Fhaisnéis Rúnda faisnéis: (I) atá ar fáil go ginearálta don phobal anois nó ina dhiaidh sin gan aon locht nó sárú ar thaobh an Faighteora; (II) Is féidir leis an bhFaighteoir a léiriú go raibh sé ina sheilbh agus go dlisteanach sular nochtadh don Faighteoir ag an Nochtóir é; (III) atá forbartha go neamhspleách ag Faighteoir gan úsáid a bhaint as aon Faisnéise Rúnda; agus (IV) Faigheann an faighteoir go dlisteanach ó thríú páirtí a bhfuil an ceart aige é a aistriú nó a nochtadh don Faighteoir gan teorainn. Ina theannta sin, ní áireofar le Faisnéis Rúnda aon bhogearraí saor in aisce agus foinse oscailte ("FOSS") a áirítear sna Seirbhísí agus a bhfuil téarmaí ceadúnaithe ag gabháil leo nach bhforchuireann oibleagáidí rúndachta ar úsáid nó ar nochtadh an FOSS sin. Ní chuirfidh aon ní sna Téarmaí Seirbhíse seo oibleagáid ar cheachtar páirtí aon Fhaisnéis Rúnda a nochtadh.

 

p. Oibleagáidí maidir le Faisnéis Rúnda Faoi réir agus gan teorainn a chur leis na ceadanna agus na deontais ceadúnais atá leagtha amach go sainráite anseo comhaontaíonn an Faighteoir: (I) Faisnéis Rúnda an Nochtóra a chosaint, ag baint úsáid as an leibhéal céanna cúraim ar a laghad agus a úsáideann sé chun a fhaisnéis rúnda agus dílseánaigh féin a bhfuil an tábhacht chéanna léi a chosaint, ach gan a bheith níos lú ná méid réasúnta cúraim, (II) Faisnéis Rúnda an Nochtóra a úsáid chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh agus chun a chearta a fheidhmiú faoi na Téarmaí Seirbhíse seo agus chuige sin amháin agus ní chun a leasa féin nó aon chun leas aon tríú páirtí a fheidhmiú i gcúínsí ar bith (III) gan Faisnéis Rúnda a nochtadh, a fhoilsiú ná a scaipeadh ar aon duine seachas na fostaithe agus na sainchomhairleoirí sin a bhfuil gá acu le heolas chun crííoch den sórt sin a bhaint amach agus atá faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse seo, a chuireann cosc ​​​​ar nochtadh neamhúdaraithe nó úsáid Faisnéise Rúnda. Beidh an faighteoir freagrach as aon sárú ar théarmaí an Ailt seo, lena n-áirítear a fhostaithe nó a chomhairleoirí. Féadfaidh an Faighteoir Faisnéis Rúnda a nochtadh a mhéid a cheanglaítear leis an dlí, ar choinníoll go ndéanann an Faighteoir iarrachtaí réasúnacha fógra a thabhairt don Nochttóir maidir leis an gceanglas sin roimh an nochtadh sin agus go ndéanann sé bearta réasúnta chun cóireáil chosanta a fháil ar an bhFaisnéis Rúnda.

 

q. Úinéireacht Mura sonraítear a mhalairt anseo, amhail idir Apple agus an Soláthraí Ábhair, coinníonn an Soláthraí Ábhair gach ceart, teideal agus leas, lena n-áirítear gach ceart maoine intleachtúla, in aon Ábhar Fógraíochta a chuireann Tú isteach, ar choinníoll nach n-ionchorpraítear in Ábhar Fógraíochta aon Fhaisnéis Rúnda Apple nó maoin intleachtúil Apple, lena n-áirítear cód, uirlisí, agus teicneolaíocht a úsáidtear i dtaca leis na Seirbhísí nó na Airíonna ("IP Apple"). Coinníonn Apple gach ceart, teideal agus suim in: (I) IP Apple; agus (II) na hanailísí, na tuarascálacha, na sonraí agus na faisnéise eile go léir arna bhforbairt ag Apple maidir le húsáid na Seirbhísí, cibé acu a nochtar nó nach nochtar do Sholáthraithe Ábhair.

 

r. Príobháideacht agus Slándáil Sonraí Pearsanta Más rud é, tráth ar bith, go gcinnfidh Tú go gceadaíonn aon ghné nó feidhmiúlacht de chuid na Seirbhísí duit faisnéis inaitheanta phearsanta (“Sonraí Pearsanta”) a bhailiú, déanfaidh Tú: (I) fógra a thabhairt do Apple láithreach i scríbhinn; (II) dianbhearta rúndachta agus slándála a choimeád chun na Sonraí Pearsanta a chosaint; (III) gan aon Sonraí Pearsanta a nochtadh d'aon pháirtí eile; (IV) fógra a thabhairt do Apple láithreach má tá aon sárú féideartha nó iarbhír ann ar shlándáil a bhaineann leis na Sonraí Pearsanta; (V) go gcomhlíonfaidh tú na dlíthe, na rialacháin, na comhaontuithe nó na conarthaí idirnáisiúnta go léir is infheidhme a bhaineann le Sonraí Pearsanta, lena n-áirítear mar is infheidhme maidir le haistrithe Sonraí Pearsanta ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó ón Eilvéis chuig dlínse nár chinn an Coimisiún Eorpach nó, i gcás inarb ábhartha, an Eilvéis, an Coimisinéir Feidearálach um Chosaint Sonraí agus Faisnéise go bhfuil leibhéal leordhóthanach cosanta ar Shonraí Pearsanta á áirithiú. 

 

Ag teacht le beartas Apple maidir le rianú, comhaontaíonn Tú, maidir leis na Seirbhísí, nach bhfaighdfidh Tú rochtain, agus nach ndéanfaidh Tú iarracht, rochtain a fháil ar, úsáid a bhaint as, nó próiseáil ar bhealach eile a dhéanamh ar aon fhaisnéis is féidir a úsáid chun aon duine nó gléas aonair a rianú, ach amháin le cead sainráite an úsáideora trí na APIanna Trédhearcachta Rianaithe Feidhmchláir. Sainmhínítear rianú faoi bheartais agus treoirlínte Apple, lena n-áirítear ag developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Dreasachtaí.  Féadfaidh Apple, dá lánrogha féin, dreasachtaí a thairiscint, lena n-áirítear creidmheasanna, promóisin, lascainí, nó tairiscintí airgeadaíochta nó neamhairgeadaíochta eile, Duitse nó d’úsáideoirí incháilithe eile na Seirbhísí maidir leis an tSeirbhís. Tá glacadh nó úsáid aon dreasachtaí den sórt sin a dhéanfása faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse seo agus Téármaí agus Coinníollacha Creidmheasa Poiblíochta Sheirbhísí Fógraíochta Apple i dteannta a chéile (a gheofar ag searchads.apple.com/promo-terms agus/nó ads.apple.com/cn/promo-terms agus atá inchorpraithe sna Téarmaí Seirbhíse seo le tagairt). Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú go bhfuil soláthar nó úsáid na Seirbhísí faoi réir agus go bhféadfadh tionchar a bheith ag dreasachtaí den sórt sin orthu, lena n-áirítear maidir le costas nó praghas arna chinneadh trí cheantanna nó sásraí praghsála eile.

