Servizzi ta’ Reklamar ta’ Apple
Termini tas-Servizz

Data Effettiva: 1 ta’ Frar, 2024

DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ, INKLUŻ KWALUNKWE ANNESS, EŻIBIT, SKEDA, JEW DOKUMENTI OĦRAJN LI HUMA B’DAN INKORPORATI B’REFERENZA (“TERMINI TAS-SERVIZZI” JEW “FTEHIM”), JIKKOSTITWIXXU FTEHIM LEGALI FFIRMAT BEJN APPLE U L-ENTITÀ LI QED TAQBEL MA’ DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ JEW IR-RAPPREŻENTANT AWTORIZZAT TAGĦHA, INKLUŻI IMPJEGATI, AĠENTI, ASSENJATI, NOMINATI, KONSULENTI U KUNTRATTURI (INDIVIDWALMENT JEW FLIMKIEN “FORNITUR TAL-KONTENUT” JEW “INTI”), LI JIRREGOLAW L-AĊĊESS GĦAL U L-UŻU TAS-SERVIZZI PPROVDUTI MINN APPLE (I) ASSOĊJATI MAL-KONT MAĦLUQ, AĊĊESSAT, JEW UŻAT MINNEK B’RABTA MA’ DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ, (II) RELATATI MAD-DISTRIBUZZJONI TAL-KONTENUT TAR-REKLAMAR TIEGĦEK (DEFINIT HAWN TAĦT), JEW (III) RELATATI MA’ KWALUNKWE SERVIZZ, PROGRAMM, JEW PRODOTT IEĦOR LI JINKORPORA B’REFERENZA DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ (FLIMKIEN, IS-“SERVIZZI”). 

 

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor hawnhekk, "Apple" għandha tfisser waħda jew aktar mill-entitajiet elenkati fit-Termini Speċifiċi għall-Pajjiżi jew Reġjuni għal Servizzi ta' Reklamar ta' Apple disponibbli fuq searchads.apple.com/terms u/jew ads.apple.com/cn/terms (li huma hawnhekk inkorporati f’dawn it-Termini ta’ Servizz b’referenza u li jistgħu’ jiġu emendat minn żmien għal żmien).

 

Inti tiċċertifika lil Apple u taqbel li Inti jew ir-rappreżentant jew l-aġent Tiegħek li qed jiffirma dawn it-Termini tas-Servizz huwa ta’ età legali fil-ġuriżdizzjoni(jiet) li fiha/hom Inti tirrisjedi (mill-inqas 18-il sena f’ħafna pajjiżi) u li Inti għandek id-dritt u l-awtorità li tidħol għal dawn it-Termini tas-Servizz f’Ismek, u li jekk ir-rappreżentant jew l-aġent Tiegħek dieħel għal dawn it-Termini tas-Servizz f’Ismek bħala kumpanija, organizzazzjoni, istituzzjoni edukattiva, jew aġenzija, strument, jew dipartiment tal-gvern, li dan ir-rappreżentant jew aġent għandu d-dritt u l-awtorità li jorbtok legalment għat-termini u l-obbligi kollha ta’ dawn it-Termini tas-Servizz.

 

Inti taqbel li taċċetta u timxi ma’ dawn it-Termini tas-Servizz kif ippreżentati; Apple ma taqbilx ma’ bidliet, żidiet jew tħassir, u Apple tista’ tiċħad l-aċċess għas-Servizzi minħabba nuqqas ta’ konformità ma’ kwalunkwe parti ta’ dawn it-Termini tas-Servizz jew għal kwalunkwe raġuni oħra fid-diskrezzjoni unika ta’ Apple.

 

IL-VERŻJONI BIL-LINGWA INGLIŻA TA’ DAN IL-FTEHIM GĦANDHA TKUN L-ISTRUMENT U L-FTEHIM ORIĠINALI U REGOLATORJU TAL-PARTIJIET. JEKK APPLE TIPPROVDI DAN IL-FTEHIM BI KWALUNKWE LINGWA MINBARRA BL-INGLIŻ, IL-VERŻJONI BIL-LINGWA INGLIŻA GĦANDHA TIRREGOLA U TIKKONTROLLA F’KAŻ TA’ KWALUNKWE KUNFLITT MA’ XI TRADUZZJONI BI KWALUNKWE LINGWA OĦRA.

 

B’kunsiderazzjoni ta’ dak li ntqal hawn fuq u tal-wegħdiet u l-patti reċiproċi stabbiliti hawnhekk, Inti u Apple (kollettivament, il-“Partijiet”) taqblu kif ġej:

 

1.    AċċessL-aċċess għas-Servizzi huwa magħmul disponibbli biss, fid-diskrezzjoni unika ta’ Apple, lil Fornitur tal-Kontenut li għandu ftehim jew diversi ftehimiet validi ma’ Apple jew ma’ Affiljati ta’ Apple relatati ma’: (a) Fornitur tal-Kontenut li l-materjali tiegħu huma servuti fuq il-Proprjetajiet (definiti hawn taħt), jew (b) persuni jew entitajiet oħrajn kif iddeterminati minn Apple fid-diskrezzjoni unika tagħha.

 

2.    Rekwiżiti tas-SistemaL-użu tas-Servizzi jista’ jirrikjedi ħardwer kompatibbli, aċċess għall-internet u/jew mobile, ċertu softwer u jista’ jirrikjedi li jinkisbu aġġornamenti u titjib minn żmien għal żmien. Jistgħu japplikaw ħlasijiet għar-rekwiżiti tas-sistema tal-Fornitur tal-Kontenut. Peress li l-użu tas-Servizzi jista’ jinvolvi ħardwer, softwer u aċċess għall-internet u/jew mobile, il-kapaċità Tiegħek li tagħmel użu mis-Servizzi tista’ tkun affettwata mill-prestazzjoni ta’ dawn il-fatturi. Nirrakkomandaw ħafna aċċess għal internet b’veloċità għoja u/jew mobile. Inti tagħraf u taqbel li dawn ir-rekwiżiti tas-sistema, li jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien, huma responsabbiltà Tiegħek. Inti tagħraf u taqbel ukoll li s-Servizzi jikkostitwixxu servizzi kummerċjali għal użu kummerċjali.

 

3.    Ftehimiet OħrajnKwalunkwe ftehim ieħor fis-seħħ bejn Apple u Inti li ma jinkorporax dawn it-Termini tas-Servizz jew li mhumiex inkorporati hawnhekk (kollettivament, il-"Ftehimiet Oħra") huma separati minn dawn it-Termini tas-Servizz. Inti tagħraf u taqbel li t-twettiq tal-obbligi Tiegħek taħt dawn it-Termini tas-Servizz m’għandux ikun ikkundizzjonat mill-fatt li Apple tidħol għal xi ftehim ulterjuri jew li tipprovdi xi dikjarazzjonijiet jew garanziji addizzjonali relatati mas-Servizzi.

 

4.    L-Informazzjoni TiegħekInti taqbel li tipprovdi informazzjoni preċiża, kurrenti u kompluta, inkluż kif jista' jkun meħtieġ biex tirreġistra ma' Apple ħalli tuża s-Servizzi u matul l-użu tas-Servizzi inkluż, iżda mhux limitat għal, l-isem tal-kumpanija, l-indirizz elettroniku, l-indirizz fiżiku, l-informazzjoni dwar il-ħlas korporattiv, informazzjoni rilevanti dwar it-taxxa (inkluż kwalunkwe numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa jew ċertifikat, eċċ.,) jew informazzjoni oħra kif mitlub (kollettivament, "Data tal-Utent Kummerċjali"). Inti tagħraf u taqbel li l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi se jirrikjedi li Apple tibgħatlek komunikazzjonijiet fl-indirizz(i) tal-email jew permezz ta’ mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni li Inti tipprovdi lil Apple. Inti taqbel li Apple tista’ tibgħatlek, kemm bl-email jew inkella mod ieħor, komunikazzjonijiet, inkluż iżda mhux biss notifiki u fatturi (jew materjal ieħor relatat ma’ fatturazzjoni), bil-lingwa Ingliża. Inti b’dan tikkonferma l-kapaċità Tiegħek li taqra u tifhem il-komunikazzjonijiet bil-lingwa Ingliża jew li fil-prattika Inti tista’ tikseb traduzzjoni tal-komunikazzjonijiet bil-lingwa Ingliża b’lingwa li Inti tippreferi jew kif ordnat mill-ġuriżdizzjoni(jiet) li Inti suġġett għaliha/hom, mingħajr ebda spiża għal Apple. Hawn tikkonferma li kwalunkwe Data tal-Utent Kummerċjali li diġà pprovdejt lil Apple (inkluż, mingħajr limitazzjoni, fi proċess ta' applikazzjoni ta' Apple jew permezz tal-użu preċedenti tas-Servizzi) kienet preċiża, kurrenti u kompluta. Inti taqbel ukoll li żżomm u taġġorna d-Data tal-Utent Kummerċjali Tiegħek kif meħtieġ biex din tibqa’ preċiża, kurrenti u kompluta. Inti tifhem u tagħraf li jekk tonqos li tipprovdi, taġġorna u żżomm l-informazzjoni preċiża, kurrenti u kompluta skont dawn it-Termini tas-Servizz, l-aċċess għal jew l-użu li Inti tagħmel minn dawn is-Servizzi jistgħu jiġu sospiżi jew itterminati fi kwalunkwe ħin. Inti tirrikonoxxi u taqbel li Apple tista' żżomm fir-rekords tagħha d-Data tal-Utent Kummerċjali Tiegħek u informazzjoni relatata mad-Data tal-Utent Kummerċjali Tiegħek, il-Kont Tiegħek, u l-użu Tiegħek tas-Servizzi, inkluż, kif jista' jkun meħtieġ mil-liġijiet u r-regolamenti tal-ġuriżdizzjoni(jiet) li fiha/hom Tirrisjedi jew li tinsab fiha/hom jew li Inti soġġett għaliha/hom u ta' kull ġuriżdizzjoni fejn jidhru l-Kampanji Tiegħek jew il-Kontenut ta' Riklami, f'konformità mal-Politika tal-Privatezza ta' Apple, disponibbli fuq apple.com/privacy, u li tali żamma tista' tippersisti lil hinn mit-twaqqif Tiegħek tal-użu tas-Servizzi.

 

5.    Kont u PasswordBħala utent reġistrat tas-Servizzi, Inti tista’ tkun meħtieġ tistabbilixxi kont biex tuża s-Servizzi (“Kont”). Inti biss responsabbli għall-Kont Tiegħek, inkluż li żżomm il-kunfidenzjalità u s-sigurtà tal-Kont Tiegħek. Inti ma tistax tiżvela l-informazzjoni tal-Kont Tiegħek lil ħadd, u lanqas m’għandek tippermetti lil ħadd juża l-Kont Tiegħek jew tuża l-Kont ta’ xi ħadd ieħor mingħajr awtorizzazzjoni. Inti kompletament responsabbli għall-attivitajiet kollha li jseħħu fuq il-Kont Tiegħek jew permezz tal-Kont Tiegħek, inkluż dawk l-attivitajiet li Inti tawtorizza jew tidderieġi lil Apple biex twettaq f’Ismek, u Inti taqbel li tinnotifika minnufih lil Apple rigward kwalunkwe użu mhux awtorizzat tal-Kont Tiegħek jew rigward kwalunkwe ksur tas-sigurtà ieħor. Apple m'għandhiex tkun responsabbli għal kwalunkwe telf li jirriżulta mill-użu mhux awtorizzat jew ieħor mhux xieraq tal-Kont Tiegħek, ħlief għal tali telf ikkawżat biss mill-imġiba ta' Apple stess.

