Apple reklāmas pakalpojumi:
pakalpojuma noteikumi

Spēkā stāšanās datums:
2024. gada 1. februāris

ŠIE PAKALPOJUMA NOTEIKUMI, TOSTARP VISI PIELIKUMI, EKSPONĀTI, GRAFIKI VAI CITI DOKUMENTI, KAS AR ŠO TIEK IEKĻAUTI KĀ ATSAUCE (“PAKALPOJUMA NOTEIKUMI” VAI “LĪGUMS”), IETVER JURIDISKU VIENOŠANOS, UN TO NOSLĒDZ APPLE UN JURIDISKA PERSONA, KAS PIEKRĪT ŠIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM, VAI TĀS PILNVAROTS PĀRSTĀVIS, TOSTARP DARBINIEKI, AĢENTI, TIESĪBU PĀRŅĒMĒJI, IECELTĀS PERSONAS, KONSULTANTI UN LĪGUMSLĒDZĒJI (ATSEVIŠĶI VAI KOPĀ “SATURA NODROŠINĀTĀJS” VAI “JŪS”), NOSAKOT PIEKĻUVI APPLE NODROŠINĀTIEM PAKALPOJUMIEM UN TO LIETOŠANU (I) ATTIECĪBĀ UZ KONTU, KO JŪS IZVEIDOJAT, KAM PIEKĻŪSTAT VAI KO IZMANTOJAT SAISTĪBĀ AR ŠIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM, (II) ATTIECĪBĀ UZ JŪSU REKLĀMU SATURA (DEFINĒTS TĀLĀK) IZPLATĪŠANU, (III) SAISTĪBĀ AR CITIEM PAKALPOJUMIEM, PROGRAMMĀM VAI PRODUKTIEM, KAS ATSAUCES VEIDĀ IEKĻAUJ ŠOS PAKALPOJUMA NOTEIKUMUS (KOPĀ “PAKALPOJUMI”). 

 

Ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi, “Apple” nozīmē vienu vai vairākas juridiskās personas, kas norādītas Valstu vai reģionu Apple reklāmas pakalpojumu īpašie noteikumi, kas pieejami lapā searchads.apple.com/terms un/vai ads.apple.com/cn/terms (kas līdz ar šo tiek iekļauti šajos pakalpojuma noteikumos līdz ar visiem laika gaitā iespējamiem grozījumiem).

 

Jūs apliecināt uzņēmumam Apple un piekrītat, ka jūs vai jūsu pārstāvis vai aģents, kas noslēdz vienošanos par šiem pakalpojuma noteikumiem, ir sasniedzis likumīgo pilngadības vecumu jurisdikcijā(-ās), kurā(-ās) ir jūsu dzīvesvieta (daudzās valstīs šis vecums ir vismaz 18 gadi), un tam ir tiesības un pilnvara noslēgt vienošanos par šiem pakalpojuma noteikumiem jūsu vārdā, un, ja jūsu pārstāvis vai aģents noslēdz vienošanos par šiem pakalpojuma noteikumiem jūsu vārdā kā uzņēmums, organizācija, izglītības iestāde vai aģentūra, starpniecības iestāde vai valsts pārvaldes departaments, ka šādam pārstāvim vai aģentam ir tiesības un pilnvara likumīgi piešķirt jums saistības attiecībā uz visiem noteikumiem un pienākumiem šajos pakalpojuma noteikumos.

 

Jūs piekrītat pieņemt un ievērot šos pakalpojuma noteikumus, kādi tiek nodrošināti; Apple nepiekrīt izmaiņām, papildinājumiem vai dzēšanai, un Apple var liegt piekļuvi pakalpojumiem, ja netiek ievērota jebkura šo pakalpojuma noteikumu daļa, vai jebkura cita iemesla dēļ tikai pēc Apple ieskatiem.

 

ŠĪ LĪGUMA VERSIJA ANGĻU VALODĀ IR ORIĢINĀLAIS REGLAMENTĒJOŠAIS INSTRUMENTS UN VIENOŠANĀS PUŠU STARPĀ. JA APPLE NODROŠINA ŠĪ LĪGUMA PIEEJAMĪBU JEBKURĀ CITĀ VALODĀ, NEVIS ANGĻU VALODĀ, VERSIJA ANGĻU VALODĀ IR NOSAKOŠĀ UN VADOŠĀ NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ TULKOJUMĀ JEBKURĀ CITĀ VALODĀ.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un abpusējos solījumus un vienošanās, kas izklāstītas tālāk, jūs un Apple (kopā “puses”) noslēdzat vienošanos par tālāk minēto.

 

1.    PiekļuvePiekļuve pakalpojumiem pēc Apple ieskatiem tiek padarīta pieejama tikai satura nodrošinātājam, kuram ir vismaz viens derīgs līgums ar Apple vai Apple saistītajiem uzņēmumiem saistībā ar: a) satura nodrošinātāju, kura materiāli tiek nodrošināti īpašumos (definēti tālāk); b) citām personām vai juridiskām personām, ko nosaka Apple tikai pēc saviem ieskatiem.

 

2.    Sistēmas prasībasPakalpojumu izmantošanai var būt nepieciešama saderīga aparatūra, piekļuve internetam un/vai mobilajiem datiem, noteikta programmatūra, kā arī laiku pa laikam var būt nepieciešams iegūt atjauninājumus vai jauninājumus. Satura nodrošinātāja sistēmas prasībām var tikt piemērota maksa. Tā kā pakalpojumu lietošana var būt saistīta ar aparatūru, programmatūru un piekļuvi internetam/mobilajiem datiem, jūsu spēju izmantot pakalpojumus var ietekmēt šo faktoru veiktspēja. Ļoti ieteicams izmantot ātrgaitas internetu un/vai piekļuvi mobilajiem datiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka šādas sistēmas prasības, kas laiku pa laikam var tikt mainītas, ir jūsu atbildība. Jūs turklāt atzīstat un piekrītat, ka pakalpojumi ir komerciāli pakalpojumi komerciālai lietošanai.

 

3.    Citi līgumiJebkuri citi spēkā esošie līgumi starp Apple un jums, kas neietver šos pakalpojuma noteikumus vai nav iekļauti šeit (kopā “citi līgumi”), ir nošķirti no šiem pakalpojuma noteikumiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu saistību izpilde attiecībā uz šiem pakalpojuma noteikumiem nav atkarīga no tā, ka uzņēmumam Apple jānoslēdz citi līgumi vai jānodrošina papildu apliecinājumi vai garantijas saistībā ar pakalpojumiem.

 

4. savu informācijuJūs piekrītat sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju, tostarp informāciju, kas var būt nepieciešama, lai reģistrētos uzņēmumā Apple pakalpojumu lietošanas nolūkā, kā arī pakalpojumu lietošanas laikā, tostarp, bet ne tikai, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, fizisko adresi, korporatīvo maksājumu informāciju, atbilstošo nodokļu informāciju (tostarp nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai sertifikātu u.c.) vai citu informāciju pēc pieprasījuma (kopā “biznesa lietotāju dati”). Jūs atzīstat un piekrītat, ka, kamēr izmantojat pakalpojumus, uzņēmumam Apple ir jāsūta jums ziņas uz e-pasta adresi(-ēm) vai citiem saziņas līdzekļiem, ko norādāt uzņēmumam Apple. Jūs piekrītat, ka Apple var jums e-pastā vai citādi nosūtīt ziņas, tostarp, bet ne tikai, paziņojumus un rēķinus (vai citus materiālus saistībā ar norēķiniem), angļu valodā. Ar šo jūs apstiprināt, ka spējat lasīt un saprast ziņas angļu valodā, vai savu praktisko spēju panākt angļu valodā nosūtītu ziņu tulkošanu uz jūsu vēlamo valodu vai saskaņā ar noteikumiem jurisdikcijā(-ās), kurai(-ām) esat pakļauts, nesagādājot izmaksas uzņēmumam Apple. Ar šo jūs apstiprināt, ka visi biznesa lietotāju dati, ko jau nodrošinājāt uzņēmumam Apple (tostarp un bez ierobežojuma Apple pieteikšanās procesā vai iepriekšējas pakalpojumu lietošanas laikā), ir bijuši precīzi, aktuāli un pilnīgi. Jūs arī piekrītat uzturēt un atjaunināt jūsu biznesa lietotāju datus atbilstoši nepieciešamībai, lai tie būtu precīzi, aktuāli un pilnīgi. Jūs saprotat un atzīstat, ka nespēja nodrošināt, atjaunināt un uzturēt precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju atbilstoši šiem pakalpojuma noteikumiem var kļūt par iemeslu tam, lai jūsu piekļuve pakalpojumiem vai to lietošana jebkurā laikā tiktu pārtraukta vai izbeigta. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple savos arhīvos var saglabāt jūsu biznesa lietotāju datus un informāciju saistībā ar jūsu biznesa lietotāju datiem, jūsu kontu un pakalpojumu lietojumu, tostarp atbilstoši prasībām tiesību aktos un normatīvos jurisdikcijā(-ās), kurā(-ās) ir jūsu mītne vai atrašanās vieta vai kurai(-ām) esat pakļauts, un visās jurisdikcijās, kurās tiek rādītas jūsu kampaņas vai reklāmu saturs, saskaņā ar uzņēmuma Apple konfidencialitātes politiku, kas pieejama lapā apple.com/privacy, un ka šādu saglabāšanu var turpināt arī pēc tam, kad pārtraucat lietot pakalpojumus.

 

5. Konts un paroleJums kā pakalpojumu reģistrētam lietotājam var būt nepieciešams izveidot kontu pakalpojumu lietošanas nolūkā (“konts”). Tikai jūs esat atbildīgs par savu kontu, tostarp par konta konfidencialitātes un drošības uzturēšanu. Jūs nedrīkstat atklāt konta informāciju nevienai citai personai, ļaut kādam lietot jūsu kontu vai izmantot kādas citas personas kontu bez pilnvaras. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu kontā vai ar tā starpniecību, tostarp par darbībām, ko pilnvarojat vai sniedzat uzņēmumam Apple norādījumus veikt šīs darbības jūsu vārdā, un jūs piekrītat nekavējoties ziņot uzņēmumam Apple par jebkuru nepilnvarotu jūsu konta izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu. Uzņēmums Apple neatbild par zaudējumiem, kas radušies jūsu konta nepilnvarotas vai citādi neatbilstošas lietošanas dēļ, izņemot tādus zaudējumus, kas radušies vienīgi Apple rīcības dēļ.