 

7.    Íocaíocht as Seirbhísí.

 

a. Mar chomaoin ar na Seirbhísí, comhaontaíonn Tú Apple a íoc, agus comhaontaíonn tú go bhféadfaidh Apple Do mhodh íocaíochta a ghearradh, as na muirir, na costais agus na táillí go léir a bhaineann leis na Feachtais go léir a cheannaíonn Tú nó a chuireann Tú i bhfeidhm trí na Seirbhísí, glan ar aon lascainí nó promóisin, arna dtairiscint ag Apple Duit, agus aon mhéid breise (lena n-áirítear aon cháin agus táillí déanacha, de réir mar is infheidhme) a d'fhéadfadh a bheith fabhraithe ag nó i ndáil le D'Ábhar Fógraíochta, Feachtais, D'úsáid as na Seirbhísí, nó Do Chuntas. Déanann Tú ionadaíocht, barántaíonn Tú, agus comhaontaíonn Tú (I) go mbeidh gach modh íocaíochta infheidhmithe a bhaineann le Do Chuntas nó D'Úsáid as na Seirbhísí, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chárta creidmheasa, cárta dochair, cuntais bhainc, ríomhsparán agus cuntais dochair uathoibríocha údaraithe go bailí le haghaidh úsáid den sórt sin Agatsa faoi gach dlí is infheidhme, (II) má chomhlachaíonn Tú nó má úsáideann Tú modh íocaíochta atá i seilbh D'ionadaí údaraithe, má cheanglaítear leis an dlí is infheidhme, beidh údarú bailí tugtha Agat do nó má rinne Tú comhaontú bailí le. D’ionadaí le haghaidh úsáide den sórt sin, lena n-áirítear le haghaidh aisíocaíochtaí iomchuí, agus féadfaidh sé agus soláthróidh sé bailíochtú an údaraithe nó an chomhaontaithe sin arna iarraidh sin, (III) amhail idir na Páirtithe, Is tusa amháin atá freagrach as na húdaruithe a shonraítear anseo a dhaingniú, a chinntiú agus a bhailíochtú, agus (IV) beag beann ar an modh íocaíochta a úsáidtear, tá freagracht iomlán Ort as gach íocaíocht atá dlite maidir le d'Ábhar Fógraíochta, Feachtais, D'úsáid as na Seirbhísí, nó Do Chuntas. Tá tú freagrach as na táillí go léir a íoc go tráthúil agus as modh íocaíochta bailí a sholáthar do Apple do na táillí go léir. Comhaontaíonn tú go bhféadfaidh Apple do mhodh íocaíochta a ghearradh tráth ar bith tar éis aon chuid de na Seirbhísí a bheith seachadta..

 

b. Ainmneofar gach íocaíocht agus tuairisciú a bhaineann leis na Seirbhísí san airgeadra a roghnaíonn Tú laistigh de Do Chuntas nó ar bhealach eile a bhaineann le D’úsáid as na Seirbhísí. Mar sin féin, ní cheanglófar ar Apple, áfach, tacaíocht a thabhairt do níos mó ná airgeadra amháin in aghaidh an chuntais beag beann ar an áit ina gcuirtear na Seirbhísí sin ar fáil. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú go mb’fhéidir nach mbeidh Apple in ann a chur ar fáil le sonrascadh nó íocaíocht a dhéanamh an t-airgeadra is fearr Leat nó a úsáideann Tú i ngnáthchúrsa do ghnó nó airgeadra atá ar fáil nó sainordaithe sa dlínse ina gcónaíonn Tú nó ina bhfuil Tú lonnaithe nó a bhfuil Tú faoina réir. Comhaontaíonn Tú agus deimhníonn Tú go sainráite le do chumas idirbheartaíochta go dleathach le Apple faoi na Téarmaí Seirbhíse seo de bhun ceanglais agus srianta Do dhlínse is infheidhme maidir le hairgeadraí agus íocaíochtaí, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le haistrithe íocaíochta (lena n-áirítear aistrithe íocaíochta trasteorann), íocaíochtaí cárta creidmheasa, agus íocaíochtaí ar shíntí creidmheasa, ag baint úsáid as an airgeadra nó na hairgeadraí a chuireann Apple ar fáil Duit.

 

c. Teastaíonn an cumas chun comhaontuithe a dhéanamh agus/nó idirbhearta a dhéanamh go leictreonach má bhaineann Tú úsáid as na Seirbhísí. ADMHAÍONN TÚ GURB IONANN D’AIGHNEACHTAÍ LEICTREONACHA AGUS DO CHOMHAONTÚ AGUS DO RÚN A BHEITH FAOI CHEANGAL AG COMHAONTUITHE AGUS IDIRBHEARTA DEN SÓRT SIN AGUS ÍOC ASTU, AGUS GO BHFUIL TÚ ÚDARAITHE CHUN COMHAONTUITHE AGUS IDIRBHEARTA DEN SÓRT SIN A DHÉANAMH. BAINEANN DO CHOMHAONTÚ AGUS DO RÚN LENA BHEITH FAOI CHEANGAL AG AIGHNEACHTAÍ LEICTREONACHA MAIDIR LE GACH TAIFEAD A BHAINEANN LE GACH IDIRBHEART A DHÉANANN TÚ NÓ A ÚSÁIDEANN NA SEIRBHÍSÍ. Forchoimeádann Apple an ceart do Chuntas a dhúnadh nó, mura dtoirmisctear a mhalairt leis na Comhaontuithe Eile, aon chuntas Apple eile agus éilíonn sé foirm íocaíochta eile má fhaightear nó má úsáidtear modh íocaíochta go calaoiseach i dtaca leis na Seirbhísí. D'fhonn Do thaifid leictreonacha a rochtain agus a choinneáil, d'fhéadfadh sé go n-iarrfar Ort crua-earraí agus bogearraí áirithe a bheith agat, ar Ortsa amháin atá an fhreagracht.

 

d. Admhaíonn tú agus comhaontaíonn tú, mura sonraítear a mhalairt anseo nó i scríbhinn: (I) go bhfuil an t-eintiteas infheidhme atá liostaithe i Saintéarmaí Sheirbhísí Fógraíochta Apple do Thíortha agus Réigiúin údaraithe chun na Seirbhísí a sholáthar Duit; (II) féadfaidh an t-eintiteas is infheidhme a sholáthraíonn na Seirbhísí cleamhnaithe a ainmniú a rialaíonn, i gcomhrialú leis, nó a bhfuil rialú aige ar eintiteas den sórt sin mar an t-íocaí chun íocaíochtaí a bhailiú as na Seirbhísí arna soláthar agus arna sonrasc; (III) go bhfuil an t-íocaí ainmnithe údaraithe chun íocaíocht a bhailiú uaitse thar a cheann féin agus thar ceann an eintitis is infheidhme agys gur ceadmhach dó é sin a dhéanamh; (IV) féadfaidh sonraisc nó foirmeacha eile billeála le haghaidh na Seirbhísí arna n-eisiúint ag eintiteas amháin nó níos mó a ordú duit íocaíochtaí a chur isteach chuig an íocaí ainmnithe nó chuig cleamhnaí eile; agus (V) Déanfaidh tú gach íocaíocht den sórt sin leis an íocaí ainmnithe de réir mar a ordaítear.

