Warunki korzystania
z Usług reklamowych Apple

Data wejścia w życie:
1 lutego 2024 r.

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG, ŁĄCZNIE Z WSZELKIMI ZAŁĄCZNIKAMI, DODATKAMI, HARMONOGRAMAMI LUB INNYMI DOKUMENTAMI, KTÓRE ZOSTAJĄ WŁĄCZONE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ ODNIESIENIE („WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG” LUB „UMOWA”), STANOWIĄ UMOWĘ PRAWNĄ, KTÓRA ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY APPLE A PODMIOTEM AKCEPTUJĄCYM NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB JEGO UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM, W TYM JEGO PRACOWNIKAMI, AGENTAMI, CESJONARIUSZAMI, PEŁNOMOCNIKAMI, KONSULTANTAMI I WYKONAWCAMI (INDYWIDUALNIE LUB ŁĄCZNIE „DOSTAWCA TREŚCI” LUB „UŻYTKOWNIK”) I KTÓRA REGULUJE SPOSÓB UŻYCIA I DOSTĘP DO ŚWIADCZONYCH PRZEZ APPLE USŁUG (I) ZWIĄZANYCH Z UTWORZONYM KONTEM (KTÓRYCH UŻYTKOWNIK UŻYWA LUB DO KTÓRYCH UZYSKUJE DOSTĘP W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG); (II) ZWIĄZANYCH Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI REKLAMOWYCH (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ); LUB (III) ZWIĄZANYCH Z JAKIMIKOLWIEK INNYMI USŁUGAMI, PROGRAMAMI LUB PRODUKTAMI, DO KTÓRYCH NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ZOSTAŁY WŁĄCZONE PRZEZ ODNIESIENIE (ŁĄCZNIE „USŁUGI”). 

 

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, „Apple” oznacza jeden lub większą liczbę podmiotów określonych w Warunkach dodatkowych dotyczących krajów i regionów świadczenia usług reklamowych Apple, które są dostępne na stronach searchads.apple.com/termsads.apple.com/cn/terms (które zostają włączone do niniejszych Warunków Korzystania z Usług przez odniesienie i które mogą być okresowo zmieniane).

 

Użytkownik zaświadcza i potwierdza, że on sam lub jego przedstawiciel bądź agent akceptujący niniejsze Warunki Korzystania z Usług jest pełnoletni w świetle przepisów obowiązujących w jego miejscu zamieszkania (w wielu krajach oznacza to ukończenie 18 roku życia) oraz ma prawo i jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania z Usług we własnym imieniu, a także, w przypadku gdy jego przedstawiciel lub agent akceptuje niniejsze Warunki Korzystania z Usług w imieniu Użytkownika jako spółka, organizacja, instytucja edukacyjna, agencja, organ lub departament rządowy, że taki przedstawiciel lub agent ma prawo i jest upoważniony do prawnego związania Użytkownika wszelkimi warunkami i zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

 

Użytkownik zgadza się zaakceptować niniejsze Warunki Korzystania z Usług w przedstawionej formie oraz przestrzegać ich postanowień. Apple nie wyraża zgody na zmienianie, uzupełnianie lub usuwanie postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług oraz może, według swojego wyłącznego uznania, odmówić dostępu do Usług w przypadku nieprzestrzegania jakiejkolwiek części tych postanowień lub z dowolnego innego powodu.

 

ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA NINIEJSZEJ UMOWY JEST ORYGINALNYM OBOWIĄZUJĄCYM DOKUMENTEM I WYRAZEM POROZUMIENIA ZAWARTEGO MIĘDZY STRONAMI. JEŚLI APPLE UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ UMOWĘ W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK ANGIELSKI, WÓWCZAS W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK TŁUMACZENIEM NA INNY JĘZYK ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA MA ZNACZENIE ROZSTRZYGAJĄCE.

 

Mając na uwadze powyższe, a także wzajemne obietnice i zobowiązania określone w niniejszym dokumencie, Użytkownik i Apple (łącznie „Strony”) uzgadniają, co następuje:

 

1.    DostępDostęp do Usług może uzyskać, według wyłącznego uznania Apple, tylko Dostawca Treści, który ma co najmniej jedną ważną umowę zawartą ze spółką Apple lub jej podmiotami stowarzyszonymi dotyczącą: (a) Dostawcy Treści, którego materiały są wyświetlane w Obiektach (zdefiniowanych poniżej) lub (b) innych osób lub podmiotów określonych przez Apple według własnego uznania.

 

2.    Wymagania systemoweKorzystanie z Usług może wymagać zgodnego sprzętu, dostępu do Internetu lub sieci komórkowej, określonego oprogramowania oraz okresowego pobierania aktualizacji lub uaktualnień. Spełnienie wymagań systemowych Dostawcy Treści może wiązać się z opłatami. Korzystanie z Usług wymaga sprzętu, oprogramowania oraz dostępu do internetu lub sieci komórkowej, dlatego możliwość korzystania z Usług przez Użytkownika może zależeć od działania tych elementów. Zdecydowanie zalecany jest dostęp do szybkiego Internetu lub szybkiej sieci komórkowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że odpowiedzialność za spełnienie takich wymagań systemowych, które mogą być okresowo zmieniane, spoczywa na Użytkowniku. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Usługi są usługami komercyjnymi przeznaczonymi do użytku komercyjnego.

 

3.    Inne umowyWszelkie inne umowy obowiązujące między Apple a Użytkownikiem, które nie obejmują niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub nie stanowią ich integralnej części (łącznie „Inne umowy”), są niezależne od niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Użytkownik zgadza się, że wykonanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będzie uzależnione od zawarcia przez Apple jakichkolwiek dalszych umów lub dostarczenia jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń lub gwarancji związanych z Usługami.

 