 

6.    Servizzi ta’ Reklamar.

 

a. Ħarsa ġeneraliMeta taċċetta dawn it-Termini tas-Servizz, u malli tlesti proċessi jew approvazzjonijiet oħra kif jista' jkun meħtieġ minn Apple, Tista' tuża s-Servizzi biex tistabbilixxi, timmaniġġja u tħallas lil Apple għal kampanji ta' reklamar ("Kampanji") li fihom Apple se twassal il-kontenut ta' reklamar Tiegħek, inkluż il-prodotti, is-servizzi u l-attivitajiet murija u espressi jew dikjarazzjonijiet impliċiti li jsiru fihom ("Kontenut ta' Reklami") dwar l-applikazzjonijiet rilevanti tas-softwer ta' Apple jew l-apparat ta' Apple (kollettivament, il-"Proprjetajiet").

 

L-ImmirarInti tifhem u taqbel li Apple tista' toffrilek l-abbiltà li tagħżel, timplimenta jew tuża funzjonijiet jew funzjonalitajiet tas-Servizzi biex jassistuk fl-ottimizzazzjoni jew l-immirar tat-twassil tal-Kontenut ta' Reklami Tiegħek fuq dawk il-Proprjetajiet meta tali funzjonijiet jew funzjonalitajiet ikunu disponibbli, inkluż iżda mhux limitat għal: (I) reklami kreattivi, (II) traffikar ta' reklami u/jew deċiżjonijiet dwar l-immirar, inkluż għażla ta' keywords, offerti u segmenti, (III) Proprjetajiet, (IV) destinazzjonijiet li l-Kontenut tar-Reklami jista' jidderieġi lil min jarahom lejhom (eż., tniżżil ta' applikazzjonijiet, URLs, paġni ewlenin), u (V) il-URLs relatati u direzzjonijiet mill-ġdid tal-paġna u s-servizzi u l-prodotti reklamati fuq tali URLs u direzzjonijiet mill-ġdid tal-paġna (kollettivament, "Immirar"). L-immirar jista' jew jista' ma jkunx disponibbli fuq kwalunkwe waħda jew fuq il-Proprjetajiet kollha jew il-Kampanji Kollha Tiegħek jew il-Kontenut ta' Reklami. Fejn applikabbli, Apple u l-affiljati tagħha jistgħu jipprovdulek ċerti karatteristiċi fakultattivi relatati mal-Immirar, bħal suġġerimenti jew rakkomandazzjonijiet relatati ma’ keywords jew irkanti, maħsuba biex jgħinuk bl-għażla u l-ġenerazzjoni tal-Immirar. Inti tifhem u taqbel li Inti m’intix meħtieġ timplimenta, tuża, tawtorizza l-użu ta’, jew tiddependi fuq kwalunkwe karatteristika tal-Immirar u, kif applikabbli, tista’ tagħżel li tagħmel użu jew li ma tagħmilx użu minn dawn il-karatteristiċi. INTI TIFHEM U TAQBEL LI L-IMPLIMENTAZZJONI, L-UŻU, L-AWTORIZZAZZJONI TA’, ID-DIPENDENZA FUQ U D-DEĊIŻJONIJIET RELATATI MA’ KWALUNKWE IMMIRAR, INKLUŻA KWALUNKWE KARATTERISTIKA TA’ IMMIRAR FAKULTATTIVA, KEMM JEKK IMPLIMENTATA PERMEZZ TA’ KARATTERISTIĊI JEW FUNZJONALITAJIET TAS-SERVIZZI JEW LE, GĦANDHOM IKUNU FIR-RESPONSABBILTÀ UNIKA TIEGĦEK LI INTI BISS GĦANDEK L-OBBLIGU TAGĦHA, U INTI GĦANDEK TIKKONFORMA MAR-REKWIŻITI LEGALI U REGOLATORJI KOLLHA APPLIKABBLI, INKLUŻI DAWK TAL-ĠURIŻDIZZJONI(JIET) LI FIHOM INTI TIRRISJEDI JEW TINSAB JEW LI INTI SUĠĠETT GĦALIHOM U DAWK TA’ KULL ĠURIŻDIZZJONI LI FIHA JINTWEREW IL-KAMPANJI JEW IL-KONTENUT TAR-REKLAMAR TIEGĦEK. Inti tifhem ukoll u taqbel li s-servizzi u l-funzjonijiet tal-Immirar, inkluż kwalunkwe aspett tagħhom jiġu pprovduti, u jistgħu jiġu mmodifikati, sospiżi jew terminati, fid-diskrezzjoni unika ta' Apple. Suġġett għal dak li ntqal hawn fuq, Inti tawtorizza lil Apple biex timplimenta l-Immirar kollu li Inti tagħżel, timplimenta jew tuża.

 

c. Beta, Esperimenti tar-Reklami, IttestjarInti tagħraf u taqbel li Apple jew l-affiljati tagħha jistgħu, wara li javżawk jew mingħajr ma javżawk, iwettqu, jipparteċipaw fi jew jimplimentaw testijiet jew esperimenti li jistgħu jużaw jew jaffettwaw direttament jew indirettament il-Kampanji Tiegħek jew il-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek jew inkella jaffettwaw l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi (“Ittestjar”), li, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, għandhom ikunu rregolati minn dawn it-Termini tas-Servizz. Inti taqbel li ma tiżvela ebda informazzjoni mhux pubblika dwar dan l-Ittestjar u dwar programmi, prodotti jew karatteristiċi relatati, inkluż dwar l-eżistenza tagħhom.

 

d. Data tar-ReklamaturSa fejn kwalunkwe karatteristika jew funzjonalità tas-Servizzi tippermettilek li tipprovdi informazzjoni dwar il-klijenti, il-prodotti u s-servizzi Tiegħek lil Apple (“Data tar-Reklamatur”) sabiex tagħmel użu mill-Immirar, u Inti tagħżel li tagħmel użu minnu, Inti tagħraf u taqbel li Apple tista’ tuża d-Data tar-Reklamatur Tiegħek bl-iskop li tissodisfa l-Immirar Tiegħek. Inti tagħraf u taqbel ukoll li Inti l-uniku responsabbli għas-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-Data ta’ Min Jirreklama Tiegħek (suġġett għall-Garanzija ta’ Apple fit-Taqsima 6(h) hawnhekk), għandek il-permessi u l-kunsensi meħtieġa (skont kif meħtieġ) biex tuża u tipprovdi d-Data tar-Reklamatur Tiegħek, Inti timpenja ruħek li tuża biss id-Data tar-Reklamatur permezz tas-Servizzi fejn għandek skopijiet legali u permessi u Inti se tneħħi d-Data ta’ Min Jirreklama mis-sistemi u l-proprjetajiet kollha ta’ Apple użati minnek b’rabta mas-Servizzi jekk ma jibqax ikollok il-ħsieb li tuża tali dejta b’rabta mas-Servizzi. Inti tagħraf u taqbel ukoll li Apple tista’ tuża informazzjoni dwar l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi u l-interazzjonijiet Tiegħek ma’ Apple b’rabta mas-Servizzi, inklużi d-Data dwar Min Jirreklama u d-Data tal-Utent Kummerċjali, sabiex tipprovdi, tevalwa, timmodifika jew ittejjeb is-Servizzi u sabiex tikkomunika dwar is-Servizzi. Inti tagħraf u taqbel ukoll li Apple jista’ jkollha d-dmir li tippubblika jew tiżvela informazzjoni dwar l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi, il-Kontenut tar-Reklamar tiegħek jew il-Kampanji Tiegħek (inkluża d-deċiżjoni ta’ Apple li ma turix il-Kontenut tar-Reklamar jew il-Kampanji Tiegħek, jew li tissospendi, tittermina jew tillimita l-wiri tal-Kontenut tar-Reklamar jew tal-Kampanji Tiegħek) u Apple m’għandha ebda obbligu lejk b’rabta ma’ kwalunkwe pubblikazzjoni jew żvelar li Apple tqis meħtieġ in bona fide skont dak id-dmir.

 

e. Dritt ta' Rifjut ta' Kontenut ta' ReklamiApple tirriżerva d-dritt li: (I) tirrifjuta, tneħħi, tikkanċella, ma tapprovax jew tirrevoka approvazzjoni għal xi Kontenut ta' Reklami, Kampanja jew Immirar fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni, inkluż iżda mhux limitat għat-twemmin minn Apple li t-tqegħid ta' Kontenut ta' Reklami jista' jissoġġetta lil Apple għal responsabbiltà kriminali jew ċivili, jista' jikser it-Termini tas-Servizz, jista' jikser il-politiki ta' Apple jew jista' jmur kontra l-interessi kummerċjali ta' Apple; (II) titlob modifiki fil-Kontenut ta' Apple, inkluż bħala kundizzjoni għall-approvazzjoni għat-tixrid jew it-tkomplija tat-tixrid, u (III) timmarka jew tindika b'mod raġonevoli l-Kontenut tar-Reklami bħala reklamar jew materjal promozzjonali konsistenti mal-liġijiet, ir-regolamenti jew il-prattiki industrijali applikabbli, jew timmodifika l-Kontenut ta' Reklami Tiegħek b'mod mhux materjali, inkluż mingħajr żieda jew tnaqqis fil-limitazzjoni, kif meħtieġ b'mod raġonevoli biex tipprovdi s-Servizzi. Minkejja dak li ntqal hawn fuq, Inti unikament responsabbli għall-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek kif ipprovdut lil Apple. Inti tifhem u taqbel ukoll li xi Kontenut tar-Reklamar, Fornituri tal-Kontenut jew materjal li jkun proprjetà tal-Fornitur tal-Kontenut jew prodotti u/jew servizzi tar-reklamatur jistgħu ma jkunux eliġibbli għall-promozzjoni bl-użu tas-Servizzi. Il-fatt li Apple ma ċaħditx, neħħiet jew ikkanċellat xi Kontenut tar-Reklamar bl-ebda mod m’għandu jfisser li r-responsabbiltajiet u l-obbligi Tiegħek taħt dawn it-Termini tas-Servizz ġew irrinunzjati, imnaqqsa jew illimitati jew affettwati mod ieħor. Xejn f'dan il-Ftehim jew fl-għoti tas-Servizzi minn Apple m’għandu jinftiehem bħala l-approvazzjoni ta’ Apple ta’ kwalunkwe Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.

 

f. Liċenzja Limitata għall-Kontenut ta' ReklamiInti b'dan tagħti lil Apple liċenzja mhux esklussiva, mingħajr royalties, mad-dinja kollha, imħallsa kollha biex taħżen, tuża, tirriproduċi, timmodifika (għal skopijiet ta’ ifformattjar biss), tittrażmetti, twettaq u turi l-Kontenut tar-Reklamar (li għandu jitqies li jinkludi l-kontenut kollu, inkluż it-test, l-awdjo, il-vidjow, l-immaġnijiet, ir-riżultati, il-fajls diġitali, il-paġni tal-web, it-trademarks, il-karatteristiċi tad-ditta jew kwalunkwe proprjetà intellettwali oħra li tinsab fih jew aċċessibbli minnu): (i) sabiex twassal is-Servizzi, inkluż iżda mhux biss l-Ittestjar, (ii) kif jista’ jkun meħtieġ skont il-liġijiet jew ir-regolamenti kollha applikabbli, jew (iii) kif permess espressament minn dawn it-Termini tas-Servizz.

