Service­voorwaarden
Apple advertentie­services

Ingangsdatum:
1 februari 2024

DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ALLE BIJLAGEN, STUKKEN, SCHEMA’S OF ANDERE DOCUMENTEN DIE HIERBIJ WORDEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING (‘SERVICEVOORWAARDEN’ OF ‘OVEREENKOMST’) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST EN WORDEN GESLOTEN TUSSEN APPLE EN DE RECHTSPERSOON DIE AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER, WAARONDER WERKNEMERS, AGENTEN, CESSIONARISSEN, GENOMINEERDEN, CONSULTANTS EN CONTRACTANTEN (INDIVIDUEEL OF COLLECTIEF EEN ‘CONTENTPROVIDER’ OF ‘U’). DEZE SERVICEVOORWAARDEN REGELEN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES VAN APPLE (I) DIE ZIJN GEKOPPELD AAN DE ACCOUNT DIE DOOR U IS GEMAAKT, GEOPEND OF GEBRUIKT IN VERBAND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, (II) DIE ZIJN GERELATEERD AAN DE VERSPREIDING VAN UW ADVERTENTIECONTENT (HIERONDER GEDEFINIEERD) OF (III) DIE ZIJN GERELATEERD AAN ANDERE SERVICES, PROGRAMMA’S OF PRODUCTEN DIE ONDER DEZE SERVICEVOORWAARDEN VALLEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING (GEZAMENLIJK DE ‘SERVICES’). 

 

Tenzij hierin anders is bepaald, worden met ‘Apple’ een of meer van de rechtspersonen aangeduid die zijn vermeld in de Land- en regiospecifieke Voorwaarden van Apple advertentieservices, beschikbaar op searchads.apple.com/terms en/of ads.apple.com/cn/terms (die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze Servicevoorwaarden en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd).

 

U verklaart aan Apple en stemt ermee in dat U of Uw vertegenwoordiger of agent die deze Servicevoorwaarden aangaat, meerderjarig bent/is in het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin U verblijft (in veel landen ten minste 18 jaar) en het recht en de bevoegdheid heeft om deze Servicevoorwaarden namens U aan te gaan, en dat indien Uw vertegenwoordiger of agent deze Servicevoorwaarden namens U als bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of agentschap, orgaan of afdeling van de overheid aangaat, deze vertegenwoordiger of agent het recht en de bevoegdheid heeft om U wettelijk aan alle voorwaarden en verplichtingen van deze Servicevoorwaarden te binden.

 

U stemt ermee in om deze Servicevoorwaarden te accepteren en na te leven zoals deze hier zijn gepresenteerd; Apple aanvaardt geen wijzigingen, toevoegingen of weglatingen en kan de toegang tot de Services weigeren bij niet-naleving van enig deel van deze Servicevoorwaarden of om enige andere reden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple.

 

DE ENGELSTALIGE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST IS DE OORSPRONKELIJKE, LEIDENDE VERSIE EN PREVALEERT BIJ DISCREPANTIES TUSSEN DE ENGELSE EN NEDERLANDSE VERSIE. INDIEN DEZE OVEREENKOMST DOOR APPLE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN HET ENGELS, ZAL DE ENGELSE VERSIE DOORSLAGGEVEND ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEID MET EEN VERTALING IN EEN ANDERE TAAL.

 

Met het oog op het bovenstaande en de wederzijdse beloften en convenanten die hierin worden uiteengezet, komen U en Apple (gezamenlijk, de ‘Partijen’) het volgende overeen:

 

1.    ToegangToegang tot de Services wordt, naar eigen goeddunken van Apple, alleen beschikbaar gesteld aan een Contentprovider die een of meer geldige overeenkomsten heeft met Apple of aan Apple gelieerde ondernemingen met betrekking tot: (a) een Contentprovider wiens materiaal wordt geleverd op de Eigendommen (hieronder gedefinieerd), of (b) andere personen of rechtspersonen zoals bepaald door Apple naar eigen goeddunken.

 

2.    SysteemvereistenHet gebruik van de Services vereist mogelijk compatibele hardware, toegang tot internet en/of mobiele toegang, en bepaalde software. Mogelijk dient U van tijd tot tijd updates of upgrades te verkrijgen. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de systeemvereisten van de Contentprovider. Aangezien gebruik van de Services mogelijk hardware, software en toegang tot internet en/of mobiele toegang vereist, kan de mogelijkheid om de Services te gebruiken, worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. Snel internet en/of snelle mobiele toegang worden sterk aanbevolen. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke systeemvereisten, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, onder Uw verantwoordelijkheid vallen. Verder erkent U en stemt U ermee in dat de Services commerciële services voor commercieel gebruik vormen.

 

3.    Andere overeenkomstenEventuele andere overeenkomsten tussen Apple en U waarin deze Servicevoorwaarden niet zijn opgenomen of die hierin niet zijn opgenomen (gezamenlijk, de ‘Andere overeenkomsten’), staan los van deze Servicevoorwaarden. U erkent en stemt ermee in dat de uitvoering van Uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden niet afhankelijk is van de deelname van Apple aan verdere overeenkomsten of het aanbieden door Apple van aanvullende toezeggingen of garanties met betrekking tot de Services.

 

4.    Je gegevensU stemt ermee in nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken, met inbegrip van informatie die nodig kan zijn om U bij Apple te registreren voor gebruik van de Services en tijdens het gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsnaam, fysiek adres, zakelijke betalingsinformatie, relevante belastinginformatie (met inbegrip van elk belastingregistratienummer of certificaat, enz.), of andere informatie zoals gevraagd (gezamenlijk ‘Zakelijke gebruikersgegevens’). U erkent en stemt ermee in dat Apple U ten behoeve van Uw gebruik van de Services van tijd tot tijd berichten moet sturen op het/de e-mailadres(sen) dat/die U voor dat doel aan Apple verstrekt. U stemt ermee in dat Apple U per e-mail of anderszins communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot kennisgevingen en facturen (of ander materiaal met betrekking tot facturering), in de Engelse taal mag sturen. U bevestigt hierbij dat U in staat bent berichten in de Engelse taal te lezen en te begrijpen of de mogelijkheid hebt berichten in de Engelse taal te laten vertalen naar een taal van Uw voorkeur of zoals wordt vereist door de wetgevende instantie(s) van het rechtsgebied waarin U zich bevindt, zonder kosten voor Apple. U bevestigt hierbij dat Zakelijke gebruikersgegevens die U reeds aan Apple hebt verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in een aanvraagproces van Apple of door eerder gebruik van de Services), nauwkeurig actueel en volledig zijn. U stemt er verder mee in om Uw Zakelijke gebruikersgegevens bij te houden en bij te werken zoals vereist is om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U begrijpt en erkent dat het niet aanleveren, bijwerken en nauwkeurig, actueel en volledig houden van informatie zoals vereist in deze Servicevoorwaarden, op elk moment kan leiden tot schorsing of beëindiging van Uw toegang tot of gebruik van de Services. U erkent en stemt ermee in dat Apple in haar archieven Uw Zakelijke gebruikersgegevens en informatie met betrekking tot Uw Zakelijke gebruikersgegevens, Uw Account en informatie over Uw gebruik van de Services kan bewaren, met name voor zover dit wordt vereist door de wet- en regelgeving van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin U verblijft of gevestigd bent of waaraan U bent onderworpen, en van elk rechtsgebied waarin Uw Campagnes of Advertentiecontent worden weergegeven, in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple, dat U kunt raadplegen op apple.com/nl/privacy, en dat Apple deze gegevens behoudt nadat U het gebruik van de Services hebt beëindigd.

 

5.    Account en wachtwoordAls geregistreerde gebruiker van de Services moet U mogelijk een account aanmaken om de Services te gebruiken (‘Account’). U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Account, inclusief het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van Uw Account. U mag Uw Accountgegevens aan niemand anders bekendmaken, niemand toestaan om ​​Uw Account te gebruiken en niet het Account van iemand anders zonder toestemming gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op of via Uw Account plaatsvinden, met inbegrip van de activiteiten die U Apple machtigt of opdraagt ​​namens U uit te voeren, en U stemt ermee in Apple onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Apple is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit onbevoegd of anderszins onjuist gebruik van Uw Account, tenzij dergelijke verliezen uitsluitend zijn veroorzaakt door handelen van Apple zelf.