4.    Twoje informacjeUżytkownik zgadza się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje, w tym dane wymagane przez Apple podczas rejestracji lub korzystania z Usług, które obejmują między innymi nazwę firmy, adres e-mail, adres fizyczny, dane płatnicze firmy, odpowiednie informacje podatkowe (w tym numer identyfikacji podatkowej lub zaświadczenie o rejestracji podatkowej itp.) lub inne wymagane informacje (łącznie „Dane Użytkownika Biznesowego”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie przez niego z Usług będzie wymagać od Apple przekazywania Użytkownikowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem innych wskazanych przez niego środków komunikacji. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Apple pocztą elektroniczną lub w inny sposób wiadomości, w tym między innymi powiadomień i faktur (lub innych dokumentów rozliczeniowych) w języku angielskim. Użytkownik niniejszym potwierdza, że potrafi czytać i rozumie wiadomości w języku angielskim lub że jest w stanie zlecić przetłumaczenie takich wiadomości na język preferowany przez Użytkownika lub wymagany w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, bez obciążania Apple związanymi z tym kosztami. Użytkownik niniejszym potwierdza, że wszelkie Dane Użytkownika Biznesowego wcześniej przekazane Apple (w tym między innymi w związku z aplikacjami Apple lub w toku wcześniejszego korzystania z Usług), są dokładne, aktualne i kompletne. Ponadto Użytkownik zgadza się utrzymywać i aktualizować swoje Dane Użytkownika Biznesowego zgodnie z wymogami, aby zachować ich dokładność, aktualność i kompletność. Użytkownik rozumie i potwierdza, że niedopełnienie obowiązku dostarczenia, uaktualniania i utrzymania dokładnych, aktualnych i kompletnych danych zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem dostępu Użytkownika do Usług lub korzystania z nich w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple może przechowywać w swoich rejestrach Dane Użytkownika Biznesowego oraz informacje powiązane z Danymi Użytkownika Biznesowego, jego kontem oraz korzystaniem przez niego z Usług, w tym w zakresie wymaganym przez przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji, w której Użytkownik jest rezydentem bądź ma siedzibę lub której podlega, oraz w każdej jurysdykcji, w której wyświetlane są Kampanie lub Treści Reklamowe Użytkownika, zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Apple dostępnymi pod adresem apple.com/pl/privacy, oraz że takie przechowywanie danych może być kontynuowane po zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z Usług.

 

5.     Konto i hasłoJako zarejestrowany użytkownik Usług możesz zostać poproszony o założenie konta w celu korzystania z Usług („Konto”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Konto, co obejmuje zapewnienie jego poufności i bezpieczeństwa. Użytkownik nie może ujawniać informacji o swoim Koncie innym osobom, pozwalać innym osobom na używanie jego Konta, ani używać Konta innych osób bez upoważnienia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane bezpośrednio i pośrednio na jego Koncie, w tym działania przez niego autoryzowane lub wykonywane przez Apple na jego polecenie i w jego imieniu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Apple o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia jego Konta oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z nieuprawnionego lub innego niewłaściwego użycia Konta Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy takie straty zostały spowodowane wyłącznie działaniami Apple.

 

6.    Usługi reklamowe.

 

a. OmówieniePo zaakceptowaniu niniejszych Warunków Korzystania z Usług oraz po zakończeniu innych procesów lub uzyskaniu zatwierdzeń wymaganych przez Apple, Użytkownik może korzystać z Usług, aby konfigurować kampanie reklamowe („Kampanie”), w ramach których Apple będzie wyświetlać treści reklamowe Użytkownika zawierające m.in. prezentacje produktów, usług i działań oraz wyraźne lub dorozumiane twierdzenia („Treści Reklamowe”) w odpowiednich aplikacjach Apple lub na urządzeniach Apple (łącznie „Obiekty”), a także zarządzać tymi kampaniami i dokonywać płatności z ich tytułu na rzecz Apple.

 

b. Kierowanie reklamUżytkownik rozumie i potwierdza, że Apple może zaoferować mu możliwość wyboru, wdrożenia lub korzystania z cech i funkcji Usług ułatwiających optymalizację lub kierowanie Treści Reklamowych w tych Obiektach, w których takie cechy i funkcje są dostępne, co obejmuje bez ograniczeń: (I) kreacje reklamowe; (II) decyzje dotyczące trafikowania lub kierowania reklam (w tym wybór słów kluczowych, określanie stawek i tworzenie segmentów); (III) Obiekty; (IV) miejsca docelowe, do których Treści Reklamowe mogą kierować widzów (takie jak lokalizacje pobierania aplikacji, adresy URL, strony docelowe); oraz (V) powiązane adresy URL i lokalizacje docelowe przekierowania oraz usługi i produkty reklamowane pod takimi adresami URL i w lokalizacjach docelowych przekierowania (łącznie „Kierowanie reklam”). Kierowanie reklam może, ale nie musi być dostępne w niektórych lub we wszystkich Obiektach w przypadku dowolnych Kampanii lub Treści Reklamowych Użytkownika. W stosownych przypadkach Apple i podmioty stowarzyszone Apple mogą udostępniać Użytkownikowi pewne opcjonalne funkcje związane z Kierowaniem reklam, takie jak sugestie lub rekomendacje dotyczące słów kluczowych lub stawek w aukcjach, które mają pomóc Użytkownikowi w wyborze i korzystaniu z Kierowania reklam. Użytkownik rozumie i potwierdza, że nie jest zobowiązany do wdrożenia, używania lub autoryzowania użycia jakichkolwiek funkcji Kierowania reklam ani do polegania na nich i może, w stosownych przypadkach, wyrazić zgodę na korzystanie z tych funkcji lub z nich zrezygnować. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK WDROŻENIE, UŻYCIE I AUTORYZOWANIE FUNKCJI KIEROWANIA REKLAM, W TYM JAKICHKOLWIEK OPCJONALNYCH FUNKCJI KIEROWANIA, ORAZ ŻE POLEGA NA TYCH FUNKCJACH I PODEJMUJE DECYZJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY ONE WDROŻONE PRZY UŻYCIU FUNKCJI USŁUG. PONADTO UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE JEST ZOBOWIĄZANY PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW PRAWNYCH I REGULACYJNYCH, W TYM WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM LUB MA SIEDZIBĘ, KTÓRYM PODLEGA ORAZ W KTÓRYCH WYŚWIETLANE SĄ JEGO KAMPANIE LUB TREŚCI REKLAMOWE. Ponadto Użytkownik rozumie i potwierdza, że usługi i funkcje Kierowania reklam oraz wszelkie aspekty z nimi związane są świadczone i mogą być modyfikowane, zawieszane lub zakończone według wyłącznego uznania Apple. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Użytkownik upoważnia Apple do wdrożenia wszystkich wybranych, zaimplementowanych lub używanych przez niego funkcji Kierowania reklam.

 

c. Wersja beta, eksperymenty reklamowe, testyUżytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple lub podmioty stowarzyszone Apple mogą, z powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika, przeprowadzać lub wdrażać testy lub eksperymenty albo uczestniczyć w testach lub eksperymentach, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wykorzystywać Kampanie lub Treści Reklamowe Użytkownika lub w inny sposób wpływać na korzystanie przez Użytkownika z Usług („Testy”), które, o ile nie uzgodniono inaczej, podlega niniejszym Warunkom Korzystania z Usług. Użytkownik zgadza się nie ujawniać żadnych niejawnych informacji dotyczących takich Testów i powiązanych z nimi programów, produktów lub funkcji, w tym faktu ich istnienia.