 

e. Cánacha Féadfaidh Apple sonrasc a thabhairt Duit le haghaidh aon chánacha, tobhaigh, dleachtanna, costais, muirir, asbhaintí, nó aon mhuirir chomhéifeachta, arna bhforchur ag aon údarás cánach nó i leith na Seirbhísí a sholáthraíonn Apple Duit faoi na Téarmaí Seirbhíse seo, lena n-áirítear, gan a bheith teoranta, cáin díolacháin, cáin úsáide, cáin bhreisluacha ("CBL"), cáin earraí agus seirbhísí ("GST"), agus cáin tomhaltais. Déanfaidh Apple cibé cánacha is infheidhme a chinneadh, a bhailiú agus a chur ar aghaidh chuig na húdaráis chánach inniúla, agus comhontaíonn Tú na cánacha sin a íoc mar a shonraiscfidh Apple. Sa chás go bhforchuireann aon údarás cánach aon fhreagracht maidir le comhlíonadh cánach Ort lena n-áirítear, gan bheith teoranta, cuntasaíocht fhrithmhuirir, féinchuntasaíocht agus tuairisciú, beidh Tusa freagrach go hiomlán as na hoibleagáidí comhlíontachta sin. Sa chás go bhfuil aon mhéid atá iníoctha Agat le Apple faoi na Téarmaí Seirbhíse seo faoi réir aon chánacha siarchoinneálach infheidhme nó cánacha comhchosúla arna bhforchur ag aon údarás cánach ("Cáin Siarchoinneála") agus go n-iarrtar Ort Cáin Siarchoinneála den sórt sin a bhailiú agus a chur isteach, comhaontaíonn Tú gur le haghaidh Do Chuntais amháin a bheidh méid iomlán na cánach sin agus nach laghdóidh sé an méid is iníoctha le Apple. Déanfaidh Tú an íocaíocht ábhartha a chomhlánú, ionas go n-íocfaidh Tú agus go bhfaighidh Apple an méid céanna agus a sonrascaíodh ar dtús tar éis duit an Cháin Iarchoimeádta infheidhme a asbhaint agus a chur ar ais. Beidh freagracht iomlán ort as na hoibleagáidí comhlíonta sin. D'ainneoin an mhéid thuas, agus i dteannta aon treoracha, iarratais, ceanglais, nó sonraíochtaí a chuireann Apple in iúl ó am go ham, comhaontaíonn Tú cloí leis na hOibleagáidí agus na Ceanglais Chánach atá ar fáil ag searchads.apple.com/terms agus/nó ads.apple.com/cn/terms, atá corpraithe sna Téarmaí Seirbhíse seo trí thagairt.

 

f. Comhaontaíonn Tú fógra a thabhairt do Apple trí ríomhphost faoi aon díospóid maidir le sonrasc laistigh de thríocha (30) lá ón dáta a bhfaightear an sonrasc ("Tréimhse Díospóide an tSonraisc"). Seolfar díospóidí sonraisc le ríomhphost chuig searchads-billing-inquiries@group.apple.com agus áireofar iontu cúiseanna mionsonraithe leis an díospóid. A MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR LE DLÍ, TARSCAOILEANN TÚ GACH ÉILEAMH A BHAINEANN LE SONRASC, LENA nÁIRÍTEAR NA SEIRBHÍSÍ AGUS NA TÁILLÍ DÁ DTAGRAÍTEAR ANN, MURA nÉILÍTEAR NÓ MÁ DHEARBHAÍTEAR LAISTIGH DEN TRÉIMHSE DÍOSPÓIDE SONRAISC. D’FHONN AMHRAS A SHEACHAINT, MÁ THEIPEANN ORT CUR I gCOINNE SONRAISC LAISTIGH DEN TRÉIMHSE DÍOSPÓIDE SONRAISC, ADMHAÍONN TÚ GO MEASFAR AN SONRASC A BHEITH INÍOCTHA GO HIOMLÁN AGUS “MAR ATÁ.” Sa chás go ndéanann Tú conradh le tríú páirtí chun sonraisc a phróiseáil ar Do shon, úsáidfidh Tú iarrachtaí réasúnta tráchtála chun an fhaisnéis agus/nó an t-údarú riachtanach a sholáthar do thríú páirtí chun íocaíocht thráthúil le Apple a éascú. Ina theannta sin, comhaontaíonn Tú nach laghdófar D’oibleagáid íocaíochtaí tráthúla agus/nó fógra a thabhairt do Apple faoi dhíospóidí sonraisc go tráthúil mar gheall ar ghníomhartha tríú páirtí den sórt sin.

 

g. A MHÉID IOMLÁN A CHEADAÍTEAR FAOIN DLÍ AGUS GAN DO CHEARTA A SHONRAÍTEAR IN ALT 9(A) A THEORANNÚ, TARSCAOILEANN TÚ GACH ÉILEAMH A BHAINEANN LEIS (I) NA SEIRBHÍSÍ AGUS/NÓ (II) NA TÁILLÍ MURA N-ÉILÍTEAR NÓ MURA NDEARBHAÍTEAR IAD LAISTIGH DE SHEASCA (60) LÁ TAR ÉIS AN FHEACHTAIS LENA MBAINEANN NA SEIRBHÍSÍ NÓ NA TÁILLÍ SIN A THABHAIRT CHUN CRÍCHE.

 

h. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn T, mura sonraíonn Apple a mhalairt, gur ar na Méadrachtaí Tuairiscithe a bhaineann le Feachtas agus orthu sin amháin a bhunaítear muirir, costais agus táillí. 

 

i. Faoi lánrogha Apple, féadfaidh Apple a roghnú creidmheas a thairiscint nó a shíneadh Chugat maidir leis na Seirbhísí faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas:

 

l. Beidh téarmaí íocaíochta le haghaidh na suimeanna go léir atá dlite do Apple dlite daichead cúig (45) lá ó dháta sonraisc Apple, ach amháin mar a éilíonn Apple a mhalairt i scríbhinn nó má chomhaontaítear é i scríbhinn idir na Páirtithe. D’fhéadfadh íocaíochtaí déanacha a bheith faoi réir muirear úis a ríomhtar go laethúil do gach lá a mbíonn an íocaíocht déanach. Déanfar an muirear úis a ríomh ó bhunráta úis ("Bunráta") móide aon faoin gcéad (1%), cibé acu is lú, nó an t-uasmhéid a cheadaítear faoin dlí is infheidhme. Beidh an Bunráta bunaithe ar aon choinbhinsiún margaidh atá ag athrú nó ag an am sin chun ráta tagarmhairc a chinneadh sa tír íocaíochta ag an tráth sin. Mura bhfuil an ráta sin luaite go poiblí nó mura bhfuil sé inchinntithe go réasúnach ag Apple, ansin beidh an Bunráta bunaithe ar ráta beartais an Bhainc Ceannais nó ar choibhéis aonair chomhdhlúite sa tír íocaíochta an tráth sin. Más rud é go bhfuil an Bunráta diúltach, measfar é bheith ag náid faoin gcéad (0%). Más gá íocaíocht a dhéanamh ar bhonn seachas daichead a cúig (45) lá ó dháta shonraisc Apple, ansin beidh na téarmaí modhnaithe sin ina ngnáthchúrsa gnó agus ina gcomhaontú idir Tú féin agus Apple.