 

6.    Advertentieservices.

 

a. OverzichtNa acceptatie van deze Servicevoorwaarden en na het voltooien van andere processen of goedkeuringen die mogelijk door Apple worden vereist, mag U de Services gebruiken om Apple advertentiecampagnes (‘Campagnes’) op te zetten, te beheren en te betalen, waarin Apple Uw advertentiecontent zal leveren, met inbegrip van de afgebeelde producten, services en activiteiten en expliciete of impliciete beweringen die in de content worden gemaakt (‘Advertentiecontent’), op de relevante Apple softwaretoepassingen of Apple apparaten (gezamenlijk de ‘Eigendommen’).

 

b. TargetingU begrijpt en stemt ermee in dat Apple U de mogelijkheid kan bieden om functies of functionaliteiten van de Services te selecteren, implementeren of gebruiken om U te helpen bij het optimaliseren of richten van de levering van Uw Advertentiecontent op Eigendommen waarop dergelijke functies of functionaliteiten beschikbaar zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (I) advertentiemateriaal, (II) advertentiehandel en/of targetingbeslissingen, met inbegrip van trefwoordselectie, biedingen en segmenten, (III) Eigendommen, (IV) bestemmingen waarnaar de Advertentiecontent kijkers kan leiden (bijv. app-downloads, URL’s, bestemmingspagina’s), en (V) de gerelateerde URL’s en omleidingen en de services en producten die op dergelijke URL’s en omleidingen worden geadverteerd (gezamenlijk ‘Targeting’). Targeting kan al dan niet beschikbaar worden gesteld op een of alle Eigendommen en voor een of meer van Uw Campagnes of Advertentiecontent. Waar van toepassing kunnen Apple en haar gelieerde ondernemingen bepaalde optionele functies met betrekking tot Targeting aan U beschikbaar stellen, zoals suggesties of aanbevelingen met betrekking tot trefwoorden of veilingbiedingen, die bedoeld zijn om U te helpen bij het selecteren en genereren van Targeting. U begrijpt en stemt ermee in dat U niet verplicht bent om Targeting-functies te implementeren, te gebruiken, het gebruik ervan toe te staan ​​of erop te vertrouwen en dat, indien van toepassing, U zich kunt aan- of afmelden voor het gebruik van deze functies. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT UW IMPLEMENTATIE, GEBRUIK, AUTORISATIE VAN, VERTROUWEN OP EN BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT TARGETING, MET INBEGRIP VAN OPTIONELE TARGETINGFUNCTIES, AL DAN NIET GEÏMPLEMENTEERD MET BEHULP VAN FUNCTIES OF FUNCTIONALITEITEN VAN DE SERVICES, UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN WAARVOOR U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT, EN DAT U VOLDOET AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE EN REGELGEVENDE VEREISTEN, MET INBEGRIP VAN DIE VAN HET RECHTSGEBIED OF DE RECHTSGEBIEDEN WAARIN U VERBLIJFT OF GEVESTIGD BENT OF WAARAAN U ONDERWORPEN BENT EN DIE VAN ELK RECHTSGEBIED WAARIN UW CAMPAGNES OF ADVERTENTIECONTENT WORDEN WEERGEGEVEN. Verder begrijpt U en stemt U ermee in dat Targeting-services en -functies met inbegrip van elk aspect daarvan worden geleverd en kunnen worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd naar eigen goeddunken van Apple. Met inachtneming van het voorgaande machtigt U Apple om alle door U geselecteerde, geïmplementeerde of gebruikte Targeting te implementeren.

 

c. Bèta, Advertentie-experimenten, TestenU erkent en stemt ermee in dat Apple of haar gelieerde ondernemingen met of zonder kennisgeving aan U tests of experimenten kunnen uitvoeren of daaraan kunnen deelnemen die, direct of indirect, gebruik kunnen maken van of invloed kunnen hebben op Uw Campagnes of Advertentiecontent of anderszins invloed kunnen hebben op Uw gebruik van de Services (‘Testen’) waarop, tenzij anderszins is overeengekomen, deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn. U stemt ermee in geen niet-openbare informatie over dergelijk Testen en gerelateerde programma’s, producten of functies, inclusief het bestaan ervan, bekend te maken.

 

d. Adverteerdersgegevens. Voor zover functies of functionaliteiten van de Services U in staat stellen om informatie over Uw klanten, producten en services (‘Adverteerdersgegevens’) aan Apple te verstrekken om Targeting te gebruiken, en U ervoor kiest om deze te gebruiken, erkent U en stemt U ermee in dat Apple Uw Adverteerdersgegevens kan gebruiken om aan Uw Targeting te voldoen. U erkent verder en stemt ermee in dat U als enige verantwoordelijk bent voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw Adverteerdersgegevens (onder voorbehoud van de Apple garantie in Artikel 6(h) hierin), U beschikt over de benodigde toestemmingen (indien nodig) om Uw Adverteerdersgegevens te gebruiken, U zich ertoe verbindt de Adverteerdersgegevens via de Services alleen te gebruiken voor zover U wettige, toegestane doeleinden heeft, en U de Adverteerdersgegevens verwijdert van alle Apple systemen en eigendommen die door U worden gebruikt in verband met de Services als U niet langer van plan bent om dergelijke gegevens te gebruiken in verband met de Services. U erkent verder en stemt ermee in dat Apple informatie over Uw gebruik van de Services en Uw interacties met Apple in verband met de Services mag gebruiken, met inbegrip van Adverteerdersgegevens en Zakelijke gebruikersgegevens, met als doel het leveren, evalueren, wijzigen of verbeteren van de Services en communicatie over de Services. U erkent verder en stemt ermee in dat Apple mogelijk verplicht is om informatie over Uw gebruik van de Services, Uw Advertentiecontent of Uw Campagnes te publiceren of vrij te geven (met inbegrip van het besluit van Apple om Uw Advertentiecontent of Campagnes niet weer te geven, of om weergave van Uw Advertentiecontent of Campagnes op te schorten, te beëindigen of te beperken) en Apple is niet aansprakelijk jegens U in verband met publicaties of openbaarmakingen die Apple te goeder trouw als vereist beschouwt op grond van die plicht.

 

e. Recht om Advertentiecontent te weigeren. Apple behoudt zich het recht voor om: (I) op elk moment en om welke reden dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot de overtuiging van Apple dat plaatsing van de Advertentiecontent Apple strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk kan stellen, in strijd kan zijn met de Servicevoorwaarden, in strijd kan zijn met het beleid van Apple of in strijd kan zijn met de zakelijke belangen van Apple) de goedkeuring van enige Advertentiecontent, Campagne of Targeting af te wijzen, te verwijderen, te annuleren, niet goed te keuren of in te trekken; (II) te verzoeken om wijzigingen in Advertentiecontent, inclusief als voorwaarde voor goedkeuring voor verspreiding of de voortzetting van verspreiding, en (III) redelijkerwijs de Advertentiecontent te markeren of aan te duiden als reclame- of promotiemateriaal in overeenstemming met toepasselijke wetten, voorschriften of praktijken in de branche, of Uw Advertentiecontent op een niet-materiële manier te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot zoomen of bijsnijden, zoals redelijkerwijs nodig is om de Services te leveren. Niettegenstaande het voorgaande bent U als enige verantwoordelijk voor Uw Advertentiecontent zoals deze aan Apple is verstrekt. U begrijpt en stemt er ook mee in dat bepaalde Advertentiecontent, Contentproviders of materialen die eigendom zijn van de Contentprovider, of producten en/of services van adverteerders, mogelijk niet in aanmerking komen voor promotie via de Services. Het feit dat Apple geen Advertentiecontent heeft afgewezen, verwijderd of geannuleerd, betekent op geen enkele manier dat Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden worden opgeheven, verminderd, beperkt of anderszins worden aangetast. Niets in deze Overeenkomst of de levering van de Services door Apple mag worden opgevat als goedkeuring door Apple van Uw Advertentiecontent.