 

d. Dane ReklamodawcyW zakresie, w jakim jakiekolwiek cechy lub funkcje Usług umożliwiają Użytkownikowi dostarczanie Apple informacji o jego klientach, produktach i usługach („Dane Reklamodawcy”) na potrzeby korzystania z funkcji Kierowania reklam, z których Użytkownik decyduje się korzystać, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple może wykorzystywać jego Dane Reklamodawcy w celu realizacji Kierowania reklam Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność Danych Reklamodawcy (z zastrzeżeniem Gwarancji Apple w punkcie 6(h) niniejszego dokumentu) oraz posiada niezbędne zezwolenia i zgody wymagane do używania i dostarczania Danych Reklamodawcy. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych Reklamodawcy za pośrednictwem Usług wyłącznie w celach dozwolonych przepisami i zgodnych z prawem oraz do usunięcia Danych Reklamodawcy ze wszystkich systemów i obiektów Apple używanych przez Użytkownika w związku z Usługami w przypadku, gdy nie zamierza już dłużej korzystać z takich danych w związku z Usługami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple może wykorzystywać informacje o korzystaniu przez niego z Usług i jego interakcjach z Apple w związku z Usługami, w tym Dane Reklamodawcy i Dane Użytkownika Biznesowego, na potrzeby świadczenia, oceny, modyfikowania i ulepszania Usług oraz komunikacji w związku z Usługami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że spółka Apple może być zobowiązana do opublikowania lub ujawnienia informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Usług, Treści Reklamowych lub Kampanii (w tym decyzji Apple o niewyświetlaniu Treści Reklamowych lub Kampanii Użytkownika lub o zawieszeniu, zakończeniu lub ograniczeniu wyświetlania jego Treści Reklamowych lub Kampanii) oraz że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakąkolwiek publikacją lub ujawnieniem informacji dokonanymi przez Apple w dobrej wierze w celu spełnienia wymagań związanych z tym obowiązkiem.

 

e. Prawo do odrzucenia Treści ReklamowychApple zastrzega sobie prawo do: (I) odrzucenia, usunięcia, anulowania, niezatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia dowolnych Treści Reklamowych, Kampanii lub Kierowania reklam w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu uznania przez Apple, że umieszczenie Treści Reklamowych w miejscu docelowym może narazić Apple na odpowiedzialność karną lub cywilną, może naruszać Warunki Korzystania z Usług, może naruszać zasady Apple lub może być sprzeczne z interesami biznesowymi Apple; (II) żądania zmodyfikowania Treści Reklamowych, w tym jako warunku udzielenia zgody na ich rozpowszechnianie lub kontynuowanie rozpowszechniania, oraz (III) odpowiedniego oznaczania lub wskazywania Treści Reklamowych jako materiałów reklamowych lub promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub praktykami branżowymi, lub modyfikowania Treści Reklamowych Użytkownika w sposób nieznaczący, w tym ich powiększania lub przycinania, jeśli jest to w sposób uzasadniony konieczne do świadczenia Usług. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Reklamowe, jakie przekazuje Apple. Użytkownik rozumie i zgadza się, że niektóre Treści Reklamowe, Dostawcy Treści lub materiały należące do Dostawcy Treści albo produkty lub usługi reklamodawców mogą nie kwalifikować się do promocji za pomocą Usług. Fakt, że spółka Apple nie odrzuciła, nie usunęła ani nie anulowała żadnych Treści Reklamowych w żaden sposób nie uchyla, nie zmniejsza, nie ogranicza ani w inny sposób nie wpływa na odpowiedzialność i zobowiązania Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Żadne postanowienie niniejszej Umowy ani żaden element świadczenia Usług przez Apple nie mogą być interpretowane jako poparcie Apple dla jakichkolwiek Treści Reklamowych Użytkownika.

 

f. Ograniczona licencja na Treści ReklamoweUżytkownik niniejszym udziela Apple niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej licencji na przechowywanie, używanie, powielanie, modyfikowanie (wyłącznie do celów formatowania), przesyłanie, wykonywanie i wyświetlanie Treści Reklamowych (za które uznaje się wszelkie treści, w tym zawarte w nich lub dostępne za ich pośrednictwem teksty, nagrania audio, nagrania wideo, obrazy, materiały dostarczane, pliki cyfrowe, strony internetowe, znaki towarowe, cechy marki lub wszelką inną własność intelektualną): (i) w celu świadczenia Usług, w tym między innymi Testów; (ii) w zakresie wymaganym przez wszelkie obowiązujące przepisy prawa lub regulacje; lub (iii) w sposób wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

 

g. Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania Dostawcy Treści. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że: (I) jest w pełni uprawniony do podejmowania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług, a na żądanie Apple może i powinien niezwłocznie przedstawić takie uprawnienia lub upoważnienia w sposób zadowalający dla Apple, a także rozumie i potwierdza, że niewywiązanie się z tego obowiązku będzie uznane za istotne naruszenie niniejszych Warunków Korzystania z Usług; (II) działania i praktyki Użytkownika w zakresie używania i uzyskiwania dostępu do Usług, Treści Reklamowych Użytkownika i Danych Reklamodawcy są i pozostaną w pełni zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym z przepisami właściwymi dla jurysdykcji, w których Użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę bądź którym podlega, a także z przepisami właściwymi dla każdej jurysdykcji, w której wyświetlane są jego Treści Reklamowe; (III) W STOSUNKACH MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A APPLE UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DANE REKLAMODAWCY, TREŚCI REKLAMOWE UŻYTKOWNIKA I KIEROWANIE REKLAM; (IV) Użytkownik ma niezbędne prawa, upoważnienia, zezwolenia i zgody, aby zezwalać na wszelkiego rodzaju używanie Treści Reklamowych i Danych Reklamodawcy w związku z Usługami oraz zezwalać na wszelkiego rodzaju używanie Treści Reklamowych i Danych Reklamodawcy przez Apple w ramach świadczenia Usług; (V) Użytkownik może i powinien usunąć wszelkie Treści Reklamowe i Dane Reklamodawcy, jeśli (oraz w zakresie, w jakim) nie posiada już wszystkich niezbędnych praw, uprawnień, zezwoleń lub zgód na używanie takich Treści Reklamowych i Danych Reklamodawcy; (VI) Użytkownik nie będzie generować zautomatyzowanych, oszukańczych lub w inny sposób nieprawidłowych kliknięć, wyświetleń lub innych działań ani nie upoważni do takich działań żadnego innego podmiotu; (VII) Użytkownik nie będzie świadomie naruszać ani obchodzić żadnych środków bezpieczeństwa; (VIII) EWENTUALNE WYBORY I DECYZJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KIEROWANIA REKLAM BĘDĄ W PEŁNI ZGODNIE Z WSZELKIMI WYMAGANIAMI PRAWNYMI I REGULACYJNYMI, W TYM WSZELKIMI WYMAGANIAMI I OGRANICZENIAMI DOTYCZĄCYMI WYBORU, WDRAŻANIA LUB UŻYCIA SŁÓW KLUCZOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM LUB MA SIEDZIBĘ LUB KTÓRYM PODLEGA, ORAZ W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ WYŚWIETLANE SĄ JEGO KAMPANIE LUB TREŚCI REKLAMOWE; (IX) żadne Dane Reklamodawcy lub Treści Reklamowe ani żadne ich użycie nie będzie: (A) naruszać prawa autorskiego, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub praw własności należących do osób trzecich; (B) naruszać jakichkolwiek przepisów prawa ani regulacji, w tym w szczególności przepisów prawa ochrony prywatności, przepisów dotyczących kontroli eksportu lub obowiązujących sankcji; (C) mieć charakteru oszczerczego lub zniesławiającego; (D) mieć charakteru pornograficznego lub obscenicznego; lub (E) zawierać złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegowskiego, wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, oprogramowania wymuszającego okup ani innych podobnych szkodliwych procedur programistycznych; (X) Użytkownik uzyskał wszystkie stosowne zatwierdzenia, licencje i zezwolenia wymagane w odniesieniu do Treści Reklamowych, Danych Reklamodawcy oraz produktów lub usług reklamodawcy, a także używania ich przez Użytkownika, i ponosi odpowiedzialność za ważność takich zatwierdzeń, licencji i zezwoleń w okresie obowiązywania niniejszych Warunków Korzystania z Usług; oraz (XI) jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, korzysta z nich lub wdraża je w imieniu osoby trzeciej (na przykład jako agent lub usługodawca): (i) Użytkownik jest i będzie zgodnie z prawem upoważniony do używania, wdrażania lub uzyskiwania dostępu do Usług w imieniu każdej takiej osoby trzeciej w tym charakterze; (ii) używanie, wdrażanie i uzyskiwanie dostępu do Usług przez Użytkownika nie wykroczy poza zgodne z prawem upoważnienie udzielone przez każdą taką osobę trzecią; (iii) Użytkownik zwiąże każdą taką osobę trzecią niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług, a jeśli z dowolnego powodu nie zwiąże takiej osoby trzeciej niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług, będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich zobowiązań, jakie taka osoba trzecia musiałaby podjąć zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług; oraz (iv) Użytkownik upoważnia Apple do komunikowania się z każdą taką osobą trzecią, jeśli jest to zasadnie konieczne, w tym w celu potwierdzenia upoważnień określonych w punkcie 6(g)(XI)(i)-(iii) lub dostarczenia informacji lub materiałów wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, przy czym na żądanie Apple Użytkownik udzieli Apple pomocy w prowadzeniu takiej komunikacji.