 

g. Rappreżentazzjonijiet tal-Fornitur tal-Kontenut, Garanziji u Patti. Inti tiddikjara, tiggarantixxi u taqbel li: (I) Inti għandek is-setgħa kollha biex tidħol għall-obbligi Tiegħek u twettaqhom skont dawn it-Termini tas-Servizz, u fuq talba ta’ Apple, Inti tista’ u għandek immedjatament turi tali setgħa u/jew awtorizzazzjoni għas-sodisfazzjoni ta’ Apple u tifhem u tagħraf li n-nuqqas Tiegħek li tagħmel dan jitqies bħala ksur materjali ta’ dawn it-Termini tas-Servizz; (II) l-atti u l-prattiki Tiegħek fl-aċċess jew l-użu tas-Servizzi, il-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek, u d-Data tar-Reklamatur, huma u għandhom jibqgħu kompletament konformi mar-rekwiżiti legali u regolatorji applikabbli kollha, inklużi dawk tal-ġuriżdizzjoni(jiet) li Inti tirrisjedi jew tinsab fihom jew li Inti suġġett għalihom, u dawk ta’ kull ġuriżdizzjoni li fiha jintwerew il-Kampanji jew il-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek; (III) BĦAL BEJNEK U BEJN APPLE, INTI UNIKAMENT RESPONSABBLI GĦALL-KONTENUT TAR-REKLAMAR, ID-DATA TA’ MIN JIRREKLAMA U L-IMMIRAR TIEGĦEK; (IV) Inti għandek id-drittijiet, l-awtorizzazzjonijiet, il-permessi u l-kunsensi meħtieġa biex tippermetti l-użi kollha tal-Kontenut tar-Reklamar u tad-Data tar-Reklamatur b’rabta mas-Servizzi u biex tippermetti l-użi kollha tal-Kontenut tar-Reklamar u d-Data tar-Reklamatur minn Apple bħala parti mill-provvista tas-Servizzi; (V) Inti tista’ u għandek tneħħi kwalunkwe Kontenut tar-Reklamar jew Data tar-Reklamatur jekk u sa fejn ma jibqax ikollok id-drittijiet, l-awtorizzazzjonijiet, il-permessi jew il-kunsens meħtieġ biex tuża tali Kontenut tar-Reklamar jew Data tar-Reklamatur; (VI) Inti m’għandekx, u m’għandek tawtorizza ebda parti biex, tiġġenera klikks, impressjonijiet jew azzjonijiet oħrajn awtomatizzati, frawdolenti jew b’xi mod ieħor invalidi; (VII) Inti m’intix se tikser jew tevita xjentement xi miżura ta’ sigurtà; (VIII) L-GĦAŻLIET U D-DEĊIŻJONIJIET TIEGĦEK RELATATI MAL-IMMIRAR, JEKK IKUN HEMM, GĦANDHOM JIKKONFORMAW BIS-SĦIĦ MAR-REKWIŻITI LEGALI U REGOLATORJI KOLLHA APPLIKABBLI, INKLUŻ KWALUNKWE REKWIŻIT U RESTRIZZJONI RELATATI MAL-GĦAŻLA, L-IMPLIMENTAZZJONI JEW L-UŻU TA’ KEYWORDS TAL-ĠURIŻDIZZJONI(JIET) LI FIHOM INTI TIRRISJEDI JEW TINSAB JEW LI INTI SUĠĠETT GĦALIHOM, U TA’ KULL ĠURIŻDIZZJONI LI FIHA JINTWEREW IL-KAMPANJI JEW IL-KONTENUT TAR-REKLAMAR TIEGĦEK; (IX) l-ebda Data tar-Reklamatur jew Kontenut tar-Reklamar jew l-użu tiegħu ma jew mhu se: (A) jikser id-drittijiet tal-awtur, il-privattiva, it-trademark, is-sigriet kummerċjali jew kwalunkwe proprjetà intellettwali jew dritt ta’ proprjetà ieħor ta’ parti terza; (B) jikser kwalunkwe liġi, statut, ordinanza jew regolament, inkluż, iżda mhux biss, il-liġijiet u r-regolamenti li jirregolaw il-kontroll tal-esportazzjoni u s-sanzjonijiet applikabbli; (C) ikun malafamanti jew kummerċjalment libelluż; (D) ikun pornografiku jew oxxen; jew (E) ikun fih malware, spyware, virusijiet, Trojan horses, worms, bombi tal-ħin, ransomware, jew rutini ta’ pprogrammar dannużi jew ta’ ħsara simili; (X) Inti ksibt l-approvazzjonijiet, il-liċenzji u l-permessi kollha applikabbli meħtieġa għall-Kontenut tar-Reklamar, id-Data tar-Reklamatur u l-prodotti u/jew is-servizzi ta’ min jirreklama, kif ukoll għall-użu li Inti tagħmel minnhom u għandek tkun responsabbli għaż-żamma fis-seħħ u l-effett ta’ dawn l-approvazzjonijiet, il-liċenzji u l-permessi matul it-terminu ta’ dawn it-Termini tas-Servizz; u (XI) jekk Inti taċċessa, tuża jew timplimenta s-Servizzi f’isem parti terza (pereżempju, bħala aġent jew fornitur ta’ servizz): (i) Inti awtorizzat u għandek tkun legalment awtorizzat biex taċċessa, tuża jew timplimenta s-Servizzi f’isem kull parti terza bħal din f’dik il-kapaċità; (ii) l-aċċess, l-użu jew l-implimentazzjoni Tiegħek tas-Servizzi m’għandhomx jaqbżu l-awtorizzazzjoni legali pprovduta minn kull parti terza bħal din; (iii) Inti tkun irbatt lil kull tali parti terza ma’ dawn it-Termini tas-Servizz, u jekk għal kwalunkwe raġuni Inti ma tkunx irbatt lil kwalunkwe tali parti terza ma’ dawn it-Termini tas-Servizz, Inti tkun responsabbli għat-twettiq ta’ kwalunkwe obbligu li kull tali parti terza jkollha taħt dawn it-Termini tas-Servizz; u (iv) Inti tawtorizza lil Apple biex tikkomunika ma’ kwalunkwe tali parti terza kif raġonevolment meħtieġ, inkluż biex tivvalida l-awtorizzazzjonijiet speċifikati fit-Taqsima 6(g)(XI)(i)-(iii) jew biex tipprovdi informazzjoni jew materjali meħtieġa mil-liġi jew ir-regolamenti applikabbli, u Inti għandek tassisti lil Apple f’dawn il-komunikazzjonijiet fuq talba ta’ Apple.

 

h. Garanzija ta' AppleApple tiddikjara u tiggarantixxi li: (I) għandha s-setgħa sħiħa biex tidħol għall-obbligi tagħha u twettaqhom skont dawn it-Termini tas-Servizz; u (II) is-Servizzi għandhom jitwettqu b’mod professjonali. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor hawnhekk, u soġġett għat-Taqsima 9(a), l-uniku rimedju kuntrattwali tiegħek għal kwalunkwe ksur tal-garanziji ta' hawn fuq, jekk applikabbli, huwa stabbilit fit-Taqsima 9(g) ta' dawn it-Termini ta' Servizz.

 

i. Permess tal-KummerċjalizzazzjoniInti taqbel li Apple tista’ tibgħatlek komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni rigward is-Servizzi. Apple tista’ titlob, u Inti taqbel li ma tiċħadx b’mod irraġonevoli, il-permess biex tuża l-Kontenut tar-Reklamar, inklużi t-trademarks u l-logos kollha inklużi fil-Kontenut tar-Reklamar, għal skopijiet promozzjonali fil-materjal ta’ kummerċjalizzazzjoni. Apple trid tapprova bil-miktub kwalunkwe stqarrija jew aħbar għall-istampa li tirreferi jew li tkun relatata ma’ dawn it-Termini tas-Servizz, il-Kontenut tar-Reklamar jew ir-relazzjoni Tiegħek ma’ Apple.

 

j. Marki ta' AppleInti m’għandekx tuża t-trademarks, il-marki tas-servizz, l-ismijiet kummerċjali, il-logos jew deżinjazzjonijiet kummerċjali jew tal-prodotti oħrajn ta’ Apple għal kwalunkwe skop qabel ma tikseb minn qabel il-kunsens bil-miktub ta’ Apple. Id-drittijiet l-oħrajn kollha relatati mat-trademarks (inklużi d-drittijiet statutorji) huma espressament inklużi sa fejn permess mil-liġi.

 

k. Rapportar tal-MetrikaJekk Apple toffri, tipprovdi jew tagħmel disponibbli rapportar jew analitika dwar il-prestazzjoni tal-Kampanji Tiegħek ("Rapportar tal-Metrika"), inti tirrikonoxxi u taqbel li bħal bejn il-Partijiet tali Rapportar tal-Metrika għandu jkun l-uniku kejl awtorizzat u definit tal-prestazzjoni ta' Apple relatata mat-twassil tas-Servizzi, u li ebda rapportar tal-metrika ieħor, minn parti terza jew ħaddieħor, ma għandu jkun permess jew jitqies awtorizzat jew definit b'rabta mas-Servizzi; diment, madankollu, li Apple ma tagħmel ebda garanzija fir-rigward tal-adegwatezza jew l-affidabbiltà tar-Rapportar tal-Metrika, inkluż, mingħajr limitazzjoni, impressjoni, konverżjoni u taps, b'rabta mas-Servizzi.
 

l. Użu tad-DataApple jkollha d-dritt li tiġbor u tuża kwalunkwe data dwar l-attività relatata mal-utent b’rabta mas-Servizzi. Din id-data tintuża għall-analiżi, ir-rappurtar u t-titjib tas-Servizzi. Id-data kollha miġbura minn Apple b'rabta mas-Servizzi se tiġi pproċessata u użata f'konformità mal-Politika tal-Privatezza ppubblikata tagħha, disponibbli fuq apple.com/privacy

 

m. Konformità mal-Ispeċifikazzjonijiet, Linji Gwida tal-Kontenut u Linji Gwida tal-PolitikaInti taqbel li tikkonforma mal-istruzzjonijiet, it-talbiet, ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet u l-linji gwida tal-politika u l-kontenut kif ipprovduti minn Apple b'rabta mas-Servizzi, inkluż, mingħajr limitazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-linji gwida tal-politika u l-kontenut jew li jsiru disponibbli minn Apple, inkluż dawk kollha disponibbli fuq searchads.apple.com/terms u/jew ads.apple.com/cn/terms (kull waħda inkorporata f'dawk it-Termini tas-Servizz b'referenza u kif jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien minn Apple) u li Inti taqbel li żżur u tirrieżamina regolarment. Inti unikament responsabbli għall-kontenut, il-format, il-funzjonament u l-aġġornament xierqa tal-Kontenut tar-Reklamar li Inti tippreżenta jew li jintuża mod ieħor b’rabta mas-Servizzi. Għar-reklamar fuq l-App Store, Inti tirrikonoxxi li l-bidliet magħmula fis-sottomissjoni Tiegħek tal-App Store (eż., il-prezz, id-deskrizzjoni, eċċ.) jistgħu jaffettwaw il-Kontenut tar-Reklamar tiegħek u li tali bidliet fl-App Store jistgħu jieħdu sa sittax-il (16) siegħa biex jiġu riflessi fis-Servizzi. Bħal bejn il-Partijiet, Inti responsabbli għall-kostijiet u l-ispejjeż kollha mġarrba b’rabta mal-iżvilupp, iċ-ċertifikazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kontenut tar-Reklamar Tiegħek.
 

n. Relazzjoni tal-PartijietDawn it-Termini tas-Servizz joħolqu relazzjoni ta’ kuntrattur indipendenti bejnek u bejn Apple. Dawn it-Termini tas-Servizz ma joħolqu ebda relazzjoni ta’ impjieg, relazzjoni ta’ aġenzija, sħubija, impriża konġunta, dmir fiduċjarju, jew kwalunkwe forma oħra ta’ assoċjazzjoni legali bejnek u bejn Apple, u Inti m’intix se tiddikjara l-kuntrarju, kemm jekk espressament, b’implikazzjoni, bl-apparenza jew mod ieħor.