 

6.    Reklāmas pakalpojumi.

 

a.  PārskatsPēc šo pakalpojuma noteikumu pieņemšanas un citu procesu vai apstiprinājumu izpildes, ko var pieprasīt Apple, jūs varat izmantot pakalpojumus, lai iestatītu reklamēšanas kampaņas (“kampaņas”), uzturētu tās un samaksātu uzņēmumam Apple par šīm kampaņām, kurās Apple nodrošina jūsu reklāmas saturu, tostarp parādītos produktus, pakalpojumus un darbības, kā arī tiešus vai netiešus apgalvojumus tajās (“reklāmu saturs”) atbilstošajās Apple programmatūras lietotnēs vai Apple ierīcēs (kopā “īpašumi”).

 

b. Mērķauditorijas atlaseJūs saprotat un piekrītat, ka Apple var piedāvāt jums iespēju atlasīt, ieviest vai izmantot pakalpojumu iespējas vai funkcijas, lai palīdzētu jums optimizēt jūsu reklāmu saturu vai atlasīt tā parādīšanas mērķauditoriju īpašumos, kuros tādas iespējas vai funkcijas ir pieejamas, iekļauts šāds saturs (bet ne tikai): (I) reklāma; (II) reklāmu datplūsmas un/vai mērķauditorijas atlases lēmumi, ieskaitot atslēgvārdu atlasi, cenas piedāvājumus un segmentus; (III) īpašumi; (IV) galamērķi, uz kuriem reklāmu saturs var aizvest skatītājus (piem., lietotņu lejupielāde, URL, mērķlapas); (V) saistītie URL, pārvirzīšana un pakalpojumi un produkti, kas tiek reklamēti šādos vietrāžos URL un pārvirzīšanas saitēs (kopā “mērķauditorijas atlase”). Mērķauditorijas atlase var būt vai var nebūt pieejama nevienā vai visos īpašumos, kā arī jebkurai vai visām jūsu kampaņām vai reklāmu saturam. Atbilstošos gadījumos Apple un tā saistītie uzņēmumi var jums nodrošināt pieejamību noteiktām papildu funkcijām, kas saistītas ar mērķauditorijas atlasi, piemēram, ieteikumiem vai ierosinājumiem par atslēgvārdiem vai izsoles cenas piedāvājumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu jums atlasīt un ģenerēt mērķauditoriju. Jūs saprotat un piekrītat, ka jums nav obligāti jāievieš un jāizmanto mērķauditorijas atlases funkcijas, jāpilnvaro to lietošana vai jāpaļaujas uz tām, un jūs varat attiecīgi pieteikties šo funkciju lietošanai vai atteikties no tās. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA PAR JEBKĀDU AR MĒRĶAUDITORIJAS ATLASI SAISTĪTU IEVIEŠANU, LIETOŠANU, PILNVAROŠANU, PAĻAUŠANOS UN LĒMUMIEM, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ PAPILDUS PIEEJAMĀM MĒRĶAUDITORIJAS ATLASES FUNKCIJĀM, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS TIEK IEVIESTAS AR PAKALPOJUMU IESPĒJU VAI FUNKCIJU PALĪDZĪBU, ESAT ATBILDĪGS TIKAI JŪS, UN JŪS UZŅEMATIES VISAS SAISTĪBAS PAR TO, KĀ ARĪ NODROŠINĀT ATBILSTĪBU VISĀM PIEMĒROJAMĀM LIKUMISKAJĀM UN REGLAMENTĒJOŠĀM PRASĪBĀM, TOSTARP TĀM, KAS IR SPĒKĀ JURISDIKCIJĀ(-ĀS), KURĀ(-ĀS) IR JŪSU MĪTNE VAI ATRAŠANĀS VIETA VAI KURĀM ESAT PAKĻAUTS, UN TĀM, KAS IR SPĒKĀ KATRĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TIEK RĀDĪTAS JŪSU KAMPAŅAS VAI REKLĀMU SATURS. Jūs arī saprotat un piekrītat, ka mērķauditorijas atlases pakalpojumi un funkcijas, kā arī visi to aspekti tiek nodrošināti un var tikt mainīti, apturēti vai izbeigti tikai pēc Apple ieskatiem. Saistībā ar iepriekš minēto jūs pilnvarojat uzņēmumu Apple ieviest visu jūsu atlasīto, ieviesto vai lietoto mērķauditorijas atlasi.

 

c.  Beta versija, reklāmu eksperimenti, testēšanaJūs atzīstat un piekrītat, ka Apple vai tā saistītie uzņēmumi var, iepriekš par to paziņojot vai bez paziņošanas, veikt tādus testus vai eksperimentus, kas var tiešā vai netiešā veidā izmantot vai ietekmēt jūsu kampaņas vai reklāmu saturu vai citādi ietekmēt jūsu pakalpojumu lietošanu, kā arī piedalīties šādos testos vai eksperimentos vai tos ieviest (“testēšana”), un, ja netiek noslēgta citāda vienošanās, tos nosaka šie pakalpojuma noteikumi. Jūs piekrītat neizpaust nekādu publisku informāciju par šādām testēšanas un saistītām programmām, produktiem vai funkcijām, tostarp par to esamību.

 

d. Reklāmdevēja datiCiktāl visas pakalpojumu iespējas vai funkcijas ļauj jums sniegt informāciju par saviem klientiem, produktiem un pakalpojumiem uzņēmumam Apple (“reklāmdevēja dati”), lai izmantotu mērķauditorijas atlasi, un jūs izvēlaties tās izmantot, jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple var izmantot jūsu reklāmdevēja datus, lai veiktu jūsu mērķauditorijas atlasi. Turklāt jūs atzīstat un piekrītat, ka tikai un vienīgi jūs esat atbildīgs par savu reklāmdevēja datu drošību un konfidencialitāti (atbilstoši Apple garantijai šī dokumenta 6. sadaļas (h) punktā), jums ir nepieciešamās atļaujas un piekrišanas (pēc vajadzības), lai izmantotu un nodrošinātu savus reklāmdevēja datus, jūs apņematies izmantot reklāmdevēja datus ar pakalpojumu starpniecību tikai tādā gadījumā, ja jums ir likumīgi, atļauti nolūki, un jūs noņemsiet reklāmdevēja datus no visām Apple sistēmām un īpašumiem, ko izmantojat saistībā ar pakalpojumiem, ja vairs neplānojat izmantot šos datus saistībā ar pakalpojumiem. Jūs turklāt atzīstat un piekrītat, ka Apple var izmantot informāciju par to, kā jūs izmantojat pakalpojumus, un par jūsu mijiedarbību ar Apple saistībā ar pakalpojumiem, tostarp reklāmdevēja datiem un biznesa lietotāju datiem, lai nodrošinātu, novērtētu, mainītu vai uzlabotu pakalpojumus un nodrošinātu saziņu par pakalpojumiem. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka uzņēmumam Apple var būt pienākums publicēt vai atklāt informāciju par to, kā jūs izmantojat pakalpojumus, par jūsu reklāmas saturu vai jūsu kampaņām (tostarp Apple lēmumu nerādīt jūsu reklāmu saturu vai kampaņas vai apturēt, izbeigt vai ierobežot jūsu reklāmu satura vai kampaņas rādīšanu), un uzņēmumam Apple nav saistību pret jums attiecībā uz publicēšanu vai atklāšanu, ko Apple godprātīgi uzskata par vajadzīgu atbilstoši šim pienākumam.

 

e. Tiesības noraidīt reklāmu saturuApple patur tiesības: (I) jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ noraidīt, noņemt, atcelt, neapstiprināt vai atsaukt apstiprinājumu jebkādam reklāmu saturam, kampaņai vai mērķauditorijas atlasei, ieskaitot, bet ne tikai, ja Apple uzskata, ka reklāmu satura izvietošana var pakļaut uzņēmumu Apple kriminālatbildībai vai civilajai atbildībai, var būt pretrunā ar pakalpojuma noteikumiem, var būt pretrunā ar Apple politikām vai nelabvēlīgi ietekmēt Apple biznesa intereses; (II) pieprasīt reklāmu satura izmaiņas, tostarp kā nosacījumu, lai apstiprinātu izplatīšanu vai turpinātu izplatīšanu; (III) pamatoti marķēt vai atzīmēt reklāmu saturu kā reklāmas vai akcijas materiālu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, normatīviem vai nozares praksi vai mainīt jūsu reklāmu saturu nebūtiskā veidā, tostarp (bez ierobežojuma) tālummaiņas vai apgriešanas veidā, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumus. Neatkarīgi no iepriekš minētā tikai jūs esat atbildīgs par savu reklāmu saturu, kas tiek nodrošināts uzņēmumam Apple. Jūs arī saprotat un piekrītat, ka daži reklāmu satura elementi, satura nodrošinātāji vai satura nodrošinātājam piederošs materiāls, reklāmdevēja produkti un/vai pakalpojumi var nebūt piemēroti reklamēšanai, izmantojot pakalpojumus. Tas, ka Apple nav noraidījis, noņēmis vai atcēlis kādu reklāmu saturu, nekādā veidā neatceļ, nemazina, neierobežo vai citādi neietekmē jūsu pienākumus un saistības saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem. Neko šajā līgumā vai uzņēmuma Apple īstenotajā pakalpojumu nodrošināšanā nedrīkst uzskatīt par uzņēmuma Apple atbalstu jebkam no jūsu reklāmu satura.

 

f. Reklāmu satura ierobežota licenceAr šo jūs piešķirat uzņēmumam Apple neekskluzīvu, bezhonorāra, vispasaules, pilnībā apmaksātu licenci, lai uzglabātu, lietotu, reproducētu, mainītu (tikai formatēšanas nolūkā), pārraidītu, izpildītu un parādītu reklāmu saturu (kurā tiek iekļauts viss saturs, tostarp teksts, audio, video, attēli, piegādājamie materiāli, digitālie faili, tīmekļa lapas, preču zīmes, zīmola īpašības vai cits intelektuālais īpašums, kas iekļauts tajā vai kam var piekļūt no tā): (i) lai nodrošinātu pakalpojumus, ieskaitot, bet ne tikai, testēšanas nolūkā; (ii) ja nepieciešams atbilstoši visiem piemērojamiem tiesību aktiem vai normatīviem; (iii) ja skaidri atļauts šajos pakalpojuma noteikumos.