 

II. Cuirfidh an líne creidmheasa teorainn le méid comhiomlán an chreidmheasa a fhéadfar a shíneadh Chugat tráth ar bith faoi na Téarmaí Seirbhíse seo, faoi aon chomhaontú eile idir Tú féin agus Apple, nó le haghaidh aon díolachán nó síntí creidmheasa de chineál ar bith eile ag Apple Leat.

 

III. Féadfaidh Apple creidmheas a shíneadh, a athbhreithniú nó a chúlghairm Uait faoi lánrogha Apple ar chúis ar bith ag am ar bith, le fógra a thabhairt Duit nó gan é. I dteannta le haon leigheasanna eile atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse seo, féadfaidh Apple, gan fógra, gníomh leighis a dhéanamh, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do D’Fheachtais agus/nó Do Chuntais agus d’Úsáid as na Seirbhísí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, aon uair a sháraíonn an t-iarmhéid atá dlite Agat do Apple méid na líne creidmheasa.

 

IV. Mar choinníoll chun creidmheas a fháil nó leanúint ar aghaidh ag fáil creidmheasa, is féidir go n-iarrfaí ort iarratas creidmheasa arna sholáthar ag Apple a chur isteach chuig Apple agus na nithe seo a leanas a sholáthar dó: (1) faisnéis airgeadais, ráitis, agus tuarascálacha, amhail cláir chomhardaithe, sreabhadh airgid agus ráitis bhrabús agus chaillteanas, chomh maith le tuarascáil iniúchóirí agus nótaí le ráitis airgeadas, má tá siad ar fáil, agus aon fhaisnéis nó ábhar eile den sórt sin a sholáthraítear de ghnáth d’aon díoltóir, iasachtóir nó creidiúnaí chun tacú le síntí creidmheasa; (2) cibé faisnéis airgeadais eile a iarrfaidh Apple le réasún; agus (3) luach láithreach dóchúil na comhthaobhachta nó feabhsaithe creidmheasa, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, ráthaíochtaí bainc, litreacha creidmheasa cúltaca, ráthaíochtaí corparáideacha, dréachtaí glacthachta baincéirí, agus ráthaíochtaí pearsanta. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú freisin go bhféadfaidh Apple athbhreithniú a dhéanamh ar d'acmhainneacht creidmheasa, lena n-áirítear trí sheirbhísí tríú páirtí, agus tú ag smaoineamh ar shíneadh nó ar leanúint ar aghaidh le creidmheas.

 

j. Bunófar sonraisc ar sheachadadh iarbhír le linn thimthriall billeála mí fhéilire agus féadfaidh líon na sonrasc a bheith éagsúil de réir an Fheachtais nó de réir cibé socraithe eile atá comhaontaithe i scríbhinn idir na Páirtithe. D’fhonn amhras a sheachaint, ginfidh Apple sonraisc ag baint úsáide as Méadracht Tuairiscithe Apple mar an t-aon tomhas ceangailteach ar fheidhmíocht Apple maidir le seachadadh aon Sheirbhísí a rialaítear thíos.

 

k. Sa chás go dteipeann Ort íocaíocht thráthúil a dhéanamh nó go sáraíonn Tú na Téarmaí Seirbhíse seo nó aon bharántas atá leagtha amach anseo a shárú ar shlí eile, beidh Tú freagrach as gach costas (lena n-áirítear táillí agus costais aturnaetha) a thabhóidh Apple agus na méideanna sin á mbailiú. Gan dochar do chearta foirceanta, fionraí nó modhnaithe Apple faoi Alt 13, i gcás go sáraíonn Tú na Téarmaí Seirbhíse seo, lena n-áirítear trí mhainneachtain aon téarmaí agus coinníollacha íocaíochta nó creidmheasa a chomhlíonadh, forchoimeádann Apple an ceart láithreach: (I) comhlíonadh a oibleagáidí faoi na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh nó a chuur ar fionraí, (II) Do rochtain ar na Seirbhísí a fhoirceannadh, a chur ar fionraí, a mhodhnú nó a shrianadh, agus/nó (III) gach suim atá dlite do Apple a dhearbhú láithreach bonn agus iníoctha.. 

 

I. Admhaíonn Tú agus comhaontaíonn Tú go bhféadfaidh Apple aon fhaisnéis faoi mhodhanna íocaíochta a sholáthraíonn Tú do Apple a roinnt le cuideachtaí a oibríonn ar son Apple, amhail próiseálaithe íocaíochta agus/nó gníomhaireachtaí creidmheasa, chun críocha creidmheas a sheiceáil agus chun íocaíocht a dhéanamh le Apple amháin, agus Do chuntas a sheirbhísiú agus chuige sin amháin. Comhaontaíonn tú go bhfuil an ceart ag Apple, gan dliteanas Duitse, aon fhaisnéis faoi mhodhanna íocaíochta a nochtadh d’údaráis forghníomhaithe an dlí, d’oifigigh rialtais, agus nó do thríú páirtí, mar a chreideann Apple go bhfuil sé riachtanach nó cuí le réasún chun comhlíonadh aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a fhorfheidhmiú agus/nó a fhíorú (lena n-áirítear, gan bheith teoranta, ceart Apple chun comhoibriú le haon phróiseas dlíthiúil a bhaineann le D'úsáid as na Seirbhísí agus nó éileamh tríú páirtí go bhfuil D'úsáid as na Seirbhísí neamhdhleathach agus nó go sáraíonn sí cearta tríú páirtí den sórt sin)..

 

8.    Maoin Intleachta.

 

a. Admháil ÚinéireachtaComhaontaíonn Tú go bhfuil faisnéis agus ábhar dílsithe sna Seirbhísí atá faoi úinéireacht Apple agus/nó a cheadúnaithe nó tríú páirtithe eile, agus atá cosanta ag dlíthe infheidhmithe maoine intleachtúla agus eile, agus nach n-úsáidfidh Tú an fhaisnéis nó na hábhair dílsithe sin ar bhealach ar bith, seachas úsáid na Seirbhísí i gcomhréir leis na Téarmaí Seirbhíse seo. Ach amháin mar atá leagtha amach go sainráite anseo, agus ach amháin a mhéid a chuireann na dlíthe infheidhmithe cosc ​​ar Apple tú a shrianadh ó sin a dhéanamh, ní fhéadfar aon chuid de na Seirbhísí a atáirgeadh in aon fhoirm ná ar aon mhodh gan toiliú Apple sainráite i scríbhinn.