 

o. KunfidenzjalitàMinn żmien għal żmien, parti (bħala l-“Iżvelatur”) tista’ tiżvela jew tipprovdi lill-parti l-oħra (bħala r-“Riċevitur”), fi kwalunkwe forma (eż., forma miktuba, orali, viżiva, elettronika jew kwalunkwe forma oħra tanġibbli jew intanġibbli), ċerta informazzjoni jew materjal mhux pubbliku, proprjetarju u kunfidenzjali, kemm jekk ittikkettat jew deżinjat bħala kunfidenzjali jew le (“Informazzjoni Kunfidenzjali”). L-Informazzjoni Kunfidenzjali għandha tinkludi, iżda mhux biss, informazzjoni mhux pubblika, proprjetarja u kunfidenzjali dwar ir-relazzjoni kummerċjali bejnek u bejn Apple, il-provvista tas-Servizzi u r-riżultati mill-użu tagħhom, u d-diskussjonijiet kollha relatati magħhom (eż. pjanijiet mhux pubbliċi dwar il-prodotti, pjanijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni), Rapportar tal-Metrika u kwalunkwe PI ta’ Apple oħra (definita hawn taħt). Minkejja dak li ntqal hawn fuq, l-Informazzjoni Kunfidenzjali m’għandhiex tinkludi informazzjoni li: (I) issa hija, jew sussegwentement issir, ġeneralment disponibbli għall-pubbliku mingħajr ebda ħtija jew ksur min-naħa tar-Riċevitur; (II) ir-Riċevitur jista’ juri li kellu bi dritt fil-pussess tiegħu qabel l-iżvelar lir-Riċevitur mill-Iżvelatur; (III) hija żviluppata b’mod indipendenti mir-Riċevitur mingħajr l-użu ta’ xi Informazzjoni Kunfidenzjali; u (IV) ir-Riċevitur jikseb bi dritt mingħand parti terza li għandha d-dritt li tittrasferiha jew tiżvelaha lir-Riċevitur mingħajr limitazzjoni. Barra minn hekk, l-Informazzjoni Kunfidenzjali m’għandhiex tinkludi kwalunkwe softwer liberu u b’sors miftuħ (“free and open source software – FOSS”) inkluż fis-Servizzi u akkumpanjat minn termini ta’ liċenzjar li ma jimponux obbligi ta’ kunfidenzjalità dwar l-użu jew l-iżvelar ta’ tali FOSS. Xejn f’dawn it-Termini tas-Servizz ma jobbliga lil xi parti jew l-oħra li tiżvela kwalunkwe Informazzjoni Kunfidenzjali.

 

p. Obbligi Rigward l-Informazzjoni KunfidenzjaliSoġġett għal u mingħajr limitazzjoni tal-permessi u l-għotjiet ta' liċenzja stabbiliti b'mod espliċitu hawnhekk ir-Riċevitur jaqbel li: (I) jipproteġi l-Informazzjoni Kunfidenzjali tal-Iżvelatur, billi juża tal-inqas l-istess g grad ta' attenzjoni li juża biex jipproteġi l-informazzjoni kunfidenzjali u proprjetarja tiegħu ta' importanza simili, iżda mhux inqas minn grad ta' attenzjoni raġonevoli, (II) juża l-Informazzjoni Kunfidenzjali tal-Iżvelatur għall-iskop uniku li jissodisfa l-obbligi tiegħu u jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont dawn it-Termini tas-Servizz u taħt l-ebda ċirkostanza għall-benefiċċju tiegħu jew ta' kwalunkwe parti terza, u (III) ma jiżvelax, jippubblikax jew ixerred Informazzjoni Kunfidenzjali lil xi ħadd għajr dawk l-impjegati u l-konsulenti li għandhom ħtieġa li jkunu jafu sabiex jaqdu dak l-iskop u li jkunu marbuta b'dawn it-Termini tas-Servizz, li jipprojbixxi l-iżvelar jew l-użu mhux awtorizzat tal-Informazzjoni Kunfidenzjali. Ir-Riċevitur ikun responsabbli għal kwalunkwe ksur tat-termini ta’ din it-Taqsima, inkluż mill-impjegati jew il-konsulenti tiegħu. Ir-Riċevitur jista’ jiżvela Informazzjoni Kunfidenzjali sa fejn meħtieġ mil-liġi, dment li r-Riċevitur jagħmel sforzi raġonevoli sabiex jinnotifika lill-Iżvelatur dwar dan ir-rekwiżit qabel tali żvelar u jieħu passi raġonevoli sabiex jikseb trattament ta’ protezzjoni tal-Informazzjoni Kunfidenzjali.

 

q. SjiedaSakemm mhux speċifikat hawnhekk, bħal bejn Apple u l-Fornitur tal-Kontenut, il-Fornitur tal-Kontenut iżomm id-dritt, it-titolu u l-interess kollu, inkluż id-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali, fi kwalunkwe Kontenut ta' Reklami sottomess Minnek, diment li l-Kontenut ta' Reklami ma jinkorporax xi Informazzjoni Kunfidenzjali ta' Apple jew proprjetà intellettwali ta' Apple, inkluż kodiċijiet, għodod u teknoloġija użata b'rabta mas-Servizzi jew il-Proprjetajiet ("IP ta' Apple"). Apple żżomm id-dritt, it-titolu u l-interess kollu fi: (I) l-IP ta' Apple; u (II) l-analiżijiet, ir-rapporti, id-data u l-informazzjoni l-oħra kollha żviluppati minn Apple relatata mal-użu tas-Servizzi, kemm jekk żvelati lill-Fornituri tal-Kontenut kif ukoll jekk le.

 

r. Privatezza u Sigurtà tad-Data PersonaliJekk fi kwalunkwe ħin Inti tiddetermina li kwalunkwe karatteristika jew funzjonalità tas-Servizzi tippermettilek tiġbor informazzjoni identifikabbli personalment (“Data Personali”), Inti għandek: (I) tinnotifika lil Apple immedjatament bil-miktub; (II) iżżomm kunfidenzjalità stretta u miżuri ta’ sigurtà biex tipproteġi d-Data Personali; (III) ma tiżvelax xi Data Personali lil xi parti oħra; (IV) tinnotifika lil Apple immedjatament jekk hemm kwalunkwe potenzjal ta’ ksur jew ksur effettiv tas-sigurtà li jinvolvi d-Data Personali; (V) tikkonforma mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet jew it-trattati internazzjonali dwar id-Data Personali kollha applikabbli, inkluż kif applikabbli għat-trasferimenti ta’ Data Personali miż-Żona Ekonomika Ewropea jew mill-Iżvizzera lejn ġuriżdizzjoni li l-Kummissjoni Ewropea jew, fejn rilevanti, il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data u għall-Informazzjoni tal-Iżvizzera Federali, ma jkunx iddetermina li tiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni tad-Data Personali. 

 

B’mod konsistenti mal-politika ta’ Apple dwar it-traċċar, Inti taqbel li b’rabta mas-Servizzi, Inti m’intix, u m’intix se tipprova, taċċessa, tuża jew tipproċessa mod ieħor kwalunkwe informazzjoni li tista’ tintuża biex tintraċċa lil xi individwu jew apparat, ħlief bil-permess espliċitu tal-utent permezz tal-APIs tal-Applikazzjoni tat-Trasparenza tat-Traċċar. It-traċċar huwa definit mill-politiki u l-linji gwida ta' Apple, inkluż fi developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Inċentivi. Apple tista’ fid-diskrezzjoni tagħha toffri inċentivi, inklużi krediti, promozzjonijiet, skontijiet, jew offerti oħra monetarji jew mhux monetarji, lilek jew lil utenti tas-Servizzi oħrajn eliġibbli b’rabta mas-Servizz. L-aċċettazzjoni jew l-użu tiegħek ta’ kwalunkwe inċentivi bħal dawn huma soġġetti kemm għal dawn it-Termini ta’ Servizz kif ukoll it-Termini u Kundizzjonijiet tal-Krediti Promozzjonali ta’ Apple Advertising Services (disponibbli fuq searchads.apple.com/promo-terms u/jew ads.apple.com/cn/promo-terms u inkorporati f'dawn it-Termini ta' Servizz b'referenza). Inti tirrikonoxxi u taqbel li l-provvediment jew l-użu tas-Servizzi huwa suġġett għal dawn l-inċentivi u jista’ jkun affettwat minnhom, inkluż f’dak li jirrigwarda l-kost jew il-prezz iddeterminat permezz ta’ irkanti jew mekkaniżmi oħrajn ta’ ipprezzar.

 

7.    Ħlas għas-Servizzi.

 

a. Bħala kunsiderazzjoni għas-Servizzi, Inti taqbel li tħallas lil Apple kif jiġi kkontjat, iffaturat jew impost Lilek jew il-metodu tal-ħlas Tiegħek, għall-imposti, il-kostijiet u l-ħlasijiet kollha assoċjati mal-Kampanji kollha li Tixtri jew timplementa permezz tas-Servizzi, netti minn kwalunkwe skont jew promozzjoni offruti Lilek minn Apple, u kwalunkwe ammont addizzjonali (inkluż kwalunkwe taxxa u ħlas tard, kif applikabbli) li jistgħu jiġu akkumulati minnek jew b'rabta mal-Kontenut ta' Reklami Tiegħek, Kampanji, l-użu Tiegħek tas-Servizzi, jew il-Kont Tiegħek. Inti tiddikjara, tiggarantixxi u taqbel li (I) il-metodi ta’ ħlas kollha applikabbli assoċjati mal-Kont Tiegħek jew mal-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi, inklużi iżda mhux biss, il-kard tal-kreditu, il-kard tad-debitu, il-bank, l-e-wallet u l-kontijiet awtomatiċi tad-debitu għandhom ikunu awtorizzati b’mod validu għal tali użu minnek skont il-liġijiet kollha applikabbli, (II) jekk Inti tassoċja jew tuża metodu ta’ ħlas miżmum mir-rappreżentant awtorizzat Tiegħek, jekk meħtieġ mil-liġi applikabbli, Inti għandek tkun ipprovdejt awtorizzazzjoni valida lir-rappreżentant Tiegħek jew tkun dħalt għal ftehim validu miegħu għal tali użu, inkluż għal rimborżi xierqa, u tista’ u għandek tipprovdi validazzjoni ta’ tali awtorizzazzjoni jew ftehim fuq talba, (III) bħal bejn il-Partijiet, Inti biss responsabbli biex tiżgura u tivvalida l-awtorizzazzjonijiet speċifikati hawnhekk, u (IV) irrispettivament mill-metodu ta’ ħlas użat, Inti ġġorr ir-responsabbiltà sħiħa għall-ħlasijiet kollha dovuti b’rabta mal-Kontenut tar-Reklamar u l-Kampanji Tiegħek, l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi jew il-Kont Tiegħek. Inti responsabbli għall-ħlas f’waqtu tal-ħlasijiet kollha u biex tipprovdi metodu ta’ ħlas validu lil Apple għall-ħlasijiet kollha. Inti taqbel li Apple tista’ titlob ħlas mill-metodu ta’ ħlas Tiegħek fi kwalunkwe ħin wara li kwalunkwe porzjon tas-Servizzi jkun effettivament twassal lilek.