 

h. Gwarancja AppleApple oświadcza i gwarantuje, że: (I) ma pełne uprawnienia do podejmowania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług; oraz (II) Usługi będą świadczone w sposób profesjonalny. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej i z zastrzeżeniem punktu 9(a), jedyny umowny środek zaradczy przysługujący użytkownikowi w przypadku naruszenia powyższych gwarancji, jeśli ma to zastosowanie, jest określony w punkcie 9(g) niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

 

i. Zezwolenie marketingoweUżytkownik zgadza się na przesyłanie mu przez Apple wiadomości marketingowych dotyczących Usług. Apple może zażądać, a Użytkownik zgadza się bez uzasadnionego powodu nie odmawiać udzielenia zezwolenia na używanie Treści Reklamowych, w tym wszelkich znaków towarowych i logo zawartych w Treściach Reklamowych, do celów promocyjnych w materiałach marketingowych Apple. Apple musi zatwierdzić na piśmie wszelkie komunikaty prasowe lub ogłoszenia odnoszące się do niniejszych Warunków Korzystania z Usług, Treści Reklamowych lub relacji Użytkownika z Apple bądź z nimi związane.

 

j. Znaki AppleUżytkownik nie będzie używać znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo ani innych oznaczeń handlowych lub produktowych Apple w żadnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody Apple. Wszelkie inne prawa odnoszące się do znaków towarowych (w tym prawa ustawowe) są wyraźnie wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

k. Dane raportowaniaW przypadku gdy Apple oferuje, dostarcza lub udostępnia raporty lub analizy dotyczące skuteczności Kampanii Użytkownika („Dane Raportowania”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w stosunkach między stronami takie Dane Raportowania będą jedynym autoryzowanym i ostatecznym pomiarem skuteczności Apple w zakresie świadczenia Usług oraz że nie traktuje się jako autoryzowanych i ostatecznych ani nie zezwala się na korzystanie w związku z Usługami z żadnych innych danych raportowania, pochodzących od osób trzecich lub uzyskanych w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Apple nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do przydatności i wiarygodności Danych Raportowania, w tym między innymi danych dotyczących wyświetleń, konwersji i stuknięć w związku z Usługami.
 

l. Używanie danychApple ma prawo do gromadzenia i używania wszelkich danych dotyczących aktywności Użytkownika w związku z Usługami. Dane te są używane do analizy, raportowania i ulepszania Usług. Wszystkie dane zbierane przez Apple w związku z Usługami będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z publicznie opublikowanymi zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem apple.com/pl/privacy

 

m. Zgodność ze specyfikacjami, wytycznymi dotyczącymi treści i wytycznymi dotyczącymi zasadUżytkownik zgadza się postępować zgodnie z instrukcjami, prośbami, wymaganiami, warunkami, specyfikacjami oraz wytycznymi dotyczącymi zasad i treści dostarczonymi przez Apple w związku z Usługami, w tym bez ograniczeń ze specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi dotyczącymi zasad i treści dostarczonymi lub udostępnionymi przez Apple, łącznie ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi i wytycznymi dostępnymi na stronach searchads.apple.com/termsads.apple.com/cn/terms (które są włączone do niniejszych Warunków Korzystania z Usług przez odniesienie i mogą być okresowo zmieniane przez Apple), które Użytkownik zgadza się regularnie odwiedzać i przeglądać. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie treści, format, funkcjonowanie i aktualizowanie Treści Reklamowych przesłanych przez niego lub w inny sposób używanych w związku z Usługami. W przypadku reklamy w sklepie App Store Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany dokonane w zgłoszeniu do App Store (np. cena, opis itp.) mogą mieć wpływ na Treści Reklamowe, a odzwierciedlenie w Usługach takich zmian wprowadzonych w App Store może potrwać do szesnastu (16) godzin. W stosunkach między stronami Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki związane z opracowaniem, certyfikacją i zatwierdzaniem Treści Reklamowych Użytkownika.
 

n. Stosunki między stronamiNiniejsze Warunki Korzystania z Usług tworzą stosunek zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Apple. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług nie tworzą żadnego stosunku pracy, relacji agencyjnej, relacji partnerskiej, spółki typu joint venture, zobowiązania powierniczego ani żadnej innej formy powiązania prawnego między Użytkownikiem a Apple, a Użytkownik nie będzie przedstawiał tego w inny sposób, zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany, pozorowany czy inny.