 

b. Cóipchearta.  Tá gach cóipcheart sna Seirbhísí agus chuig na Seirbhísí faoi úinéireacht Apple agus/nó a cheadúnaithe.

 

c. TrádmharcannaIs trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe iad Apple, an lógó Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads, agus trádmharcanna, trádmharcanna seirbhíse, grafaicí agus lógó Apple eile a úsáidtear i ndáil leis na Seirbhísí de chuid Apple Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile. Ní dheonaítear aon cheart nó ceadúnas duit maidir le haon cheann de na trádmharcanna thuasluaite agus aon úsáid a bhaintear as trádmharcanna den sórt sin.

 

9.    Barántas Séanadh; Teorainn le Dliteanas.

 

a. FÉADFAIDH CEARTA NÓ LEIGHEASANNA NEAMH-EISIATA A BHEITH AGAT FAOI DHLÍTHE I DO DHLÍNSE. NÍL AON NÍ SNA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO BEARTAITHE CHUN AON DLITEANAS A THEORANNÚ, A MHODHNÚ NÓ A EISIAMH NACH FÉIDIR A THEORANNÚ, A MHODHNÚ NÓ A EISIAMH AMHLAIDH DE RÉIR AN DLÍ NÓ NACH BHFUIL D'ÉIFEACHT LEIS. NÍ BHEIDH FEIDHM AG AON TEORAINNEACHA NÓ AG GACH EISIAMH AR DHLITEANAS APPLE SNA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO ACH A MHÉID A CHEADAÍTEAR LEIS AN DLÍ NA TEORAINNEACHA SIN.

 

b. NÍ DHÉANANN APPLE A RÁTHÚ, A IONADÚ, NÁ A BHARÁNTÚ GO MBEIDH NA SEIRBHÍSÍ NÓ AON GHNÉITHE AGUS FEIDHMIÚLACHTAÍ EILE DE NA SEIRBHÍSÍ GAN CHUR ISTEACH NÓ GAN EARRÁIDÍ, AGUS COMHAONTAÍONN TÚ GO BHFÉADFAIDH APPLE NA SEIRBHÍSÍ (NÓ TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ AR LEITH ANN) A BHAINT GO CEANN TRÉIMHSÍ NEAMHCHINNTE AMA, NÓ SCOR DE NA SEIRBHÍSÍ A THAIRISCINT ina n-IOMLÁINE NÓ GO PÁIRTEACH, AG AM AR BITH, NUAIR IS GÁ CHUN LEASANNA APPLE A CHOSAINT.

 

c. NÍ DHÉANANN APPLE A RÁTHÚ, A IONADÚ, NÁ A BHARÁNTÚ GO BHFUIL NA SEIRBHÍSÍ, AON GHNÉITHE NÁ AON FHEIDHMIÚLACHTAÍ DE NA SEIRBHÍSÍ, NÓ D’ÁBHAR SONRACH FÓGRAÍOCHTA AR FÁIL I NGACH ÁIT, AGUS, A MHÉID A BHFUIL SÉ AR FÁIL, GO MBEIDH GACH TEANGA A ÚSÁIDTEAR SAN ÁIT SIN AR FÁIL AGUS NÍ DHÉANANN APPLE AON IONADAÍOCHT GO BHFUIL NA SEIRBHÍSÍ NÓ D’ÁBHAR FÓGRAÍOCHTA CUÍ NÓ IN CHEADAITHE LE HAGHAIDH D’ÚSÁIDE IN ÁIT AR LEITH.

 

d. COMHAONTAÍONN TÚ GO SAINRÁITE GUR AR DO PHRIACAL FÉIN AMHÁIN ATÁ D’ÚSÁID, NÓ D’ÉAGUMAS ÚSÁID A BHAINT AS NA SEIRBHÍSÍ. CUIRTEAR NA SEIRBHÍSÍ AGUS AON GHNÉITHE AGUS FEIDHMIÚLACHTAÍ SNA SEIRBHÍSÍ AR FÁIL “MAR ATÁ” AGUS “MAR ATÁ AR FÁIL” LE HAGHAIDH D’ÚSÁIDE, GAN BHARÁNTAÍ D’AON CHINEÁL, SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA nÁIRÍTEAR GACH BARÁNTA INDÍOLTACHTA, CÁILÍOCHT SHÁSÚIL, OIRIÚNACHT LE HAGHAIDH CUSPÓIR AR LEITH, TRÁTHÚLACHT, TEIDEAL, AGUS NEAMHSHÁRÚ. GO DTUIGEANN TÚ AGUS GO N-AONTAÍONN TÚ GO BHFÉADFADH PRAGHSÁIL DO NA SEIRBHÍSÍ A BHEITH BUNAITHE GO HIOMLÁN NÓ GO PÁIRTEACH AR SHAMHAIL CHEANT, A D’FHÉADFADH A BHEITH ÉAGSÚIL BUNAITHE AR FHACHTÓIRÍ IOMADÚLA, LENA N-ÁIRÍTEAR, ACH GAN BHEITH TEORANTA DO, NA HALGARTAIM DÍLSEÁNAIGH A ÚSÁIDEANN APPLE.

 

e. A MHÉID NACH BHFUIL SÉ TOIRMISCTHE FAOIN DLÍ IS INFHEIDHME, NÍ BHEIDH APPLE, A STIÚRTHÓIRÍ, A OIFIGIGH, A FHOSTAITHE, A CHLEAMHNAITHE, A GHNÍOMHAIRÍ, A CHONRAITHEOIRÍ, NÁ A CHEADÚNAITHE FAOI DHLITEANAS I LEITH AON DAMÁISTE DÍREACH, INDÍREACH, TEAGMHASACH, PIONÓSACH, SPEISIALTA NÓ IARMHARTACH AR BITH, LENA N-ÁIRÍTEAR AON DAMÁISTE NÓ CAILLTEANAS TRÁCHTÁLA, A EASCRAÍONN AS NÓ A BHAINEANN LEIS NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO NÓ LE D’ÚSÁID NÓ LE ROCHTAIN AR NA SEIRBHÍSÍ, LENA N-ÁIRÍTEAR, ACH GAN BHEITH TEORANTA DO, AS AON EARRÁIDÍ NÓ EASNAIMH IN AON TÁIRGE, SEIRBHÍS, GNÉ, NÓ FEIDHMIÚLACHT, NÓ AON CHAILLTEANAS NÓ DAMÁISTE DE CHINEÁL AR BITH A THABHAÍTEAR MAR THORADH AR ÚSÁID AON TÁIRGE, SEIRBHÍSE, GNÉ NÓ FEIDHMIÚLACHTA A CHUIRTEAR AR FÁIL TRÍ NA SEIRBHÍSÍ, FIÚ MÁ CHUIRTEAR IN IÚL GO BHFÉADFADH SIN TARLÚ, CIBÉ ACU FAOI THEOIRIC CONARTHA, BHARÁNTA, TORT (LENA N-ÁIRÍTEAR FAILLÍ), DLITEANAS TÁIRGÍ, SÁRÚ AR AON DUALGAS REACHTÚIL, PRIONSABAIL NA SLÁNAÍOCHTA, NÓ EILE, D’AINNEOIN MAINNEACHTANA BUNRIACHTANAIS NÓ AON LEIGHIS, ACH AMHÁIN MAIDIR LE DAMÁISTÍ DEN SÓRT SIN DE DHROIM MHÍ-IOMPAR TOILIÚIL NÓ MÓRFHAILLÍ DE CHUID APPLE. NÍ BHEIDH DLITEANAS IOMLÁN APPLE DUIT FAOIN GCOMHAONTÚ SEO I GCÁS AR BITH I LEITH GACH DAMÁISTE (SEACHAS MAR A ÉILÍTEAR FAOIN DLÍ IS INFHEIDHME I GCÁSANNA A BHAINEANN LE DÍOBHÁIL PHEARSANTA) NÍOS MÓ NÁ MÉID NA DTÁILLÍ A ÍOCADH IARBHÍR NÓ ATÁ INÍOCTHA LE APPLE FAOI NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO.