 

f. Beperkte licentie voor Advertentiecontent. U verleent hierbij aan Apple een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, volledig betaalde licentie voor het opslaan, gebruiken, reproduceren, wijzigen (uitsluitend voor opmaakdoeleinden), verzenden, uitvoeren en weergeven van de Advertentiecontent (die wordt geacht alle content te omvatten, met inbegrip van tekst, audio, video, afbeeldingen, te leveren items, digitale bestanden, webpagina’s, handelsmerken, merkkenmerken of enig ander intellectueel eigendom dat daarin is opgenomen of daaruit toegankelijk is): (i) voor het leveren van de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot Testen, (ii) zoals vereist onder alle toepasselijke wet- of regelgeving, of (iii) zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Servicevoorwaarden.

 

g. Verklaringen, Garanties en Convenanten van de Contentprovider. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat: (I) U volledig bevoegd bent om Uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden aan te gaan en uit te voeren, en dat U op verzoek van Apple deze bevoegdheid en/of autorisatie onmiddellijk naar tevredenheid van Apple kunt aantonen en aantoont, en U begrijpt en erkent dat Uw verzuim om dit te doen, wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze Servicevoorwaarden; (II) Uw handelingen en praktijken bij het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van de Services, Uw Advertentiecontent en Adverteerdersgegevens volledig in overeenstemming zijn en blijven met alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten, inclusief die van de rechtsgebieden waarin U verblijft of gevestigd bent of waaraan U onderworpen bent, en die van elk rechtsgebied waarin Uw Campagnes of Advertentiecontent worden weergegeven; (III) TUSSEN U EN APPLE U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK BENT VOOR UW ADVERTENTIECONTENT, ADVERTEER­DERSGEGEVENS EN TARGETING; (IV) U beschikt over de benodigde rechten, autorisaties, machtigingen en toestemmingen om alle gebruik van de Advertentiecontent en Adverteerdersgegevens in verband met de Services toe te staan ​en om al het gebruik van Advertentiecontent en Adverteerdersgegevens door Apple toe te staan ​als onderdeel van het leveren van de Services; (V) U alle Advertentiecontent of Adverteerdersgegevens kunt verwijderen en verwijdert als en voor zover U niet langer over alle benodigde rechten, autorisaties, machtigingen of toestemmingen beschikt om dergelijke Advertentiecontent of Adverteerdersgegevens te gebruiken; (VI) U geen geautomatiseerde, frauduleuze of anderszins ongeldige klikken, vertoningen of andere acties genereert, en dat U geen enkele partij daartoe zult machtigen; (VII) U niet bewust een beveiligingsmaatregel schendt of omzeilt; (VIII) UW SELECTIES EN BESLUITEN MET BETREKKING TOT TARGETING, INDIEN VAN TOEPASSING, VOLLEDIG VOLDOEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VEREISTEN, INCLUSIEF ALLE VEREISTEN EN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE SELECTIE, IMPLEMENTATIE OF GEBRUIK VAN SLEUTELWOORDEN VAN DE RECHTSGEBIEDEN WAARIN U VERBLIJFT OF BENT GEVESTIGD OF WAARAAN U ONDERWORPEN BENT, EN VAN ELK RECHTSGEBIED WAARIN UW CAMPAGNES OF ADVERTENTIECONTENT WORDEN WEERGEGEVEN; (IX) geen van de Adverteerdersgegevens of Advertentiecontent of het gebruik daarvan het volgende doet of zal doen: (A) inbreuk maken op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van derden; (B) een wet, statuut, verordening of regel schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving met betrekking tot exportcontrole en toepasselijke sancties; (C) lasterlijk of smadelijk zijn; (D) pornografisch of obsceen zijn; of (E) malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware of andere vergelijkbare schadelijke programmeerroutines bevatten; (X) U alle toepasselijke goedkeuringen, licenties en vergunningen hebt verkregen die vereist zijn voor de Advertentiecontent, Adverteerdersgegevens en adverteerdersproducten en/of -services, evenals Uw gebruik daarvan, en dat U verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat dergelijke goedkeuringen, licenties en vergunningen volledig van kracht blijven gedurende de looptijd van deze Servicevoorwaarden; en (XI) als U de Services opent, gebruikt of implementeert namens een derde partij (bijvoorbeeld als agent of serviceprovider): (i) U wettelijk gemachtigd bent en dient te zijn om toegang te krijgen tot de Services, deze te gebruiken of deze te implementeren namens elk van deze derden in die hoedanigheid; (ii) Uw toegang tot, gebruik van of implementatie van de Services niet verder mag gaan dan de wettelijke autorisatie die door elk van deze derden is verleend; (iii) U elke dergelijke derde partij gebonden moet hebben aan deze Servicevoorwaarden, en als U om welke reden dan ook een dergelijke derde partij niet gebonden hebt aan deze Servicevoorwaarden, U aansprakelijk bent voor het nakomen van elke verplichting die elke dergelijke derde partij heeft onder deze Servicevoorwaarden; en (iv) U Apple machtigt om met elk van deze derden te communiceren voor zover redelijkerwijs nodig is, inclusief voor het valideren van de autorisaties gespecificeerd in Artikel 6(g)(XI)(i)-(iii) of om informatie of materialen te verstrekken die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving of voorschriften, en dat U Apple op verzoek van Apple moet helpen bij dergelijke communicatie.

 

h. Apple garantie. Apple verklaart en garandeert dat: (I) Apple volledig bevoegd is om haar verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden aan te gaan en uit te voeren; en (II) de Services op professionele wijze worden uitgevoerd. Tenzij hierin anders is bepaald, en met inachtneming van Artikel 9(a), wordt Uw enige contractuele rechtsmiddel voor eventuele schending van de voorgaande garanties, indien van toepassing, uiteengezet in Artikel 9(g) van deze Servicevoorwaarden.

 

i. MarketingtoestemmingU stemt ermee in dat Apple U marketingcommunicatie met betrekking tot de Services mag sturen. Apple kan toestemming vragen om de Advertentiecontent, met inbegrip van alle handelsmerken en logo’s die in de Advertentiecontent zijn opgenomen, te gebruiken voor promotionele doeleinden in marketingmateriaal van Apple en U stemt ermee in deze toestemming niet op onredelijke gronden te weigeren. Apple moet elk persbericht of elke aankondiging die verwijst naar of verband houdt met deze Servicevoorwaarden, de Advertentiecontent of Uw relatie met Apple schriftelijk goedkeuren.

 

j. Apple merkenU mag de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s of andere commerciële of productaanduidingen van Apple voor geen enkel doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Alle andere rechten met betrekking tot de handelsmerken (met inbegrip van wettelijke rechten) zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

 

k. RapportagestatistiekenAls Apple rapportage of analyse over de prestaties van Uw Campagnes (‘Rapportagestatistieken’) aanbiedt, verstrekt of beschikbaar stelt, erkent U en stemt U ermee in dat tussen de Partijen dergelijke Rapportagestatistieken de definitieve en bindende metingen zijn van de prestaties van Apple bij levering van de Services, en dat geen andere rapportagestatistieken van derden of anderszins zijn toegestaan ​​in verband met de Services, maar op voorwaarde dat Apple geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van de Rapportagestatistieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot impressies, conversies en tikken, in verband met de Services.
 

l. GegevensgebruikApple heeft het recht om gegevens over gebruikersgerelateerde activiteiten in verband met de Services te verzamelen en te gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van, rapporteren over en verbeteren van de Services. Alle gegevens die door Apple in het kader van de Services worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het openbare Privacybeleid van Apple, dat te vinden is op apple.com/nl/privacy