 

o. PoufnośćOd czasu do czasu strona (jako „Ujawniający”) może ujawnić lub udostępnić drugiej stronie (jako „Odbiorcy”) w dowolnej formie (np. pisemnej, ustnej, wizualnej, elektronicznej lub innej formie materialnej bądź niematerialnej) pewne niepubliczne, zastrzeżone i poufne informacje lub materiały, niezależnie od tego, czy zostały oznaczone lub wskazane jako poufne („Informacje Poufne”). Informacje Poufne obejmują bez ograniczeń niepubliczne, zastrzeżone i poufne informacje dotyczące relacji biznesowych pomiędzy Użytkownikiem a Apple, świadczenia przez Apple Usług i wyników ich używania oraz wszelkich dyskusji z nimi związanych (np. niepubliczne plany produkcyjne, plany marketingowe), Dane Raportowania i wszelką inną Własność Intelektualną Apple (zdefiniowaną poniżej). Niezależnie od powyższego, Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (I) są obecnie lub będą w przyszłości publicznie dostępne bez winy lub naruszenia zasad ze strony Odbiorcy; (II) były zgodnie z prawem w posiadaniu Odbiorcy, zanim zostały mu ujawnione przez Ujawniającego, co Odbiorca może wykazać; (III) zostały niezależnie opracowane przez Odbiorcę bez użycia jakichkolwiek Informacji Poufnych; oraz (IV) Odbiorca zgodnie z prawem uzyskuje od osoby trzeciej, która ma prawo przekazać je lub ujawnić Odbiorcy bez ograniczeń. Ponadto Informacje Poufne nie obejmują żadnego wolnego i otwartego oprogramowania („FOSS”) zawartego w Usługach i podlegającego postanowieniom licencyjnym, które nie nakładają obowiązku zachowania poufności w przypadku używania lub ujawniania takiego oprogramowania FOSS. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie zobowiązuje żadnej ze stron do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych.

 

p. Obowiązki dotyczące Informacji poufnychZ zastrzeżeniem i bez ograniczania zezwoleń i udzielonych licencji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Odbiorca zgadza się: (I) chronić Informacje Poufne Ujawniającego w co najmniej takim samym stopniu, jak własne informacje poufne i zastrzeżone o zbliżonym znaczeniu, jednak zawsze dokładając należytej staranności; (II) używać Informacji Poufnych Ujawniającego wyłącznie w celu wykonywania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług i w żadnym innym, w tym dla korzyści własnej lub osób trzecich; oraz (III) nie ujawniać, nie publikować ani nie rozpowszechniać Informacji Poufnych wśród osób innych niż pracownicy i konsultanci, którzy muszą znać te dane, aby zrealizować cel określony w niniejszym dokumencie i którzy są związani tymi Warunkami Korzystania z Usług zabraniającymi nieupoważnionego ujawniania lub używania Informacji Poufnych. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków zawartych w tym punkcie, również przez swoich pracowników lub konsultantów. Odbiorca może ujawniać Informacje Poufne w zakresie wymaganym przez prawo, o ile uprzednio podejmie uzasadnione działania w celu zawiadomienia Ujawniającego o takim wymogu oraz zapewnienia poufnego traktowania Informacji Poufnych.

 

q. WłasnośćO ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, w stosunkach pomiędzy Apple a Dostawcą treści Dostawca Treści zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, dotyczące wszelkich Treści Reklamowych przesyłanych przez Użytkownika, pod warunkiem, że Treści Reklamowe nie zawierają żadnych Informacji Poufnych Apple ani własności intelektualnej Apple, w tym kodu, narzędzi i technologii używanych w związku z Usługami lub Obiektami („Własność Intelektualna Apple”). Apple zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące: (I) Własności Intelektualnej Apple; oraz (II) wszelkich analiz, raportów, danych i innych informacji opracowanych przez Apple w związku z korzystaniem z Usług, niezależnie od tego, czy zostały one ujawnione Dostawcom Treści.

 

r. Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowychJeśli w dowolnym momencie Użytkownik stwierdzi, że jakakolwiek cecha lub funkcja Usług pozwala mu na zbieranie informacji umożliwiających identyfikację osoby („Dane Osobowe”), Użytkownik powinien: (I) niezwłocznie powiadomić Apple na piśmie o tym fakcie; (II) zachować ścisłą poufność i zastosować środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych; (III) nie ujawniać żadnych Danych Osobowych żadnym innym stronom; (IV) niezwłocznie powiadomić Apple o ewentualnym rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych; (V) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz umów międzynarodowych dotyczących Danych Osobowych, w tym mających zastosowanie do przekazywania Danych Osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do jurysdykcji, które nie zostały określone przez Komisję Europejską lub szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (w stosownych przypadkach) jako zapewniające właściwy poziom ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgodnie z zasadami Apple dotyczącymi śledzenia, Użytkownik zgadza się, że w związku z Usługami nie będzie przetwarzać ani nie będzie podejmować prób przetwarzania (obejmującego używanie i uzyskiwanie dostępu do danych) informacji, które mogą być używane do śledzenia jakiejkolwiek osoby fizycznej lub urządzenia, chyba że za wyraźną zgodą takiego użytkownika wyrażoną za pomocą interfejsów API do kontrolowania śledzenia przez aplikacje. Termin „śledzenie” został zdefiniowany w zasadach i wytycznych Apple, m.in. pod adresem developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Programy motywacyjne. Apple może według własnego uznania oferować programy motywacyjne, w tym kredyty, promocje, rabaty lub inne zachęty pieniężne lub niepieniężne, Użytkownikowi lub innym uprawnionym użytkownikom Usług w związku z Usługami. Akceptacja lub korzystanie z takich programów motywacyjnych podlega zarówno niniejszym Warunkom Korzystania z Usług, jak i Warunkom korzystania z kredytów promocyjnych na usługi reklamowe Apple (dostępnym na stronach searchads.apple.com/promo-termsads.apple.com/cn/promo-terms, które zostają włączone do niniejszych Warunków Korzystania z Usług przez odniesienie). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że świadczenie lub korzystanie z Usług podlega takim programom motywacyjnym i może od nich zależeć, m.in. w zakresie kosztów lub cen ustalanych w drodze aukcji lub innych mechanizmów cenowych.

