„Apple“ reklamos paslaugų
teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data:
2024 m. vasario 1 d.

ŠIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT BET KOKIUS PRIEDUS, PAPILDYMUS, PRIEDĖLIUS ARBA KITUS DOKUMENTUS, KURIE YRA ĮTRAUKTI Į ŠIAS SĄLYGAS PAGAL NUORODĄ (TOLIAU PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS ARBA SUTARTIS), YRA TEISINIS SUSITARIMAS TARP „APPLE“ IR SUBJEKTO, SUTINKANČIO SU ŠIOMIS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS, ARBA JO ĮGALIOTOJO ATSTOVO, ĮSKAITANT DARBUOTOJUS, AGENTUS, PASKIRTUOSIUS ASMENIS, KONSULTANTUS IR RANGOVUS (ATSKIRAI ARBA BENDRAI VADINAMUS „TURINIO TIEKĖJU“ ARBA „JUMIS“), REGLAMENTUOJANTIS PRIEIGĄ PRIE „APPLE“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ARBA JŲ NAUDOJIMĄ I), SUSIJUSĮ SU JŪSŲ PAGAL ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS SUKURTA, PASIEKIAMA ARBA NAUDOJAMA PASKYRA, II) SUSIJUSĮ SU JŪSŲ SKELBIMŲ TURINIO PLATINIMU (APIBRĖŽTAS TOLIAU), ARBA III) SUSIJUSĮ SU BET KOKIOMIS KITOMIS PASLAUGOMIS, PROGRAMOMIS AR PRODUKTAIS, KURIE PAGAL NUORODĄ YRA ĮTRAUKTI Į ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS (TOLIAU BENDRAI – PASLAUGOS). 

 

Jei čia nenurodyta kitaip, „Apple“ reiškia vieną ar kelis subjektus, išvardytus „Apple“ reklamos paslaugų šalių ir regionų specialiosiose sąlygose, pasiekiamose adresu searchads.apple.com/terms ir (arba) ads.apple.com/cn/terms (kurios yra įtrauktos į šias Paslaugų teikimo sąlygas kaip nuoroda ir gali būti retkarčiais keičiamos).

 

Patvirtinate „Apple“ ir sutinkate, kad Jūs, Jūsų atstovas ar agentas, sutinkantis su šiomis Paslaugų teikimo sąlygas, yra sulaukę pilnametystės jurisdikcijose, kuriose gyvenate (daugelyje šalių bent 18 metų), ir turi teisę bei įgaliojimus sutikti su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis Jūsų vardu ir jei Jūsų atstovas ar agentas sutinka su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis Jūsų, kaip įmonės, organizacijos, švietimo įstaigos ar agentūros, institucijos ar vyriausybės departamento, vardu, toks atstovas ar agentas turi teisę ir įgaliojimus teisiškai įpareigoti Jus laikytis visų šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatytų sąlygų.

 

Sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis ir sutinkate laikytis jų tokių kaip pateiktos; „Apple“ nesutinka su pakeitimais, papildymais ar pašalinimais, be to, „Apple“ tik savo nuožiūra gali uždrausti prieigą prie Paslaugų dėl bet kokios šių Paslaugų teikimo sąlygų dalies nesilaikymo arba dėl bet kokios kitos priežasties.

 

ŠIOS SUTARTIES ANGLŲ KALBOS VERSIJA LAIKOMA ORIGINALU, REGLAMENTUOJANČIU DOKUMENTU, SKIRTU ŠALIŲ SUPRATIMUI. JEI ŠIĄ SUTARTĮ „APPLE“ PATEIKIA NE ANGLŲ KALBA, ANGLŲ KALBOS VERSIJA LAIKOMA VIRŠESNE IR JA VADOVAUJAMASI ESANT KONFLIKTUI SU BET KOKIU VERTIMU Į BET KOKIĄ KITĄ KALBĄ.

 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į šiame dokumente išdėstytus abipusius pažadus ir susitarimus, Jūs ir „Apple“ (toliau – Šalys) susitariate dėl toliau nurodytų dalykų.

 

1.    Prieiga„Apple“ nuožiūra prieiga prie Paslaugų suteikiama tik Turinio teikėjui, kuris turi vieną ar kelias galiojančias sutartis su „Apple“ arba jos dukterinėmis įmonėmis, susijusiomis su: a) Turinio teikėju, kurio medžiaga teikiama Nuosavybėse (apibrėžtos toliau); arba b) kitais asmenimis ar subjektais, kuriuos „Apple“ nustato savo nuožiūra.

 

2.    Sistemos reikalavimaiNorint naudoti Paslaugas, gali reikėti suderinamos aparatinės įrangos, interneto ir (arba) mobiliojo ryšio prieigos, tam tikros programinės įrangos, taip pat kartais gali reikėti gauti atnaujinimus. Turinio teikėjo sistemos reikalavimams gali būti taikomi mokesčiai. Naudojantis Paslaugomis gali reikėti aparatinės, programinės įrangos ir interneto bei mobiliojo ryšio prieigos, todėl šie veiksniai gali turėti įtakos Jūsų galimybei naudotis Paslaugomis. Primygtinai rekomenduojama naudotis sparčiuoju internetu ir (arba) mobiliojo ryšio prieiga. Pripažįstate ir sutinkate, kad už tokius sistemos reikalavimus, kurie kartais gali būti keičiami, atsakote Jūs. Taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad Paslaugos yra komercinės ir skirtos komerciniam naudojimui.

 

3.    Kitos sutartysBet kokios kitos galiojančios „Apple“ ir Jūsų sutartys, kurios neapima šių Paslaugų teikimo sąlygų arba kurios nėra įtrauktos į šį dokumentą (toliau kartu – Kitos sutartys), yra atskiros ir nesusijusios su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Pripažįstate ir sutinkate, kad Jūsų įsipareigojimų pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas vykdymas neįpareigoja „Apple“ sudaryti tolesnes sutartis ar pateikti papildomus pareiškimus ar garantijas, susijusias su Paslaugomis.

 

4.    Jūsų informacijaSutinkate pateikti tikslią, aktualią ir išsamią informaciją, įskaitant tokią, kurios gali reikėti norint registruotis „Apple“ arba naudotis Paslaugomis ir Paslaugų naudojimosi metu, įskaitant, bet neapsiribojant, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, fizinį adresą, įmonės mokėjimo informaciją, atitinkamą mokestinę informaciją (įskaitant bet kokį mokesčių registracijos numerį, sertifikatą ir kt.) arba kitą prašomą informaciją (toliau bendrai – „Verslo naudotojo duomenys“). Pripažįstate ir sutinkate, kad Jums naudojantis Paslaugomis „Apple“ turės siųsti Jums pranešimus el. pašto adresu (-ais) ar kitomis ryšio priemonėmis, kurias pateikiate „Apple“. Sutinkate, kad „Apple“ gali siųsti Jums pranešimus el. paštu ar kitu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus ir sąskaitas faktūras (arba kitą su atsiskaitymu susijusią medžiagą) anglų kalba. Patvirtinate, kad galite skaityti ir suprasti pranešimus anglų kalba arba turite praktinių įgūdžių pranešimus anglų kalba išsiversti į Jūsų pageidaujamą arba jurisdikcijos (-ų), kuriai priklausote, leidžiamą kalbą, netaikant mokesčių „Apple“. Patvirtinate, kad visi Verslo naudotojo duomenys, kuriuos jau pateikėte „Apple“ (įskaitant, be apribojimų, kai teikėte paraišką „Apple“ arba anksčiau naudojotės Paslaugomis), yra tikslūs, naujausi ir išsamūs. Toliau sutinkate tvarkyti ir atnaujinti savo Verslo naudotojo duomenis, kad jie būtų tikslūs, naujausi ir išsamūs. Suprantate ir pripažįstate, kad jei nepateiksite, neatnaujinsite ir nepalaikysite informacijos tikslumo, naujumo ir išsamumo pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, Jūsų prieiga prie Paslaugų ar naudojimasis jomis gali būti bet kuriuo metu sustabdytas arba nutrauktas. Pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ savo dokumentuose gali saugoti Jūsų Verslo naudotojo duomenis ir informaciją, susijusią su Jūsų Verslo naudotojo duomenimis, Jūsų paskyra ir Jūsų naudojimusi paslaugomis, įskaitant tai, ko gali būti reikalaujama jurisdikcijos (-ų), kurioje (-se) gyvenate ar esate arba priklausote, ir kiekvienos jurisdikcijos, kurioje rodomos Jūsų kampanijos ir Skelbimų turinys, įstatymai ir reglamentai, pagal „Apple“ privatumo politiką, pateikiamą svetainėje apple.com/privacy, ir kad toks saugojimas gali būti tęsiamas ir Jums nustojus naudotis Paslaugomis.

 

5.    Paskyra ir slaptažodisJums, kaip registruotam Paslaugų naudotojui, gali reikėti sukurti paskyrą, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis (toliau – Paskyra). Tik Jūs esate atsakingi už savo paskyrą, įskaitant Paskyros konfidencialumo ir saugumo užtikrinimą. Negalite atskleisti savo Paskyros informacijos niekam kitam, negalite leisti niekam kitam naudotis Jūsų Paskyra arba naudoti kieno nors kito Paskyrą be leidimo. Jūs esate visiškai atsakingi už visas veiklas, vykdomas Jūsų Paskyroje arba per ją, įskaitant tas veiklas, kurioms įgaliojimą suteikėte arba nurodote „Apple“ atlikti Jūsų vardu, ir sutinkate nedelsdami pranešti „Apple“ apie bet kokį neteisėtą Jūsų Paskyros naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. „Apple“ nėra atsakinga už jokius nuostolius, kilusius dėl neteisėto ar kitokio netinkamo Jūsų paskyros naudojimo, išskyrus atvejus, kai tokių nuostolių kyla tik dėl pačios „Apple“ elgesio.