 

m. Naleving van Specificaties, Contentrichtlijnen en BeleidsrichtlijnenU stemt ermee in te voldoen aan de instructies, verzoeken, vereisten, voorwaarden, specificaties en beleids- en contentrichtlijnen zoals verstrekt door Apple in verband met de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische specificaties en beleids- en contentrichtlijnen die worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld door Apple, met inbegrip van alle beschikbare op searchads.apple.com/terms en/of ads.apple.com/cn/terms (ieder opgenomen in deze Servicevoorwaarden door middel van verwijzing en ieder kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door Apple) en U stemt ermee in om deze regelmatig te bezoeken en door te nemen. U bent als enige verantwoordelijk voor de juiste content, indeling, werking en het up-to-date houden van Advertentiecontent die door U is ingediend of anderszins wordt gebruikt in verband met de Services. Voor advertenties in de App Store erkent U dat wijzigingen die zijn aangebracht in Uw inzending voor de App Store (bijv. prijs, beschrijving, enz.) van invloed kunnen zijn op Uw Advertentiecontent en dat het tot zestien (16) uur kan duren voordat dergelijke wijzigingen in de App Store worden weergegeven in de Services. Tussen de Partijen bent U verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die worden gemaakt in verband met de ontwikkeling, certificering en goedkeuring van Uw Advertentiecontent.
 

n. Relatie tussen de PartijenDeze Servicevoorwaarden brengen een onafhankelijke relatie tot stand tussen U als contractant en Apple. Er komt geen arbeidsrelatie, agentuurrelatie, partnerschap, joint venture, fiduciaire plicht of enige andere vorm van juridische associatie tot stand tussen U en Apple door deze Servicevoorwaarden, en U mag niet het tegendeel beweren, expliciet, impliciet, door te doen alsof er een dergelijke relatie bestaat of anderszins.

 

o. VertrouwelijkheidVan tijd tot tijd kan een partij (als de ‘Openbaarmaker’) de andere partij (als de ‘Ontvanger’) bepaalde niet-openbare, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie of materialen, al dan niet gelabeld of aangeduid als vertrouwelijk (‘Vertrouwelijke informatie’) bekendmaken of beschikbaar stellen, in welke vorm dan ook (bijv. schriftelijk, mondeling, visueel, elektronisch of via enige andere tastbare of immateriële vorm). Vertrouwelijke informatie omvat, zonder beperking, niet-openbare, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie over de zakelijke relatie tussen U en Apple, de levering door Apple van en de resultaten van het gebruik van de Services, en alle discussies die daarmee verband houden (bijv. niet-openbare productplannen, marketingplannen), rapportagestatistieken en andere IP-adressen van Apple (hieronder gedefinieerd). Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die: (I) nu of later algemeen beschikbaar is/wordt voor het publiek zonder schuld of inbreuk van de kant van de Ontvanger; (II) de Ontvanger aantoonbaar rechtmatig in zijn bezit heeft gehad voorafgaand aan de openbaarmaking aan de Ontvanger door de Openbaarmaker; (III) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvanger zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke informatie; en (IV) de Ontvanger rechtmatig verkrijgt van een derde partij die het recht heeft om de informatie zonder beperking over te dragen of openbaar te maken aan de Ontvanger. Bovendien omvat Vertrouwelijke informatie geen gratis en open source-software (free and open source software, ‘FOSS’) die deel uitmaakt van de Services en vergezeld gaat van licentievoorwaarden die geen vertrouwelijkheid­sverplichtingen opleggen aan het gebruik of de openbaarmaking van dergelijke FOSS. Niets in deze Servicevoorwaarden verplicht een van beide partijen om Vertrouwelijke informatie openbaar te maken.

 

p. Verplichtingen met betrekking tot Vertrouwelijke informatieBehoudens en zonder beperking van de machtigingen en licentieverleningen die hierin uitdrukkelijk worden uiteengezet, stemt de Ontvanger ermee in om: (I) de Vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker te beschermen met ten minste dezelfde mate van zorg die hij gebruikt om zijn eigen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van vergelijkbaar belang te beschermen, maar niet minder dan een redelijke mate van zorg, (II) de Vertrouwelijke informatie van de Openbaarmaker te gebruiken met als enig doel het nakomen van zijn verplichtingen en het uitoefenen van zijn rechten onder deze Servicevoorwaarden en in geen geval ten voordele van zichzelf of een derde partij, en (III) de Vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken, te publiceren of te verspreiden aan iemand anders dan die werknemers en consultants die deze informatie moeten weten om een ​​dergelijk doel te bereiken en die gebonden zijn aan deze Servicevoorwaarden die ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van Vertrouwelijke informatie verbieden. De Ontvanger is verantwoordelijk voor elke schending van de voorwaarden van dit Artikel door zijn medewerkers of consultants. Het is de Ontvanger toegestaan Vertrouwelijke informatie openbaar te maken voor zover vereist door de wet, op voorwaarde dat de Ontvanger eerst redelijke inspanningen verricht om de Openbaarmaker van dergelijke vereiste in kennis te stellen voordat een dergelijke openbaarmaking plaatsvindt en redelijke stappen onderneemt om de Vertrouwelijke informatie zodanig te behandelen dat deze beschermd wordt.

 

q. EigenaarschapTenzij hierin anders is bepaald, zoals tussen Apple en de Contentprovider, behoudt de Contentprovider alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, op/in de door U ingediende Advertentiecontent, op voorwaarde dat de Advertentiecontent geen Vertrouwelijke informatie van Apple of intellectueel eigendom van Apple bevat, met inbegrip van code, tools en technologie die worden gebruikt in verband met de Services of de Eigendommen (‘Apple IP’). Apple behoudt alle rechten op, aanspraken op en belangen in: (I) de Apple IP; en (II) alle analyses, rapporten, gegevens en andere informatie ontwikkeld door Apple met betrekking tot het gebruik van de Services, al dan niet openbaar gemaakt aan Contentproviders.

 

r. Privacy en beveiliging van PersoonsgegevensAls U op enig moment vaststelt dat een functie of functionaliteit van de Services U in staat stelt persoonlijk identificeerbare informatie (‘Persoonsgegevens’) te verzamelen, dient U: (I) Apple onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen; (II) strikte vertrouwelijkheid en beveiligingsmaatregelen te handhaven om de Persoonsgegevens te beschermen; (III) geen Persoonsgegevens bekend te maken aan een andere partij; (IV) Apple onmiddellijk op de hoogte te stellen als er sprake is van een potentiële of daadwerkelijke inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de Persoonsgegevens; (V) te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en internationale akkoorden of verdragen met betrekking tot Persoonsgegevens, inclusief voor zover van toepassing op overdrachten van Persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland naar een rechtsgebied waarvan niet is vastgesteld door de Europese Commissie of, waar relevant, de Zwitserse Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie, dat dit rechtsgebied een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens waarborgt. 

 

Conform het trackingbeleid van Apple stemt U ermee in dat U zich in verband met de Services geen toegang verschaft tot of gebruik maakt van informatie die kan worden gebruikt om een persoon of apparaat te volgen, en dat U dergelijke informatie niet anderszins verwerkt, noch hiertoe pogingen onderneemt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker door middel van de App Tracking Transparency-API’s. Tracking wordt gedefinieerd door het beleid en de richtlijnen van Apple, zoals te raadplegen op developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Stimulansen. Apple kan naar eigen goeddunken stimulansen aanbieden, waaronder tegoeden, promoties, kortingen of andere geldelijke of niet-geldelijke aanbiedingen, aan U of andere in aanmerking komende gebruikers van de Services in verband met de Service. Uw acceptatie of gebruik van dergelijke stimulansen is onderhevig aan zowel deze Servicevoorwaarden als de Algemene voorwaarden voor promotietegoeden van Apple advertentieservices (beschikbaar op searchads.apple.com/promo-terms en/of ads.apple.com/cn/promo-terms en opgenomen in deze Servicevoorwaarden door middel van verwijzing). U erkent en stemt ermee in dat de levering of het gebruik van de Services onderhevig is aan en kan worden beïnvloed door dergelijke stimulansen, inclusief met betrekking tot kosten of prijzen die worden bepaald via veilingen of andere prijsmechanismen.