 

g. Satura nodrošinātāju apliecinājumi, garantijas un vienošanās. Jūs apliecināt, garantējat un piekrītat, ka: (I) jums ir pilnas tiesības uzņemties un izpildīt savas saistības saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem un pēc uzņēmuma Apple pieprasījuma jūs varat uzrādīt šādu tiesību apliecinājumu un/vai pilnvaru un nekavējoties to darīsiet atbilstoši Apple prasībām, turklāt jūs saprotat un atzīstat, ka, ja to nedarīsiet, tas tiks uzskatīts par šo pakalpojuma noteikumu nopietnu pārkāpumu; (II) jūsu darbības un prakse, piekļūstot pakalpojumiem, jūsu reklāmu saturam un reklāmdevēju datiem, kā arī tos lietojot, ir un arī turpmāk būs pilnībā atbilstoša visām piemērojamām likumīgajām un normatīvajām prasībām, tostarp tām, kas pastāv jurisdikcijā(-ās), kur mītat vai atrodaties vai kurām esat pakļauts, un tām jebkurā jurisdikcijā, kurā tiek parādītas jūsu kampaņas vai reklāmu saturs; (III) KĀ NOLĪGTS STARP JUMS UN UZŅĒMUMU APPLE, TIKAI JŪS ESAT ATBILDĪGS UN UZŅEMATIES SAISTĪBAS PAR SAVU REKLĀMU SATURU, REKLĀMDEVĒJA DATIEM UN MĒRĶAUDITORIJAS ATLASI; (IV) jums ir nepieciešamās tiesības, pilnvaras, atļaujas un piekrišanas, lai pieļautu visa reklāmu satura un reklāmdevēju datu lietojumu saistībā ar pakalpojumiem un ļautu uzņēmumam Apple lietot reklāmu saturu un reklāmdevēju datus visos veidos, lai nodrošinātu pakalpojumus; (V) jūs varat noņemt un noņemat reklāmu saturu vai reklāmdevēju datus, ja un tādā apmērā, kādā jums vairs nav visu nepieciešamo tiesību, pilnvaru, atļauju vai piekrišanu lietot šādu reklāmu saturu vai reklāmdevēju datus; (VI) jūs neģenerēsiet automatizētus, krāpnieciskus vai citādi nederīgus klikšķus, seansus un citas darbības, kā arī nepilnvarosiet citu pusi tā rīkoties; (VII) jūs apzināti nepārkāpsiet un neapiesiet nevienu drošības pasākumu; (VIII) JŪSU ATLASE UN LĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ MĒRĶAUDITORIJAS ATLASI, JA TĀDI IR, PILNĪBĀ NODROŠINA ATBILSTĪBU VISĀM PIEMĒROJAMĀM LIKUMĪGAJĀM UN NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM, TOSTARP VISĀM PRASĪBĀM UN IEROBEŽOJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ ATSLĒGVĀRDU ATLASI, IEVIEŠANU VAI LIETOŠANU JURISDIKCIJĀ(-ĀS), KURĀ(-ĀS) IR JŪSU MĪTNE VAI ATRAŠANĀS VIETA VAI KURĀM ESAT PAKĻAUTS, UN TĀM, KAS IR SPĒKĀ KATRĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TIEK RĀDĪTAS JŪSU KAMPAŅAS VAI REKLĀMU SATURS; (IX) nekas no reklāmdevēju datiem vai reklāmu satura vai šo elementu lietojuma: (A) nepārkāpj un nepārkāps nevienas trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, tirdzniecības noslēpumu vai citas intelektuālā īpašuma vai patenta tiesības; (B) nepārkāpj un nepārkāps nekādus tiesību aktus, statūtus, rīkojumus vai normatīvus, tostarp un bez ierobežojuma tiesību aktus un normatīvus, kas nosaka eksportēšanas kontroli un piemērojamās sankcijas; (C) nav un nebūs neslavu ceļošs vai tirdzniecību apmelojošs; (D) nav un nebūs pornogrāfisks vai neķītrs; (E) nesatur un nesaturēs ļaunprogrammatūru, spiegprogrammatūru, vīrusus, Trojas zirgus, tārpprogrammatūru, laika bumbas, izspiedējprogrammatūru vai citas ļaunprātīgas vai kaitīgas programmēšanas secības; (X) esat ieguvis visus piemērojamos un nepieciešamos apstiprinājumus, licences un atļaujas attiecībā uz reklāmu saturu, reklāmdevēju datiem un reklāmdevēju produktiem un/vai pakalpojumiem, kā arī to, kā šos elementus lietojat, un jūs esat atbildīgs par šo apstiprinājumu, licenču un atļauju uzturēšanu pilnā spēkā šo pakalpojuma noteikumu darbības laikā; (XI) ja piekļūstat pakalpojumiem, tos lietojat vai ieviešat trešās puses vārdā (piemēram, kā aģents vai pakalpojuma nodrošinātājs): (i) jums ir un būs likumīga pilnvara piekļūt pakalpojumiem, tos lietot vai ieviest katras šādas trešās puses vārdā šādā lomā; (ii) tas, kā piekļūstat pakalpojumiem, tos lietojat vai ieviešat, nepārsniedz katras šādas trešās puses nodrošināto likumīgo pilnvaru; (iii) jūs panākat katras šādas trešās puses saistību uzņemšanos saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, un, ja kāda iemesla dēļ neesat panācis šādas trešās puses saistību uzņemšanos saistībā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, jūsu pienākums ir izpildīt visas saistības, kas šādai trešajai pusei būtu saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem; (iv) jūs pilnvarojat uzņēmumu Apple sazināties ar katru šādu trešo pusi, ja tas ir pamatoti nepieciešams, tostarp lai apstiprinātu pilnvaras, kas minētas 6. sadaļas punktā (g)(XI)(i)–(iii), vai lai nodrošinātu informāciju vai materiālus, kas nepieciešami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai normatīviem, un jūs pēc Apple pieprasījuma palīdzēsiet uzņēmumam Apple veikt šādu saziņu.

 

h. Apple garantijaApple apliecina un garantē, ka: (I) tam ir pilnas tiesības uzņemties un izpildīt savus pienākumus saistībā ar šiem pakalpojuma noteikumiem; (II) pakalpojumi tiek sniegti profesionālā veidā. Ja vien šeit nav norādīts citādi un saskaņā ar 9. sadaļas (a) punktu, jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis tālāk minēto garantiju pārkāpuma gadījumā, ja attiecas, ir norādīts šo pakalpojuma noteikumu 9. sadaļas (g) punktā.

 

i. Mārketinga atļaujaJūs piekrītat, ka Apple var jums nosūtīt mārketinga paziņojumus saistībā ar pakalpojumiem. Apple var pieprasīt atļauju izmantot reklāmu saturu, tostarp visas reklāmu saturā iekļautās preču zīmes un logotipus, reklāmas nolūkā Apple mārketinga materiālos, un jūs piekrītat nepamatoti neliegt šādu atļauju. Uzņēmumam Apple ir rakstiski jāapstiprina visa informācija presei vai paziņojumi, kas atsaucas uz vai ir saistīti ar šiem pakalpojuma noteikumiem, reklāmu saturu vai jūsu saistību ar Apple.

 

j. Apple zīmesJūs nedrīkstat izmantot Apple preču zīmes, pakalpojuma zīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus vai citus komerciālus vai produktu apzīmējumus nekādā nolūkā, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no uzņēmuma Apple. Visas pārējās tiesības saistībā ar preču zīmēm (tostarp likumā noteiktās tiesības) ir skaidri izslēgtas, ciktāl tas ir pieļauts saskaņā ar tiesību aktiem.

 

k. Pārskatu rādītājiJa Apple piedāvā, nodrošina vai padara pieejamus pārskatus vai analīzi par jūsu kampaņu (“pārskatu rādītāji”), jūs atzīstat un piekrītat, ka, kā nolīgts starp pusēm, šādi pārskatu rādītāji ir vienīgais autorizētais un noteiktais mērījums attiecībā uz uzņēmuma Apple veiktspēju pakalpojumu nodrošināšanas ziņā un ka nav atļauts izmantot citus pārskatu rādītājus, trešās puses nodrošinātus vai citādi, saistībā ar pakalpojumiem, kā arī tie netiek uzskatīti par autorizētiem vai noteiktiem; tomēr jāņem vērā, ka Apple negarantē pārskatu rādītāju piemērotību vai uzticamību, tostarp bez ierobežojuma tas attiecas uz seansiem, reklāmguvumiem un pieskaršanās reizēm saistībā ar pakalpojumiem.
 

l. Datu lietojumsUzņēmumam Apple ir tiesības vākt un izmantot visus ar lietotājiem saistītus darbību datus saistībā ar pakalpojumiem. Šos datus izmanto pakalpojumu analīzei, pārskatiem un uzlabošanai. Visi dati, ko Apple vāc saistībā ar pakalpojumiem, tiek apstrādāti un lietoti saskaņā ar uzņēmuma Apple publiski pieejamo konfidencialitātes politiku, kas pieejama lapā apple.com/privacy

 

m. Atbilstības nodrošināšana specifikācijām, satura vadlīnijām un politikas vadlīnijāmJūs piekrītat nodrošināt atbilstību norādījumiem, lūgumiem, prasībām, nosacījumiem, specifikācijām un politikas un satura vadlīnijām, ko nodrošina Apple saistībā ar pakalpojumiem, ieskaitot (bez ierobežojumiem) tehniskās specifikācijas un politikas un satura vadlīnijas, ko nodrošina vai padara pieejamas uzņēmums Apple, ieskaitot tās, kas pieejamas lapā searchads.apple.com/terms un/vai ads.apple.com/cn/terms (abas iekļautas šajos pakalpojuma noteikumos kā atsauce un ar grozījumiem, ko laiku pa laikam var veikt Apple) un kuras jūs piekrītat regulāri apmeklēt un atkārtoti izskatīt. Tikai jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu iesniegtais vai citādi saistībā ar pakalpojumiem lietotais reklāmu saturs būtu atbilstošs, tam būtu pareizs formāts, tas atbilstoši funkcionētu un būtu aktuāls. Reklamējoties veikalā App Store, jūs atzīstat, ka izmaiņas, kas veiktas jūsu iesniegtajā App Store saturā (piem., cena, apraksts u.c.), var ietekmēt jūsu reklāmu saturu un ka šādām izmaiņām veikalā App Store var būt vajadzīgs līdz sešpadsmit (16) stundām, lai tās būtu atspoguļotas pakalpojumos. Kā nolīgts starp pusēm, jūs esat atbildīgs par visām izmaksām un izdevumiem, kas radušies saistībā ar jūsu reklāmu satura izstrādi, sertificēšanu un apstiprināšanu.
 

n. Pušu attiecībasŠie pakalpojuma noteikumi rada neatkarīgu līgumslēdzēju attiecības starp jums un uzņēmumu Apple. Šie pakalpojuma noteikumi nerada nodarbinātības attiecības, aģentūras attiecības, partnerību, kopuzņēmumu, fiduciāru pienākumu vai jebkāda veida juridisku saistību starp jums un Apple, un jūs nedrīkstat apgalvot pretējo ne tieši, ne netieši, ne radot iespaidu vai citādi.