 

f. NÍ DHÉANANN APPLE IONADAÍÓCHT NÁ RÁTHÚ GO GCOMHLÍONFAIDH NA SEIRBHÍSÍ DO RIACHTANAIS NÓ GO MBEIDH SIAD SAOR Ó CHLISEADH LÍONRA, CAILLTEANAS, ÉILLIÚ, IONSAÍ, VÍRIS, CUR ISTEACH, HAICEÁIL, NÓ AON CHUR ISTEACH EILE SLÁNDÁLA EILE.

 

g. MURA gCOMHAONTAÍONN NA PÁIRTITHE A MHALAIRT I SCRÍBHINN, MAIDIR LE FEACHTAS ATÁ TAR ÉIS MÉADRACHTAÍ SEACHADTA A CHOMHAONTÚ (.i. NACH FÓGRAÍOCHT BUNAITHE AR FHEIDHMÍOCHT É), I gCÁS NACH SEACHADANN D’FHEACHTAS AON MHÉADRACHTAÍ COMHAONTUITHE I GCÁS AR BITH, BEIDH AN LEIGHEAS AONAIR AGUS EISIACHA ATÁ AGAT TEORANTA DO SHÍNIÚ A CHUR LEIS AN BHFEACHTAS NÓ LEANÚINT LEIS AG AM NÍOS DÉANAÍ I DTAIRISCINT INCHOMPARÁIDE AR LUACH COMHCHOSÚIL, FAOI LÁNROGHA APPLE, GO DTÍ GO NDÉANFAR NA MÉADRACHTAÍ COMHAONTAITHE A SHEACHADADH, NÓ FAOI LÁNROGHA APPLE, AISÍOCAÍOCHT PRO-RATA MAIDIR LEIS NA CODANNA NEAMHSHEACHADTA DEN FHEACHTAS. CHUN AMHRAS A SHEACHAINT, NÍ BHEIDH FEIDHM AG AN LEIGHEAS LE HAON FHEACHTAS NUAIR NACH RAIBH COMHAONTÚ SAINRÁITE ANN MAIDIR LEIS IDIR NA PÁIRTITHE AR MHÉADRACHTAÍ SONRACH ATÁ LE SEACHADADH, AR NÓS FEACHTAIS A SHEACHADADH TRÍ MHEICNÍOCHTAÍ BUNAITHE AR CHEANT, NÍ RÁTHAÍONN APPLE GO NDÉANFAR AON FHEACHTAS DEN SÓRT SIN A SHEACHADADH GO HIOMLÁN NÓ GO PÁIRTEACH.

 

10.  SlánaíochtTRÍ ÚSÁID A BHAINT AS NA SEIRBHÍSÍ, COMHAONTAÍONN TÚ, A MHÉID A CHEADAÍTEAR FAOIN DLÍ, APPLE, A STIÚRTHÓIRÍ, A OIFIGIGH, A FHOSTAITHE, A CHLEAMHNAITHE, A GHNÍOMHAIRÍ, A CHONRAITHEOIRÍ AGUS A CHEADÚNAITHE A SHLÁNÚ AGUS A CHINNEADH GO BHFUIL APPLE NEAMHDHÍOBHÁLACH MAIDIR LE HAON MHAÍOMH, CAILLTEANAIS, DLITEANAIS, CAITEACHAIS, COSTAIS, TÁILLÍ, FÍNEÁLACHA, NÓ CINEÁLACHA EILE DAMÁISTÍ, LENA N-ÁIRÍTEAR GAN TEORAINN, TÁILLÍ ATURNAETHA AGUS NA COSTAIS GO LÉIR A BHAINEANN LEIS AN GCLÁSAL SEO A FHORGHNÍOMHÚ, A EASCRAÍONN AS NÓ A BHAINEANN LE HAON CHEANN DÍOBH SEO A LEANAS: (A) DO SHÁRÚ AR NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO, LENA N-ÁIRÍTEAR AON IONADAÍOCHT, BARÁNTA, NÓ CÚNANT A RINNE TÚ ANSEO; (B) ÚSÁID MHÍCHUÍ, NEAMHÚDARAITHE NÓ NEAMHDHLEATHACH A BHAINT AS NA SEIRBHÍSÍ; (C) AON MHAÍOMH GO NDEARNA D’ÁBHAR FÓGRAÍOCHTA, SONRAÍ FÓGRÓRA, SONRAÍ ÚSÁIDEOIRÍ GNÓ, NÓ SPRIOCDHÍRIÚ A ÚSÁIDEADH I DTACA LEIS NA SEIRBHÍSÍ TRÍNA NDEARNADH (I) MÍDHÍLSIÚ, BRISEADH NÓ SÁRÚ AR PHAITINN, CÓIPCHEART, TRÁDMHARC, RÚN TRÁDÁLA, OBAIR MHAISC AON TRÍÚ PÁIRTÍ, NÓ AON CHEART MAOINE INTLEACHTA NÓ DÍLSITHE EILE; (II) CLÚMHILLEADH NÓ SÁRÚ AR AN RÚNDACHT NÓ SÁRÚ AR PHRÍOBHÁIDEACHT DUINE EILE; (III) GNÍOMHARTHA NÓ CLEACHTAIS ATÁ BRÉAGACH, MEALLTACH, ÉAGÓRACH, MASLACH, LENA N-ÁIRÍTEAR A BHAINEANN LE FÓGRAÍOCHT NÓ DÍOLACHÁIN; NÓ (IV) MAINNEACHTAIN AR AON DLÍ NÓ RIALACHÁN IS INFHEIDHME A CHOMHLÍONADH.