 

7.    Betaling voor services.

 

a. Als tegenprestatie voor de Services stemt U ermee in Apple alle kosten en vergoedingen te betalen die Apple U in rekening brengt, waarvoor Apple U factureert of waarvoor Apple Uw betaalmethode belast, in verband met alle Campagnes die U via de Services aanschaft of implementeert, na verrekening van eventuele kortingen of promoties die door Apple aan U worden aangeboden, en eventuele aanvullende bedragen (inclusief eventuele belastingen en kosten wegens laattijdige betaling, indien van toepassing) die kunnen worden opgebouwd door of in verband met Uw Advertentiecontent, Uw Campagnes, Uw gebruik van de Services of Uw Account. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat (I) alle toepasselijke betaalmethoden die verband houden met Uw Account of Uw gebruik van de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot creditcards, betaalpassen, bank-, e-wallet- en automatische incassorekeningen, geldig zijn geautoriseerd voor dergelijk gebruik door U onder alle toepasselijke wetgeving, (II) als U een betaalmethode associeert of gebruikt die in het bezit is van Uw geautoriseerde vertegenwoordiger, U, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, een geldige autorisatie heeft gegeven aan of een geldige overeenkomst bent aangegaan met Uw vertegenwoordiger voor dergelijk gebruik, inclusief voor passende vergoedingen, en dat U op verzoek bewijs van een dergelijke autorisatie of overeenkomst kunt verstrekken en verstrekt, (III) U tussen de partijen als enige verantwoordelijk bent voor het veiligstellen, waarborgen en valideren van de autorisaties die hierin zijn gespecificeerd, en (IV) U ongeacht de gebruikte betaalmethode de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle verschuldigde betalingen in verband met Uw Advertentiecontent, Campagnes, Uw gebruik van de Services of Uw Account. U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle vergoedingen en voor het verstrekken van een geldige betaalmethode aan Apple voor alle vergoedingen. U stemt ermee in dat Apple Uw betaalmethode op elk moment mag debiteren nadat een deel van de Services daadwerkelijk is geleverd.

 

b. Alle betalingen en rapportages met betrekking tot de Services worden uitgedrukt in de valuta die U selecteert binnen Uw Account of anderszins in verband met Uw gebruik van de Services. Apple is echter niet verplicht om meer dan één valuta per account te ondersteunen, ongeacht de locatie waar dergelijke Services worden geleverd. U erkent en stemt ermee in dat Apple mogelijk niet in staat is om voor facturering of betaling een valuta beschikbaar te stellen die U verkiest of gebruikt in de normale uitoefening van Uw bedrijf, of een valuta die beschikbaar is of verplicht is in het rechtsgebied waarin U verblijft of gevestigd bent of waaraan U onderworpen bent. U stemt uitdrukkelijk in met en bevestigt Uw vermogen om rechtmatige transacties met Apple uit te voeren onder deze Servicevoorwaarden overeenkomstig de vereisten en beperkingen van Uw toepasselijke rechtsgebied met betrekking tot valuta’s en betalingen, waaronder in verband met betalingsoverdrachten (met inbegrip van grensoverschrijdende betalingsoverdrachten), creditcardbetalingen, en betalingen op kredietverlengingen, met behulp van de valuta of valuta’s die Apple aan U ter beschikking stelt.

 

c. Uw gebruik van de Services vereist het vermogen om elektronisch overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INDIENINGEN UW OVEREENKOMST EN INTENTIE VORMEN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES, EN DAT U BEVOEGD BENT OM DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES AAN TE GAAN. UW INSTEMMING MET EN DE INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR ELEKTRONISCHE INDIENINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE GEGEVENS MET BETREKKING TOT ALLE TRANSACTIES DIE U AANGAAT OP OF DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICES. Apple behoudt zich het recht voor om Uw Account of, tenzij anders verboden door de Andere overeenkomsten, een andere Apple account te sluiten en een alternatieve betaalmethode te eisen als een betaalmethode op frauduleuze wijze is verkregen of gebruikt in verband met de Services. Om toegang te verkrijgen tot Uw elektronische records, dient U mogelijk te beschikken over bepaalde hardware en software te bezitten, hetgeen volledig Uw verantwoordelijkheid is.

 

d. U erkent en stemt ermee in dat, tenzij hierin of schriftelijk anders is bepaald: (I) de toepasselijke rechtspersoon vermeld in de Land- en regiospecifieke voorwaarden voor Apple advertentieservices bevoegd is om de Services aan U te leveren; (II) de toepasselijke rechtspersoon die de Services levert, een gelieerde onderneming kan aanwijzen die wordt bestuurd door, onder gezamenlijke bewind staat met, of het bewind voert over een dergelijke rechtspersoon, als begunstigde om betalingen te innen voor de geleverde en gefactureerde Services; (III) de aangewezen begunstigde gemachtigd is om betalingen van U te innen ten gunste van zichzelf en de toepasselijke rechtspersoon; (IV) facturen of andere vormen van facturering voor de Services uitgegeven door een of meer van de rechtspersonen U kunnen instrueren betalingen te doen aan de aangewezen begunstigde of aan een andere gelieerde onderneming; en (V) U al deze betalingen aan de aangewezen begunstigde zult verrichten volgens de daartoe gegeven instructies.

 

e. BelastingenApple kan U factureren voor alle toepasselijke belastingen, heffingen, kosten, vergoedingen, aftrekposten of andere kosten van gelijke werking, zoals opgelegd door een belastingdienst op of met betrekking tot de Services die door Apple aan U worden geleverd onder deze Servicevoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), goederen- en servicebelasting (‘GST’) en verbruiksbelasting. Apple bepaalt en int dergelijke toepasselijke belastingen en draagt deze af aan de bevoegde belastingautoriteiten, en U stemt ermee in om dergelijke belastingen te betalen zoals gefactureerd door Apple. In het geval dat een belastingdienst U enige verantwoordelijkheid voor belastingnaleving oplegt, met inbegrip van maar niet beperkt tot verleggingsadministratie, eigen boekhouding en rapportage, neemt U de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke nalevingsverplichtingen. In het geval dat enig door U aan Apple te betalen bedrag onder deze Servicevoorwaarden onderhevig is aan toepasselijke bronbelasting of soortgelijke belastingen die worden opgelegd door een belastingdienst (‘Bronbelasting’) en dat U verplicht bent dergelijke Bronbelasting te innen en af te dragen, stemt U ermee in dat het volledige bedrag van dergelijke belasting uitsluitend voor Uw rekening komt en niet in mindering wordt gebracht op het aan Apple te betalen bedrag. U dient de betreffende betaling te bruteren, zodat U, nadat U de toepasselijke bronbelasting hebt afgetrokken en afgedragen, hetzelfde bedrag betaalt en Apple hetzelfde bedrag ontvangt als oorspronkelijk gefactureerd. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke nalevingsverplichtingen. Niettegenstaande het voorgaande, en naast eventuele instructies, verzoeken, vereisten of specificaties die van tijd tot tijd door Apple worden meegedeeld, stemt U ermee in te voldoen aan de Belastingverplichtingen en -vereisten die beschikbaar zijn op searchads.apple.com/terms en/of ads.apple.com/cn/terms, die zijn opgenomen in deze Servicevoorwaarden door middel van verwijzing.

 

f. U stemt ermee in Apple binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur via e-mail op de hoogte te stellen van elk factuurgeschil (de ‘Factuurgeschilperiode’). Factuurgeschillen worden per e-mail verzonden naar searchads-billing-inquiries@group.apple.com en bevatten gedetailleerde redenen voor het geschil. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET DOET U AFSTAND VAN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT EEN FACTUUR, MET INBEGRIP VAN DE SERVICES EN KOSTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN IN DE FACTUUR, TENZIJ DIE WORDEN GECLAIMD OF BEWEERD BINNEN DE FACTUURGESCHILPERIODE. TER VOORKOMING VAN TWIJFEL: INDIEN U EEN FACTUUR NIET BETWIST BINNEN DE FACTUURGESCHILPERIODE, ERKENT U DAT DE FACTUUR VOLLEDIG EN IN DE HUIDIGE STAAT MOET WORDEN BETAALD. In het geval dat U een overeenkomst sluit met een derde partij om namens uzelf facturen te verwerken, moet U commercieel redelijke inspanningen leveren om die derde partij de vereiste informatie en/of autorisatie te verstrekken om tijdige betaling aan Apple mogelijk te maken. Bovendien stemt U ermee in dat Uw verplichting om tijdig te betalen en/of om Apple tijdig op de hoogte te stellen van factuurgeschillen niet wordt verminderd of dat U niet van deze verplichting wordt vrijgesteld vanwege de acties van een dergelijke derde partij.