 

o. KonfidencialitāteLaiku pa laikam puse (kā “izpaudējs”) var jebkādā formā (piem., rakstiski, mutiski, vizuāli, elektroniski vai citā taustāmā vai netaustāmā veidā) izpaust vai padarīt pieejamu otrai pusei (kā “saņēmējam”) noteiktu nepublisku, ar autortiesībām aizsargātu un konfidenciālu informāciju vai materiālus, kas ir vai nav marķēti vai apzīmēti kā konfidenciāli (“konfidenciāla informācija”). Konfidenciālā informācija bez ierobežojumiem ietver nepublisku, ar autortiesībām aizsargātu un konfidenciālu informāciju par jūsu un Apple darījumu saistībām, to, ka Apple nodrošina pakalpojumus, un šo pakalpojumu lietojuma rezultātus, kā arī visas ar to saistītās pārrunas (piem., nepubliskus produktu plānus, mārketinga plānus), pārskatu rādītājus un citus Apple II (definēts tālāk). Neatkarīgi no iepriekš minētā konfidenciāla informācija neiekļauj informāciju: (I) kas šobrīd ir vai vēlāk kļūst vispārpieejama sabiedrībai bez saņēmēja vainas vai saņēmēja veikta pārkāpuma; (II) ja saņēmējs var pierādīt, ka tā pamatoti bijusi saņēmēja rīcībā pirms tam, kad atklājējs to atklāja saņēmējam; (III) ko neatkarīgi izstrādā saņēmējs, neizmantojot nekādu konfidenciālu informāciju; (IV) ko saņēmējs pamatoti iegūst no trešās puses, kurai ir tiesības pārsūtīt vai atklāt informāciju saņēmējam bez ierobežojumiem. Turklāt konfidenciāla informācija nav bezmaksas un atvērtā pirmkoda programmatūra (“FOSS”), kas iekļauta pakalpojumos un ko papildina licencēšanas noteikumi, kas neuzliek konfidencialitātes saistības šādas FOSS lietojumam vai atklāšanai. Nekas šajos pakalpojuma noteikumos neuzliek nevienai pusei pienākumu atklāt jebkādu konfidenciālo informāciju.

 

p. Saistības attiecībā uz konfidenciālu informācijuSaskaņā ar atļaujām un licences piešķīrumiem, kas skaidri izklāstīti šajā dokumentā, un tos neierobežojot, saņēmējs piekrīt: (I) aizsargāt izpaudēja konfidenciālo informāciju, izmantojot vismaz tāda paša līmeņa rūpību, kādu tas izmanto savas līdzvērtīgi svarīgās, konfidenciālās un ar autortiesībām aizsargātās informācijas aizsardzībai, bet šis rūpības līmenis nedrīkst būt mazāks par pamatotu rūpības līmeni; (II) izmantot izpaudēja konfidenciālo informāciju tikai, lai izpildītu savas saistības un izmantotu savas tiesības saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, bet nekādā gadījumā to neizmantot savam vai trešās puses ieguvumam; (III) neizpaust, nepublicēt un neizplatīt konfidenciālo informāciju nevienam citam, izņemot darbiniekus un konsultantus, kuriem tā ir jāzina, lai īstenotu šo nolūku, un kuriem uzliek saistības šie pakalpojuma noteikumi, kuros aizliegta konfidenciālas informācijas nepilnvarota izpaušana vai lietošana. Saņēmējs ir atbildīgs par jebkādu šajā sadaļā iekļauto noteikumu pārkāpšanu, ieskaitot to, ko veic saņēmēja darbinieki vai konsultanti. Saņēmējs var atklāt konfidenciālu informāciju, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem, ja saņēmējs izmanto saprātīgas pūles, lai informētu izpaudēju par šādu prasību pirms šīs atklāšanas un veic pamatotas darbības, lai panāktu sargājošus pasākumus attiecībā uz konfidenciālo informāciju.

 

q. ĪpašumtiesībasJa vien šajā dokumentā nav norādīts citādi, kā nolīgts starp uzņēmumu Apple un satura nodrošinātāju, satura nodrošinātājs patur visas tiesības, īpašumtiesības, procentus un citas intereses, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, attiecībā uz jūsu iesniegto reklāmu saturu, ja reklāmu saturā nav iekļauta Apple konfidenciāla informācija vai Apple intelektuālais īpašums, tostarp kods, rīki un tehnoloģijas, kas izmantotas saistībā ar pakalpojumiem vai īpašumiem (“Apple II”). Apple saglabā visas tiesības, īpašumtiesības, procentus un citas intereses saistībā ar: (I) Apple II; (II) visām analīzēm, pārskatiem, datiem un citu informāciju, ko izstrādājis uzņēmums Apple saistībā ar pakalpojumu lietošanu neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir atklāta satura nodrošinātājiem.

 

r. Personas datu privātums un drošībaJa jūs jebkurā laikā secināt, ka jebkāda pakalpojumu iespēja vai funkcija ļauj jums vākt personiski identificējamu informāciju (“personas dati”), jūs: (I) nekavējoties rakstiski informējat uzņēmumu Apple; (II) uzturat stingrus konfidencialitātes un drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus; (III) neatklājat personas datus nevienai citai pusei; (IV) nekavējoties paziņojat uzņēmumam Apple par iespējamu vai faktisku drošības pārkāpumu saistībā ar personas datiem; (V) nodrošināt atbilstību visiem piemērojamiem tiesību aktiem, normatīviem un starptautiskajiem nolīgumiem vai līgumiem par personas datiem, ieskaitot (atbilstoši piemērojamībai) par personas datu pārsūtīšanu no Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices uz jurisdikciju, ko Eiropas Komisija vai, ja attiecas, Šveices federālais datu aizsardzības un informācijas komisārs nav noteicis kā tādu, kas nodrošina personas datu atbilstošu aizsardzības līmeni. 

 

Atbilstoši Apple izsekošanas politikai jūs piekrītat, ka saistībā ar pakalpojumiem jūs nevarēsiet un nemēģināsiet piekļūt informācijai, to izmantot vai kā citādi apstrādāt, ja to var izmantot, lai izsekotu jebkuru personu vai ierīci, izņemot ar lietotāja skaidru atļauju, ko nodrošina lietotņu izsekošanas caurspīdīguma API. Izsekošanu nosaka uzņēmuma Apple politikas un vadlīnijas, tostarp tās, kas pieejamas lapā developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Pamudinājumi. Apple pēc saviem ieskatiem var piedāvāt pamudinājumus, tostarp kredītus, akcijas, atlaides vai citu naudas vai ar naudu nesaistītu piedāvājumu, jums un citiem piemērotiem pakalpojumu lietotājiem saistībā ar pakalpojumu. Uz šādu pamudinājumu pieņemšanu vai lietošanu attiecas gan šie pakalpojuma noteikumi, gan Apple reklāmas pakalpojumu akciju kredītu noteikumi un nosacījumi (pieejami lapā searchads.apple.com/promo-terms un/vai ads.apple.com/cn/promo-terms un iestrādāti šajos pakalpojuma noteikumus kā atsauce). Jūs atzīstat un piekrītat, ka uz pakalpojumu nodrošināšanu vai lietošanu attiecas šādi pamudinājumi un tie var ietekmēt pakalpojumu nodrošināšanu vai lietošanu, tostarp attiecībā uz izmaksām vai cenu, kas noteikta izsoles veidā vai lietojot citus izcenojumu mehānismus.

 

7.    Pakalpojumu apmaksa.

 

a. Lai izmantotu pakalpojumus, jūs piekrītat maksāt uzņēmumam Apple atbilstoši norēķiniem, rēķinam vai ieturējumiem no jums vai jūsu maksāšanas veida par visām maksām un izmaksām, kas saistītas ar visām kampaņām, ko iegādājaties vai ieviešat ar pakalpojumu starpniecību, neto summu no visām atlaidēm vai akcijām, ko jums piedāvā Apple, un visām papildu summām (tostarp nodokļiem vai kavējuma naudu, ja attiecas), kas var būt uzkrātas par vai saistībā ar jūsu reklāmu saturu, kampaņām, jūsu pakalpojumu lietojumu vai jūsu kontu. Jūs apliecināt, garantējat un piekrītat, ka: (I) visiem piemērojamiem maksāšanas veidiem, kas saistīti ar jūsu kontu vai pakalpojumu lietošanu, tostarp, bet ne tikai, kredītkartei, debetkartei, bankai, e-makam un automātiskās debetēšanas kontiem, ir jūsu piešķirta derīga pilnvara šādam lietojumam saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem; (II) ja piesaistāt vai lietojat maksāšanas veidu, kas pieder jūsu pilnvarotam pārstāvim, ja tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, jūs esat nodrošinājis derīgu pilnvaru vai noslēdzis derīgu līgumu ar savu pārstāvi par šādu lietošanu, tostarp par atbilstošu kompensāciju, un jūs varat uzrādīt šādas pilnvaras vai līguma apliecinājumu pēc pieprasījuma un to darīsiet; (III) kā nolīgts starp pusēm, tikai jūs esat atbildīgs par šeit norādīto pilnvaru aizsardzību, nodrošināšanu un pārbaudi; (IV) neatkarīgi no izmantotā maksāšanas veida jums ir pilna atbildība par visiem maksājumiem, kas jāveic saistībā ar jūsu reklāmu saturu, kampaņām, pakalpojumu lietojumu vai jūsu kontu. Jūs esat atbildīgs par visu maksu savlaicīgu apmaksu un par visām maksām derīga maksāšanas veida nodrošināšanu uzņēmumam Apple. Jūs piekrītat, ka Apple var iekasēt maksu no jūsu maksāšanas veida jebkurā laikā pēc kādas pakalpojumu daļas faktiskās nodrošināšanas.