 

11.  FógraíAon scríbhinn a bheidh aon fhógraí a bhaineann leis na Téarmaí Seirbhíse seo. Measfar fógraí a bheith tugtha ag Apple nuair a sheoltar Chugat iad ag an seoladh ríomhphoist nó ag an seoladh poist a sholáthraíonn tú do Apple maidir leis na Seirbhísí. Comhaontaíonn Tú do sheoladh ríomhphoist agus Do sheoladh poist a sheiceáil go rialta le haghaidh fógraí ó Apple Chugatsa, chun athbhreithniú a dhéanamh go pras ar gach fógra den sórt sin, agus fógra a thabhairt láithreach do Apple mura bhfuil rochtain agat a thuilleadh ar an seoladh ríomhphoist nó ar an seoladh poist a chuir tú ar fáil do Apple maidir leis na Seirbhísí. Mura sonraítear a mhalairt anseo, measfar gach fógra chuig Apple maidir leis na Téarmaí Seirbhíse seo a bheith tugtha (x) nuair a sheachadtar go pearsanta é, (y) trí lá gnó tar éis é a bheith seolta ag iompróir tráchtála thar oíche le cruthúnas seachadta i scríbhinn, nó (c) cúig lá gnó tar éis é a bheith seolta le den chéad ghrád nó le post deimhnithe, postas réamhíoctha, ar na modhanna thuasluaite in (a), (b), agus (c), chuig: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Féadfaidh Páirtí a sheoladh ríomhphoist nó a sheoladh poist a athrú trí fhógra scríofa a thabhairt don Pháirtí eile mar a thuairiscítear thuas.

 

12.  Modhnú nó Leasú ar Théarmaí SeirbhíseForchoimeádann Apple an ceart, faoina lánrogha féin, na Téarmaí Seirbhíse seo a mhodhnú nó a leasú tráth ar bith. Ar an mhodhnú seo a bheith déanta, beidh na Téarmaí Seirbhíse modhnaithe ar fáil ag searchads.apple.com/terms-of-service agus/nó ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, nó ag láthair inrochtana eile arna fhógairt ag Apple, agus beidh feidhm leo tar éis Duit fógra a fháil de réir Alt 11 thuas, nó ag am níos déanaí mar a shonrófar i bhfógra den sórt sin. Comhaontaíonn Tú cuairteana rialta a thabhairt ar searchads.apple.com/terms-of-service agus/nó ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, nó áit inrochtana eile arna fógairt ag Apple, agus na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú, lena n-áirítear aon mhodhnuithe, a d’fhéadfaí a bheith curtha in iúl trí nuashonruithe ar an Dáta Éifeachtach atá tugtha ag barr na dTéarmaí Seirbhíse. Admhaíonn Tú agus aontaíonn Tú go bhfuil tú freagrach as athbhreithniú rialta a dhéanamh ar na Téarmaí Seirbhíse seo le haghaidh modhnuithe. MURA N-AONTAÍONN TÚ LE HAON MHODHNÚ AR NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE, CUIRFIDH TÚ STOP LÁITHREACH LE ROCHTAIN AGUS ÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ GO LÉIR. MURA GCUIREANN APPLE A MHALAIRT IN IÚL DUIT, MEASFAR GURB IONANN D’ÚSÁID LEANÚNACH AS NA SEIRBHÍSÍ TAR ÉIS AON MHODHNÚ AR NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE AGUS TÚ AG GLACADH LEIS NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE ARNA MODHNÚ.

 

13.  FoirceannadhFéadfaidh ceachtar Páirtí, dá rogha féin amháin, na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh tráth ar bith ar fhógra gan chúis; ar an gcoinníoll, áfach, go mbeidh aon úsáid leanúnach as na Seirbhísí ag Soláthraí Ábhar tar éis fógra foirceanta den sórt sin faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse atá ann faoi láthair. Ar dhul in éag nó ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite sna Téarmaí Seirbhíse seo nó mar a cheanglaítear leis an dlí is infheidhme: (a) foirceannfar láithreach gach ceart, ceadúnas, toiliú agus údarú arna dheonú ag ceachtar Páirtí don pháirtí eile thíos; (b) Scoirfidh Tú d’úsáid as na Seirbhísí; agus (c) beidh na táillí go léir atá dlite do Apple faoi na Téarmaí Seirbhíse seo dlite láithreach agus iníoctha. MAIRFIDH NA CEARTA AGUS NA HOIBLEAGÁIDÍ ATÁ LEAGTHA AMACH IN ALT 6(O), ALT 6(P), ALT 6(R), ALT 7(A), ALT 7(G), AGUS AILT 8 GO 15 TAR ÉIS DUL IN ÉAG NÓ FHOIRCEANNADH NA DTEARMAÍ SEIRBHÍSE SEO. D’AINNEOIN AON NÍ DÁ MHALAIRT SNA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO, FÉADFAIDH APPLE, DÁ ROGHA FÉIN AMHÁIN, GO DÍREACH NÓ GO HINDÍREACH, LÁITHREACH AGUS GAN RÉAMHFHÓGRA DO ROCHTAIN AR NA SEIRBHÍSÍ GO LÉIR NÓ D’AON CHUID DE NÓ D’ÚSÁID A CHUR AR FIONRAÍ, A FHOIRCEANNADH NÓ A DHIÚLTÚ AR SHLÍ EILE. Leis an Alt 13 seo, ní chuirtear teorainn le haon chearta nó leigheasanna eile atá ag Apple, cibé acu de réir an dlí, i gcothromas, nó faoi na Téarmaí Seirbhíse seo.

 

14.  An Dlí lena RialaítearCOMHAONTAÍONN TÚ GO SAINRÁITE GO RIALAÍONN DLÍTHE STÁT CALIFORNIA, SEACHAS A RIALACHA MAIDIR LE HEASAONTACHTAÍ DLÍ, NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SEO AGUS AN ÚSÁID A BHAINEANN TÚ AS NA SEIRBHÍSÍ, AGUS GO MBEIDH AN DLÍNSE EISIACH LE HAGHAIDH AON IMEACHTAÍ A BHAINEANN IN AON SLÍ LE HÚSÁID NA SEIRBHÍSÍ AGATSA IONANN AGUS NA CÚIRTEANNA STÁIT AGUS CÓNAIDHME LAISTIGH DE CHEANTAR THUAIDH CALIFORNIA. TARSCAOILEANN TÚ LEIS SEO AN CEART CHUN AGÓID A DHÉANAMH I GCOINNE AN ROGHA DLÍ, DLÍNSE PEARSANTA NÓ IONAID ROIMHE SEO.  