 

b. Il-ħlas u r-rapportar kollu relatat mas-Servizzi se jiġi denominat fil-munita li Tagħżel fil-Kont Tiegħek jew inkella b'rabta mal-użu Tiegħek tas-Servizzi. Madankollu, Apple m’għandhiex tkun meħtieġa tappoġġa aktar minn munita waħda għal kull kont irrispettivament mill-post fejn tali Servizzi jiġu pprovduti. Inti tirrikonoxxi u taqbel li Apple tista’ ma tkunx tista’ tipprovdi munita li Inti tippreferi jew tuża waqt il-perkors normali tan-negozju Tiegħek għall-fatturar jew għall-ħlas, jew munita li hija disponibbli jew ordnata mill-ġuriżdizzjoni li Inti tirrisjedi fiha jew tinsab fiha jew li Inti suġġett għaliha. Inti taqbel espressament u tikkonferma l-kapaċità Tiegħek biex tinnegozja legalment ma’ Apple taħt dawn it-Termini tas-Servizz skont ir-rekwiżiti u r-restrizzjonijiet tal-ġuriżdizzjoni applikabbli għalik relatati mal-muniti u l-ħlasijiet, inklużi dawk relatati mat-trasferimenti tal-ħlasijiet (inklużi trasferimenti ta’ ħlasijiet transfruntiera), il-ħlasijiet bil-kard tal-kreditu, u ħlasijiet fuq estensjonijiet ta’ kreditu, bl-użu tal-munita jew il-muniti li Apple tqiegħed għad-disponibbiltà Tiegħek.

 

c. L-użu tiegħek tas-Servizzi jirrikjedi l-ħila li tidħol fi ftehimiet u/jew tagħmel tranżazzjonijiet elettronikament. INTI TIRRIKONOXXI LI S-SOTTOMISSJONIJIET ELETTRONIĊI TIEGĦEK JIKKOSTITWIXXU L-QBIL U L-INTENZJONI TIEGĦEK LI TINTRABAT B’DAWN IL-FTEHIMIET U TRANŻAZZJONIJIET U LI TĦALLAS GĦALIHOM, U LI INTI AWTORIZZAT TIDĦOL GĦAL DAWN IL-FTEHIMIET U TRANŻAZZJONIJIET. IL-QBIL U L-INTENZJONI TIEGĦEK LI TINTRABAT B’SOTTOMISSJONIJIET ELETTRONIĊI JAPPLIKAW GĦAR-REKORDS KOLLHA RELATATI MAT-TRANŻAZZJONIJIET KOLLHA LI TIDĦOL GĦALIHOM GĦAS-SERVIZZI JEW BL-UŻU TAGĦHOM. Apple tirriżerva d-dritt li tagħlaq il-Kont Tiegħek jew, sakemm ma tkunx ipprojbit mod ieħor mill-Ftehimiet l-Oħrajn, kwalunkwe kont ieħor tal-Apple u tirrikjedi forma alternattiva ta’ ħlas jekk metodu ta’ ħlas ikun inkiseb jew intuża b’mod frawdolenti b’rabta mas-Servizzi. Biex taċċessa u żżomm ir-rekords elettroniċi Tiegħek, Inti tista’ tkun meħtieġ li jkollok ċertu ħardwer u softwer, li huma fir-responsabbiltà unika Tiegħek.

 

d. Inti tirrikonoxxi u taqbel li, sakemm mhux speċifikat mod ieħor hawnhekk jew bil-miktub: (I) l-entità applikabbli elenkata fit-Termini Speċifiċi tal-Pajjiżi u tar-Reġjuni tas-Servizzi ta' Reklamar ta' Apple hija awtorizzata li tipprovdi s-Servizzi lilek; (II) l-entità applikabbli li tipprovdi s-Servizzi tista' tindika affiljat li jkun ikkontrollat minn, b'kontroll komuni ma', jew f'kontroll ma' tali entità bħala l-prenditur biex jiġbor il-ħlasijiet għas-Servizzi pprovduti u li tinħareġ fattura għalihom; (III) il-prenditur indikat ikun awtorizzat biex jiġbor il-ħlas Minnek u jkun jista' jagħmel dan f'ismu u f'isem l-entità applikabbli; (IV) il-fatturi jew forom oħra ta' kontijiet għas-Servizzi maħruġa minn entità waħda jew aktar jistgħu jidderieġu Lilek biex tissottometti ħlasijiet lill-prenditur indikat jew lil affiljat ieħor; u (V) Inti għandek tagħmel tali ħlasijiet kollha lill-prenditur indikat skont l-istruzzjonijiet.

 

e. TaxxiApple tista’ toħroġlok fattura għal kwalunkwe taxxa, imposta, dazju, kost, ħlas, tnaqqis jew kwalunkwe ħlas ta’ effett ekwivalenti, kif impost minn kwalunkwe awtorità tat-taxxa fuq is-Servizzi li Apple tipprovdilek jew fir-rigward tagħhom taħt dawn it-Termini tas-Servizz, inkluż, iżda mhux biss, taxxa fuq il-bejgħ, taxxa fuq l-użu, taxxa fuq il-valur miżjud (“VAT”), taxxa fuq l-oġġetti u s-servizzi (“GST”), u taxxa fuq il-konsum. Apple għandha tiddetermina, tiġbor, u tgħaddi tali taxxi applikabbli lill-awtoritajiet tat-taxxa kompetenti u Inti taqbel li tħallas tali taxxi kif fatturati minn Apple. F’każ li kwalunkwe awtorità tat-taxxa timponi kwalunkwe responsabbiltà ta’ konformità mar-regoli tat-taxxa fuqek inkluż, iżda mhux biss, kontabilità tar-reverse charge, awtokontabilità, u rappurtar, Inti għandek tassumi r-responsabbiltà kollha għal tali obbligi ta’ konformità. F'każ li kwalunkwe ammont pagabbli minnek lil Apple skont dawn it-Termini tas-Servizz jiġi soġġett għal kwalunkwe azjenda applikabbli jew taxxa simili imposta minn kwalunkwe awtorità tat-taxxa ("Taxxa ta' Żamma") u li Inti tkun meħtieġ li tiġbor u tibgħat tali Taxxa ta' Żamma, Inti taqbel li l-ammont sħiħ ta' tali taxxa għandu jkun biss għall-kont Tiegħek u ma għandux inaqqas l-ammont pagabbli lil Apple. Inti għandek tingrossa l-ħlas rilevanti, b’tali mod li wara li Inti tnaqqas u tgħaddi t-Taxxa f'Ras il-Għajn applikabbli, Inti għandek tħallas u Apple għandha tirċievi l-istess ammont kif oriġinarjament fatturat. Inti għandek iġġorr ir-responsabbiltà sħiħa għal tali obbligi ta’ konformità. Minkejja dak li ssemma hawn fuq, u minbarra kwalunkwe struzzjoni, talba, rekwiżit jew speċifikazzjoni kkomunikati minn Apple minn żmien għal żmien, Inti taqbel li tikkonforma mal-Obbligi tat-Taxxa u r-Rekwiżiti disponibbli fuq searchads.apple.com/terms u/jew ads.apple.com/cn/terms, li huma inkorporati f'dawn it-Termini tas-Servizz b'referenza.

 

f. Inti taqbel li tinnotifika lil Apple bl-email dwar kwalunkwe tilwima dwar fatturi fi żmien tletin (30) jum mid-data meta tasal il-fattura (il-"Perjodu tat-Tilwim dwar Fatturi"). It-tilwim dwar il-fatturi għandu jiġi mibgħut b’email lil searchads-billing-inquiries@group.apple.com u għandu jinkludi r-raġuni(jiet) fid-dettall għat-tilwima. SAL-PUNT SĦIĦ PERMESS MIL-LIĠI, INTI TIRRINUNZJA T-TALBIET KOLLHA RELATATI MA’ FATTURA, INKLUŻI S-SERVIZZI U T-TARIFFI MSEMMIJA HAWNHEKK, SAKEMM MA JKUNUX INTALBU JEW ĠEW IDDIKJARATI FIL-PERJODU TAT-TILWIMA DWAR IL-FATTURA. BIEX JIĠI EVITAT KWALUNKWE DUBJU, JEKK TONQOS MILLI TRESSAQ TILWIMA FUQ FATTURA FI ŻMIEN IL-PERJODU TAT-TILWIMA, INTI TIRRIKONOXXI LI L-FATTURA TITQIES PAGABBLI KOLLHA U “TALE QUALE”. F’każ li Inti tidħol f’kuntratt ma’ parti terza biex tipproċessa l-fatturi f’ismek, Inti se tagħmel sforzi kummerċjalment raġonevoli biex tipprovdi lil din il-parti terza l-informazzjoni u/jew l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex tiffaċilita l-ħlas fil-ħin lil Apple. Barra minn hekk, Inti taqbel li l-obbligu Tiegħek li tagħmel ħlasijiet fil-ħin u/jew li tinnotifika lil Apple dwar tilwim dwar fattura fil-ħin la jonqos u lanqas jiġu skużat minħabba l-azzjonijiet ta’ din il-parti terza.

 

g. SAL-LIMITU PERMESS MIL-LIĠI U MINGĦAJR MA TILLIMITA D-DRITTIJIET TIEGĦEK KIF SPEĊIFIKAT FIT-TAQSIMA 9(A), INTI TIRRUNZJA GĦAT-TALBIET KOLLHA LI JIRRELATAW MA’(I) IS-SERVIZZI U/JEW (II) IL-ĦLASIJIET SAKEMM MA JKUNUX IDDIKKJARATI JEW AFFERMATI FI ŻMIEN SITTIN JUM (60) WARA T-TLESTIJA TAL-KAMPANJA ASSOĊJATA MA’ TALI SERVIZZI JEW ĦLASIJIET.

 

h.  Inti tirrikonoxxi u taqbel, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor minn Apple, li l-ħlasijiet, l-ispejjeż u l-miżati huma bbażati biss fuq ir-Rapportar tal-Metrika assoċjati ma' Kampanja. 

 

i. Fl-għażla u d-diskrezzjoni ta' Apple, Apple tista' tagħżel li toffri jew tista' testendi Lilek il-kreditu relatat mas-Servizzi soġġetti għat-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

I. It-termini tal-pagament għall-ammonti kollha dovuti lil Apple se jkunu dovuti fi żmien ħamsa u erbgħin (45) jum mid-data tal-fattura ta' Apple, ħlief kif jista' jkun meħtieġ b'mod ieħor minn Apple bil-miktub jew maqbul bil-miktub bejn il-Partijiet. Il-ħlasijiet tard jistgħu jkunu suġġetti għal ħlas ta’ imgħax maħdum kuljum għal kull jum li l-ħlas ikun tard. Il-ħlas tal-imgħax għandu jiġi kkalkulat minn rata tal-imgħax bażi (“Rata Bażi”) flimkien mal-inqas minn wieħed fil-mija (1%) jew l-ammont massimu permess mil-liġi applikabbli. Ir-Rata Bażi tkun ibbażata fuq kwalunkwe konvenzjoni tas-suq li tkun qed tevolvi jew li tkun prevalenti dak iż-żmien biex tiġi ddeterminata rata ta’ referenza fil-pajjiż tal-ħlas f’dak it-tali żmien. Jekk tali rata ma tkunx ikkwotata pubblikament jew inkella ma tkunx tista’ raġonevolment tiġi ddeterminata mod ieħor minn Apple, allura r-Rata Bażi għandha tkun ibbażata fuq ir-rata tal-politika tal-Bank Ċentrali jew l-ekwivalenti unika konsolidata fil-pajjiż tal-ħlas f’dak iż-żmien. Jekk ir-Rata Bażi tkun negattiva, din għandha titqies żero fil-mija (0%). Jekk il-ħlas ikun meħtieġ li jsir fuq bażi differenti minn ħamsa u erbgħin (45) jum mid-data tal-fattura ta’ Apple, allura dawn it-termini modifikati jsiru l-perkors normali tan-negozju u tan-negozjar bejnek u bejn Apple. 