 

b. Visi ar pakalpojumiem saistītie maksājumi un pārskati tiek denominēti valūtā, ko atlasāt savā kontā vai citādi saistībā ar jūsu pakalpojumu lietojumu. Tomēr uzņēmumam Apple nav pienākuma atbalstīt vairāk nekā vienu valūtu vienam kontam neatkarīgi no atrašanās vietas, kurā tiek nodrošināti šādi pakalpojumi. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple, iespējams, nevarēs rēķiniem vai maksāšanai padarīt pieejamu jūsu vēlamo valūtu vai valūtu, ko izmantojat uzņēmējdarbības standarta gaitā, vai valūtu, kas ir pieejama vai obligāta jūsu mītnes vai atrašanās vietas jurisdikcijā vai jurisdikcijā, kam esat pakļauts. Jūs skaidri piekrītat un apstiprināt savu spēju likumīgi veikt darījumus ar uzņēmumu Apple saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem atbilstoši uz jums attiecināmās jurisdikcijas prasībām un ierobežojumiem saistībā ar valūtām un maksājumiem, ieskaitot tos, kas saistīti ar maksājumu pārskaitījumiem (tostarp pārrobežu maksājumu pārskaitījumiem), kredītkaršu maksājumiem un izsniegtā kredīta maksājumiem, izmantojot valūtu vai valūtas, ko uzņēmums Apple padara jums pieejamas.

 

c. Pakalpojuma lietošana ietver spēju noslēgt līgumsaistības un/vai veikt darījumus elektroniskā veidā. JŪS ATZĪSTAT, KA JŪSU ELEKTRONISKI IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA NOZĪMĒ JŪSU PIEKRIŠANU UN NODOMU UZŅEMTIES SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR ŠĀDIEM LĪGUMIEM UN DARĪJUMIEM UN MAKSĀT PAR TIEM, KĀ ARĪ TO, KA JUMS IR PILNVARA NOSLĒGT ŠĀDUS LĪGUMUS UN VEIKT DARĪJUMUS. JŪSU PIEKRIŠANA UN NODOMS UZŅEMTIES SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ELEKTRONISKI IESNIEGTU INFORMĀCIJU ATTIECAS UZ VISIEM IERAKSTIEM SAISTĪBĀ AR VISIEM DARĪJUMIEM, KO VEICAT PAKALPOJUMOS VAI TO LIETOŠANAS LAIKĀ. Apple patur tiesības slēgt jūsu kontu vai, ja vien to neliedz citi līgumi, jebkuru citu Apple kontu un pieprasīt alternatīvu maksāšanas veidu, ja maksāšanas veids ir iegūts vai izmantots saistībā ar pakalpojumiem krāpnieciskā veidā. Lai piekļūtu jūsu elektroniskajiem ierakstiem un saglabātu tos, jums, iespējams, būs jāizmanto noteikta aparatūra un programmatūra, kas ir vienīgi jūsu atbildība.

 

d. Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja vien šajā dokumentā vai rakstiski iesniegtā dokumentā nav norādīts citādi: (I) atbilstošais uzņēmums, kas uzskaitīts Apple reklāmas pakalpojumu īpašajos noteikumos valstīm un reģioniem, ir pilnvarots jums nodrošināt pakalpojumus; (II) atbilstošais uzņēmums, kas nodrošina pakalpojumus, var norādīt saistīto uzņēmumu, ko kontrolē šāda vienība, kam ir kopīga kontrole ar šādu uzņēmumu vai kas ir tāda uzņēmuma mkontrolē, kā maksājuma saņēmēju, kas saņem maksājumus par nodrošinātajiem pakalpojumiem, par kuriem izsniegts rēķins; (III) norādītais maksājuma saņēmējs ir pilnvarots un drīkst saņemt maksājumus no jums savā un atbilstošā uzņēmuma vārdā; (IV) rēķini vai citi norēķinu veidi par pakalpojumiem, ko izsniedzis vismaz viens no šiem uzņēmumiem, var norādīt jums iesniegt maksājumus norādītajam maksājuma saņēmējam vai citam saistītajam uzņēmumam; (V) jūs veiksiet visus šādus maksājumus norādītajam maksājuma saņēmējam atbilstoši norādījumiem.

 

e. NodokļiUzņēmums Apple var jums izrakstīt rēķinu par visiem piemērojamiem nodokļiem, atskaitījumiem, nodevām, izmaksām, maksājumiem, ieturējumiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem, ko piemēro jebkura nodokļu iestāde pakalpojumiem, vai saistībā ar pakalpojumiem, ko jums nodrošina Apple saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, ieskaitot (bez ierobežojumiem) tirdzniecības nodokli, lietojuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli (PVN), vispārējo apgrozījuma nodokli un patēriņa nodokli. Apple nosaka, iekasē un nosūta šos piemērojamos nodokļus kompetentajām nodokļu iestādēm, un jūs piekrītat maksāt šos nodokļus atbilstoši Apple rēķinam. Ja kāda nodokļu iestāde piemēro jums atbildību par atbilstības nodrošināšanu nodokļiem, ieskaitot (bez ierobežojumiem) apgrieztās PVN maksāšanas uzskaiti, pašu veiktu uzskaiti un ziņošanu, jūs uzņematies visu atbildību par šādas atbilstības nodrošināšanas saistībām. Ja uz kādu no summām, kas jums jāmaksā uzņēmumam Apple saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, attiecas kāds no piemērojamiem ieturējumu vai līdzīgiem nodokļiem, ko piemēro kāda nodokļu iestāde (“ieturējumu nodoklis”), un jums ir jāiekasē un jānosūta šāds ieturējumu nodoklis, jūs piekrītat, ka visa šī nodokļa summa attiecas uz jūsu kontu un nesamazina uzņēmumam Apple izmaksājamo summu. Jums jāveic atbilstošā maksājuma ekstrapolācija, lai pēc piemērojamā ieturējumu nodokļa atskaitīšanas un nosūtīšanas jūs samaksātu un Apple saņemtu rēķinā sākotnēji norādīto summu. Jūs uzņematies pilnu atbildību par šādām atbilstības saistībām. Neņemot vērā iepriekš minēto un papildus norādījumiem, lūgumiem, prasībām vai specifikācijām, par ko laiku pa laikam var informēt Apple, jūs piekrītat nodrošināt atbilstību nodokļu pienākumiem un prasībām, kas pieejamas lapā searchads.apple.com/terms un/vai ads.apple.com/cn/terms, kas iekļauti šajos pakalpojuma noteikumos kā atsauce.

 

f. Jūs piekrītat informēt uzņēmumu Apple e-pasta ziņojumā par visiem ar rēķinu saistītiem strīdiem trīsdesmit (30) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas datuma (“rēķina apstrīdēšanas periods”). Rēķina apstrīdēšanas informācija jānosūta e-pasta ziņojumā uz searchads-billing-inquiries@group.apple.com, un jāiekļauj detalizēta informācija par apstrīdēšanas iemeslu(-iem). CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM, JŪS ATSAKĀTIES NO VISĀM PRASĪBĀM SAISTĪBĀ AR RĒĶINU, IESKAITOT TAJĀ MINĒTOS PAKALPOJUMUS UN MAKSAS, JA VIEN ŠĪS PRASĪBAS NAV PIETEIKTAS VAI IZVIRZĪTAS RĒĶINA APSTRĪDĒŠANAS PERIODA LAIKĀ. LAI NOVĒRSTU ŠAUBAS, JA JŪS NEAPSTRĪDAT RĒĶINU RĒĶINA APSTRĪDĒŠANAS PERIODĀ, JŪS ATZĪSTAT, KA RĒĶINS TIEK UZSKATĪTS PAR APMAKSĀJAMU PILNĪBĀ UN “TĀDS, KĀDS TAS IR”. Ja noslēdzat līgumu ar trešo pusi, lai tā apstrādātu rēķinus jūsu labā, jums jāizmanto komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu šādai trešajai pusei rekvizītu informāciju un/vai pilnvaras, lai veicinātu savlaicīgu maksājuma veikšanu uzņēmumam Apple. Turklāt jūs piekrītat, ka šādas trešās puses darbības nemazina un neatceļ jūsu pienākumu savlaicīgi veikt maksājumus un/vai informēt uzņēmumu Apple par rēķinu apstrīdēšanu.

 

g. CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM UN NEIEROBEŽOJOT JŪSU TIESĪBAS, KAS NORĀDĪTAS 9. SADAĻAS (A) PUNKTĀ, JŪS ATSAKĀTIES NO VISĀM PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ (I) PAKALPOJUMIEM UN/VAI (II) MAKSĀM, JA TĀS NETIEK PIETEIKTAS VAI IZVIRZĪTAS SEŠDESMIT (60) DIENU LAIKĀ PĒC TĀS KAMPAŅAS PABEIGŠANAS, KAS SAISTĪTA AR ŠĀDIEM PAKALPOJUMIEM VAI MAKSĀM.

 

h. Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja vien uzņēmums Apple nav norādījis citādi, maksu un izmaksu pamatā ir tikai ar kampaņu saistītie pārskatu rādītāji. 

 

i. Apple pēc savas izvēles un ieskatiem var izvēlēties piedāvāt vai piešķirt jums kredītu saistībā ar pakalpojumiem un saskaņā ar tālāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

l. Visu uzņēmumam Apple veicamo maksājumu termiņš ir četrdesmit piecas (45) dienas pēc Apple rēķina datuma, izņemot, ja Apple pieprasa citādi rakstiskā veidā vai ja puses ir rakstiski vienojušās citādi. Par nokavētiem maksājumiem var tikt iekasēta kavējuma maksa, kas tiek aprēķināta ik dienu par katru nokavēto dienu. Kavējuma maksa tiek aprēķināta, izmantojot pamata procentu likmi (“pamata likme”), kam pieskaita vienu procentu (1%) vai maksimālo saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem atļauto summu (mazāko no abām šīm summām). Pamata likme tiek noteikta pēc izstrādātas vai tobrīd tirgū dominējošas vienošanās par standarta etalonlikmes noteikšanu maksājuma valstī attiecīgajā brīdī. Ja šāda likme nav norādīta publiski vai uzņēmumam Apple nav citu iespēju to pamatoti noteikt, pamata likmes noteikšanai tiek izmantota centrālās bankas politikas likme vai atsevišķs konsolidēts ekvivalents maksājuma veikšanas valstī atbilstošajā laikā. Ja pamata likme ir negatīva, tā tiek noteikta kā nulle procentu (0%). Ja maksājums jāveic cita pamatojuma dēļ, nevis četrdesmit piecas (45) dienas pēc Apple rēķina datuma, šādi mainītie noteikumi kļūst par standarta praksi biznesā un darījumos starp jums un uzņēmumu Apple. 