 

7.    Płatność za usługi.

 

a. W ramach wynagrodzenia za Usługi Użytkownik zgadza się dokonać na rzecz Apple płatności zgodnie z wystawionymi mu rachunkiem lub fakturą albo naliczonym obciążeniem jego metody płatności z tytułu wszelkich obciążeń, kosztów i opłat związanych ze wszystkimi Kampaniami, które Użytkownik kupuje lub wdraża za pośrednictwem Usług, po odliczeniu wszelkich rabatów lub promocji oferowanych Użytkownikowi przez Apple oraz wszelkich dodatkowych kwot (w tym wszelkich podatków i opłat za zwłokę, jeśli mają zastosowanie), które mogą zostać naliczone w związku z Treściami Reklamowymi, Kampaniami, Korzystaniem przez Użytkownika z Usług lub jego Kontem. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że (I) wszystkie odpowiednie metody płatności powiązane z Kontem Użytkownika lub korzystaniem przez niego z Usług, obejmujące bez ograniczeń kartę kredytową, kartą debetową, konto bankowe, e-portfel i automatyczne obciążanie konta, będą prawidłowo autoryzowane przez Użytkownika do takiego użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (II) w przypadku powiązania lub użycia metody płatności obsługiwanej przez upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Użytkownik przekazał ważne upoważnienie lub zawarł ważną umowę z przedstawicielem dotyczące takiego użycia, w tym odpowiednich zwrotów kosztów, oraz na żądanie może przedstawić i przedstawi dowód takiego upoważnienia lub umowy; (III) w stosunkach między stronami Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie, zapewnienie i zatwierdzenie upoważnień określonych w niniejszym dokumencie; oraz (IV) niezależnie od użytej metody płatności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie płatności należne w związku z Treściami Reklamowymi, Kampaniami, korzystaniem przez Użytkownika z Usług lub jego Kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowe uiszczanie wszystkich opłat oraz za przekazanie Apple ważnych danych dotyczących metody płatności dla wszystkich opłat. Użytkownik potwierdza, że Apple może obciążyć jego metodę płatności w dowolnym momencie po faktycznym dostarczeniu dowolnej części Usług.

 

b. Wszystkie płatności i raporty związane z Usługami będą denominowane w walucie wybranej przez Użytkownika na Koncie lub w inny sposób w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Spółka Apple nie jest jednak zobowiązana do obsługi więcej niż jednej waluty na konto, niezależnie od lokalizacji, w której takie Usługi są świadczone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Apple może nie być w stanie udostępnić do fakturowania lub płatności waluty preferowanej przez Użytkownika lub zwykle używanej przez niego w toku prowadzenia działalności biznesowej, ani waluty dostępnej lub wymaganej w jurysdykcji, w której Użytkownik jest rezydentem, ma siedzibę lub której podlega. Użytkownik wyraźnie zgadza się i potwierdza swoją zdolność do zawierania zgodnych z prawem transakcji z Apple na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług zgodnie z obowiązującymi w jurysdykcji Użytkownika wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi walut i płatności, w tym przelewów płatniczych (w tym transgranicznych przelewów płatniczych), płatności kartą kredytową oraz płatności z tytułu przedłużenia kredytu przy użyciu waluty lub walut udostępnionych Użytkownikowi przez Apple.

 

c. Korzystanie przez Użytkownika z Usług wymaga zdolności do zawierania umów i transakcji drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEGO ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE STANOWIĄ POTWIERDZENIE JEGO ZGODY ORAZ INTENCJI PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH UMÓW I TRANSAKCJI I ZAPŁATY ZA NIE ORAZ POTWIERDZENIE UPOWAŻNIENIA UŻYTKOWNIKA DO ZAWIERANIA TAKICH UMÓW I TRANSAKCJI. ZGODA UŻYTKOWNIKA ORAZ INTENCJA PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZEŃ ELEKTRONICZNYCH DOTYCZĄ WSZELKIEJ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE WSZYSTKIMI TRANSAKCJAMI REALIZOWANYMI W RAMACH LUB PRZY UŻYCIU NINIEJSZYCH USŁUG. Apple zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika lub, o ile nie jest to zabronione na mocy Innych Umów, dowolnego innego konta Apple i zażądania alternatywnej formy płatności, jeśli metoda płatności została w sposób oszukańczy uzyskana lub wykorzystana w związku z Usługami. Do uzyskania dostępu do dokumentacji elektronicznej Użytkownika i jej przechowywania może być konieczny określony sprzęt i oprogramowanie, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

d. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że o ile w niniejszym dokumencie lub innym pisemnym dokumencie nie określono inaczej: (I) odpowiedni podmiot określony w Warunkach dodatkowych dotyczących krajów i regionów świadczenia usług reklamowych Apple jest upoważniony do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika; (II) odpowiedni podmiot świadczący Usługi może wyznaczyć podmiot stowarzyszony, który sprawuje nad nim kontrolę, podlega jego kontroli lub znajduje się z nim pod wspólną kontrolą, jako odbiorcę płatności za świadczone i fakturowane Usługi; (III) wyznaczony odbiorca płatności jest upoważniony i może pobierać płatności od Użytkownika w imieniu swoim i odpowiedniego podmiotu; (IV) faktury lub inne formy rozliczeń za Usługi wystawione przez jeden lub więcej podmiotów mogą wskazywać Użytkownikowi wyznaczonego odbiorcę płatności lub inny podmiot stowarzyszony jako docelowego odbiorcę płatności; oraz (V) Użytkownik dokona wszelkich takich płatności na rzecz wyznaczonego odbiorcy zgodnie z instrukcjami.

 

e. PodatkiApple może wystawić Użytkownikowi fakturę z tytułu wszelkich obowiązujących podatków, opłat, ceł, kosztów, należności, odliczeń lub innych obciążeń o równoważnym skutku, nałożonych przez dowolny organ podatkowy za Usługi dostarczane Użytkownikowi przez Apple na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub w związku z nimi, w tym bez ograniczeń podatek od sprzedaży, podatek od użytkowania, podatek od wartości dodanej („VAT”), podatek od towarów i usług oraz podatek konsumpcyjny. Apple określa, pobiera i przekazuje odpowiednie podatki właściwym organom podatkowym, a Użytkownik zgadza się zapłacić takie podatki zgodnie z fakturą wystawioną przez Apple. W przypadku gdy jakikolwiek organ podatkowy nałoży na Użytkownika jakiekolwiek zobowiązania związane z przestrzeganiem przepisów podatkowych, co obejmuje bez ograniczeń rozliczanie odwrotnego obciążenia, samonaliczanie podatku i raportowanie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za realizację takich zobowiązań. W przypadku gdy jakakolwiek kwota płatna przez Użytkownika na rzecz Apple na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług podlega opodatkowaniu podatkiem potrącanym u źródła lub podobnym podatkiem nałożonym przez jakikolwiek organ podatkowy („Podatek Potrącany u Źródła”) oraz gdy Użytkownik jest zobowiązany do pobrania i przekazania takiego Podatku Potrącanego u Źródła, Użytkownik zgadza się na obciążenie pełną kwotą takiego podatku wyłącznie rachunku Użytkownika, bez pomniejszania kwoty należnej Apple. Użytkownik uiści odpowiednią płatność w kwocie brutto, tak aby po odliczeniu i przekazaniu należnego Podatku Potrącanego u Źródła Użytkownik zapłacił, a spółka Apple otrzymała taką samą kwotę, jaka została pierwotnie zafakturowana. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie takich zobowiązań dotyczących zgodności z przepisami. Niezależnie od powyższego oraz oprócz wszelkich instrukcji, żądań, wymagań lub specyfikacji okresowo przekazywanych przez Apple, Użytkownik zgadza się zachować zgodność z wymaganiami i zobowiązaniami podatkowymi dostępnymi na stronach searchads.apple.com/termsads.apple.com/cn/terms, które zostają włączone do niniejszych Warunków Korzystania z Usług przez odniesienie.