D’AINNEOIN AON RUD ANSEO ATÁ CONTRÁRTHA LEIS SIN, MÁ CHÓNAÍONN TÚ NÓ MÁ TÚ LONNAITHE I MÓR-ROINN NA SÍNE NÓ MÁ TÁ TÚ FAOI RÉIR A DLÍNSE SIÚD, COMHAONTAÍONN TÚ DE BHREIS AIR SIN GO GCUIRFEAR AON DÍOSPÓIDÍ A EASCRAÍONN AS NÓ MAIDIR LEIS NA TÉARMAÍ SEIRBHÍSE SIN NÓ AN ÚSÁID A BHAINEANN TÚ AS NA SEIRBHÍSÍ SIN FAOI BHRÁID CHOIMISIÚN EADRÁNA IDIRNÁISIÚNTA EACNAMAÍOCH AGUS TRÁDÁLA NA SÍNE (CIETAC) I MBÉISING LE AGHAIDH EADRÁNA AGUS GO SEOLFAR IAD DE RÉIR RIALACHA EADRÁNA CIETAC ATÁ I BHFEIDHM AG UAIR NA HEADRÁNA CHOMH MAITH LEIS NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA SEO A LEANAS: BEIDH AN DÁMHACHTAIN EADRÁNA CRÍOCHNAITHE AGUS INA CHEANGAL AR AN DÁ PHÁIRTÍ. DÉANFAIDH GACH PÁIRTÍ EADRÁNAÍ AMHÁIN A CHEAPADH. AN BHEIRT EADRÁNAÍ ATÁ CEAPTHA AG AN DÁ PHÁIRTÍ IS EA A ROGHNÓIDH AN TRÍÚ EADRÁNAÍ, A FHEIDHMEOIDH MAR EADRÁNAÍ CEANNAIS. MURA FÉIDIR AN T-EADRÁNAÍ CEANNAIS A ROGHNÚ LAISTIGH DE 30 LÁ Ó CHEAPADH AN DARA EADRÁNAÍ, TÁ CATHAOIRLEACH CIETAC ÚDARAITHE CHUN CEANN A CHEAPADH. NÍ BHEIDH AN T-EADRÁNAÍ CEANNAS ANOIS NÓ RIAMH INA NÁISIÚNACH DE DHAON-PHOBLACHT NA SÍNE NÁ DE NA NÁISIÚN AONTAITHE. MAR SIN FÉIN, DUINE A BHFUIL PAS DE CHUID HONG CONG NÓ CEART CÓNAITHE I HONG CONG AIGE – ACH NACH RAIBH RIAMH INA NÁISIÚNACH DE CHUID DHAON-PHOBLACHT NA SÍNE ROIMH 1 IÚIL 1997 – NÍ MHEASFAR É INA NÁISIÚNTA DE DHAON-PHOBLACHT NA SÍNE MURA GCOMHAONTAÍONN AN DÁ PHÁIRTÍ A MHALAIRT. COMHAONTAÍONN NA PÁIRTITHE DE BHREIS AIR SIN GUR FÉIDIR GACH EADRÁNAÍ A CHEAPADH Ó LASMUIGH DE PHAINÉAL EADRÁNAITHE CIETAC MAR A FHORÁILTEAR DÓ FAOI RIALACHA EADRÁNA CIETAC ATÁ I BHFEIDHM TRÁTH DÉANTA AN IARRATAIS AR AN EADRÁIN. I MBÉISING, DAON-PHOBLACHT NA SÍNE, A THIONÓLFAR AN EADRÁIN. TRÍ BHÉARLA A SHEOLFAR AN EADRÁIN. DE BHREIS AR RIALACHA CIETAC, COMHAONTAÍONN NA PÁIRTITHE GO SEOLFAR AN EADRÁIN DE RÉIR RIALACHA IBA MAIDIR LE FIANAISE A GHLACADH IN EADRÁIN IDIRNÁISIÚNTA. COIMEÁDFAIDH NA PÁIRTITHE FAOI RÚN FÍORAS AON EADRÁNA AGUS GACH DÁMHACHTAIN SAN EADRÁIN, MAR AON LE GACH ÁBHAR SNA HIMEACHTAÍ A CRUTHAÍODH CHUN CRÍCHE NA HEADRÁNA AGUS GACH DOICIMÉAD EILE A SHOLÁTHRAÓIDH PÁIRTÍ EILE SNA HIMEACHTAÍ NACH BHFUIL SAN FHEARANN POIBLÍ AR SHLÍ EILE, SEACHAS AGUS SA MHÉID GO BHFÉADFADH NOCHTADH A BHEITH RIACHTANACH Ó PHÁIRTÍ FAOI DHUALGAS DLÍ, CHUN CEART DLÍTHIÚIL A CHOSAINT NÓ A ÉILEAMH NÓ CHUN DÁMHACHTAIN A FHORFHEIDHMIÚ NÓ DÚSHLÁN A CHUR FAOI IN IMEACHTAÍ DLÍ OS COMHAIR CÚIRTE NÓ ÚDARÁIS BHREITHIÚNAIGH EILE. DÁMHFAIDH NA HEADRÁNAITHE AR AN BPÁIRTÍ A RAIBH AN LÁ LEO, MÁS ANN, MAR A CHINNFIDH NA HEADRÁNAITHE, A CHOSTAIS AGUS A SPEANSAIS, LENA N-ÁIRÍTEAR TÁILLÍ A ATURNAETHA. BEIDH AN PÁIRTÍ A RAIBH AN LÁ LEO I DTEIDEAL, DE BHREIS AIR SIN, TÁILLÍ AGUS COSTAIS A ATURNAETHA IN AON CHAINGEAN CHUN AON DÁMHACHTAIN EADRÁNA A DHEIMHNIÚ AGUS/NÓ A FHORFHEIDHMIÚ IN AON IMEACHTAÍ BREITHIÚNACHA.
 

15.  IlghnéitheachIs iad na Téarmaí Seirbhíse seo, lena n-áirítear gach Ceangaltán a ghabhann leis seo, an comhaontú iomlán idir Tú féin agus Apple agus rialaíonn siad D’úsáid as na Seirbhísí, ag teacht in ionad gach comhaontú roimh ré idir Tú féin agus Apple ach amháin mar atá leagtha amach i scríbhinn sna Comhaontuithe Eile. Ní fhéadfaidh Tú na Téarmaí Seirbhíse seo a shannadh, lena n-áirítear, ach gan bheith teoranta do, trí oibriú an dlí nó cumaisc, gan cead scríofa a fháil roimh ré ó Apple, agus tá aon iarracht chun na Téarmaí Seirbhíse seo a shannadh gan ceadú roimh ré i scríbhinn ar neamhní. Déanfaidh Apple athbhreithniú tráthúil ar aon iarrataí ar shannadh. Má mheastar go bhfuil aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, déanfar an chuid sin a fhorléiriú ar mhodh atá comhsheasmhach leis an dlí is infheidhme chun bunintinn na bPáirtithe a léiriú, a mhéid is féidir, agus fanfaidh na codanna eile i bhfeidhm go hiomlán, agus beidh éifeacht leo. Ní bheidh mainneachtain Apple aon cheart nó forálacha sna Téarmaí Seirbhíse seo a fhorfheidhmiú ina tharscaoileadh ar sholáthar den sórt sin, nó ar aon fhoráil eile de na Téarmaí Seirbhíse seo. Ní bheidh Apple freagrach as mainneachtain aon oibleagáidí a chomhlíonadh mar gheall ar chúiseanna nach bhfuil aon smacht aige orthu. Níl na Téarmaí Seirbhíse seo chun leasa aon tríú pháirtithe.