 

6.    Reklamos paslaugos.

 

a. ApžvalgaSutikę su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis ir atlikę kitus procesus ar patvirtinimus, kurių gali reikalauti „Apple“, galite naudotis Paslaugomis norėdami nustatyti, valdyti ir mokėti „Apple“ už reklamos kampanijas (toliau vadinamas „Kampanijomis“), kuriose „Apple“ teiks Jūsų reklaminį turinį, įskaitant vaizduojamus produktus, paslaugas ir veiklą, juose išreikštas ar numanomas pretenzijas (toliau – Skelbimų turinys) atitinkamoms „Apple“ programinės įrangos programoms arba „Apple“ įrenginiams (toliau bendrai – Nuosavybės).

 

b. TaikymasSuprantate ir sutinkate, kad „Apple“ gali pasiūlyti Jums galimybę pasirinkti, įdiegti ar naudoti Paslaugų funkcijas ar galimybes, ir taip padėti Jums optimizuoti ar pritaikyti Jūsų Skelbimų turinio teikimą tose Nuosavybėse, kur tokios funkcijos ir galimybės prieinamos, įskaitant, bet neapsiribojant: I) skelbimo kūrimą, II) prekybą skelbimais ir (arba) taikymo sprendimus, įskaitant raktinių žodžių pasirinkimą, kainos pasiūlymus ir segmentus, III) Nuosavybes, IV) paskirties vietas, į kurias žiūrinčiuosius gali nukreipti Skelbimų turinys (pvz., programų atsisiuntimus, URL, nukreipimo puslapius) ir V) susijusius URL ir peradresavimus bei paslaugas ir produktus, reklamuojamus tokiuose URL ir peradresavimuose (toliau bendrai – „Taikymas“). Taikymas gali arba negali būti prieinamas bet kuriai arba visoms Nuosavybėms, taip pat bet kuriai arba visoms Jūsų kampanijoms arba Skelbimų turiniui. Kur tinkama, „Apple“ ir jos dukterinės įmonės gali suteikti Jums galimybę pasiekti tam tikras pasirinktines funkcijas, susijusias su Taikymu, pvz., pasiūlymus ar rekomendacijas, susijusias su raktiniais žodžiais ar aukciono pasiūlymais, kad padėtų Jums pasirinkti ir generuoti Taikymą. Suprantate ir sutinkate, kad neprivalote įdiegti, naudoti šias Taikymo funkcijas, suteikti leidimo jomis naudotis ar jomis pasikliauti ir, jei taikoma, galite pasirinkti arba atsisakyti naudoti šias funkcijas. SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD UŽ DIEGIMĄ, NAUDOJIMĄ, ĮGALIOJIMĄ NAUDOTI, PASITIKĖJIMĄ IR SPRENDIMUS, SUSIJUSIUS SU BET KOKIU TAIKYMU, ĮSKAITANT VISAS PASIRINKTINES TAIKYMO FUNKCIJAS, KURIOS BUVO AR NEBUVO ĮDIEGTOS NAUDOJANT PASLAUGŲ FUNKCIJAS IR GALIMYBES, ESATE ATSAKINGI TIK JŪS, IR KAD LAIKYSITĖS VISŲ TAIKOMŲ TEISINIŲ IR REGULIACINIŲ REIKALAVIMŲ, ĮSKAITANT TAIKOMUS JURISDIKCIJOJE (-OSE), KURIOJE (-SE) GYVENATE ARBA ESATE ARBA KURIAI PRIKLAUSOTE IR KIEKVIENOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE RODOMOS JŪSŲ KAMPANIJOS ARBA SKELBIMŲ TURINYS. Be to, suprantate ir sutinkate, kad Taikymo paslaugos ir funkcijos ir bet koks jų aspektas būtų teikiamas ir gali būti modifikuojamas, laikinai sustabdomas arba nutraukiamas tik „Apple“ nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, suteikiate „Apple“ leidimą įgyvendinti visą Jūsų pasirinktą, įdiegtą arba naudojamą Taikymą.

 

c. Beta versija, Skelbimų eksperimentai, TestavimasPripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ arba jos dukterinės įmonės, Jums pranešę arba nepranešę, gali vykdyti, diegti testus ar eksperimentus, kuriuose gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos arba veikiamos Jūsų Kampanijos ar Skelbimų turinys arba kurie gali kitaip turėti įtakos Jūsų naudojimuisi Paslaugomis, arba dalyvauti šiuose testuose ar eksperimentuose (toliau – „Testavimas“), kuriems, jei nesusitarta kitaip, taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos. Sutinkate neatskleisti jokios neviešos informacijos apie tokį Testavimą ir susijusias programas, produktus ar funkcijas, įskaitant jų buvimą.

 

d. Reklamuotojų duomenysTiek, kiek leidžia bet kurios Paslaugų funkcijos ar galimybės, pateiksite „Apple“ informaciją apie savo klientus, produktus ir paslaugas („Reklamuotojų duomenys“), kad galėtumėte naudoti Taikymą, Jūs pasirenkate jais naudotis, patvirtinate ir sutinkate, kad „Apple“ gali naudoti Jūsų Reklamuotojų duomenų, vykdydama Jūsų Taikymą. Toliau pripažįstate ir sutinkate, kad tik Jūs esate atsakingi už savo Reklamuotojų duomenų (kuriems taikoma „Apple“ garantija, nurodyta šio dokumento 6 skyriaus h dalyje) saugumą ir konfidencialumą, turite reikiamus leidimus ir sutikimus (jei reikia), skirtus naudoti ir teikti Jūsų Reklamuotojų duomenis, įsipareigojate naudoti Reklamuotojų duomenis tik naudodamiesi Paslaugomis ir tik teisėtais, leidžiamais tikslais, ir pašalinsite Reklamuotojų duomenis iš visų „Apple“ sistemų ir nuosavybių, kurias naudojote naudodamiesi Paslaugomis, jei nebenaudosite tokių duomenų kartu su Paslaugomis. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ gali naudoti informaciją apie tai, kaip naudojatės Paslaugomis, ir apie Jūsų sąveikas su „Apple“, susijusias su Paslaugomis, įskaitant Reklamuotojų duomenis ir Verslo naudotojo duomenis, teikdama, vertindama, modifikuodama ar tobulindama Paslaugas ir savo pranešimuose apie Paslaugas. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ gali būti įpareigota skelbti ar atskleisti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Paslaugomis, Jūsų Skelbimų turinį arba Jūsų Kampanijas (įskaitant „Apple“ sprendimą nerodyti Jūsų Skelbimo turinio ar Kampanijų arba sustabdyti, nutraukti ar apriboti Jūsų Skelbimų turinio arba Kampanijų rodymą), be to, „Apple“ nėra atsakinga prieš Jus dėl jokio paskelbimo ar atskleidimo, kurį „Apple“ sąžiningai laiko reikalingu vykdant šią pareigą.

 

e. Teisė atmesti Skelbimų turinį„Apple“ pasilieka teisę: I) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties atmesti, pašalinti, atšaukti bet kokį Skelbimų turinį, Kampaniją ar Taikymą, nepatvirtinti jų arba atšaukti jų patvirtinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, kai „Apple“ yra įsitikinusi, kad pateikusi Skelbimų turinį ji gali būti patraukta baudžiamojon arba civilinėn atsakomybėn, kai Skelbimų turinys gali prieštarauti Paslaugų teikimo sąlygoms, „Apple“ politikai arba būti žalingas „Apple“ verslo interesams; II) prašyti Skelbimų turinio pakeitimų, įskaitant sąlygą patvirtinti platinimą arba tolesnį platinimą, ir III) pagrįstai pažymėti arba nurodyti Skelbimų turinį kaip reklaminę medžiagą, atitinkančią taikomus įstatymus, kitus teisės aktus arba pramonės praktiką, arba neesmingai modifikuoti Jūsų Skelbimų turinį, įskaitant, be apribojimų, priartinimą arba apkarpymą, kaip pagrįstai būtina norint teikti Paslaugas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, tik Jūs esate atsakingi už „Apple“ pateiktą savo Skelbimų turinį. Taip pat suprantate ir sutinkate, kad tam tikras Skelbimų turinys, Turinio teikėjai ar Turinio teikėjui priklausanti medžiaga arba reklamuotojų produktai ir (arba) paslaugos gali būti netinkamos reklamuoti naudojantis Paslaugomis. Tai, kad „Apple“ neatmetė, nepašalino ir neatšaukė jokio Skelbimų turinio, jokiu būdu nepanaikina, nesumažina, neapriboja ir kitaip nepaveikia Jūsų atsakomybės ir įsipareigojimų pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas. Nė viena šios Sutarties ar „Apple“ teikiama Paslaugų dalis neturi būti suprantama kaip „Apple“ pritarimas bet kokiam Jūsų Skelbimų turiniui.

 

f. Ribotoji Skelbimų turinio licencijaSuteikiate „Apple“ neišskirtinę, nemokamą, visame pasaulyje galiojančią, visiškai apmokėtą licenciją saugoti, naudoti, dauginti, modifikuoti (tik formatavimo tikslais), perduoti, vykdyti ir rodyti Skelbimų turinį (kuris laikomas apimančiu visą turinį, įskaitant tekstą, garso, vaizdo įrašus, vaizdus, pristatomus produktus, skaitmeninius failus, tinklalapius, prekių ženklus, prekių ženklų funkcijas arba bet kokią juose esančią arba iš jų pasiekiamą intelektinę nuosavybę): i) siekiant teikti Paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant, testavimą, ii) kaip to gali reikėti pagal visus galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, arba iii) kaip aiškiai leidžiama šiose Paslaugų teikimo sąlygose.