 

f. Użytkownik zgadza się powiadomić Apple pocztą elektroniczną o wszelkich sporach dotyczących faktur w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury („Okres Rozstrzygania Sporów Dotyczących Faktur”). Wiadomości na temat sporów dotyczących faktur zawierające wyszczególnienie przyczyn sporu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres searchads-billing-inquiries@group.apple.com. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU FAKTUR, W TYM USŁUG I OPŁAT W NICH WYMIENIONYCH, CHYBA ŻE ROSZCZENIA ZOSTANĄ ZGŁOSZONE LUB BĘDĄ DOCHODZONE W OKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH FAKTUR. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE W PRZYPADKU GDY SPÓR DOTYCZĄCY FAKTURY NIE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY W OKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH FAKTUR, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FAKTURA BĘDZIE UZNANA ZA PŁATNĄ W CAŁOŚCI I „W POSTACI, W JAKIEJ ZOSTAŁA WYSTAWIONA”. W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy z osobą trzecią na przetwarzanie faktur w jego imieniu, Użytkownik dołoży uzasadnionych biznesowo starań, aby udzielić takiej osobie trzeciej wymaganych informacji lub upoważnienia w celu usprawnienia terminowej realizacji płatności na rzecz Apple. Ponadto Użytkownik zgadza się, że jego zobowiązania do terminowej realizacji płatności i terminowego powiadamiania Apple o sporach dotyczących faktur nie zostaną pomniejszone ani anulowane z powodu działań takiej osoby trzeciej.

 

g. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I BEZ OGRANICZANIA PRAW UŻYTKOWNIKA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU NA MOCY PUNKTU 9(A) UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU (I) USŁUG I (II) OPŁAT, CHYBA ŻE ROSZCZENIA ZOSTANĄ ZGŁOSZONE LUB BĘDĄ DOCHODZONE W CIĄGU SZEŚĆDZIESIĘCIU (60) DNI OD ZAKOŃCZENIA KAMPANII POWIĄZANEJ Z TAKIMI USŁUGAMI LUB OPŁATAMI.

 

h. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że obciążenia, koszty i opłaty są oparte wyłącznie na Danych Raportowania powiązanych z Kampanią, chyba że Apple określi inaczej.

 

i. Apple może zaoferować Użytkownikowi, według własnego uznania, udzielenie lub przedłużenie kredytu związanego z Usługami na następujących warunkach:

 

I. Termin płatności wszystkich kwot należnych Apple będzie wynosił czterdzieści pięć (45) dni od daty wystawienia faktury przez Apple, chyba że Strony uzgodnią lub Apple zażąda inaczej na piśmie. Od opóźnień w płatnościach mogą być pobierane odsetki naliczane codziennie za każdy dzień opóźnienia w płatności. Należność odsetkową oblicza się na podstawie bazowej stopy procentowej („Stopa Bazowa”) powiększonej o mniejszą z dwóch wartości: jeden procent (1%) lub maksymalna kwota dozwolona przez obowiązujące prawo. Stopa Bazowa będzie oparta na wszelkich kształtujących się lub obowiązujących aktualnie na rynku konwencjach określania stopy referencyjnej w kraju płatności. Jeśli taka stopa nie jest podawana do wiadomości publicznej ani w inny sposób możliwa do ustalenia przez Apple, wówczas Stopa Bazowa będzie oparta na stopie referencyjnej banku centralnego lub jej jednolitym skonsolidowanym odpowiedniku w kraju płatności w danym czasie. Jeśli Stopa Bazowa jest ujemna, przyjmuje się, że wynosi ona zero procent (0%). W przypadku płatności należnej w terminie innym niż czterdzieści pięć (45) dni od daty wystawienia faktury przez Apple, takie zmodyfikowane terminy staną się zwykłym trybem prowadzenia działalności i zawierania transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Apple. 

 

II. Linia kredytowa ogranicza łączną kwotę kredytu, którego Apple może udzielić Użytkownikowi w dowolnym momencie na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub dowolnej innej umowy między Użytkownikiem a Apple lub na jakikolwiek inny rodzaj sprzedaży lub przedłużenia kredytu.

 

III. Apple może rozszerzyć, zmienić lub anulować kredyt udzielony Użytkownikowi według własnego uznania, z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, za powiadomieniem Użytkownika lub bez powiadomienia. Oprócz wszelkich innych środków zaradczych określonych w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług, Apple może bez powiadomienia podjąć działania zaradcze, w tym między innymi zawiesić lub zakończyć Kampanie lub Konta Użytkownika bądź korzystanie przez Użytkownika z Usług w każdym przypadku, gdy zaległe saldo należne Apple do zapłaty przez Użytkownika przekracza wysokość linii kredytowej.

 

IV. Warunkiem otrzymania lub kontynuacji otrzymywania kredytu może być złożenie przez Użytkownika wniosku kredytowego dostarczonego przez Apple oraz dostarczenie Apple: (1) informacji finansowych, wyciągów i raportów, takich jak bilanse, rachunki przepływów środków pieniężnych oraz rachunki zysków i strat, a także raport biegłego rewidenta oraz informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych, jeśli są dostępne, oraz wszelkie inne tego rodzaju informacje lub materiały rutynowo przekazywane innym sprzedawcom, pożyczkodawcom lub kredytodawcom w celu wsparcia przedłużenia kredytu; (2) innych informacji finansowych, których Apple może w uzasadniony sposób zażądać; oraz (3) przybliżonej aktualnej wartości zabezpieczenia lub wsparcia jakości kredytowej, które mogą obejmować między innymi gwarancje bankowe, akredytywy zabezpieczające, gwarancje korporacyjne, weksle bankowe i poręczenia osobiste. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w toku rozpatrywania przedłużenia lub kontynuacji kredytu udzielanego Użytkownikowi Apple może sprawdzić jego zdolność kredytową, również za pośrednictwem usług osób trzecich.

 

j. Faktury będą wystawiane na podstawie faktycznej realizacji Usług w cyklu rozliczeniowym obejmującym miesiąc kalendarzowy, a liczba faktur może się różnić w zależności od Kampanii lub na podstawie innego ustalenia uzgodnionego przez Strony na piśmie. W celu uniknięcia wątpliwości Apple będzie generować faktury przy użyciu Danych Raportowania Apple jako jedynego wiążącego pomiaru skuteczności Apple w zakresie dostarczania jakichkolwiek Usług podlegających niniejszej Umowie.