 

II. Il-linja ta’ kreditu tillimita l-ammont ta’ kreditu aggregat li jista’ jiġi estiż lilek fi kwalunkwe ħin taħt dawn it-Termini tas-Servizz, kwalunkwe ftehim ieħor bejnek u bejn Apple, jew għal kwalunkwe bejgħ ieħor jew estensjoni ta’ kreditu oħra ta’ kwalunkwe tip minn Apple lilek.

 

III. Apple tista’ testendilek, tirrevedilek jew tirrevokalek il-kreditu fid-diskrezzjoni ta’ Apple għal kwalunkwe raġuni fi kwalunkwe ħin, b’avviż lilek jew mingħajr ebda avviż lilek. Minbarra kwalunkwe rimedju ieħor stabbilit f'dawn it-Termini tas-Servizz, Apple tista', mingħajr avviż, tieħu azzjoni ta' rimedju, inkluż iżda mhux limitata għas-sospensjoni jew it-terminazzjoni tal-Kampanja/i Tiegħek, il-Kont(ijiet) Tiegħek, jew l-użu Tiegħek tas-Servizzi kull meta l-bilanċ pendenti dovut minnek lil Apple jaqbeż il-linja tal-kreditu.

 

IV. Bħala kundizzjoni biex tirċievi jew tkompli tirċievi kreditu, Tista' tkun meħtieġ tissottometti applikazzjoni ta' kreditu pprovduta minn Apple u tipprovdi lil Apple: (1) informazzjoni finanzjarja, dikjarazzjonijiet u rapporti, bħal skedi bilanċjali, fluss ta' flus, u dikjarazzjonijiet ta' profitt u telf, kif ukoll rapport tal-awdituri u noti għall-finanzjarji, jekk disponibbli, u kwalunkwe tali informazzjoni jew materjal ieħor li jiġi pprovdut b'mod regolari lil kwalunkwe bejjiegħ, sellief jew kreditur ieħor biex jappoġġa estensjonijiet ta' kreditu; (2) tali informazzjoni finanzjarja oħra kif jista' jkun mitlub b'mod raġonevoli minn Apple; u (3) il-valur preżenti probabbli tal-kollateral jew titjib fil-kreditu, inkluż iżda mhux limitiat għal, garanziji bankarji, ittri ta' kreditu irrevokabbli, garanziji korporattivi, abbozzi ta' aċċettazzjoni tal-bankarji u garanziji personali. Inti tirrikonoxxi u taqbel ukoll li meta tikkunsidrak għal estensjoni jew kontinwazzjoni tal-kreditu, Apple tista’ tirrieżamina l-affidabbiltà kreditizja Tiegħek, inkluż permezz ta’ servizzi ta’ parti terza.

 

j.  Il-fatturi għandhom ikunu bbażati fuq il-kunsinna attwali matul ċiklu ta' kontijiet ta' xahar kalendarju u n-numru ta' fatturi jista' jvarja għal kull Kampanja jew arranġament ieħor bħal dan kif miftiehem bil-miktub mill-Partijiet. Għall-evitar tad-dubju, Apple għandha tiġġenera fatturi permezz tar-Rapportar tal-Metrika bħala l-unika miżura vinkolanti tal-prestazzjoni ta’ Apple fuq il-konsenja ta’ kwalunkwe Servizz irregolat hawnhekk.

 

k. F'każ li Inti tonqos milli tagħmel pagament fil-ħin jew inkella tikser dawn it-Termini tas-Servizz jew kwalunkwe garanzija stabbilita fihom, Inti se tkun responsabbli għall-ispejjeż kollha (inkluż il-ħlasijiet tal-avukati u l-kostijiet) imġarrba minn Apple fil-ġbir ta' tali ammonti. Mingħajr ħsara għad-drittijiet ta’ Apple ta’ terminazzjoni, sospensjoni jew modifika skont it-Taqsima 13, f’każ li Inti tikser dawn it-Termini tas-Servizz, inkluż billi tonqos milli tikkonforma ma’ kwalunkwe terminu u kundizzjoni ta’ ħlas jew ta’ kreditu, Apple tirriżerva d-dritt li minnufih: (I) tittermina jew tissospendi t-twettiq tal-obbligi tagħha taħt dawn it-Termini tas-Servizz, (II) tittermina, tissospendi, timmodifika jew tillimita l-aċċess Tiegħek għas-Servizzi, u/jew (III) tiddikjara s-somom kollha dovuti lil Apple dovuti u pagabbli immedjatament. 

 

l. Inti tirrikonoxxi u taqbel li kwalunkwe informazzjoni tal-metodu tal-ħlas li Inti tipprovdi lil Apple tista' tiġi kondiviża mal-kumpaniji li jaħdmu f'isem Apple, bħal proċessuri tal-pagament u/jew aġenziji tal-kreditu, biss għall-finijiet tal-kontroll tal-kreditu, l-effettivament tal-pagament lil Apple u s-servicing tal-kont Tiegħek. Inti taqbel li Apple għandha d-dritt, mingħajr responsabbiltà lejk, li tiżvela kwalunkwe informazzjoni dwar il-metodu ta’ ħlas lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, uffiċjali tal-gvern, u/jew parti terza, kif Apple temmen li huwa raġonevolment meħtieġ jew xieraq biex tinforza u/jew tivverifika l-konformità ma’ kwalunkwe parti ta’ dawn it-Termini tas-Servizz (inkluż iżda mhux biss, għad-dritt ta’ Apple li tikkoopera ma’ kwalunkwe proċess legali relatat mal-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi u/jew asserzjoni ta’ parti terza li l-użu li Int tagħmel mis-Servizzi huwa illegali u/jew jikser id-drittijiet ta’ tali parti terza).

 

8.    Proprjetà Intellettwali.

 

a. Rikonoxximent tas-SjiedaInti taqbel li s-Servizzi fihom informazzjoni u materjal proprjetarji li huma ta’ Apple u/jew tal-liċenzjaturi tagħha jew ta’ partijiet terzi oħrajn, u huma protetti mil-liġi dwar il-proprjetà intellettwali u liġijiet oħrajn applikabbli, u li Inti m’intix se tuża din l-informazzjoni jew materjal proprjetarju fi kwalunkwe mod ħlief biex tuża s-Servizzi f’konformità ma’ dawn it-Termini tas-Servizz. Ħlief kif stabbilit b'mod espliċitu hawnhekk, u ħlief għal-limitu li l-liġijiet applikabbli jipprevjenu lil Apple milli tirrestrinġik milli tagħmel dan, ebda porzjon tas-Servizzi ma jista' jiġi riprodott fi kwalunkwe forma jew bi kwalunkwe mezz mingħajr il-kunsens bil-miktub ta' Apple.

 

b. Drittijiet tal-awturId-drittijiet tal-awtur kollha fis-Servizzi u għalihom huma proprjetà ta’ Apple u/jew tal-liċenzjaturi tagħha.

 

c. TrademarksApple, il-logo ta’ Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads, u trademarks oħra ta’ Apple, marki tas-servizz, grafika u logos użati b’rabta mas-Servizzi huma trademarks jew trademarks reġistrati ta’ Apple Inc. fl-Istati Uniti u/jew f’pajjiżi oħrajn. Inti ma tingħata ebda dritt jew liċenzja fir-rigward ta’ ebda waħda mit-trademarks imsemmijin hawn fuq u għal kwalunkwe użu ta’ tali trademarks.

 

9.    Ċaħda ta’ Responsabbiltà tal-Garanziji; Limitazzjoni tar-Responsabbiltà.

 

a. JISTA' JKOLLHOM DRITTIJIET MHUX ESKLUDABBLI JEW RIMEDJI SKONT IL-LIĠIJIET FIL-ĠURIŻDIZZJONI TIEGĦEK. XEJN F’DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ MA HUWA INTIŻ BIEX, JEW GĦANDU EFFETT LI, JILLIMITA, JIMMODIFIKA JEW JESKLUDI KWALUNKWE RESPONSABBILTÀ LI MA TISTAX TKUN HEKK LIMITATA, MODIFIKATA JEW ESKLUŻA BIL-LIĠI. KWALUNKWE U KULL LIMITAZZJONI JEW ESKLUŻJONI TAR-RESPONSABBILTÀ TA’ APPLE F’DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ GĦANDHA TAPPLIKA BISS SAL-PUNT MASSIMU LI DAWN IL-LIMITAZZJONIJIET HUMA PERMESSI MIL-LIĠI.

 

b. APPLE MA TIGGARANTIXXIX, LI S-SERVIZZI JEW KWALUNKWE KARATTERISTIĊI U FUNZJONALITÀ TAS-SERVIZZI SE JKUNU MINGĦAJR INTERRUZZJONI JEW MINGĦAJR ŻBALL, U INTI TAQBEL LI MINN ŻMIEN GĦAL ŻMIEN APPLE TISTA’ TNEĦĦI IS-SERVIZZI (JEW PRODOTTI JEW SERVIZZI PARTIKOLARI FIHOM) GĦAL PERJODI INDEFINITI TA’ ŻMIEN, JEW TIEQAF TOFFRI S-SERVIZZI FIS-SĦIĦ TAGĦHOM JEW PARZJALMENT, FI KWALUNKWE ĦIN, FEJN MEĦTIEĠ BIEX TIPPROTEĠI L-INTERESSI TA’ APPLE.

 

c. APPLE MA TIGGARANTIXXIX, LI S-SERVIZZI, KWALUNKWE KARATTERISTIĊI U FUNZJONALITÀ TAS-SERVIZZI , JEW IL-KONTENUT PARTIKOLARI TIEGĦEK HUMA DISPONIBBLI FIL-POSTIJIET KOLLHA, U, SAL-PUNT LI L-LINGWI KOLLHA UŻATI F’TALI POSTIJIET IKUNU DISPONIBBLI, U APPLE MA TAGĦMEL L-EBDA RAPPREŻENTAZZJONI LI S-SERVIZZI JEW IL-KONTENUT TAʼ REKLAMAR TIEGĦEK HUMA XIERQA JEW PERMESSIBBLI GĦALL-UŻU TIEGĦEK FʼPOST PARTIKOLARI.