 

g. Turinio teikėjo pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai. Užtikrinate, garantuojate ir sutinkate, kad: I) Jūs turite visas galias prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, o „Apple“ prašymu galite ir nedelsdami įrodyti tokias galias ir (arba) įgaliojimus „Apple“ tenkinančiu būdu, taip pat suprantate ir pripažįstate, kad šios sąlygos neįvykdymas bus laikomas esminiu šių Paslaugos teikimo sąlygų pažeidimu; II) Jūsų Paslaugų, Skelbimų turinio ir Reklamuotojų duomenų prieigos arba naudojimo veiksmai ir praktika visiškai atitinka visus galiojančius teisinius ir reguliacinius reikalavimus, įskaitant tai, ko gali būti reikalaujama jurisdikcijoje (-ose), kurioje (-se) gyvenate ar esate arba kuriai priklausote, ir kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje rodomos Jūsų kampanijos ir Skelbimų turinys; III) KAD IŠ JŪSŲ IR „APPLE“ TIK JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO SKELBIMŲ TURINĮ, REKLAMUOTOJŲ DUOMENIS IR TAIKYMĄ; IV) turite reikiamas teises, įgaliojimus, leidimus ir sutikimus visam savo Skelbimų turinio ir Reklamuotojų duomenų, susijusių su Paslaugomis, naudojimui ir suteikiate leidimą visam „Apple“, kaip Paslaugas teikiančios šalies, Skelbimų turinio ir Reklamuotojų duomenų naudojimui; V) turite galimybę ir pašalinsite bet kokį Skelbimų turinį arba Reklamuotojų duomenis, jei (arba tokia apimtimi, kiek) nebeturite visų reikiamų teisių, įgaliojimų, leidimų ar sutikimų naudoti tokį Skelbimų turinį arba Reklamuotojų duomenis; VI) negeneruosite automatizuotų, apgaulingų ar kitaip negaliojančių paspaudimų, parodymų, neatliksite kitų veiksmų ir nesuteiksite leidimo tą daryti nei vienai šaliai; VII) sąmoningai nepažeisite ir neapeisite jokių saugumo priemonių; VIII) JŪSŲ PASIRINKIMAI IR SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU TAIKYMU (JEI TOKIŲ YRA), VISIŠKAI ATITINKA VISUS TAIKOMUS TEISINIUS IR REGLAMENTAVIMO REIKALAVIMUS, ĮSKAITANT BET KOKIUS REIKALAVIMUS IR APRIBOJIMUS, SUSIJUSIUS SU RAKTINIŲ ŽODŽIŲ PASIRINKIMU, DIEGIMU ARBA NAUDOJIMU JURISDIKCIJOJE (-OSE), KURIOJE (-SE) GYVENATE AR ESATE ARBA KURIAI PRIKLAUSOTE, IR KIEKVIENOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE RODOMOS JŪSŲ KAMPANIJOS ARBA SKELBIMŲ TURINYS; IX) jokie Reklamuotojų duomenys, Skelbimų turinys ar jų naudojimas: A) nepažeidžia jokios trečiosios šalies autorių teisių, patento, prekių ženklų, komercinės paslapties ar kitų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių; B) nepažeidžia jokių įstatymų, teisės aktų, nuostatų ar reglamentų, įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eksporto kontrolę ir taikomas sankcijas; C) nėra šmeižikiški arba juodinantys prekybą; D) nėra pornografiniai ar nešvankūs; arba E) juose nėra kenkėjiškos programos, šnipinėjimo programos, virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, išpirkų reikalaujančių programų ar kitų panašių kenksmingų ar žalingų programavimo paprogramių; X) gavote visus taikomus patvirtinimus, licencijas ir leidimus, reikalingus Skelbimų turiniui, Reklamuotojų duomenims ir reklamuotojų produktams bei (arba) paslaugoms, taip pat Jūsų naudojimuisi jais, ir esate atsakingi už tokių patvirtinimų, licencijų ir leidimų galiojimo išlaikymą visu šių Paslaugų teikimo sąlygų galiojimo laikotarpiu; ir XI) jei pasiekiate, diegiate Paslaugas, jomis naudojatės, trečiosios šalies vardu (pvz., kaip agentas ar paslaugų teikėjas): i) esate teisėtai įgalioti pasiekti, naudoti arba įdiegti šias Paslaugas; tokios trečiosios šalies vardu numatyta apimtimi; ii) Jūsų prieiga prie Paslaugų, naudojimasis šiomis Paslaugomis arba jų diegimas neturi viršyti teisėtų kiekvienos trečiosios šalies suteiktų įgaliojimų; iii) kiekvieną tokią trečiąją šalį privalėsite įpareigoti laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų ir, jei dėl kokių nors priežasčių nesusaistysite jokios tokios trečiosios šalies šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, būsite atsakingi už bet kokių tokių trečiųjų šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymą taip, kaip jie turėjo būti vykdomi pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas; ir (iv) suteikiate „Apple“ leidimą bendrauti su kiekviena tokia trečiąja šalimi, kai tai pagrįstai būtina, įskaitant įgaliojimų patvirtinimą, nurodytą 6 skyriaus g dalies XI punkto i–iii papunkčiuose, arba informacijos ar medžiagos, kurios reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus, teikimą ir „Apple“ prašymu turėsite padėti jai palaikyti tokius ryšius.

 

h. „Apple“ garantija„Apple“ pareiškia ir garantuoja, kad: I) ji turi visas galias prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas; ir II) Paslaugos teikiamos profesionaliai. Jei čia nenurodyta kitaip, atsižvelgiant į 9 skyriaus a punktą, Jūsų vienintelė sutartinė teisių gynimo priemonė esant bet kuriam pirmiau nurodytam garantijų pažeidimui, jei taikoma, yra nurodyta šių Paslaugų teikimo sąlygų 9 skyriaus g punkte.

 

i. Rinkodaros leidimasSutinkate, kad „Apple“ gali siųsti Jums rinkodaros pranešimus, susijusius su Paslaugomis. „Apple“ gali paprašyti leidimo naudoti Skelbimų turinį, įskaitant visus prekių ženklus ir logotipus, įtrauktus į Skelbimų turinį, reklamos tikslais „Apple“ rinkodaros medžiagoje, o Jūs sutinkate nepagrįstai to neatmesti. „Apple“ turi raštu patvirtinti visus pranešimus spaudai ar skelbimus, kuriuose nurodomos Šios paslaugų teikimo sąlygos, Skelbimų turinys arba Jūsų santykiai su „Apple“ ar susijusi informacija.

 

j. „Apple“ ženklaiNenaudosite „Apple“ prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, logotipų ar kitų komercinių ar produkto žymėjimų jokiais tikslais iš anksto negavę raštiško „Apple“ sutikimo. Visos kitos teisės, susijusios su prekių ženklais (įskaitant įstatymų numatytas teises), yra aiškiai neįtraukiamos tiek, kiek leidžia įstatymai.

 

k. Ataskaitų teikimo metrikaJei „Apple“ siūlo, teikia ataskaitas ar analizę apie Jūsų Kampanijų našumą (toliau – Ataskaitų teikimo metrika) ar suteikia prieigą prie jų, pripažįstate ir sutinkate, kad Šalims tokia Ataskaitų teikimo metrika yra vienintelė įpareigojanti ir apibrėžianti „Apple“ Paslaugų teikimo našumo priemonė ir kad jokia kita trečiųjų šalių ataskaitų teikimo metrika ar kita priemonė nėra leidžiama, laikoma įpareigojančia ar apibrėžiančia naudojantis Paslaugomis; tačiau su sąlyga, kad „Apple“ negarantuoja Ataskaitų teikimo metrikos tinkamumo ar patikimumo, įskaitant, be apribojimų, parodymus, konversijas ir palietimus, susijusius su Paslaugomis.
 

l. Duomenų naudojimas„Apple“ turės teisę rinkti ir naudoti bet kokius su naudotojais susijusios veiklos naudojantis Paslaugomis duomenis. Šie duomenys naudojami analizuojant, teikiant ataskaitas ir tobulinant Paslaugas. Visi „Apple“ renkami su Paslaugomis susiję duomenys bus tvarkomi ir naudojami laikantis viešai paskelbtos Privatumo politikos, kurią galima rasti svetainėje apple.com/privacy

 

m. Specifikacijų, turinio ir politikos gairių laikymasisSutinkate laikytis „Apple“ pateiktų instrukcijų, prašymų, reikalavimų, sąlygų, specifikacijų ir politikos bei turinio gairių, susijusių su Paslaugomis, įskaitant, be apribojimų, „Apple“ pateiktas (arba jai suteikus prieigą prie jų) technines specifikacijas ir politikos bei turinio gaires, įskaitant visas nurodytas dalyse searchads.apple.com/terms ir (arba) ads.apple.com/cn/terms (kiekviena iš jų įtraukta į šias Paslaugų teikimo sąlygas pagal nuorodą ir „Apple“ gali jas kartais keisti), sutinkate reguliariai apsilankyti ir jas peržiūrėti. Tik Jūs esate atsakingi už tinkamą Jūsų pateikto arba kitaip su Paslaugomis naudojamo Skelbimų turinio turinį, formatą, veikimą ir nuolatinį atnaujinimą. Norėdami reklamuoti „App Store“, pripažįstate, kad Jūsų „App Store“ pateikti pakeitimai (pvz., kaina, aprašas ir kt.) gali turėti įtakos Jūsų Skelbimų turiniui ir gali užtrukti iki šešiolikos (16) valandų, kol tokie pakeitimai „App Store“ bus parodyti Paslaugose. Iš Šalių Jūs esate atsakingi už visus kaštus ir išlaidas, susijusias su Jūsų Skelbimų turinio kūrimu, sertifikavimu ir patvirtinimu.
 

n. Šalių santykiaiŠios Paslaugų teikimo sąlygos sukuria nepriklausomų rangovo santykių tarp Jūsų ir „Apple“. Pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas tarp Jūsų ir „Apple“ nesukuriami jokie darbo santykiai, atstovavimo santykiai, partnerystės, bendros įmonės, patikėtinio pareigos ar bet koks kitas teisinis susiejimas, ir neteigsite tam prieštaraujančių teiginių, aiškiai ar netiesiogiai, taip atrodančių ar kitu būdu.