 

g. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ZONDER INPERKING VAN UW RECHTEN ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 9(A), DOET U AFSTAND VAN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT (I) DE SERVICES EN/OF (II) KOSTEN, TENZIJ GECLAIMD OF BEWEERD BINNEN ZESTIG (60) DAGEN NA VOLTOOIING VAN DE CAMPAGNE WAARMEE DERGELIJKE SERVICES OF KOSTEN VERBAND HOUDEN.

 

h. U erkent en stemt ermee in dat, tenzij door Apple anders is bepaald, heffingen, kosten en vergoedingen uitsluitend worden gebaseerd op de rapportagestatistieken die aan een campagne zijn gekoppeld. 

 

i. Apple kan er naar eigen goeddunken voor kiezen om U krediet met betrekking tot de Services aan te bieden of te verlenen onder de volgende voorwaarden:

 

I. Betalingstermijnen voor alle aan Apple verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van de factuur van Apple, tenzij anders schriftelijk door Apple vereist of schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. Achterstallige betalingen kunnen worden onderworpen aan een rentevergoeding die dagelijks wordt berekend voor elke dag dat de betaling te laat is. De rente wordt berekend met behulp van een basisrente (‘Basistarief’) plus het laagste van één procent (1%) of het maximaal toegestane percentage overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Het Basistarief is gebaseerd op eventuele zich ontwikkelende of op dat moment geldende marktovereenkomst voor het bepalen van een benchmarktarief in het land van betaling op dat moment. Als een dergelijk tarief niet openbaar beschikbaar is of anderszins op redelijke wijze door Apple kan worden vastgesteld, wordt het Basistarief gebaseerd op het beleidstarief van de Centrale Bank of een enkel geconsolideerd equivalent in het land van betaling op dat moment. Als het Basistarief negatief is, wordt het geacht nul procent (0%) te bedragen. Als betaling vereist is op een andere basis dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van de factuur van Apple, worden dergelijke gewijzigde voorwaarden de normale gang van zaken en handel tussen U en Apple. 

 

II. De kredietlijn beperkt het totale kredietbedrag dat op enig moment aan U kan worden verstrekt onder deze Servicevoorwaarden, enige andere overeenkomst tussen U en Apple, of voor enige andere verkoop of kredietverlenging van welke aard dan ook door Apple aan U.

 

III. Apple kan te allen tijde naar eigen goeddunken krediet aan U verlenen, herzien of intrekken, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan U. Naast alle andere rechtsmiddelen die in deze Servicevoorwaarden worden uiteengezet, kan Apple zonder voorafgaande kennisgeving corrigerende maatregelen nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van Uw Campagnes, Uw Accounts of Uw gebruik van de Services, wanneer het openstaande saldo dat U aan Apple verschuldigd bent, Uw kredietlimiet overschrijdt.

 

IV. Als voorwaarde voor het ontvangen of blijven ontvangen van krediet kan van U worden verlangd dat U een door Apple verstrekte kredietaanvraag indient en het volgende aan Apple verstrekt: (1) financiële informatie, overzichten en rapporten, zoals balansen, cashflow- en winst- en verliesverklaringen, evenals accountantsrapporten en toelichtingen bij financiële gegevens, indien beschikbaar, en alle andere informatie of documenten die routinematig worden verstrekt aan een andere verkoper, geldschieter of crediteur om kredietverlengingen te ondersteunen; (2) andere financiële informatie waar Apple redelijkerwijs om kan vragen; en (3) waarschijnlijke contante waarde van onderpand of kredietverbetering, met inbegrip van maar niet beperkt tot bankgaranties, kredietbrieven van uw bank, bedrijfsgaranties, bankwissels en persoonlijke garanties. U erkent verder en stemt ermee in dat Apple, bij het in overweging nemen van een verlenging of voortzetting van Uw krediet, Uw kredietwaardigheid kan beoordelen, ook via services van derden.

 

j. Facturen worden gebaseerd op daadwerkelijke levering gedurende een factureringscyclus van een kalendermaand en het aantal facturen kan variëren per Campagne of een andere regeling zoals schriftelijk door Partijen overeengekomen. Voor alle duidelijkheid: Apple genereert facturen met behulp van de rapportagestatistieken van Apple als de enige bindende meting van de prestaties van Apple bij levering van alle Services die hieronder vallen.

 

k. In het geval dat U niet tijdig betaalt of op andere wijze deze Servicevoorwaarden of enige garanties hierin schendt, bent U verantwoordelijk voor alle kosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die door Apple worden gemaakt bij het innen van dergelijke bedragen. Onverminderd de rechten van Apple op beëindiging, opschorting of wijziging op grond van Artikel 13 behoudt Apple zich het recht voor om onmiddellijk: (I) de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden te beëindigen of op te schorten, (II) Uw toegang tot de Services te beëindigen, op te schorten, te wijzigen of te beperken, en/of (III) alle aan Apple verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar te verklaren. 

 

I. U erkent en stemt ermee in dat informatie over betaalmethoden die U aan Apple verstrekt, door Apple kan worden gedeeld met bedrijven die namens Apple werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend voor de doeleinden van het controleren van krediet, het uitvoeren van betalingen aan Apple en het onderhouden van Uw account. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van U, informatie over de betaalmethode vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsambtenaren en/of een derde partij voor zover Apple dit noodzakelijk of gepast acht om de naleving van enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden af te dwingen en/of te controleren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een wettelijke procedure inzake Uw gebruik van de Services en/of een claim van een derde partij dat Uw gebruik van de Services onwettig is of de rechten van een dergelijke derde partij schendt).

 

8.    Intellectueel eigendom.

 

a. Erkenning van eigenaarschapU stemt ermee in dat de Services bedrijfseigen informatie en materiaal kunnen bevatten die het eigendom zijn van Apple en/of de licentiegevers van Apple of andere derden, en beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving, en dat U dergelijke bedrijfseigen informatie of materialen op geen enkele wijze gebruikt, tenzij ten behoeve van het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, en behalve voor zover toepasselijke wetgeving Apple verbiedt U hiervan te weerhouden, mag geen enkel deel van de Services in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apple.

 

b. AuteursrechtenAlle auteursrechten op de Services zijn het eigendom van Apple en/of haar licentiegevers.

 

c. HandelsmerkenApple, het Apple logo, de App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Services worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Aan U worden geen rechten of licenties toegekend met betrekking tot voornoemde handelsmerken en het gebruik daarvan.

 

9.    Geen garantie; beperking van aansprakelijkheid.

 

a. U HEBT MOGELIJK NIET-UITSLUITBARE RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN OP GROND VAN WETTEN IN UW RECHTSGEBIED. NIETS IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN IS BEDOELD OF HEEFT TOT GEVOLG DAT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET BIJ DE WET KAN WORDEN BEPERKT, GEWIJZIGD OF UITGESLOTEN, WORDT BEPERKT, GEWIJZIGD OF UITGESLOTEN. ALLE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING TOT AAN DE BEPERKINGEN DIE HIERAAN DOOR DE WET ZIJN GESTELD.

 

b. APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICES OF ENIGE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, EN U STEMT ERMEE IN DAT APPLE VAN TIJD TOT TIJD DE SERVICES (OF BEPAALDE PRODUCTEN OF DIENSTEN DAARIN) VOOR ONBEPAALDE TIJD KAN VERWIJDEREN, OF HET AANBIEDEN VAN DE DIENSTEN OP ELK MOMENT GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN STAKEN, INDIEN NODIG OM DE BELANGEN VAN APPLE TE BESCHERMEN.

 

c. APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICES, ALLE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN VAN DE SERVICES OF UW SPECIFIEKE ADVERTENTIECONTENT OP ALLE LOCATIES BESCHIKBAAR ZIJN EN DAT ALLE TALEN DIE OP DERGELIJKE LOCATIES WORDEN GEBRUIKT, BESCHIKBAAR ZIJN, EN APPLE VERKLAART NIET DAT DE SERVICES OF UW ADVERTENTIECONTENT GESCHIKT OF TOEGESTAAN ZIJN VOOR GEBRUIK OP EEN BEPAALDE LOCATIE.