 

II. Kredītlīnija ierobežo apkopoto kredīta summu, kas jums var tikt piešķirta jebkurā laikā saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, citu līgumu starp jums un Apple vai citiem jebkāda veida pārdošanas darījumiem vai kredīta piešķiršanu, ko jums veic uzņēmums Apple.

 

III. Uzņēmums Apple jebkurā laikā var piešķirt, pārskatīt vai atsaukt jūsu kredītu pēc saviem ieskatiem, iepriekš paziņojot vai nepaziņojot par to jums. Papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas noteikti šajos pakalpojuma noteikumos, Apple bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt koriģējošas darbības, tostarp, bet ne tikai, apturēt vai izbeigt jūsu kampaņu(-as), jūsu kontu(-us) vai pakalpojumu lietojumu, tiklīdz nesamaksātais atlikums, ko esat parādā uzņēmumam Apple, pārsniedz kredītlīnijas summu.

 

IV. Lai saņemtu kredītu vai turpinātu to saņemt, iespējams, jums vajadzēs iesniegt uzņēmuma Apple nodrošinātu kredīta iesniegumu un nodrošināt uzņēmumam Apple: (1) finanšu informāciju, pārskatus un ziņojumus, piemēram, bilances, skaidras naudas plūsmas, peļņas un zaudējumu pārskatus, kā arī auditoru ziņojumu un piezīmes par finansēm, ja tādas pieejamas, un citu līdzīgu informāciju vai materiālus, kas parasti tiek nodrošināti visiem citiem piegādātājiem, aizdevējiem vai kreditoriem, lai atbalstītu kredīta piešķiršanu; (2) citu finanšu informāciju, ko uzņēmums Apple var pamatoti pieprasīt; (3) ticamu pašreizējo nodrošinājuma vai kredīta papildinājuma vērtību, tostarp, bet ne tikai, bankas garantijas, rezerves akreditīvus, korporatīvās garantijas, bankas akceptētus pārvedu vekseļus un personiskās garantijas. Jūs turklāt atzīstat un piekrītat, ka, apsverot kredīta izsniegšanu jums vai izsniegšanas turpināšanu, Apple var pārskatīt jūsu kredītvēsturi, tostarp izmantojot trešo pušu pakalpojumus.

 

j. Rēķinu pamatā ir faktiskā piegāde kalendārā mēneša norēķinu cikla laikā, un rēķinu skaits var būt atšķirīgs katrai kampaņai vai atbilstoši citam nolīgumam, par ko Puses vienojušās rakstveidā. Lai novērstu šaubas, Apple veido rēķinus, izmantojot Apple pārskatu rādītājus kā vienīgo saistošo Apple veiktspējas mērījumu attiecībā uz visu šajā dokumentā noteikto pakalpojumu nodrošināšanu.

 

k. Ja savlaicīgi neveicat maksājumu vai citādi pārkāpjat šos pakalpojuma noteikumus vai tajos minētās garantijas, jūs esat atbildīgs par visiem izdevumiem (tostarp advokātu honorāriem un izmaksām), kas radušies uzņēmumam Apple šīs summas iegūšanas gaitā. Neietekmējot uzņēmuma Apple izbeigšanas, apturēšanas un izmaiņu tiesības, kas minētas 13. sadaļā, ja jūs pārkāpjat šos pakalpojuma noteikumus, tostarp nenodrošinot atbilstību maksājuma vai kredīta noteikumiem un nosacījumiem, Apple patur tiesības nekavējoties: (I) izbeigt vai pārtraukt savu pienākumu izpildi saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem; (II) izbeigt, apturēt, mainīt vai ierobežot jūsu piekļuvi pakalpojumiem; (III) paziņot, ka visas uzņēmumam Apple neizmaksātās summas ir jāsamaksā nekavējoties. 

 

l. Jūs atzīstat un piekrītat, ka uzņēmums Apple visu maksāšanas veidu informāciju, ko tam nodrošināt, var kopīgot ar uzņēmumiem, kas darbojas uzņēmuma Apple labā, piemēram, maksājumu apstrādātājiem un/vai kredītiestādēm, tikai lai pārbaudītu kredītvēsturi, īstenotu maksājuma veikšanu uzņēmumam Apple un apkalpotu jūsu kontu. Jūs piekrītat, ka uzņēmumam Apple ir tiesības, neuzņemoties saistības pret jums, atklāt jebkādu maksāšanas veidu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešajai pusei, ja Apple uzskata, ka ir pamatoti nepieciešami vai atbilstoši īstenot un/vai verificēt atbilstību jebkurai šo pakalpojuma noteikumu daļai (ieskaitot, bet ne tikai, uzņēmuma Apple tiesības sadarboties ar visiem juridiskajiem procesiem, kas saistīti ar to, kā lietojat pakalpojumu, un/vai trešās puses apgalvojumu, ka tas, kā lietojat pakalpojumu, ir nelikumīgi un/vai pārkāpj šādas trešās puses tiesības).

 

8.    Intelektuālais īpašums.

 

a. Īpašumtiesību atzīšanaJūs piekrītat, ka Pakalpojumi satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju un materiālus, kas pieder uzņēmumam Apple un/vai tā licencētājiem vai citām trešajām pusēm, un to aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma un citi tiesību akti, un jūs neizmantosiet šādu ar autortiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus nekādā citā veidā, izmantojot pakalpojumu lietošanu saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šajā dokumentā, un izņemot tiktāl, cik piemērojamie tiesību akti liedz uzņēmumam Apple neļaut jums to, nevienu pakalpojumu daļu nedrīkst nekādā veidā un ar nekādiem līdzekļiem reproducēt bez uzņēmuma Apple tiešas rakstiskas piekrišanas.

 

b. AutortiesībasVisas pakalpojumu un ar tiem saistītās autortiesības pieder uzņēmumam Apple un/vai tā licencētājiem.

 

c. Preču zīmesApple, Apple logotips, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads un citas Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiki un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar pakalpojumiem, ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Jums netiek piešķirtas tiesības vai licences attiecībā uz kādu no iepriekš minētajām preču zīmēm un šādu preču zīmju izmantošanu.

 

9.    Atteikšanās no garantijām; atbildības ierobežošana.

 

a. JUMS VAR BŪT NEIZSLĒDZAMAS TIESĪBAS VAI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM JŪSU JURISDIKCIJĀ. NEKAS ŠAJOS PAKALPOJUMA NOTEIKUMUS NAV PAREDZĒTS UN TAM NAV SPĒKA, LAI IEROBEŽOTU, MAINĪTU VAI IZSLĒGTU JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KO SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM NEVAR ŠĀDI IEROBEŽOT, MAINĪT VAI IZSLĒGT. JEBKURI UN VISI APPLE SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI VAI IZSLĒGUMI ŠAJOS PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS TIEK PIEMĒROTI TIKAI TIKTĀL, CIKTĀL ŠĀDI IEROBEŽOJUMI IR PIEĻAUTI SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM.

 

b. APPLE NEGARANTĒ, NERADA IESPAIDU UN NESOLA, KA PAKALPOJUMU VAI JEBKĀDU PAKALPOJUMU IESPĒJU UN FUNKCIJU LIETOŠANA NOTIKS BEZ PĀRRĀVUMIEM VAI KĻŪDĀM, UN JŪS PIEKRĪTAT, KA APPLE LAIKU PA LAIKAM VAR NOŅEMT PAKALPOJUMUS (VAI TAJOS IEKĻAUTUS NOTEIKTUS PRODUKTUS VAI PAKALPOJUMUS) UZ NENOTEIKTU LAIKU VAI JEBKURĀ LAIKĀ PĀRTRAUKT PIEDĀVĀT PAKALPOJUMUS PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI, JA TAS NEPIECIEŠAMS, LAI AIZSARGĀTU UZŅĒMUMA APPLE INTERESES.

 

c. APPLE NEGARANTĒ, NERADA IESPAIDU UN NESOLA, KA PAKALPOJUMI, PAKALPOJUMU IESPĒJAS UN FUNKCIJAS VAI JŪSU KONKRĒTAIS REKLĀMU SATURS IR PIEEJAMS VISĀS ATRAŠANĀS VIETĀS UN, CIKTĀL TAS IR PIEEJAMS, KA BŪS PIEEJAMAS VISAS ŠAJĀS ATRAŠANĀS VIETĀS IZMANTOTĀS VALODAS, UN APPLE NERADA IESPAIDU, KA PAKALPOJUMI VAI JŪSU REKLĀMU SATURS IR ATBILSTOŠS VAI PIEĻAUJAMS JŪSU LIETOŠANAI NOTEIKTĀ ATRAŠANĀS VIETĀ.

 

d. JŪS SKAIDRI PIEKRĪTAT, KA VISU RISKU PAR PAKALPOJUMU LIETOŠANU VAI NESPĒJU TOS LIETOT UZŅEMATIES JŪS. PAKALPOJUMI UN VISAS PAKALPOJUMU IESPĒJAS UN FUNKCIJAS TIEK NODROŠINĀTAS “TĀDAS, KĀDAS TĀS IR“ UN “TĀDAS, KĀDAS IR PIEEJAMAS” JŪSU LIETOŠANAI, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, SAVLAICĪGUMU, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA PAKALPOJUMU CENAS VAR PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI PAMATOTIES UZ IZSOLES MODELI, KAS VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO DAUDZIEM FAKTORIEM, TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMIEM) PATENTĒTIEM ALGORITMIEM, KO IZMANTO APPLE.