 

o. KonfidencialumasRetkarčiais šalis (kaip „Informacijos atskleidėjas“) gali bet kokia forma (pvz., rašytine, žodine, vaizdine, elektronine ar kita materialiąja ar nematerialiąja) atskleisti kitai šaliai (kaip „Gavėjui“) arba suteikti jai galimybę susipažinti su tam tikra nevieša, nuosavybės teise saugoma ir konfidencialia informacija ar medžiaga, pažymėta etiketėmis ar nurodyta kaip konfidencialia ar be šių etikečių ar nurodymo („Konfidenciali informacija“). Konfidenciali informacija apima, be apribojimų, neviešą, nuosavybės teise saugomą ir konfidencialią informaciją apie Jūsų ir „Apple“ verslo santykius, „Apple“ teikiamas Paslaugas ir naudojimosi Paslaugomis rezultatus bei visas su ja susijusias diskusijas (pvz., neviešus produktų planus, rinkodaros planus), Ataskaitų teikimo metriką ir bet kokį kitą „Apple“ IP (apibrėžtas toliau). Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, į konfidencialią informaciją neįtraukiama informacija, kuri: I) dabar arba vėliau tampa visuotinai prieinama visuomenei ne dėl Gavėjo kaltės ar pažeidimo; II) Gavėjas gali įrodyti, kad turėjo ją teisėtai savo nuosavybėje prieš Informacijos atskleidėjui atskleidžiant ją Gavėjui; III) yra Gavėjo nepriklausomai sukurta nenaudojant jokios Konfidencialios informacijos; ir IV) Gavėjas teisėtai gauna iš trečiosios šalies informaciją, kas turi teisę be apribojimų perduoti informaciją arba atskleisti ją Gavėjui. Be to, į Konfidencialią informaciją neįtraukiama jokia nemokama ir atvirojo šaltinio programinė įranga („FOSS“), įtraukta į Paslaugas, ir kartu pateikiamos licencijavimo sąlygos, kurios nenumato konfidencialumo įsipareigojimų naudojant ar atskleidžiant tokią FOSS. Nė viena šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata neįpareigos nė vienos šalies atskleisti Konfidencialios informacijos.

 

p. Įsipareigojimai dėl Konfidencialios informacijosAtsižvelgdamas į šiame dokumente aiškiai nurodytus leidimus ir licencijas (be apribojimų), Gavėjas sutinka: I) saugoti Informacijos atskleidėjo Konfidencialią informaciją taikydamas ne mažesnes atsargumo priemones nei naudoja savo pačios konfidencialiai ir nuosavybės teise saugomai, panašios svarbos informacijai, tačiau išlaikydamas ne žemesnį nei pagrįstą atsargumo laipsnį, II) naudoti Informacijos atskleidėjo Konfidencialią informaciją tik tam, kad vykdytų savo įsipareigojimus ir įgyvendintų savo teises pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas ir jokiu būdu ne savo ar trečiosios šalies naudai, ir III) neatskleisti, neskelbti ir neplatinti Konfidencialios informacijos niekam, išskyrus tuos darbuotojus ir konsultantus, kuriems būtina ją žinoti norint įgyvendinti tokį tikslą ir kurie yra įsipareigoję pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, draudžiančias neteisėtai atskleisti ar naudoti Konfidencialią informaciją. Gavėjas bus atsakingas už bet kokius šio skyriaus sąlygų pažeidimus, taip pat ir už jo darbuotojų ar konsultantų įvykdytus pažeidimus. Gavėjas gali atskleisti Konfidencialią informaciją tiek, kiek to reikalauja įstatymai, su sąlyga, kad imsis pagrįstų pastangų prieš tokį atskleidimą pranešti Informacijos atskleidėjui apie tokį reikalavimą ir imsis pagrįstų veiksmų Konfidencialiai informacijai apsaugoti.

 

q. NuosavybėJei šiame dokumente nenurodyta kitaip, iš „Apple“ ir Turinio teikėjo būtent Turinio teikėjas išlaiko visas nuosavybės teises, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises į bet kurį Jūsų pateiktą Skelbimų turinį, su sąlyga, kad Skelbimų turinyje nėra jokios Konfidencialios „Apple“ informacijos arba „Apple“ intelektinės nuosavybės, įskaitant kodą, įrankius ir technologijas, naudojamas kartu su Paslaugomis arba Nuosavybėmis (toliau vadinamus „Apple“ IP). „Apple“ išlaiko visas intelektinės nuosavybės teises į: I) „Apple“ IP; ir II) visas analizes, ataskaitas, duomenis ir kitą „Apple“ sukurtą informaciją, susijusią su Paslaugų naudojimu, neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami Turinio teikėjams.

 

r. Asmens duomenų privatumas ir saugaJei bet kuriuo metu nusprendžiate, kad kuri nors Paslaugų funkcija ar galimybė leidžia rinkti informaciją, pagal kurią galima identifikuoti asmenį („Asmens duomenys“), turite: I) nedelsdami raštu pranešti apie tai „Apple“; II) laikytis griežtų konfidencialumo ir saugumo priemonių, kad apsaugotumėte Asmens duomenis; III) neatskleisti jokių Asmens duomenų jokiai kitai šaliai; IV) nedelsdami pranešti „Apple“ apie bet kokį galimą su asmens duomenimis susijusį saugumo pažeidimą; V) laikytis visų galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, susijusių su Asmens duomenimis, įskaitant tuos, kurie taikomi Asmens duomenų perdavimui iš Europos ekonominės erdvės arba Šveicarijos į jurisdikciją, kurios Europos Komisija arba, kur galioja, Šveicarijos federalinės duomenų apsaugos ir informacijos komisaras, nenustatė kaip užtikrinančios atitinkamo Asmens duomenų apsaugos lygio. 

 

Laikydamiesi „Apple“ stebėjimo politikos, sutinkate, kad naudodamiesi Paslaugomis nebandysite pasiekti, naudoti ar kitaip apdoroti jokios informacijos, kurią galima naudoti norint sekti bet kurį asmenį ar įrenginį, išskyrus atvejus, kai naudotojas aiškiai tai leido naudodamas „App Tracking Transparency API“. Stebėjimą apibrėžia „Apple“ politika ir gairės, įskaitant nurodytas svetainėje developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Paskatos. „Apple“ savo nuožiūra gali pasiūlyti paskatų, įskaitant kreditus, akcijas, nuolaidas ar kitus piniginius ar nepiniginius pasiūlymus, susijusius su Paslauga, Jums arba kitiems tinkamiems Paslaugų naudotojams. Jūsų sutikimas visomis tokiomis paskatomis ar naudojimasis jomis priklauso nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų ir „Apple“ reklamos paslaugų reklamos kreditų sąlygų (pasiekiamos adresu searchads.apple.com/promo-terms ir (arba) ads.apple.com/cn/promo-terms, taip pat yra įtrauktos į šias Paslaugų teikimo sąlygas kaip nuoroda). Pripažįstate ir sutinkate, kad tokios paskatos taikomos Paslaugų teikimui ir naudojimuisi jomis, gali jas paveikti, įskaitant kaštus ar kainą, nustatytą per aukcionus ar kitus kainų nustatymo mechanizmus.

 

7.    Mokėjimas už Paslaugas.

 

a. Atsiskaitydami už Paslaugas sutinkate mokėti „Apple“ pagal išrašytas sąskaitas ir sutinkate, kad „Apple“ gali išskaičiuoti pinigus arba priimti mokėjimą Jūsų mokėjimo būdu už visus mokėjimus, mokesčius ir rinkliavas, susijusias su visomis Kampanijomis, kurias įsigyjate ar įdiegiate per Paslaugas, atėmus visas nuolaidas ar akcijas, kurias Jums pasiūlė „Apple“, ir visas papildomas sumas (įskaitant bet kokius mokesčius ir pavėluotus mokesčius, kai taikomi), kurios gali susikaupti vykdant Jūsų Skelbimų turinį, Kampanijas, Jums naudojantis Paslaugomis arba Jūsų paskyroje. Patvirtinate, garantuojate ir sutinkate, kad I) visi taikomi mokėjimo būdai, susiję su Jūsų paskyra ar Jūsų naudojimusi Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, kredito kortelę, debeto kortelę, banką, el. piniginę ir automatinio debeto sąskaitas, kurias naudoti turite teisėtą įgaliojimą pagal taikomus įstatymus; II), jei susiejate arba naudojate savo įgaliotojo atstovo turimą mokėjimo būdą, jei to reikalauja taikomi įstatymai, turite pateikti galiojantį įgaliojimą arba sudaryti galiojančią sutartį su savo atstovu tokiam naudojimui, įskaitant atitinkamas kompensacijas, ir paprašyti galite pateikti ir pateiksite tokio įgaliojimo arba susitarimo patvirtinimą, III) iš Šalių tik Jūs esate atsakingi už čia nurodytų įgaliojimų apsaugą, užtikrinimą ir patvirtinimą; ir IV) neatsižvelgiant į naudojamą mokėjimo būdą, prisiimate visą atsakomybę už visus mokėjimus, susijusius su Jūsų Skelbimų turiniu, Kampanijomis, naudojimusi Paslaugomis ar Paskyra. Jūs esate atsakingi už tai, kad visi mokesčiai būtų sumokėti laiku ir už galiojančio visų mokesčių mokėjimo būdo pateikimą „Apple“. Sutinkate, kad „Apple“ gali bet kuriuo metu išskaičiuoti pinigus Jūsų mokėjimo būdu, kai kuri nors Paslaugų dalis faktiškai suteikiama.