 

d. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, DAN WEL DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN, VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE SERVICES EN ALLE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN VAN DE SERVICES WORDEN TEN BEHOEVE VAN UW GEBRUIK GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN (‘AS IS’) EN ZOALS BESCHIKBAAR GESTELD (‘AS AVAILABLE’), ZONDER ENIGE IMPLICIETE EN/OF EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TIJDIGHEID, EIGENDOM EN UITSLUITING VAN INBREUKEN. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE PRIJZEN VOOR DE SERVICES GEHEEL OF GEDEELTELIJK KUNNEN WORDEN GEBASEERD OP EEN VEILINGMODEL DAT KAN VARIËREN OP BASIS VAN TALLOZE FACTOREN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EIGEN ALGORITMEN DIE DOOR APPLE WORDEN GEBRUIKT.

 

e. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR TOEPASSELIJK RECHT ZIJN APPLE, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN, AANNEMERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN EEN PRODUCT, SERVICE, FUNCTIE OF FUNCTIONALITEIT, OF ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT, SERVICE, FUNCTIE OF FUNCTIONALITEIT BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE SERVICES, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID ERVAN, HETZIJ OP GROND VAN EEN THEORIE VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAAN­SPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING, PRINCIPES VAN SCHADELOOSSTELLING, OF ANDERSZINS, EN NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL OF ENIG RECHTSMIDDEL, MET UITZONDERING VAN SCHADE DIE UITSLUITEND VOORTVLOEIT UIT KWADE OPZET OF GROVE NALATIGHEID VAN APPLE. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE JEGENS U ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR ALLE SCHADE (ANDERS DAN MOGELIJK VEREIST IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN GEVALLEN VAN PERSOONLIJK LETSEL) HOGER DAN HET BEDRAG VAN KOSTEN DAT DAADWERKELIJK AAN APPLE IS BETAALD OF MOET WORDEN BETAALD ONDER DEZE SERVICEVOORWAARDEN.

 

f. APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF VRIJ IS VAN NETWERKUITVAL, VERLIES, GEGEVENSBESCHADIGING, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING OF ANDERE INBREUKEN OP DE VEILIGHEID.

 

g. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS DOOR PARTIJEN IS OVEREENGEKOMEN, IS VOOR CAMPAGNES MET OVEREENGEKOMEN LEVERINGSMEETWAARDEN (D.W.Z. NIET OP PRESTATIES GEBASEERDE ADVERTENTIES), IN HET GEVAL DAT UW CAMPAGNE IN ENIG OPZICHT MINDER PRESTEERT DAN OVEREENGEKOMEN, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID BEPERKT TOT VERLENGING VAN DE CAMPAGNE OF VOORTZETTING VAN DE CAMPAGNE OP EEN LATER TIJDSTIP ONDER EEN VERGELIJKBAAR AANBOD VOOR EEN SOORTGELIJKE WAARDE, ZULKS NAAR GOEDDUNKEN VAN APPLE, TOTDAT DE OVEREENGEKOMEN MEETWAARDEN ZIJN BEHAALD OF, NAAR GOEDDUNKEN VAN APPLE, EEN PRO-RATA TERUGBETALING VOOR HET NIET-GELEVERDE GEDEELTE VAN DE CAMPAGNE. TER VERDUIDELIJKING: DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP CAMPAGNES WAARBIJ GEEN SPRAKE IS VAN EEN EXPLICIETE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN TEN AANZIEN VAN LEVERINGSMEETWAARDEN, ZOALS CAMPAGNES DIE WORDEN GELEVERD VIA OP VEILINGEN GEBASEERDE MECHANISMEN; APPLE GARANDEERT NIET DAT DERGELIJKE CAMPAGNES GEHEEL OF GEDEELTELIJK ZULLEN WORDEN GELEVERD.

 

10.  SchadeloosstellingDOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, APPLE, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, AANNEMERS EN LICENTIEGEVERS TE VRIJWAREN MET BETREKKING TOT EN TE HOUDEN AAN ENIGE CLAIMS, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, UITGAVEN, KOSTEN, VERGOEDINGEN, BOETES OF ANDERE SOORTEN SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN EN ALLE KOSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE HANDHAVING VAN DEZE CLAUSULE, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET EEN VAN DE VOLGENDE: (A) UW INBREUK OP DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF CONVENANTEN DIE U HIERIN HEEFT GEMAAKT; (B) UW ONJUIST, ONGEAUTORISEERD OF ONWETTIG GEBRUIK VAN DE SERVICES; (C) EVENTUELE BEWERINGEN DAT UW ADVERTENTIECONTENT, ADVERTEERDERSGEGEVENS, ZAKELIJKE GEBRUIKERSGEGEVENS OF DOELSTELLINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SERVICES (I) HEBBEN GELEID TOT ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN, SCHENDING VAN OF INBREUK OP EEN OCTROOI, AUTEURSRECHT, HANDELSMERK, HANDELSGEHEIM, MASKERWERK OF ELK ANDER INTELLECTUELE EIGENDOMS- OF EIGENDOMSRECHT VAN EEN DERDE PARTIJ; (II) EEN ANDER HEBBEN BELASTERD OF DE VERTROUWELIJKHEID OF DE PRIVACY VAN EEN ANDER HEBBEN GESCHONDEN; (III) HEBBEN GELEID TOT VALSE, BEDRIEGLIJKE, ONEERLIJKE OF MISLEIDENDE HANDELINGEN OF PRAKTIJKEN, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT RECLAME OF VERKOOP; OF (IV) NIET VOLDOEN AAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING.

 

11.  KennisgevingenAlle kennisgevingen met betrekking tot deze Servicevoorwaarden worden schriftelijk gedaan. Kennisgevingen worden geacht door Apple te zijn gedaan wanneer ze naar U worden verzonden op het e-mailadres of postadres dat U aan Apple verstrekt in verband met de Services. U stemt ermee in om Uw e-mailadres en Uw postadres regelmatig te controleren op kennisgevingen van Apple, dergelijke kennisgevingen meteen te lezen en Apple onmiddellijk in kennis te stellen als U geen toegang meer hebt tot het e-mailadres of het postadres dat U aan Apple hebt verstrekt in verband met de Services. Tenzij hierin anders is vermeld, worden alle kennisgevingen aan Apple die betrekking hebben op deze Servicevoorwaarden geacht te zijn afgegeven (a) bij persoonlijke aflevering, (b) drie werkdagen na verzending per koerier met schriftelijk bewijs van aflevering, of (c) vijf werkdagen na verzending per aangetekende post, port betaald, met de onder (a), (b) en (c) vermelde methoden naar: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Een Partij kan diens e-mailadres of postadres wijzigen door de andere Partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zoals hierboven beschreven.

 

12.  Wijziging of aanpassing van de ServicevoorwaardenApple behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Na een dergelijke wijziging zijn de gewijzigde Servicevoorwaarden beschikbaar op searchads.apple.com/terms-of-service en/of ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, of op een andere toegankelijke locatie zoals aangegeven door Apple, en worden van kracht na kennisgeving aan U in overeenstemming met Artikel 11 hierboven, of op een later tijdstip zoals gespecificeerd in een dergelijke kennisgeving. U stemt ermee in om searchads.apple.com/terms-of-service en/of ads.apple.com/cn/terms-of-service/english of een andere toegankelijke locatie zoals aangegeven door Apple regelmatig te bezoeken en de Servicevoorwaarden door te nemen, inclusief eventuele wijzigingen, die te herkennen zijn aan wijziging van de Ingangsdatum die bovenaan de Servicevoorwaarden wordt vermeld. U erkent en stemt ermee in dat het Uw verantwoordelijkheid is om deze Servicevoorwaarden regelmatig door te nemen om te controleren op wijzigingen. ALS U NIET INSTEMT MET ENIGE WIJZIGING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, DIENT U UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICE ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN. INDIEN U NA WIJZIGING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES VOORTZET, WORDT DIT OPGEVAT ALS UW ACCEPTATIE VAN DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN, TENZIJ APPLE U ANDERS HEEFT GEÏNFORMEERD.