 

e. CIKTĀL TAS NAV AIZLIEGTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS, UZŅĒMUMS APPLE, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, AĢENTI, LĪGUMDARBINIEKI VAI LICENCES ŅĒMĒJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SODA, ĪPAŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP PAR KOMERCIĀLIEM BOJĀJUMIEM VAI ZUDUMIEM, KAS IZRIET NO ŠIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM VAI IR SAISTĪTI AR TIEM, KĀ ARĪ PAR TO, KĀ JŪS IZMANTOJAT PAKALPOJUMUS VAI PIEKĻŪSTAT TIEM, IESKAITOT (BEZ IEROBEŽOJUMIEM) VISAS KĻŪDAS VAI IZLAIDUMUS JEBKURĀ PRODUKTĀ, PAKALPOJUMOS, ĪPAŠĪBĀ VAI FUNKCIJĀ, VAI JEBKĀDA VEIDA ZUDUMUS VAI ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES JEBKURA AR PAKALPOJUMU STARPNIECĪBU NODROŠINĀTĀ PRODUKTA, PAKALPOJUMA, ĪPAŠĪBAS VAI FUNKCIJAS IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IR SAŅEMTA INFORMĀCIJA PAR IESPĒJAMĪBU SASKAŅĀ AR LĪGUMA TEORIJU, GARANTIJU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU ZAUDĒJUMU (TOSTARP NOLAIDĪBU), PRODUKTU ATBILDĪBU, LIKUMĀ NOTEIKTO PIENĀKUMU PĀRKĀPŠANU, ATLĪDZĪBAS PRINCIPIEM VAI CITĀDI, KĀ ARĪ NERAUGOTIES UZ BŪTISKA MĒRĶA VAI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU NEIZDOŠANOS, IZŅEMOT ZAUDĒJUMUS, KO IZRAISĪJIS TIKAI UZŅĒMUMA APPLE AR NODOMU VEIKTS PĀRKĀPUMS VAI RUPJA NOLAIDĪBA. UZŅĒMUMA APPLE KOPĒJĀS SAISTĪBAS PRET JUMS SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM (IZŅEMOT TOS, KAS IR OBLIGĀTI SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM GADĪJUMOS, KAS SAISTĪTI AR TRAUMĀM) NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ MAKSĀJAMO SUMMU, KAS FAKTISKI IZMAKSĀTA VAI IR IZMAKSĀJAMA UZŅĒMUMAM APPLE SAISTĪBĀ AR ŠIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM.

 

f. UZŅĒMUMS APPLE NECENŠAS RADĪT IESPAIDU UN NEGARANTĒ, KA PAKALPOJUMI ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM VAI BŪS BRĪVI NO TĪKLA ATTEICES, ZUDUMIEM, BOJĀJUMIEM, UZBRUKUMIEM, VĪRUSIEM, TRAUCĒJUMIEM, URĶĒŠANAS VAI CITĀM DROŠĪBAS PROBLĒMĀM.

 

g. JA VIEN PUSES NAV RAKSTISKI VIENOJUŠĀS PAR PRETĒJO, KAMPAŅĀM, PAR KURU NODROŠINĀŠANAS RĀDĪTĀJIEM IR PANĀKTA VIENOŠANĀS (T.I, TĀ NAV UZ VEIKTSPĒJU BALSTĪTA REKLAMĒŠANA), KAMPAŅAS NEPIETIEKAMA SNIEGUMA GADĪJUMĀ ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU RĀDĪTĀJU, PAR KO PANĀKTA VIENOŠANĀS, UN JEBKURĀ ASPEKTĀ, JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR KAMPAŅAS PAGARINĀŠANA VAI KAMPAŅAS TURPINĀŠANA VĒLĀK SALĪDZINĀMA PIEDĀVĀJUMA IETVAROS PAR LĪDZĪGU VĒRTĪBU TIKAI PĒC APPLE IESKATIEM, LĪDZ TIEK SASNIEGTI RĀDĪTĀJI, PAR KURIEM PANĀKTA VIENOŠANĀS, VAI TIKAI PĒC APPLE EKSKLUZĪVIEM IESKATIEM TIEK IZSNIEGTA PROPORCIONĀLA ATMAKSA PAR KAMPAŅAS DAĻU, KAS NESASNIEDZ NODROŠINĀMO MĒRĶI. LAI NOVĒRSTU ŠAUBAS, ŠIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NETIEK PIEMĒROTS KAMPAŅĀM, PAR KURĀM STARP PUSĒM NAV PANĀKTA SKAIDRA VIENOŠANĀS PAR KONKRĒTIEM NODROŠINĀŠANAS RĀDĪTĀJIEM, PIEMĒRAM, KAMPAŅĀM, KAS TIEK NODROŠINĀTAS AR IZSOLES PRINCIPA MEHĀNISMU STARPNIECĪBU; APPLE NEGARANTĒ, KA ŠĀDAS KAMPAŅAS TIEK PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI NODROŠINĀTAS.

 

10.  AtlīdzībaIZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, JŪS TIESĪBU AKTOS MAKSIMĀLAJĀ PIEĻAUTAJĀ APMĒRĀ PIEKRĪTAT ATLĪDZINĀT UN ATBRĪVOT UZŅĒMUMU APPLE, TĀ DIREKTORUS, AMATPERSONAS, DARBINIEKUS, SAISTĪTOS UZŅĒMUMUS, AĢENTUS, LĪGUMDARBINIEKUS UN LICENCES ŅĒMĒJUS NO SAISTĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM, SAISTĪBĀM, IZDEVUMIEM, IZMAKSĀM, MAKSĀM, SODA NAUDĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMU VEIDIEM, TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMA) ADVOKĀTU HONORĀRU UN VISĀM IZMAKSĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪS KLAUZULAS ĪSTENOŠANU, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTAS AR JEBKO NO TĀLĀK MINĒTĀ: (A) JŪSU IZDARĪTS ŠO PAKALPOJUMA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS, IESKAITOT JEBKĀDU IESPAIDA RADĪŠANU, GARANTIJU VAI LĪGUMU, KO ESAT AR ŠO NOSLĒDZIS; (B) JŪSU VEIKTA NEATBILSTOŠA, NEPILNVAROTA VAI NELIKUMĪGA PAKALPOJUMU LIETOŠANA; (C) JEBKĀDI APGALVOJUMI, KO JŪSU REKLĀMU SATURS, REKLĀMDEVĒJU DATI, BIZNESA LIETOTĀJU DATI VAI MĒRĶAUDITORIJAS ATLASE IZMANTOJUSI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMIEM KĀ (I) NELIKUMĪGI PIESAVINĀTAS, PĀRKĀPTAS VAI LAUZTAS JEBKURAS TREŠĀS PUSES PATENTA TIESĪBAS, AUTORTIESĪBAS, PREČU ZĪMES, TIRDZNIECĪBAS NOSLĒPUMS, MASKAS DARBA VAI CITAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA VAI PATENTA TIESĪBAS; (II) NESLAVAS CELŠANA, CITAS PERSONAS KONFIDENCIALITĀTES PĀRKĀPŠANA VAI PRIVĀTUMA PĀRKĀPŠANA; (III) VEIKTAS APLAMAS, MALDINOŠAS, NETAISNĪGAS, NEATBILSTOŠAS DARBĪBAS VAI PRAKSE, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ REKLAMĒŠANU VAI PĀRDOŠANU; (IV) NAV NODROŠINĀTA ATBILSTĪBA JEBKURAM PIEMĒROJAMAM TIESĪBU AKTAM VAI NORMATĪVAM.

 

11.  PaziņojumiVisi paziņojumi saistībā ar šiem pakalpojuma noteikumiem ir rakstiski. Tiks uzskatīts, ka uzņēmums Apple ir piegādājis jums paziņojumu, kad tas tiek nosūtīts uz e-pasta vai pasta adresi, ko norādāt uzņēmumam Apple saistībā ar pakalpojumiem. Jūs piekrītat regulāri pārbaudīt savu e-pasta adresi un pasta adresi, meklējot jums adresētus paziņojumus no Apple, nekavējoties pārskatīt visus šos paziņojumus un nekavējoties paziņot uzņēmumam Apple, ja jums vairs nav piekļuves e-pasta adresei vai pasta adresei, ko norādījāt uzņēmumam Apple saistībā ar pakalpojumiem. Ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi, visi paziņojumi uzņēmumam Apple saistībā ar šiem pakalpojuma noteikumiem tiks uzskatīti par iesniegtiem šādā gadījumā: (a) ja tos piegādā personīgi; (b) trīs darba dienas pēc nosūtīšanas ar vienas dienas komerciālā kurjera starpniecību, saņemot rakstisku piegādes apliecinājumu; (c) piecas darba dienas pēc nosūtīšanas pirmās klases vai ierakstītā pasta sūtījumā ar apliecinājumu par saņemšanu un iepriekšēju apmaksu, izmantojot iepriekš punktā (a), (b) un (c) izmantoto metodi un norādot šādu adresi: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Amerikas Savienotās Valstis. Jebkura puse var mainīt savu e-pasta vai pasta adresi, sniedzot rakstisku paziņojumu otrajai pusei, kā aprakstīts iepriekš.

 

12.   Pakalpojuma noteikumu izmaiņas vai grozījumi.Apple patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai grozīt šos pakalpojuma noteikumus. Pēc šādām izmaiņām mainītie pakalpojuma noteikumi būs pieejami lapā searchads.apple.com/terms-of-service un/vai ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, vai citā pieejamā atrašanās vietā, par ko paziņos Apple, un noteikumi stājas spēkā pēc jūsu informēšanas saskaņā ar informāciju 11. sadaļā iepriekš vai vēlāk, kā norādīts šādā paziņojumā. Jūs piekrītat regulāri apmeklēt lapu searchads.apple.com/terms-of-service un/vai ads.apple.com/cn/terms-of-service/english vai citu pieejamu atrašanās vietu, kā to ir paziņojis Apple, un pārskatīt pakalpojuma noteikumus, tostarp par izmaiņām, kas var būt norādītas ar atjauninājumiem uz spēkā stāšanās datumu, kas norādīts pakalpojuma noteikumu sākumā. Jūs atzīstat un piekrītat, ka regulāra šo pakalpojuma noteikumu pārskatīšana, meklējot izmaiņas, ir jūsu atbildība. JA NEPIEKRĪTAT IZMAIŅĀM PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS, JUMS NEKAVĒJOTIES JĀPĀRTRAUC PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM UN TO LIETOŠANA. JA VIEN UZŅĒMUMS APPLE NAV JŪS INFORMĒJIS PAR PRETĒJO, PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS TURPINĀŠANA PĒC PAKALPOJUMA NOTEIKUMU IZMAIŅĀM TIEK UZSKATĪTA PAR PIEKRIŠANU MAINĪTAJIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM.