 

b. Visi su Paslaugomis susiję mokėjimai ir ataskaitos bus pateikti ta valiuta, kurią pasirinksite savo Paskyroje arba kitaip naudodamiesi Paslaugomis. Tačiau „Apple“ neprivalo palaikyti daugiau nei vienos valiutos vienoje paskyroje, neatsižvelgiant į vietą, kurioje tokios Paslaugos teikiamos. Pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ gali negalėti suteikti galimybės teikti sąskaitas faktūras ar mokėjimus Jūsų pageidaujama arba įprastai Jūsų versle naudojama valiuta arba valiuta, kuri yra prieinama arba privaloma jurisdikcijoje, kurioje gyvenate ar esate arba kuriai priklausote. Aiškiai sutinkate ir patvirtinate, kad galite atlikti teisėtus sandorius su „Apple“ pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas pagal Jums taikomos jurisdikcijos reikalavimus ir apribojimus, susijusius su valiuta ir mokėjimais, įskaitant susijusius su mokėjimo pervedimais (įskaitant tarptautinius mokėjimų pervedimus), mokėjimais kredito kortele ir mokėjimais pratęsiant kreditą naudodami valiutą arba valiutas, kurias naudoti galimybę „Apple“ Jums suteikia.

 

c. Jūsų naudojimasis Paslaugomis reikalauja galimybės sudaryti sutartis ir (arba) vykdyti operacijas elektroniniu būdu. PATVIRTINATE, KAD JŪSŲ ELEKTRONINIAI PATEIKIMAI REIŠKIA JŪSŲ SUTARTĮ IR KETINIMĄ ĮSIPAREIGOTI IR MOKĖTI UŽ TOKIAS SUTARTIS IR OPERACIJAS, IR KAD GALITE TEISĖTAI VYKDYTI ŠIAS SUTARTIS IR OPERACIJAS. JŪSŲ SUTARTIS IR SPRENDIMAS BŪTI SUSAISTYTAIS ELEKTRONINIAIS PATEIKIMAIS TAIKOMI VISIEMS ĮRAŠAMS, SUSIJUSIEMS SU VISOMIS OPERACIJOMIS, KURIAS VYKDOTE NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS. „Apple“ pasilieka teisę uždaryti Jūsų Paskyrą arba, jei Kitose sutartyse nedraudžiama kitaip, bet kurią kitą „Apple“ paskyrą ir reikalauti kitos mokėjimo formos, jei mokėjimo būdas yra gautas apgaulės būdu arba naudojamas Paslaugose. Kad galėtumėte pasiekti ir išsaugoti savo elektroninius įrašus, gali reikėti turėti tam tikrą aparatinę ir programinę įrangą, už kurią esate atsakingi tik Jūs.

 

d. Pripažįstate ir sutinkate, kad, jei čia arba raštu nėra nurodyta kitaip: I) atitinkamas subjektas, nurodytas konkrečiose „Apple“ reklamos paslaugų šalių arba regionų sąlygose, yra įgaliotas teikti Paslaugas Jums; II) atitinkamas Paslaugas teikiantis subjektas gali paskirti savo valdomą dukterinę įmonę, bendrai valdomą įmonę arba įmonę, valdomą kaip mokėjimo gavėjas, kuris renka mokėjimus už suteiktas Paslaugas ir išrašo sąskaitas faktūras; III) nurodytas gavėjas yra įgaliotas ir gali rinkti iš Jūsų mokėjimus savo ir atitinkamo subjekto vardu; IV) vieno ar kelių subjektų išrašytos sąskaitos faktūros arba kitos atsiskaitymo formos už Paslaugas gali nukreipti Jus teikti mokėjimus nurodytam gavėjui arba kitai susijusiai dukterinei įmonei; ir V) visus tokius mokėjimus mokėsite paskirtajam gavėjui, kaip nurodyta.

 

e. Mokesčiai„Apple“ gali išrašyti Jums sąskaitas faktūras už visus taikomus mokesčius, rinkliavas, muitus, išlaidas, išskaitymus, atskaitymus ar bet kokius lygiaverčio poveikio mokesčius, kuriuos bet kuris mokesčių administratorius nustatė už Paslaugas, kurias „Apple“ Jums teikia pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pardavimo mokestį, naudojimo mokestį, pridėtinės vertės mokestį (PVM), prekių ir paslaugų mokestį (GST) ir vartojimo mokestį. „Apple“ nustato, surenka ir perduoda tokius taikomus mokesčius kompetentingoms mokesčių institucijoms, o Jūs sutinkate mokėti tokius mokesčius, kokius nurodė „Apple“. Jei bet kuri mokesčių institucija priskirtų Jums atsakomybę už atitinkamų mokesčių mokėjimą, įskaitant, be apribojimų, atvirkštinio apmokestinimo apskaitą, savarankišką apskaitą ir ataskaitų teikimą, Jūs prisiimate visą atsakomybę už tokių įsipareigojimų laikymąsi. Jei bet kuriai sumai, kurią mokate „Apple“ pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, taikomi visi mokesčių institucijos numatyti išskaičiuojamieji arba panašūs mokesčiai („Išskaičiuojamasis mokestis“) ir Jūs privalote surinkti ir sumokėti tokį Išskaičiuojamąjį mokestį, sutinkate, kad visa mokesčių suma yra mokama tik už Jūsų Paskyrą ir nemažina „Apple“ mokėtinos sumos. Turėsite susumuoti atitinkamą mokėjimą bendrai, kad, atskaičiavę ir sumokėję taikomą Išskaičiuojamąjį mokestį, sumokėtumėte ir „Apple“ gautų tą pačią sumą, kaip buvo nurodyta sąskaitoje faktūroje. Jūs prisiimate visą atsakomybę už tokius atitikties įsipareigojimus. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, ir be jokių instrukcijų, prašymų, reikalavimų ar specifikacijų, kurias „Apple“ kartais pateikia, sutinkate laikytis mokestinių prievolių ir reikalavimų, nurodytų dalyse searchads.apple.com/terms ir (arba) ads.apple.com/cn/terms, kurios yra įtrauktos į šias Paslaugų teikimo sąlygas kaip nuoroda.

 

f. Sutinkate per trisdešimt (30) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos (toliau – „Sąskaitos faktūros ginčo laikotarpis“) el. paštu pranešti „Apple“ apie bet kokį ginčą dėl sąskaitos faktūros. Ginčai dėl sąskaitų faktūrų siunčiami el. paštu searchads-billing-inquiries@group.apple.com ir juose nurodoma (-os) išsami (-ios) ginčo priežastis (-ys). TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ATSISAKOTE VISŲ REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU SĄSKAITA FAKTŪRA, ĮSKAITANT JOJE NURODYTAS PASLAUGAS IR MOKESČIUS, JEI PER SĄSKAITOS FAKTŪROS GINČO LAIKOTARPĮ NEBUVO PATEIKTA JOKIŲ PRETENZIJŲ ARBA PAREIŠKIMŲ. SIEKIANT IŠVENGTI ABEJONIŲ, JEI NEUŽGINČYSITE SĄSKAITOS FAKTŪROS PER SĄSKAITOS FAKTŪROS GINČO LAIKOTARPĮ, PRIPAŽĮSTATE, KAD SĄSKAITA FAKTŪRA BŪTŲ LAIKOMA VISIŠKAI APMOKĖTINA TOKIA, „KOKIA YRA“. Jei sudarysite sutartį su trečiąja šalimi, sąskaitas faktūras tvarkyti Jūsų vardu, imsitės komerciškai pagrįstų pastangų, kad suteiktumėte tokiai trečiajai šaliai reikiamą informaciją ir (arba) įgaliojimą laiku palengvinti mokėjimą „Apple“. Be to, sutinkate, kad Jūsų įsipareigojimas laiku atlikti mokėjimus ir (arba) laiku pranešti „Apple“ apie sąskaitų faktūrų ginčus nebus sumažintas ir pateisintas dėl tokios trečiosios šalies veiksmų.

 

g. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA ĮSTATYMAIS IR NETAIKANT APRIBOJIMŲ JŪSŲ TEISĖMS, KAIP NURODYTA 9 SKYRIAUS A PUNKTE ATSISAKOTE VISŲ PRETENZIJŲ, SUSIJUSIŲ SU I) PASLAUGOMIS IR (ARBA) II) MOKESČIAIS, NEBENT PER ŠEŠIASDEŠIMT (60) DIENŲ PO KAMPANIJOS, SUSIJUSIOS SU ŠIOMIS PASLAUGOMIS AR MOKESČIAIS, UŽBAIGIMO, PATEIKIAMA PRETENZIJA AR PAREIŠKIMAS.

 

h. Patvirtinate ir sutinkate, kad, jei „Apple“ nenurodo kitaip, mokesčiai ir rinkliavos yra pagrįsti tik Ataskaitų teikimo metrika, susieta su Kampanija. 

 

i. „Apple“ pasirinkimu ir nuožiūra „Apple“ gali nuspręsti pasiūlyti arba padidinti Jums kreditą, susijusį su Paslaugomis, laikydamasi toliau nurodytų sąlygų.