 

13.  BeëindigingBeide Partijen kunnen deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken en na kennisgeving op enig moment zonder opgave van reden beëindigen. U dient er echter rekening mee te houden dat enig voortgezet gebruik van de Services door de Contentprovider na een dergelijke beëindiging onderworpen is aan de dan geldende Servicevoorwaarden. Bij het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Servicevoorwaarden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving: (a) worden alle rechten, licenties, toestemmingen en autorisaties die door een van de Partijen aan de andere hieronder zijn verleend, onmiddellijk beëindigd; (b) stopt U met al het gebruik van de Services; en (c) worden alle vergoedingen die op grond van deze Servicevoorwaarden aan Apple verschuldigd zijn onmiddellijk opeisbaar. DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN UITEENGEZET IN ARTIKEL 6(o), ARTIKEL 6(p), ARTIKEL 6(r), ARTIKEL 7(a), ARTIKEL 7(g), EN ARTIKEL 8 TOT EN MET 15 BLIJVEN VAN KRACHT NA HET VERVALLEN OF DE BEËINDIGING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN KAN APPLE, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DIRECT OF INDIRECT, ONMIDDELLIJK EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ALLE OF EEN DEEL VAN DE SERVICES OPSCHORTEN, BEËINDIGEN OF U ANDERSZINS DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ONTZEGGEN. Dit Artikel 13 houdt geen beperking in van de andere rechten of rechtsmiddelen van Apple, ongeacht of deze zijn gebaseerd op wetgeving of billijkheid, of op deze Servicevoorwaarden.

 

14.  Toepasselijk rechtU STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË, MET UITZONDERING VAN DE BEPALINGEN INZAKE WETSCONFLICTEN, DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES REGELEN, EN DAT HET EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED VOOR PROCEDURES DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP UW GEBRUIK VAN DE SERVICES DE FEDERALE EN STAATSRECHTBANKEN BINNEN HET NOORDELIJKE DISTRICT VAN CALIFORNIË IS. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE BOVENVERMELDE KEUZE VAN WET, PERSOONLIJKE JURISDICTIE OF LOCATIE.  

NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN HIERIN, STEMT U ER VERDER MEE IN DAT INDIEN U VERBLIJFT OF GEVESTIGD BENT IN HET VASTELAND VAN CHINA, ALLE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE SERVICES WORDEN VOORGELEGD AAN DE CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION (CIETAC) IN BEIJING VOOR ARBITRAGE, DIE WORDT UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE ARBITRAGEREGELS VAN DE CIETAC DIE VAN KRACHT ZIJN OP HET MOMENT DAT DE ARBITRAGE WORDT AANGEVRAAGD, EVENALS DE VOLGENDE VOORWAARDEN: DE ARBITRALE UITSPRAAK IS DEFINITIEF EN BINDEND VOOR BEIDE PARTIJEN. ELKE PARTIJ BENOEMT ÉÉN ARBITER. DE DERDE ARBITER, DIE ALS VOORZITTENDE ARBITER OPTREEDT, WORDT GEZAMENLIJK GEKOZEN DOOR DE TWEE ARBITERS DIE DOOR DE PARTIJEN ZIJN AANGESTELD. ALS DE VOORZITTENDE ARBITER NIET KAN WORDEN GEKOZEN BINNEN 30 DAGEN NADAT DE TWEEDE ARBITER IS BENOEMD, IS DE CIETAC-VOORZITTER BEVOEGD OM ER EEN TE BENOEMEN. DE VOORZITTENDE ARBITER MAG GEEN ONDERDAAN ZIJN OF ZIJN GEWEEST VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA OF DE VERENIGDE STATEN. EEN PERSOON DIE IN HET BEZIT IS VAN EEN HONGKONGS PASPOORT OF HET RECHT HEEFT OM IN HONGKONG TE VERBLIJVEN (MAAR DIE VÓÓR 1 JULI 1997 NOOIT ONDERDAAN VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA IS GEWEEST) WORDT ECHTER NIET BESCHOUWD ALS ONDERDAAN VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA, TENZIJ DE PARTIJEN ANDERS ZIJN OVEREENGEKOMEN. DE PARTIJEN KOMEN VERDER OVEREEN DAT ALLE ARBITERS KUNNEN WORDEN BENOEMD VAN BUITEN HET PANEL VAN ARBITERS VAN CIETAC, ZOALS BEPAALD IN DE ARBITRAGEREGELS VAN DE CIETAC DIE VAN KRACHT ZIJN OP HET MOMENT DAT DE ARBITRAGE WORDT AANGEVRAAGD. DE PLAATS VAN DE ARBITRAGE IS BEIJING, VOLKSREPUBLIEK CHINA. DE TAAL VAN DE ARBITRAGE IS HET ENGELS. DE PARTIJEN STEMMEN ERMEE IN DAT DE ARBITRAGE, NAAST DE REGELS VAN DE CIETAC, PLAATSVINDT VOLGENS DE ‘IBA RULES ON THE TAKING OF EVIDENCE IN INTERNATIONAL ARBITRATION’ (IBA-REGELS INZAKE BEWIJSVERKRIJGING BIJ INTERNATIONALE ARBITRAGE). DE PARTIJEN DIENEN HET FEIT VAN EEN EVENTUELE ARBITRAGE EN ALLE MET DE ARBITRAGE VERBAND HOUDENDE UITSPRAKEN VERTROUWELIJK TE HOUDEN, EVENALS ALLE MATERIALEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE DIE ZIJN GEMAAKT TEN BEHOEVE VAN DE ARBITRAGE, EN ALLE ANDERE DOCUMENTEN DIE DOOR EEN ANDERE PARTIJ TEN BEHOEVE VAN DE PROCEDURE ZIJN OPGESTELD DIE ZICH ANDERSZINS NIET IN HET PUBLIEKE DOMEIN BEVINDEN, TENZIJ EN VOOR ZOVER OPENBAARMAKING DOOR EEN PARTIJ VEREIST KAN ZIJN VANWEGE EEN WETTELIJKE PLICHT, TER BESCHERMING OF NASTREVING VAN EEN WETTELIJK RECHT OF TENEINDE EEN UITSPRAAK IN EEN RECHTSGEDING TE HANDHAVEN OF TE BETWISTEN VOOR EEN RECHTBANK OF EEN ANDERE GERECHTELIJKE AUTORITEIT. DE ARBITERS GEVEN DE WINNENDE PARTIJ, INDIEN VAN TOEPASSING, ZOALS BEPAALD DOOR DE ARBITERS, HET RECHT OP TOEWIJZING VAN HAAR KOSTEN EN UITGAVEN, MET INBEGRIP VAN HAAR ADVOCATENHONORARIA. DE WINNENDE PARTIJ HEEFT OOK HET RECHT OP TOEWIJZING VAN HAAR ADVOCATENHONORARIA IN EEN EVENTUELE ACTIE BEDOELD OM EEN ARBITRAGE-UITSPRAAK TE BEVESTIGEN EN/OF TE HANDHAVEN IN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE.
 

15.  Overige bepalingenDeze Servicevoorwaarden, met inbegrip van alle bijbehorende Bijlagen, vormen de volledige overeenkomst tussen U en Apple en zijn van toepassing op Uw gebruik van de Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en Apple, behalve zoals schriftelijk is uiteengezet in Andere overeenkomsten. U mag deze Servicevoorwaarden niet overdragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, van rechtswege of door fusie, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Apple, en elke poging om de Servicevoorwaarden over te dragen zonder een dergelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is nietig. Apple zal alle overdrachtsverzoeken tijdig beoordelen. Indien enig deel van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zodanig te worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht, en blijven de overige delen onverkort van kracht. Indien Apple de naleving van enig recht of enige bepaling in deze Servicevoorwaarden niet afdwingt, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze of enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden. Apple is niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van verplichtingen door omstandigheden waarop Apple geen invloed heeft. Derde partijen kunnen geen rechten aan deze Servicevoorwaarden ontlenen.