 

13.  Līguma izbeigšanaJebkura no pusēm tikai pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā izbeigt šo pakalpojuma noteikumu darbību bez iemesla, par to iepriekš brīdinot; tomēr jāņem vērā, ka, ja satura nodrošinātājs turpina izmantot pakalpojumus pēc šāda paziņojuma par izbeigšanu, uz lietojumu attiecas tobrīd aktuālie pakalpojuma noteikumi. Beidzoties šī līguma derīgumam vai darbībai, izņemot kā norādīts citādi šajos pakalpojuma noteikumos vai atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām: (a) visas tiesības, licences, piekrišanas un pilnvaras, ko jebkura no pusēm sniegusi otrai, ar šo tiek nekavējoties izbeigtas; (b) jūs pārtraucat jebkādu pakalpojumu lietošanu; un (c) visas maksas, kas pienākas uzņēmumam Apple saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, ir jāsamaksā nekavējoties. 6. SADAĻAS PUNKTĀ (o), 6. SADAĻAS PUNKTĀ (p) UN 6. SADAĻAS PUNKTĀ (r ), 7. SADAĻAS PUNKTĀ (a), 7. SADAĻAS PUNKTĀ (g) UN 8.–15. SADAĻĀ MINĒTĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI IR SPĒKĀ ARĪ PĒC ŠO PAKALPOJUMA NOTEIKUMU DERĪGUMA BEIGĀM VAI DARBĪBAS IZBEIGŠANAS. NEATKARĪGI NO ŠO PAKALPOJUMA NOTEIKUMU DAĻAS, KURĀ MINĒTS PRETĒJAIS, APPLE VAR TIKAI PĒC SAVIEM IESKATIEM TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ, UZREIZ UN BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA APTURĒT, IZBEIGT VAI CITĀDI LIEGT JŪSU PIEKĻUVI PAKALPOJUMIEM VAI JEBKURAI TO DAĻAI UN TO LIETOŠANU. Informācija šajā 13. sadaļā neierobežo nekādas citas uzņēmuma Apple tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas minēti tiesību aktos, ir atbilstoši taisnīgumam vai saskaņā ar šiem pakalpojuma noteikumiem.

 

14.  Piemērojamie tiesību aktiJŪS SKAIDRI PIEKRĪTAT, KA ŠOS PAKALPOJUMA NOTEIKUMUS UN TO, KĀ JŪS LIETOJAT PAKALPOJUMUS, NOSAKA KALIFORNIJAS ŠTATA TIESĪBU AKTI, IZŅEMOT TAJOS ESOŠĀS PRETRUNAS AR TIESĪBU AKTU KLAUZULĀM, UN KA JEBKĀDAS TIESVEDĪBAS, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ SAISTĪTA AR JŪSU ĪSTENOTO PAKALPOJUMU LIETOŠANU, EKSKLUZĪVĀ JURISDIKCIJA IR ŠTATA UN FEDERĀLĀS TIESAS KALIFORNIJAS ZIEMEĻU APGABALĀ. AR ŠO JŪS ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM IEBILST PRET IEPRIEKŠ MINĒTO TIESĪBU AKTU, PERSONISKĀS JURISDIKCIJAS VAI VIETAS IZVĒLI.  

NEATKARĪGI NO PRETRUNĪGĀS INFORMĀCIJAS ŠAJĀ DOKUMENTĀ, JA JŪSU MĪTNES VAI ATRAŠANĀS VALSTS IR KONTINENTĀLĀ ĶĪNA VAI UZ JUMS ATTIECAS TĀS JURISDIKCIJA, JŪS ARĪ PIEKRĪTAT, KA VISI STRĪDI, KAS IZRIET NO VAI SAISTĪBĀ AR ŠIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMIEM VAI JŪSU PAKALPOJUMU LIETOJUMA, TIEK IESNIEGTI ĶĪNAS STARPTAUTISKAJĀ EKONOMISKĀS UN TIRDZNIECĪBAS ŠĶĪRĒJTIESAS KOMISIJĀ (CIETAC) PEKINĀ ŠĶĪRĒJTIESAS VEIKŠANAS NOLŪKĀ, KAS NOTIEK SASKAŅĀ AR CIETAC ŠĶĪRĒJTIESAS NOTEIKUMIEM, KURI IR SPĒKĀ BRĪDĪ, KAD NOTIEK PIETEIKŠANĀS ŠĶĪRĒJTIESAI, UN ŠĀDIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM: ŠĶĪRĒJTIESAS NOLĒMUMS IR GALĪGS UN SAISTOŠS ABĀM PUSĒM. KATRA PUSE IECEĻ VIENU ŠĶĪRĒJTIESNESI. TREŠO ŠĶĪRĒJTIESNESI, KURŠ DARBOJAS KĀ PREZIDĒJOŠAIS ŠĶĪRĒJTIESNESIS, KOPĪGI IZVĒLAS ABI PUŠU IECELTIE ŠĶĪRĒJTIESNEŠI. JA PREZIDĒJOŠO ŠĶĪRĒJTIESNESI NEIZDODAS IZVĒLĒTIES 30 DIENU LAIKĀ PĒC OTRĀ ŠĶĪRĒJTIESNEŠA IECELŠANAS, CIETAC PRIEKŠSĒDĒTĀJAM IR PILNVARA TĀDU IECELT. PREZIDĒJOŠAIS ŠĶĪRĒJTIESNESIS NEDRĪKST BŪT VAI BŪT BIJIS ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VAI AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU PAVALSTNIEKS. TOMĒR PERSONA, KURAI IR HONKONGAS PASE VAI TIESĪBAS DZĪVOT HONKONGĀ, BET KURA NEKAD NAV BIJUSI ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS PAVALSTNIEKS PIRMS 1997. GADA 1. JŪLIJA, NETIEK UZSKATĪTA PAR ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS PAVALSTNIEKU, JA VIEN PUSES NEVIENOJAS CITĀDI. PUSES ARĪ VIENOJAS, KA VISUS ŠĶĪRĒJTIESNEŠUS VAR IECELT ĀRPUS CIETAC ŠĶĪRĒJTIESNEŠU PANEĻA, KĀ NORĀDĪTS CIETAC ŠĶĪRĒJTIESAS NOTEIKUMOS, KAS IR SPĒKĀ ŠĶĪRĒJTIESAS PIETEIKUMA BRĪDĪ. ŠĶĪRĒJTIESAS VIETA IR PEKINA, ĶTR. ŠĶĪRĒJTIESAS VALODA IR ANGĻU VALODA. PAPILDUS CIETAC NOTEIKUMIEM PUSES VIENOJAS, KA ŠĶĪRĒJTIESA NOTIEK SASKAŅĀ AR IBA NOTEIKUMIEM PAR PIERĀDĪJUMU VĀKŠANU STARPTAUTISKAJĀ ŠĶĪRĒJTIESĀ. PUSES NODROŠINA KONFIDENCIALITĀTI INFORMĀCIJAI PAR ŠĶĪRĒJTIESAS FAKTU UN VISIEM ŠĶĪRĒJTIESAS NOLĒMUMIEM, KĀ ARĪ NORISES GAITĀ IZVEIDOTAJIEM MATERIĀLIEM ŠĶĪRĒJTIESAS NOLŪKĀ UN VISIEM CITIEM DOKUMENTIEM, KO CITA PUSE UZRĀDĪJUSI NORISES GAITĀ UN KAS NAV CITĀDI PIEEJAMI PUBLISKI, IZŅEMOT GADĪJUMUS UN TĀDĀ APMĒRĀ, KAD PUSEI IR JĀATKLĀJ ŠĪ INFORMĀCIJA SASKAŅĀ AR LIKUMISKU PIENĀKUMU, LAI AIZSARGĀTU VAI ĪSTENOTU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS VAI ĪSTENOTU VAI APSTRĪDĒTU TIESVEDĪBĀ VEIKTU NOLĒMUMU TIESĀ VAI CITAS TIESĪBSARGĀJOŠAS IESTĀDES PRIEKŠĀ. ŠĶĪRĒJTIESNEŠI LEMJ, KA UZVARĒTĀJAI PUSEI, JA ŠĶĪRĒJTIESNEŠI TĀDU NOTEIKUŠI, IR TIESĪBAS ATGŪT SAVAS IZMAKSAS UN IZDEVUMUS, TOSTARP SAVU ADVOKĀTU HONORĀRUS. UZVARĒTĀJAI PUSEI IR ARI TIESĪBAS SAŅEMT SAVU ADVOKĀTU HONORĀRU UN IZMAKSU ATMAKSU JEBKĀDĀ TIESVEDĪBĀ, LAI APSTIPRINĀTU UN/VAI ĪSTENOTU ŠĶĪRĒJTIESAS NOLĒMUMU JEBKĀDĀ TIESVEDĪBĀ.
 

15.  DažādiŠie pakalpojuma noteikumi, iekļaujot visus to papildinājumus, veido visu līgumu starp jums un uzņēmumu Apple un nosaka jūsu pakalpojumu lietojumu, aizstājot visus iepriekšējos līgumus starp jums un uzņēmumu Apple, izņemot to, kas noteikts rakstiski citos līgumos. Jūs nedrīkstat piešķirt šos pakalpojuma noteikumus, tostarp (bez ierobežojuma) ar tiesību aktiem vai apvienošanās rezultātā, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska Apple atļauja, un jebkāds mēģinājums piešķirt šos pakalpojuma noteikumus bez šādas iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir nederīgs. Apple savlaicīgi izskata visus piešķiršanas pieprasījumus. Ja kāda šo pakalpojuma noteikumu daļa tiek atzīta par nederīgu vai neīstenojamu, šī daļa tiek interpretēta veidā, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pušu sākotnējos nodomus, bet pārējās daļas paliek spēkā pilnā apmērā. Ja uzņēmums Apple neizmanto šajos pakalpojuma noteikumos noteiktās tiesības vai noteikumus, to nevar uzskatīt par atteikšanos no šī vai kāda cita pakalpojumu noteikumu noteikuma. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par nespēju izpildīt jebkādas saistības, ja iemesls ir ārpus uzņēmuma Apple ietekmes robežām. Šie pakalpojuma noteikumi nesniedz ieguvumu trešajām pusēm.