 

I. Visos „Apple“ mokėtinos sumos turi būti sumokėtos per keturiasdešimt penkias (45) dienas nuo „Apple“ sąskaitos faktūros išrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai „Apple“ raštu reikalaujama kitaip arba Šalys kitaip susitaria raštu. Vėluojantiems mokėjimams gali būti taikomos palūkanos, apskaičiuojamos kiekvieną dieną, kai vėluojama sumokėti. Palūkanų norma apskaičiuojama iš bazinės palūkanų normos („Bazinė palūkanų norma“), pridėjus mažesnę vieno procento (1 %) arba didžiausią pagal taikomus įstatymus leidžiamą sumą. Bazinė palūkanų norma bus nustatoma pagal bet kokią besikeičiančią arba tada vyraujančią rinkos praktiką, pagal kurią tuo metu nustatoma etalono norma toje šalyje, kurioje atliekamas mokėjimas. Jei tokia palūkanų norma nėra viešai paskelbta arba „Apple“ kitaip pagrįstai nenustatoma, bazinė palūkanų norma turi būti apskaičiuota pagal Centrinio banko politikos kursą arba bendrą tuo metu mokėjimo šalyje konsoliduotą ekvivalentą. Jei Bazinė palūkanų norma yra neigiama, ji laikoma nuliu procentų (0 %). Jei sumokėti reikia ne per keturiasdešimt penkias (45) dienas nuo „Apple“ sąskaitos faktūros pateikimo dienos, tokios pakeistos sąlygos taps įprasta verslo ir sandorių tarp Jūsų ir „Apple“ forma. 

 

II. Pagal kredito liniją bus apribota bendra kredito suma, kuri gali būti bet kada pratęsta pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, bet kokią kitą sutartį tarp Jūsų ir „Apple“ arba dėl bet kokio kito pardavimo ar bet kokio „Apple“ suteikto kredito pratęsimo Jums.

 

III. „Apple“ dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu gali pranešti arba nepranešusi pratęsti, peržiūrėti arba atšaukti Jums suteiktą kreditą. Be kitų šiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytų teisių gynimo priemonių, „Apple“ gali be išankstinio įspėjimo imtis taisomųjų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų Kampanijos (-ų), Jūsų Paskyros (-ų) arba Jūsų Paslaugų naudojimo sustabdymą ar nutraukimą, kai negrąžintas likutis, kurį esate skolingi „Apple“, viršija kredito liniją.

 

IV. Kaip sąlyga norint pradėti arba toliau gauti kreditą, Jums gali reikėti pateikti „Apple“ suteiktą kredito paraišką, taip pat pateikti „Apple“: 1) finansinę informaciją, išrašus ir ataskaitas, pvz., balansus, pinigų srautus, pelno ir nuostolio ataskaitas, taip pat auditorių ataskaitas ir pastabas finansinėms įmonėms, jei jos yra, ir visą kitą tokią informaciją ar medžiagą, kuri paprastai teikiama bet kuriam kitam tiekėjui, skolintojui ar kreditoriui, kad būtų galima pratęsti kreditą; 2) kitą finansinę informaciją, kurios gali pagrįstai reikalauti „Apple“; ir 3) tikėtiną dabartinę užtikrinimo priemonės arba kredito padidinimo vertę, įskaitant, bet neapsiribojant, banko garantijas, garantinius akredityvus, įmonių garantijas, banko sutikimo projektus ir asmenines garantijas. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad svarstydama galimybę pratęsti kreditą ar toliau jį teikti, „Apple“ gali peržiūrėti Jūsų kreditingumą, taip pat ir naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis.

 

j. Sąskaitos faktūros yra pagrįstos faktiniu pristatymu per kalendorinio mėnesio atsiskaitymo ciklą, o sąskaitų faktūrų skaičius gali skirtis priklausomai nuo Kampanijos ar kito raštu patvirtinto Šalių susitarimo. Siekdama išvengti abejonių, „Apple“ sugeneruoja sąskaitas faktūras naudodama „Apple“ ataskaitų teikimo metriką, kuri yra vienintelis privalomas „Apple“ našumo, teikiant visas šiuo dokumentu reglamentuojamas Paslaugas, įvertinimas.

 

k. Jei laiku nesumokėsite arba kitaip pažeisite šias Paslaugų teikimo sąlygas arba bet kurias čia nurodytas garantijas, būsite atsakingi už visas „Apple“ išlaidas (įskaitant advokatų išlaidas ir mokesčius), patirtas renkant tokias sumas. Jei nepažeisdami „Apple“ sutarties nutraukimo, sustabdymo ar pakeitimo teisių pagal 13 skyrių pažeisite šias Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant bet kokio mokesčio nesumokėjimą ar kredito sąlygų pažeidimą, „Apple“ pasilieka teisę nedelsiant: I) nutraukti arba sustabdyti savo įsipareigojimų pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas vykdymą, II) nutraukti, sustabdyti, modifikuoti ar apriboti Jūsų prieigą prie Paslaugų, ir (arba) III) paskelbti visas sumas, kurias esate skolingi „Apple“, nedelsiant apmokėtinomis. 

 

l. Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokią informaciją apie mokėjimo būdą, kurią pateikiate „Apple“, „Apple“ gali perduoti įmonėms, kurios dirba „Apple“ vardu, pvz., mokėjimų tvarkytojams ir (arba) kredito agentūroms, tik kredito tikrinimo, mokėjimo „Apple“ poveikio ir Jūsų paskyros aptarnavimo tikslais. Jūs sutinkate, kad „Apple“ turi teisę be jokių įsipareigojimų Jums atskleisti bet kokią Jūsų mokėjimo būdo informaciją teisėsaugos institucijoms, valdžios pareigūnams, ir (arba) trečiajai šaliai, jei „Apple“ mano, kad tai pagrįstai būtina arba tinkama kad būtų įvykdyta bet kuri šių Paslaugų teikimo sąlygų dalis ir (arba) patikrinta atitiktis Paslaugų teikimo sąlygoms (įskaitant, bet neapsiribojant, „Apple“ teisę bendradarbiauti su teisminiu procesu, susijusiu su Jūsų Paslaugų naudojimu ir (arba) trečiosios šalies kaltinimu, kad Paslaugas naudojate neteisėtai ir (arba) pažeisdami šiuos trečiosios šalies teises).

 

8.    Intelektinė nuosavybė.

 

a. Nuosavybės teisės patvirtinimasSutinkate, kad Paslaugose būtų nuosavybės teisėmis saugoma informacija ir medžiaga, kuri priklauso „Apple“ ir (arba) jos licencijų išdavėjams ar kitoms trečiosioms šalims ir ji būtų saugoma pagal taikomus intelektinės nuosavybės bei kitus įstatymus ir kad jokiu būdu nenaudosite tokios nuosavybės teise saugomos informacijos ar medžiagos, išskyrus Paslaugų naudojimą pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodyta šiame dokumente, ir išskyrus atvejus, kai taikomi įstatymai neleidžia „Apple“ apriboti Jūsų galimybę tai daryti, jokia Paslaugų dalis negali būti atgaminama jokia forma ar priemonėmis be aiškaus raštiško „Apple“ sutikimo.

 

b. Autorių teisėsVisos autorių teisės į Paslaugas priklauso „Apple“ ir (arba) jos licencijos išdavėjams.

 

c. Prekių ženklai„Apple“, „Apple“ logotipas, „App Store“, „iTunes“, „Apple Ads“, „Apple Search Ads“ ir kiti „Apple“ prekių ženklai, paslaugos prekių ženklai, grafika ir logotipai, naudojami su Paslaugomis, yra „Apple Inc.“ prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. Jums nesuteikta teisė ar licencija nei dėl vieno iš pirmiau nurodytų prekių ženklų, nei dėl bet kokio tokių prekių ženklų naudojimo.

 

9.    Garantijų atsisakymas, atsakomybės apribojimas.

 

a. PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMUS GALITE TURĖTI NEATSKIRIAMŲ TEISIŲ AR GALIMYBIŲ GINTI TEISES. JOKIOS ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ NUOSTATOS NENUMATO AR NEAPRIBOJA, NEKEIČIA AR NEPANAIKINA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, KURIŲ PAGAL ĮSTATYMUS NEGALIMA APRIBOTI KEISTI AR PANAIKINTI. BET KOKIE „APPLE“ ĮSIPAREIGOJIMŲ APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS ŠIOSE PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOSE TURI BŪTI TAIKOMI TIK TIEK, KIEK TOKIE APRIBOJIMAI YRA LEIDŽIAMI PAGAL ĮSTATYMUS.

 

b. „APPLE“ NEGARANTUOJA IR NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGOS AR BET KOKIOS PASLAUGŲ SAVYBĖS IR FUNKCIJOS BUS TEIKIAMOS BET TRUKDŽIŲ AR KLAIDŲ, IR JŪS SUTINKATE, KAD „APPLE“ KARTAIS GALI PAŠALINTI PASLAUGAS (AR KONKREČIUS PRODUKTUS AR SU JAIS TEIKIAMAS PASLAUGAS) NERIBOTAM LAIKOTARPIUI ARBA NUTRAUKTI VISŲ AR DALIES PASLAUGŲ SIŪLYMĄ, KAI REIKIA APSAUGOTI „APPLE“ INTERESUS.