 

d. INTI TAQBEL B'MOD ESPLIĊITU LI L-UŻU TIEGĦEK TA', JEW IN-NUQQAS TA' ĦILA TAL-UŻU, TAS-SERVIZZI JKUN B'RISKJU TIEGĦEK BISS. IS-SERVIZZI U KWALUNKWE KARATTERISTIĊI U FUNZJONALITÀ TAS-SERVIZZI HUMA PROVDUTI "KIF INHI" U "KIF DISPONIBBLI" GĦALL-UŻU TIEGĦEK, MINGĦAJR GARANZIJI TA' KULL TIP, EW ESPRESSI JEW IPLICITI, INKLUŻI L-GARANZIJI IMPLICITI KOLLHA TA' KUMMERĊJALITÀ, SATISFATTIVITÀ, FIS-SODIFATTIVITÀ, GĦAL FIS-PARTIKULENZA. L-GĦAN, IL-puntwalità, it-titlu, u n-nuqqas ta’ ksur. INTI TIFHEM U TAQBEL LI L-IPPREZZAR GĦAS-SERVIZZI JISTGĦU JKUNU BBAŻATI KOLLHA JEW PARTI MINNHOM FUQ MUDELL TA’ RKANT, LI JISTA’ JVARJA ABBAŻI TA’ DIVERSI FATTURI, INKLUŻ, IŻDA MHUX BISS, L-ALGORITMI PROPRJETARJI UŻATI MINN APPLE.

 

e. SAL-LIMITU MHUX IPPROJBIT MIL-LIĠI APPLIKABBLI, APPLE, ID-DIRETTURI, L-UFFIĊJALI, L-IMPJEGATI, L-AFFILJATI, L-AĠENTI, IL-KUNTRATTURI JEW IL-LIĊENZJATURI TAGĦHA, FL-EBDA KAŻ MA GĦANDHOM IKUNU RESPONSABBLI GĦAL XI DANNU DIRETT, INDIRETT, INĊIDENTALI, PUNITTIV, SPEĊJALI JEW KONSEGWENZJALI B'EBDA MOD, INKLUŻ KWALUNKWE DANNU KUMMERĊJALI, LI JIRRIŻULTA MINN JE WLI JKUN RELATAT MA' DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ JEW L-UŻU TIEGĦEK TA' JEW L-AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI, INKLUŻ, MINGĦAJR LIMITAZZJONI, GĦAL KWALUNKWE ERRUR JEW OMISSJONI FI KWALUNKWE PRODOTT, SERVIZZ, FUNZJONI JEW FUNZJONALITÀ, JEW KWALUNKWE TELF JEW DANNU TA' KWALUNKWE TIP IMĠARRAB B'RIŻULTAT TAL-UŻU TA' KWALUNKWE PRODOTT, SERVIZZ, FUNZJONI JEW FUNZJONALITÀ LI JSIRU DISPONIBBLI PERMEZZ TAS-SERVIZZ, ANKE JEKK JIĠU AVŻATI BIL-POSSIBBILTÀ TAGĦHOM, KEMM JEKK TAĦT TEORIJA TA' KUNTRATT, GARANZIJA, TORT (INKLUŻ NEGLIĠENZA), RESPONSABBILTÀ TAL-PRODOTTI, KSUR TA' XI DRITT STATUTORJU, PRINĊIPJI TA' INDENNIZZA, JEW MOD IEĦOR, U MINKEJJA N-NUQQAS TA' SKOP ESSENZJALI JEW KWALUNKWE RIMEDJU, ĦLIEF GĦAL TALI DANNI KKAWŻATI BISS MILL-IMĠIBA ĦAŻINA JEW IN-NEGLIĠENZA SERJA TA' APPLE. FL-EBDA KAŻ M’GĦANDHA R-RESPONSABBILTÀ TOTALI TA’ APPLE LEJK SKONT DAN IL-FTEHIM GĦAD-DANNI KOLLHA (ĦLIEF KIF JISTA’ JKUN MEĦTIEĠ SKONT IL-LIĠI APPLIKABBLI F’KAŻIJIET LI JINVOLVU KORRIMENT PERSONALI) TAQBEŻ L-AMMONT TA’ ĦLASIJIET EFFETTIVAMENT IMĦALLSA JEW LI JISTGĦU JITĦALLSU LIL APPLE SKONT DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ.

 

f.  APPLE MA TIGGARANTIXXIX LI S-SERVIZZI SE JILĦQU L-ĦTIĠIJIET TIEGĦEK JEW IKUNU ĦELSIN MINN NUQQASIJIET TAN-NETWERK, TELF, KORRUZZJONI, ATTAKKI, VIRUSES, INTERFERENZA, HACKING, JEW INTRUŻJONIJIET TAS-SIGURTÀ OĦRA.

 

g. SAKEMM MA JKUNX ĠIE MIFTIEHEM MOD IEĦOR MILL-PARTIJIET BIL-MIKTUB GĦAL KAMPANIJI LI FTIEHMU DWAR METRIĊI TAL-KUNSINJA (I.E., MHUX REKLAMAR IBBAŻATI FUQ IL-PRESTAZZJONI), FIL-KAŻ LI L-KAMPANJA TIEGĦEK TONQOS MILLI TIKSEB IL-METRIĊI TAL-KUNSINJA MIFTEHMIN, FI KWALUNKWE RISPETT, L-UNIKU RIMEDJU U ESKLUSSIV TIEGĦEK GĦANDU JKUN LIMITAT GĦALL-ESTENSJONI TAL-KAMPANJA JEW TKOMPLIJA TAL-KAMPANJA F'ĦIN AKTAR TARD F'OFFERTA KOMPARABBLI GĦAL VALUR SIMILI, FL-UNIKA DISKREZZJONI TA' APPLE, SAKEMM IL-METRIĊI MIFTIEHMA JITWASSLU JEW, F'DISKREZZJONI UNIKA TA' APPLE, RIFUŻJONI PRO-RATA GĦAL PORZJONI MHUX MIKSUBA TAL-KAMPANJA. SABIEX JIĠI EVITAT KULL DUBJU, DAN IR-RIMEMJU MA JAPPLIKAX GĦAL KWALUNKWE KAMPANJA LI M'HEMM L-EBDA FTEHIM ESPLIĊITU BEJN IL-PARTIJIET DWAR METRIĊI SPEĊIFIĊI GĦALL-KUNSINJA, BĦAL KAMPANIJIET GĦAL KAMPANIJI GĦALL-IRKANT; APPLE MA TIGGARANTIXXIX LI KWALUNKWE KAMPANIJA TA' DAN-IT-TIP SE TKUN IKKUNSINJATA U KOLLHA JEW PARZJALMENT.

 

10.  IndennizzBILLI TAGĦMEL UŻU MIS-SERVIZZI, INTI TAQBEL, SAL-PUNT MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI, LI TINDENNIZZA U ŻŻOMM LIL APPLE, ID-DIRETTURI, L-UFFIĊJALI, L-IMPJEGATI, L-AFFILJATI, L-AĠENTI, IL-KUNTRATTURI U L-LIĊENZJATURI BLA ĦSARA FIR-RIGWARD TA’ KWALUNKWE TALBA, TELF, OBBLIGU, SPIŻA, KOST, ĦLAS, MULTA JEW TIPI OĦRAJN TA’ DANNI, INKLUŻ IŻDA MHUX BISS, L-ONORARJI TAL-AVUKATI U L-ISPEJJEŻ KOLLHA RELATATI MAL-EŻEKUZZJONI TA’ DIN IL-KLAWŻOLA, LI JIRRIŻULTAW MINN DAWN LI ĠEJJIN JEW LI JKUNU RELATATI MAGĦHOM: (A) IL-KSUR TIEGĦEK TA’ DAWN IT-TERMINI TA’ SERVIZZ, INKLUŻ KWALUNKWE DIKJARAZZJONI, GARANZIJA JEW PATT MAGĦMUL MINNEK HAWNHEKK; (B) L-UŻU MHUX XIERAQ, MHUX AWTORIZZAT JEW ILLEGALI TIEGĦEK MIS-SERVIZZI; (C) KWALUNKWE DIKJARAZZJONI LI L-KONTENUT TAR-REKLAMAR TIEGĦEK, ID-DATA TA’ MIN JIRREKLAMA, ID-DATA TAL-UTENT KUMMERĊJALI JEW L-IMMIRAR UŻAT B’RABTA MAS-SERVIZZI (I) APPROPRJA INDEBITAMENT, KISER XI PRIVATTIVA, DRITT TAL-AWTUR, TRADEMARK, SIGRIET KUMMERĊJALI, TOPOGRAFIJA TA’ PRODOTT SEMIKONDUTTUR JEW KWALUNKWE PROPRJETÀ INTELLETTWALI JEW DRITT PROPRJETARJU IEĦOR TA’ PARTI TERZA; (II) IMMALAFAMA JEW KISER IL-KUNFIDENZJALITÀ JEW KISER IL-PRIVATEZZA TA’ ĦADDIEĦOR; (III) IKKOSTITWIXXA ATTI JEW PRATTIKI FOLOZ, QARRIEQA, INĠUSTI, ABBUŻIVI, INKLUŻ B’RELAZZJONI MAR-REKLAMAR U MAL-BEJGĦ; JEW (IV) NAQAS LI JIKKONFORMA MA’ KWALUNKWE LIĠI JEW REGOLAMENT APPLIKABBLI.

 

11.  AvviżiKwalunkwe avviż relatat ma' dawn it-Termini ta' Servizz għandu jkun bil-miktub. L-avviżi jitqiesu mogħtija minn Apple meta jintbagħtu lilek fl-indirizz tal-email jew fl-indirizz postali li Inti tipprovdi lil Apple b'rabta mas-Servizzi. Inti taqbel li tiċċekkja regolarment l-indirizz tal-email Tiegħek u l-indirizz tal-posta Tiegħek għal avviżi minn Apple lilek, biex tirrevedi minnufih dawn l-avviżi kollha, u biex tinnotifika immedjatament lil Apple jekk ma jkollokx aktar aċċess għall-indirizz tal-email jew l-indirizz postali li pprovdejt lil Apple f’ konnessjoni mas-Servizzi. Sakemm mhux speċifikat mod ieħor hawnhekk, l-avviżi kollha lil Apple relatati ma' dawn it-Termini tas-Servizz se jitqiesu bħala mogħtija: (a) meta jingħataw personalment, (b) tlett ijiem tax-xogħol wara li jkunu ntbagħtu bi trasportatur kummerċjali billejl bi prova bil-miktub tal-konsenja, jew (c) ħamest ijiem tax-xogħol wara li jkunu ntbagħtu b'servizz tal-ewwel klassi jew posta ċertifikata, posta mħallsa minn qabel, bil-metodi preċedenti ddikjarati fi (a), (b) u (c), lil: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, l-Istati Uniti. Parti tista’ tibdel l-indirizz tal-email jew l-indirizz postali tagħha billi tagħti avviż bil-miktub lill-Parti l-oħra kif deskritt hawn fuq.

 

12.  Modifika jew Emenda tat-Termini tas-ServizzApple tirriżerva d-dritt, fid-diskrezzjoni tagħha, li timmodifika jew temenda dawn it-Termini tas-Servizz fi kwalunkwe ħin. Fuq din il-modifika, it-Termini tas-Servizz modifikati għandhom ikunu disponibbli fuq searchads.apple.com/terms-of-service u/jew ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, jew f'post aċċessibbli ieħor kif innotifikat minn Apple, u għandu jsir effettiv mal-avviż lilek skont it-Taqsima 11 hawn fuq, jew fi żmien aktar tard kif speċifikat f'tali avviż. Inti taqbel li regolarment iżżur searchads.apple.com/terms-of-service u/jew ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, jew post ieħor aċċessibbli kif innotifikat minn Apple, u biex tirrevedi t-Termini tas-Servizz, inkluż għal kwalunkwe modifika, li tista' tiġi indikata b'aġġornamenti għad-Data Effettiva ddikjarata fil-quċċata tat-Termini tas-Servizz. Inti tirrikonoxxi u taqbel li r-rieżami regolari ta’ dawn it-Termini tas-Servizz għall-modifiki huwa fir-responsabbiltà Tiegħek. JEKK MA TAQBILX MA’ XI MODIFIKA FIT-TERMINI TAS-SERVIZZ, INTI GĦANDEK TWAQQAF MINNUFIH KULL AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI U KULL UŻU MINNHOM. SAKEMM APPLE MA TIKKOMUNIKALEKX MOD IEĦOR, IL-FATT LI INTI TKOMPLI TUŻA S-SERVIZZI WARA KWALUNKWE MODIFIKA FIT-TERMINI TAS-SERVIZZ GĦANDU JITQIES BĦALA L-AĊĊETTAZZJONI TIEGĦEK TAT-TERMINI TAS-SERVIZZ KIF MODIFIKATI.