 

c. „APPLE“ NEGARANTUOJA IR NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGOS, PASLAUGŲ FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS ARBA KONKRETUS JŪSŲ SKELBIMŲ TURINYS BUS PASIEKIAMAS VISOSE VIETOSE, IR TIEK, KIEK TAI LEIDŽIAMA, KAD JIS BUS PRIEINAMAS VISOMIS KALBOMIS, VARTOJAMOMIS TOKIOSE VIETOSE, TAIP PAT „APPLE“ NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGOS AR JŪSŲ SKELBIMŲ TURINYS YRA TINKAMAS ARBA LEIDŽIAMAS NAUDOTI KONKREČIOJE VIETOJE.

 

d. AIŠKIAI SUTINKATE, KAD UŽ SAVO PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ AR NEGALĖJIMĄ JOMIS NAUDOTIS ESATE ATSAKINGI TIK JŪS. PASLAUGOS IR BET KOKIOS PASLAUGŲ FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS TEIKIAMOS „KOKIOS YRA“ IR „KOKIOS PASIEKIAMOS“ NAUDOTIS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMATOMŲ, ĮSKAITANT VISAS NUMATOMAS TINKAMUMO PREKYBAI, PAKANKAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, SAVALAIKIŠKUMO, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PASLAUGŲ KAINOS GALI BŪTI VISIŠKAI ARBA IŠ DALIES NUSTATOMOS PAGAL AUKCIONO MODELĮ, KURIS GALI SKIRTIS, ATSIŽVELGIANT Į DAUGELĮ VEIKSNIŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, „APPLE“ NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS ALGORITMUS.

 

e. TIEK, KAI TO NEDRAUDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, „APPLE“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, DUKTERINĖS BENDROVĖS, AGENTAI, RANGOVAI ARBA LICENCIJOS IŠDAVĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, SPECIALIUOSIUS ARBA PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT BET KOKIĄ KOMERCINĘ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, KILUSIUS DĖL ŠIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIUS SU ŠIOMIS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS AR PASLAUGŲ NAUDOJIMO (ARBA PRIEIGOS PRIE JŲ), ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, DĖL JOKIŲ PRODUKTŲ, PASLAUGŲ, FUNKCIJŲ AR GALIMYBIŲ KLAIDŲ AR TRŪKUMŲ, ARBA BET KOKIŲ ŽALŲ AR NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ NAUDOJANT BET KURĮ PER PASLAUGAS PASIEKIAMĄ PRODUKTĄ, PASLAUGĄ, FUNKCIJĄ AR GALIMYBĘ, NET JEI APIE TOKIĄ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTA, NEI PAGAL SUTARTIES TEORIJĄ, NEI PAGAL GARANTIJĄ, PRIEVOLĘ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), ĮSIPAREIGOJIMUS UŽ PRODUKTUS, BET KOKIŲ ĮSTATYMAIS NUMATYTOS PAREIGOS PAŽEIDIMĄ, KOMPENSACIJOS PRINCIPUS AR KITAIP, IR NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVO IŠPILDYTA PAGRINDINĖ PASKIRTIS AR BET KOKIA TAISOMOJI PRIEMONĖ. JOKIU ATVEJU BENDRA „APPLE“ ATSAKOMYBĖ UŽ NUOSTOLIUS PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ (KITA NEI GALI BŪTI REIKALAUJAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS TAIS ATVEJAIS, KAI SUŽALOJAMAS ŽMOGUS), NEVIRŠIJA MOKESČIŲ, FAKTIŠKAI SUMOKĖTŲ „APPLE“ PAGAL ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS, SUMOS.

 

f. „APPLE“ NEGARANTUOJA IR NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA BUS APSAUGOTOS NUO TINKLO TRIKČIŲ, PRARADIMŲ, GEDIMŲ, ATAKŲ, VIRUSŲ, TRIKDŽIŲ, ĮSILAUŽIMŲ AR KITOKIŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ ĮSIBRAUNANT.

 

g. JEI ŠALYS RAŠTU NESUSITARIA KITAIP DĖL SUTARTO KAMPANIJŲ METRIKOS TEIKIMO (T. Y., NE DĖL NAŠUMU PAGRĮSTOS REKLAMOS), JEI JŪSŲ KAMPANIJA NETEIKIA PAKANKAMAI METRIKOS KURIUO NORS ATŽVILGIU, JŪSŲ VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ GYNIMOSI PRIEMONĖ BŪS APRIBOTA IR BUS GALIMA TIK PRATĘSTI KAMPANIJĄ ARBA KAMPANIJĄ TĘSTI VĖLIAU PASINAUDOJUS PANAŠIU PASIŪLYMU UŽ PANAŠIĄ VERTĘ, TIK „APPLE“ NUOŽIŪRA IKI TOL, KOL METRIKA BUS PATEIKTA, ARBA, TIK „APPLE“ NUOŽIŪRA, BUS GRĄŽINTA PROPORCINGA LĖŠŲ DALIS UŽ NESUTEIKTĄ KAMPANIJOS DALĮ. SIEKIANT IŠVENGTI ABEJONIŲ, ŠI GYNIMO PRIEMONĖ NETAIKOMA JOKIAI KAMPANIJAI, KURIĄ VYKDANT ŠALYS NĖRA AIŠKIAI SUSITARUSIOS DĖL KONKREČIOS METRIKOS TEIKIMO, PVZ., KAMPANIJŲ, KURIOS TEIKIAMOS, NAUDOJANT AUKCIONU PAGRĮSTUS MECHANIZMUS, „APPLE“ NEGARANTUOJA, KAD BUS TEIKIAMOS VISOS TOKIOS KAMPANIJOS AR JŲ DALIS.

 

10.  KompensacijaNAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, SUTINKATE TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ATLYGINTI NUOSTOLIUS IR LAIKYTI „APPLE“, JOS DIREKTORIAUS, PAREIGŪNUS, DARBUOTOJUS, DUKTERINES ĮMONĖS, AGENTUS, RANGOVUS, IR LICENCIJOS IŠDAVĖJUS NEATSAKINGUS DĖL JOKIŲ PRETENZIJŲ, NUOSTOLIŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠLAIDŲ, KAŠTŲ, MOKESČIŲ, BAUDŲ AR KITOKIO TIPO NUOSTOLIŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, MOKESČIŲ ADVOKATUI IR VISŲ IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIVERSTINIU ŠIOS SĄLYGOS VYKDYMU, KILUSIŲ IŠ ARBA SUSIJUSIŲ SU ŠIAIS DALYKAIS: A) JŪSŲ ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ, ĮSKAITANT BET KOKĮ ČIA JŪSŲ PATEIKTĄ UŽTIKRINIMĄ, GARANTIJĄ AR SUSITARIMĄ, PAŽEIDIMU; B) JŪSŲ NETINKAMU AR NETEISĖTU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS; C) BET KOKIOMIS PRETENZIJOMIS, KAD JŪSŲ SKELBIMŲ TURINYS, REKLAMUOTOJŲ DUOMENYS, VERSLO NAUDOTOJŲ DUOMENYS AR TAIKYMAS NAUDOJAMI SU PASLAUGOMIS; I) NETINKAMAI, SU PAŽEIDIMAIS AR PAŽEIDŽIANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTĄ, AUTORIŲ TEISES, PREKĖS ŽENKLUS, KOMERCINES PASLAPTIS, TOPOGRAFIJAS AR BET KOKIĄ KITĄ INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ AR NUOSAVYBĖS TEISES; II) PAŽEIDŽIANT ORUMĄ ARBA KONFIDENCIALUMĄ AR KITŲ ASMENŲ PRIVATUMĄ; III) ATLIEKANT KLAIDINGUS, APGAULINGUS, NESĄŽININGUS, PIKTNAUDŽIAVIMO VEIKSMUS AR PRAKTIKAS, ĮSKAITANT SUSIJUSIUS SU REKLAMA AR PARDAVIMU; ARBA (IV) NESILAIKANT JOKIŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ AR REGLAMENTŲ.

 

11.  PranešimaiVisi pranešimai, susiję su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, pateikiami raštu. Pranešimai bus laikomi „Apple“ pateiktais, kai jie bus išsiųsti Jums el. pašto adresu arba paprastuoju pašto adresu, kurį „Apple“ pateikėte dėl Paslaugų teikimo. Sutinkate reguliariai tikrinti savo el. pašto dėžutę ir paprastąją pašto dėžutę, ar nėra Jums skirtų „Apple“ pranešimų, nedelsdami peržiūrėti visus tokius pranešimus ir nedelsdami pranešti „Apple“, jei nebeturėsite prieigos prie el. pašto ar paprastojo pašto adreso, kurį pateikėte „Apple“ dėl Paslaugų teikimo. Jei šiame dokumente nenurodyta kitaip, visi pranešimai „Apple“, susiję su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, bus laikomi pateiktais: a) kai pristatomi asmeniškai, b) praėjus trims darbo dienoms po to, kai komercinis vežėjas per vieną naktį juos išsiuntė kartu su rašytiniu pristatymo įrodymu, arba c) praėjus penkioms darbo dienoms, po to, kai jie buvo išsiųsti pirmąja klase, sertifikuotu paštu, iš anksto apmokėtu paštu, naudojantis anksčiau a, b ir c punktuose nurodytais būdais, adresu Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, JAV. Šalis gali pakeisti savo el. pašto adresą arba pašto adresą, pateikdama kitą rašytinį pranešimą kitai Šaliai, kaip aprašyta anksčiau.

 

12.  Paslaugų teikimo sąlygų modifikavimas arba keitimas„Apple“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu modifikuoti ar keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas. Atlikus tokį pakeitimą, pakeistos Paslaugų teikimo sąlygos bus pateiktos dalyse searchads.apple.com/terms-of-service ir (arba) ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, arba kitoje prieinamoje vietoje, apie kurią pranešė „Apple“, ir įsigalios Jus informavus apie tai pagal anksčiau išdėstyto 11 straipsnio nuostatas arba vėliau, kaip nurodyta tokiame pranešime. Jūs sutinkate reguliariai patikrinti dalis searchads.apple.com/terms-of-service ir (arba) ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, arba kitą prieinamą vietą, apie kurią pranešė „Apple“, ir peržiūrėti Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant pakeitimus, kurie gali būti nurodyti įsigaliojimo datos atnaujinimuose, nurodytuose Paslaugų teikimo sąlygų viršuje. Pripažįstate ir sutinkate, kad už reguliarią šių Paslaugų teikimo sąlygų peržiūrą, ar neatsirado modifikacijų, atsakote Jūs. JEI NESUTINKATE DĖL KOKIO NORS PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO, TURITE NEDELSDAMI IŠEITI IŠ PASLAUGŲ IR NUSTOTI JOMIS NAUDOTIS. JEI „APPLE“ JUMS NEPRANEŠA KITAIP, JŪSŲ TOLESNIS NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS PO BET KOKIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMŲ BUS LAIKOMAS JŪSŲ SUTIKIMU SU PAKEISTOMIS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOMIS.

 

13.  NutraukimasBet kuri Šalis tik savo nuožiūra gali bet kada be priežasties nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas apie tai pranešusi, su sąlyga, kad bet kokiam tolesniam Turinio teikėjo Paslaugų naudojimui pateikus tokį pranešimą apie Paslaugų teikimo sąlygų nutraukimą bus taikomos tuo metu galiojančios Paslaugų teikimo sąlygos. Pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus, išskyrus atvejus, kai šiose Paslaugų teikimo sąlygose aiškiai numatyta kitaip arba kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus: a) visos bet kurios Šalies kitai Šaliai pagal šią Sutartį suteiktos teisės, licencijos, sutikimai ir įgaliojimai nedelsiant pasibaigia; b) visiškai nustosite naudoti Paslaugas; ir c) visi „Apple“ mokėtini mokesčiai pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas bus nedelsiant sumokėti. 6 SKYRIAUS o, p IR r DALYSE, 7 SKYRIAUS a IR g DALYSE IR 8–15 SKYRIUOSE NUSTATYTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠLIKS IR PASIBAIGUS ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ GALIOJIMUI ARBA JAS NUTRAUKUS. NEATSIŽVELGIANT Į PRIEŠTARAUJANČIAS ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ NUOSTATAS, „APPLE“ GALI SAVO NUOŽIŪRA, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, NEDELSDAMA IR BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO SUSTABDYTI, NUTRAUKTI AR KITAIP UŽDRAUSTI JŪSŲ PRIEIGĄ PRIE VISŲ PASLAUGŲ AR BET KURIOS JŲ DALIES ARBA NAUDOJIMĄSI JOMIS. Šis 13 skyrius neriboja jokių kitų „Apple“ teisių ar teisių gynimo priemonių, nustatytų įstatymais, apibrėžtų nuosavybės teisėse ar Šiose paslaugų teikimo sąlygose.

 

14.  Taikomi teisės aktaiAIŠKIAI SUTINKATE, KAD ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS IR JŪSŲ NAUDOJIMĄSI PASLAUGOMIS REGLAMENTUOTŲ KALIFORNIJOS VALSTIJOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS JOS TEISĖS KOLIZIJOS TAISYKLES, IR KAD IŠIMTINĖ JURISDIKCIJA BET KOKIAM PROCESUI, BET KOKIU BŪDU SUSIJUSIAM SU JŪSŲ NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS, BUS VALSTIJOS IR FEDERALINIAI TEISMAI, ESANTYS ŠIAURINIAME KALIFORNIJOS RAJONE. ŠIUO DOKUMENTU ATSISAKOTE TEISĖS PRIEŠTARAUTI PASKESNIAM ĮSTATYMŲ, ASMENINĖS JURISDIKCIJOS AR SVARSTYMO VIETOS PASIRINKIMUI.  

NEATSIŽVELGIANT Į PRIEŠTARAUJANČIAS ŠIO DOKUMENTO NUOSTATAS, JEI GYVENATE AR ESATE ŽEMYNINĖJE KINIJOJE ARBA JUMS TAIKOMA JOS JURISDIKCIJA, JŪS TAIP PAT SUTINKATE, KAD VISI GINČAI, KYLANTYS DĖL ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ ARBA DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, BŪTŲ TEIKIAMI KINIJOS TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR PREKYBOS ARBITRAŽO KOMISIJOS (CIETAC) PEKINE ARBITRAŽUI, KURIO SPRENDIMAS TURI BŪTI VYKDOMAS PAGAL CIETAC ARBITRAŽO TAISYKLES, GALIOJUSIAS KREIPIMOSI DĖL ARBITRAŽO METU, TAIP PAT ŠIAS SĄLYGAS: ARBITRAŽO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS IR PRIVALOMAS ABIEM ŠALIMS. KIEKVIENA ŠALYS PASKIRIA PO VIENĄ ARBITRĄ. TREČIĄJĮ ARBITRĄ, KURIS YRA PIRMININKAUJANTIS ARBITRAS, KARTU IŠRENKA ABU ŠALIŲ PASKIRTI ARBITRAI. JEI PIRMININKAUJANČIO ARBITRO NEPAVYKSTA IŠRINKTI PER 30 DIENŲ NUO ANTROJO ARBITRO PASKYRIMO, CIETAC PIRMININKAS ĮGALIOJAMAS JĮ PASKIRTI. PIRMININKAUJANTIS ARBITRAS NEGALI IR NETURI BŪTI KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS AR JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIETIS. TAČIAU ASMUO, TURINTIS HONKONGO PASĄ ARBA TURINTIS TEISĘ APSIGYVENTI HONKONGE, BET NIEKADA IKI 1997 M. LIEPOS 1 D. NEBUVĘS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS GYVENTOJU, NELAIKOMAS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS PILIEČIU NEBENT ŠALYS SUSITARIA KITAIP. BE TO, ŠALYS SUSITARIA, KAD VISI ARBITRAI GALI BŪTI PASKIRTI NE IŠ CIETAC ARBITRAŽO KOMISIJOS NARIŲ, KAIP NUMATYTA CIETAC ARBITRAŽO TAISYKLĖSE, GALIOJANČIOSE TUO METU, KAI KREIPIAMASI DĖL ARBITRAŽO. ARBITRAŽO VIETA YRA PEKINAS, KRL. ARBITRAŽO KALBA YRA ANGLŲ KALBA. BE CIETAC TAISYKLIŲ, ŠALYS SUSITARIA, KAD ARBITRAŽAS BŪTŲ VYKDOMAS PAGAL IBA TAISYKLES DĖL ĮRODYMŲ RINKIMO TARPTAUTINIAME ARBITRAŽE. ŠALYS KONFIDENCIALIAI SAUGO BET KOKIO ARBITRAŽO FAKTUS IR VISUS ARBITRAŽE PRIIMTUS SPRENDIMUS, TAIP PAT VISĄ PROCESO MEDŽIAGĄ, SUKURTĄ ARBITRAŽUI, IR VISUS KITUS KITOS ŠALIES PROCESE PATEIKTUS DOKUMENTUS, KURIE NĖRA KITAIP VIEŠAI PRIEINAMI, IŠSKYRUS TIEK, KIEK GALI BŪTI REIKALAUJAMA, KAD ŠALIS ATSKLEISTŲ INFORMACIJĄ PAGAL TEISINĘ PRIEVOLĘ, GINANT AR ĮGYVENDINANT JURIDINES TEISES ARBA VYKDANT AR APSKUNDŽIANT SPRENDIMĄ TEISMO PROCESE TEISME AR KITOJE TEISMINĖJE INSTITUCIJOJE. ARBITRAI PRISKIRIA PRALAIMĖJUSIAI ŠALIAI ATLYGINTI JOS IŠLAIDAS (JEI TOKIŲ YRA), ĮSKAITANT MOKESČIUS ADVOKATAMS, KAIP NUSTATO ARBITRAI. PRALAIMĖJUSIOJI ŠALIS TAIP PAT TURI SUMOKĖTI MOKESČIUS SAVO ADVOKATAMS IR IŠLAIDAS, PATIRTAS PATVIRTINANT IR (ARBA) VYKDANT BET KOKĮ ARBITRAŽO SPRENDIMĄ BET KOKIOS TEISMINĖS PROCEDŪROS METU.
 

15.  ĮvairūsŠios Paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant visus jų Priedus, sudaro visą Jūsų ir „Apple“ sutartį ir reguliuoja Jūsų naudojimąsi paslaugomis, pakeisdamos visas ankstesnes Jūsų ir „Apple“ sudarytas sutartis, išskyrus tai, kas raštu nustatyta Kitose sutartyse. Negalite priskirti šių Paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant, be apribojimų, vykdant įstatymus ar susijungimą, be išankstinio „Apple“ sutikimo raštu, ir bet koks bandymas priskirti šias Paslaugų teikimo sąlygas be tokio išankstinio sutikimo raštu yra negaliojantis. „Apple“ laiku peržiūrės visus prašymus dėl paskyrimo. Jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų dalis yra laikoma netekusi galios ar neįgyvendinama, ši dalis bus interpretuojama suderinamu su teisės aktais būdu, kad kaip galima labiau atspindėtų pradinius Šalių ketinimus ir sąlygos visiškai galiotų likusioms dalims. „Apple“ nesugebėjimas įgyvendinti kurios nors šių Paslaugų teikimo sąlygų teisės ar nuostatos nereiškia, kad atsisakoma bet kurių kitų šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatų. „Apple“ nebus atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl jai nepavaldžių priežasčių. Šios Paslaugų teikimo sąlygos neskirtos trečiųjų šalių naudai.