 

13.  TerminazzjoniKwalunkwe Parti, fid-diskrezzjoni unika tagħha, tista’ tittermina dawn it-Termini tas-Servizz fi kwalunkwe ħin b’avviż mingħajr raġuni; sakemm, madankollu, kwalunkwe użu kontinwu mis-Servizzi mill-Fornitur tal-Kontenut wara tali avviż ta’ terminazzjoni jkun suġġett għat-Termini tas-Servizz ta’ dak iż-żmien. Ma’ kwalunkwe skadenza jew terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim, ħlief kif ipprovdut espressament mod ieħor f’dawn it-Termini tas-Servizz jew kif meħtieġ mil-liġi applikabbli: (a) id-drittijiet, il-liċenzji, il-kunsensi u l-awtorizzazzjonijiet kollha mogħtija minn waħda mill-Partijiet lill-oħra hawn taħt jintemmu immedjatament; (b) Inti twaqqaf kull użu mis-Servizzi; u (c) il-ħlasijiet kollha dovuti lil Apple skont dawn it-Termini tas-Servizz isiru dovuti u pagabbli immedjatament. ID-DRITTIJIET U L-OBBLIGI STABBILITI FIT-TAQSIMA 6(o), IT-TAQSIMA 6(p), IT-TAQSIMA 6(r), IT-TAQSIMA 7(a), IT-TAQSIMA 7(g), U T-TAQSIMIET 8 SA 15 JIBQGĦU VALIDI WARA L-ISKADENZA JEW IT-TERMINAZZJONI TA’ DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ. MINKEJJA KWALUNKWE ĦAĠA KUNTRARJA F’DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ, APPLE TISTA’, FID-DISKREZZJONI UNIKA TAGĦHA, DIRETTAMENT JEW INDIRETTAMENT, MINNUFIH U MINGĦAJR AVVIŻ BIL-QUDDIEM, TISSOSPENDI, TITTERMINA JEW B’MOD IEĦOR TIĊĦAD L-AĊĊESS TIEGĦEK GĦAL JEW L-UŻU TIEGĦEK MIS-SERVIZZI KOLLHA JEW KWALUNKWE PARTI MINNHOM. Din it-Taqsima 13 ma tillimita l-ebda dritt jew rimedju ieħor ta’ Apple, kemm jekk fil-liġi, f’ekwità jew skont dawn it-Termini tas-Servizz.

 

14.  Liġi applikabbliINTI TAQBEL ESPRESSAMENT LI L-LIĠIJIET TAL-ISTAT TA’ KALIFORNJA, MINBARRA R-REGOLI TAGĦHA DWAR IL-KUNFLITTI TAL-LIĠIJIET, JIRREGOLAW DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ U L-UŻU LI INTI TAGĦMEL MIS-SERVIZZI, U LI L-ĠURIŻDIZZJONI ESKLUSSIVA GĦAL KWALUNKWE PROĊEDIMENT RELATAT B’XI MOD MAL-UŻU LI INTI TAGĦMEL MIS-SERVIZZI TKUN TAL-ISTAT U L-QRATI FEDERALI FID-DISTRETT TAT-TRAMUNTANA TA’ KALIFORNJA. INTI B’DAN TIRRINUNZJA D-DRITT LI TOĠĠEZZJONA GĦAL DIN L-GĦAŻLA TA’ LIĠI, ĠURIŻDIZZJONI PERSONALI JEW POST.  

MINKEJJA KWALUNKWE ĦAĠA GĦALL-KUNTRARJU TA' DAN, JEKK INTI TIRRISJEDI JEW TINSAB FIĊ-ĊINA KONTINENTALI JEW INTI SUĠĠETT GĦALL-ĠURIŻDIZZJONI TAGĦHA, INTI TAQBEL LI KWALUNKWE TWISSIJIET LI JIRRIŻULTAW MINN JEW B'KONNESSJONI MA' DAWN IT-TERMINI TAS-SERVIZZ JIĠU SOTTOMESSI LILL-KUMMISSJONI INTERNAZZJONALI TAL-ARBITRAĠĠ EKONOMIKU U KUMMERĊJALI FIĊ-ĊINA (CIETAC) F'BEIJING GĦAL ARBITRAĠĠ LI GĦANDU JITWETTAQ SKONT IR-REGOLI TAL-ARBITRAZZJONI TAS-CIETAC FIS-SEĦĦ FIL-ĦIN TAL-APPLIKAZZJONI GĦALL-ARBITRAĠĠ, KIF UKOLL IT-TERMINI U L-KUNDIZZJONIJIET LI ĠEJJIN: ID-DEĊIŻJONI T’ARBIRAĠĠ GĦANDHA TKUN FINALI U TOBBLIGA Ż-ŻEWĠ PARTIJIET. KULL PARTI GĦANDHA TAĦTAR ARBITRU WIEĦED. IT-TIELET ARBITRU, LI GĦANDU JAĠIXXI BĦALA L-ARBITRU LI JIPPRESJEDI, GĦANDU JIĠI MAGĦŻUL KONĠUNTAMENT MIŻ-ŻEWĠ ARBITRI MAĦTURA MILL-PARTIJIET. JEKK L-ARBITRU LI JIPPRESJEDI MA JISTAX JINTAGĦŻEL FI ŻMIEN 30 JUM WARA LI JINĦATAR IT-TIENI ARBITRU, IĊ- CHAIRMAN TAĊ-CIETAC JIĠI AWTORIZZATI LI JAĦTAR WIEĦED. L-ARBITRU LI JIPPRESIEDI MA GĦANDUX IKUN ĊITTADIN TAR-REPUBBLIKA TAL-POPLU TAĊ-ĊINA JEW L-ISTATI UNITI. MADANKOLLU, INDIVIDWU LI JKOLLU PASSAPORT TA' HONG KONG JEW IKOLLU D-DRITT LI JGĦIX F'HONG KONG - IŻDA QATT MA KIEN ĊITTADIN TAR-REPUBBLIKA TAL-POPLU TAĊ-ĊINA QABEL L-1 TA' LULJU 1997 - MA GĦANDUX JITQIES BĦALA ĊITTADIN TAR-REPUBBLIKA TAL-POPLU TAQĊ-ĊINA SAKEMM MA JKUNX MIFTIEHEM MOD IEĦOR MILL-PARTIJIET. IL-PARTIJIET JAQBLU WKOLL LI L-ARBITRATURI KOLLHA JISTGĦU JINĦATRU MINN BARRA L-PANEL TAL-ARBITRATURI TA' CIETAC KIF PREVIST TAĦT IR-REGOLI TA' ARBITRAĠĠ TA' CIETAC META SARET L-APPLIKAZZJONI GĦAL ARBITRAĠĠ. IL-POST TAL-ARBITRAĠĠ GĦANDU JKUN BEIJING, RPĊ. IL-LINGWA TAL-ARBITRAĠĠ GĦANDHA TKUN L-INGLIŻ. B’ŻIEDA MAR-REGOLI CIETAC, IL-PARTIJIET JAQBLU LI L-ARBITRAĠĠ GĦANDU JSIR SKONT IR-REGOLI TAL-IBA DWAR IT-TEĦID TAʼ EVIDENZA FL-ARBITRAĠĠ INTERNAZZJONALI. IL-PARTIJIET GĦANDHOM IŻOMMU KUNFIDENZJALI L-FATT LI KWALUNKWE ARBITRAĠĠ U D-DEĊIŻJONIJIET KOLLHA FL-ARBITRAĠĠ, FLIMKIEN MAL-MATERJALI KOLLHA FIL-PROĊEDIMENTI MAĦLUQA GĦALL-FINI TAL-ARBITRAĠĠ U D-DOKUMENTI L-OĦRA KOLLHA PRODOTTI MINN PARTI OĦRA FIL-PROĊEDIMENTI LI ALTRIMENTI MA JKUNUX FID-DOMINJU PUBBLIKU, ĦLIEF U SAL-LIMITU LI L-IŻVELAR JISTA' JKUN MEĦTIEĠ MINN PARTI BI DMIR LEGALI, BIEX JIPPROTEĠU JEW ISEGWU DRITT LEGALI JEW BIEX JINFURZAW JEW JISFIDAW DEĊIŻJONI FI PROĊEDIMENTI LEGALI QUDDIEM QORTI JEW AWTORITÀ ĠUDIZZJARJA OĦRA. L-ARBITRATI GĦANDHOM JAGĦTU LILL-PARTI PREVALENTI, JEKK IKUN, KIF DETERMINAT MILL-ARBITRATI, IL-KOSTIJIET U L-ISPEJJEŻ TAGĦHA, INKLUŻI L-ĦLASIJIET TAL-AVUKATI TAGĦHOM. IL-PARTI PREVALENTI GĦANDHA TKUN INTITOLATA WKOLL GĦALL-ĦLASIJIET U L-ISPEJJEŻ TAL-AVUKATI TAGĦHA FI KWALUNKWE AZZJONI BIEX TIKKONFERMA U/JEW TINFORZA KWALUNKWE DEĊIŻJONI T’ARBITRAĠĠ FI KWALUNKWE PROĊEDURI ĠUDIŻŻJALI.
 

15.  MixxellanjuDawn it-Termini tas-Servizz, inklużi l-Annessi kollha tagħhom, jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejnek u bejn Apple u jirregolaw l-użu li Inti tagħmel mis-Servizzi, u jissostitwixxu l-ftehimiet kollha preċedenti bejnek u bejn Apple ħlief kif stabbilit bil-miktub fil-Ftehimiet l-Oħrajn. Inti ma tistax tittrasferixxi dawn it-Termini tas-Servizz, inkluż, iżda mhux biss, bl-operat tal-liġi jew fużjoni, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel ta’ Apple, u kwalunkwe tentattiv ta’ trasferiment ta’ dawn it-Termini tas-Servizz mingħajr tali approvazzjoni bil-miktub minn qabel huwa null. Apple se tirrevedi kwalunkwe talba għal assenjazzjoni fil-ħin. Jekk kwalunkwe parti ta' dawn it-Termini tas-Servizz issir invalida jew ma tistax tiġi infurzata, dak il-porzjon għandu jinbena b'mod konsistenti mal-liġi applikabbli biex jirrifletti, kemm jista' jkun possibbli, l-intenzjonijiet oriġinali tal-Partijiet, u l-porzjonijiet li jifdal għandhom jibqgħu fis-seħħ b'mod sħiħ. In-nuqqas ta’ Apple li teżegwixxi kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni f’dawn it-Termini tas-Servizz ma jikkostitwixxix rinunzja ta’ tali dispożizzjoni, jew ta’ kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dawn it-Termini tas-Servizz. Apple mhix responsabbli għal nuqqas ta’ ssodisfar ta’ xi obbligi minħabba kawżi lil hinn mill-kontroll tagħha. Dawn it-Termini tas-Servizz mhumiex għall-benefiċċju ta’ xi parti terza.