 

k. W przypadku niedokonania płatności w terminie lub naruszenia niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub jakichkolwiek gwarancji w nich zawartych w inny sposób przez Użytkownika, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wydatki (w tym honoraria i koszty obsługi prawnej) poniesione przez Apple w związku z poborem takich kwot. Bez uszczerbku dla praw do wypowiedzenia, zawieszenia lub zmiany przysługujących Apple na mocy punktu 13, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania z Usług, w tym niedotrzymania warunków i terminów płatności lub kredytu, Apple zastrzega sobie prawo do natychmiastowego: (I) rozwiązania lub zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług, (II) zakończenia, zawieszenia, zmodyfikowania lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Usług; oraz (III) stwierdzenia natychmiastowej wymagalności wszystkich kwot należnych Apple. 

 

l. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie informacje o metodach płatności, które przekazuje Apple, mogą być udostępniane przez spółkę Apple firmom działającym w jej imieniu, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje kredytowe, wyłącznie do celów weryfikacji kredytu, dokonywania płatności na rzecz Apple i obsługi konta Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że Apple ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, ujawnić informacje dotyczące metody płatności organom ścigania, przedstawicielom organów centralnych lub osobom trzecim, o ile Apple uzna to za racjonalnie niezbędne lub odpowiednie w celu zapewnienia lub zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków Korzystania z Usług (uwzględniając między innymi prawo Apple do podjęcia współpracy w ramach jakiejkolwiek procedury prawnej związanej z korzystaniem z Usług przez Użytkownika oraz roszczenia osoby trzeciej oparte na domniemaniu, że korzystanie z Usług przez Użytkownika jest niezgodne z prawem lub narusza jej prawa).

 

8.    Własność Intelektualna.

 

a. Potwierdzenie własnościUżytkownik potwierdza, że Usługi zawierają informacje i materiały zastrzeżone które są własnością spółki Apple, jej licencjodawców lub innych osób trzecich i są chronione obowiązującym prawem własności intelektualnej oraz innymi prawami, oraz że Użytkownik nie będzie wykorzystywał takich informacji ani materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie oraz z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają Apple powstrzymanie Użytkownika przed takim postępowaniem, żadna część Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Apple.

 

b. Prawa autorskieWszelkie prawa autorskie dotyczące Usług należą do Apple lub licencjodawców Apple.

 

c. Znaki towaroweApple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads, logo Apple oraz inne znaki towarowe, znaki usług, elementy graficzne oraz logo Apple używane w związku z Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw ani licencji w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków towarowych ani do żadnego użycia takich znaków towarowych.

 

9.    Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności.

 

a. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ NIEPODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU PRAWA LUB ŚRODKI PRAWNE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W JEGO JURYSDYKCJI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG NIE MA NA CELU ANI NIE POWODUJE OGRANICZENIA, MODYFIKACJI LUB WYŁĄCZENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ W TEN SPOSÓB OGRANICZANA, MODYFIKOWANA ANI WYŁĄCZANA PRZEZ PRAWO. WSZELKIE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI APPLE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 

b. APPLE NIE GWARANTUJE, NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK ICH CECHY I FUNKCJE BĘDĄ REALIZOWANE BEZ PRZERW LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OD CZASU DO CZASU APPLE MOŻE WYŁĄCZAĆ USŁUGI (LUB POSZCZEGÓLNE PRODUKTY LUB USŁUGI W RAMACH TYCH USŁUG) NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB ZAPRZESTAĆ OFEROWANIA USŁUG W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W DOWOLNYM MOMENCIE, GDY BĘDZIE TO KONIECZNE DO OCHRONY INTERESÓW APPLE.

 

c. APPLE NIE ZAPEWNIA, NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, JAKIEKOLWIEK CECHY I FUNKCJE USŁUG LUB KONKRETNE TREŚCI REKLAMOWE UŻYTKOWNIKA SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH, ORAZ ŻE W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE, WSZYSTKIE JĘZYKI UŻYWANE W TAKICH LOKALIZACJACH BĘDĄ DOSTĘPNE. PONADTO APPLE W ŻADEN SPOSÓB NIE OŚWIADCZA, ŻE USŁUGI LUB TREŚCI REKLAMOWE UŻYTKOWNIKA SĄ ODPOWIEDNIE LUB DOPUSZCZALNE DO UŻYCIA W OKREŚLONEJ LOKALIZACJI.

 

d. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG. USŁUGI ORAZ WSZELKIE ICH CECHY I FUNKCJE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” DO UŻYTKU PRZEZ UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TERMINOWOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE CENY USŁUG MOGĄ BYĆ OPARTE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI NA MODELU AUKCYJNYM, KTÓRY MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WIELU CZYNNIKÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI WŁASNYCH ALGORYTMÓW STOSOWANYCH PRZEZ APPLE.

 

. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO, APPLE ORAZ DYREKTORZY, KADRA ZARZĄDZAJĄCA, PRACOWNICY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI, WYKONAWCY LUB LICENCJODAWCY APPLE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE, W TYM ZA WSZELKIE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG ALBO Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB DOSTĘPEM DO NICH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE, USŁUDZE, FUNKCJI LUB FUNKCJONALNOŚCI ALBO WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z PRODUKTU, USŁUGI, FUNKCJI LUB FUNKCJONALNOŚCI UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY ONE NA SKUTEK NARUSZENIA UMOWY LUB GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH, ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ LUB W INNY SPOSÓB ORAZ NIEZALEŻNIE OD NIEOSIĄGNIĘCIA ZASADNICZEGO CELU LUB JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA PRAWNEGO, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ WYŁĄCZNIE Z UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA APPLE. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZYSTKICH SZKÓD (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY JEST TO WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SZKÓD NA OSOBIE) NIE PRZEKROCZY KWOTY OPŁAT FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH APPLE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG.

 

f. APPLE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ WOLNE OD AWARII SIECI, STRAT, USZKODZEŃ, ATAKÓW, WIRUSÓW, ZAKŁÓCEŃ, PRÓB HAKOWANIA LUB INNYCH NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

 

g. JEŚLI STRONY NIE UZGODNIŁY INACZEJ NA PIŚMIE, W PRZYPADKU KAMPANII, DLA KTÓRYCH UZGODNIONO WSKAŹNIKI REALIZACJI (TJ. REKLAMY OPARTEJ NA WSKAŹNIKACH INNYCH NIŻ SKUTECZNOŚĆ), JEŚLI KAMPANIA UŻYTKOWNIKA W JAKIMKOLWIEK ZAKRESIE NIE OSIĄGNIE UZGODNIONYCH WSKAŹNIKÓW, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI BĘDZIE, WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA APPLE, PRZEDŁUŻENIE KAMPANII LUB KONTYNUOWANIE KAMPANII W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE W RAMACH PORÓWNYWALNEJ OFERTY O PODOBNEJ WARTOŚCI DO CZASU ZREALIZOWANIA WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE LUB, WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA APPLE, PROPORCJONALNY ZWROT ŚRODKÓW ZA NIEZREALIZOWANĄ CZĘŚĆ KAMPANII. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI ŚRODEK TEN NIE MA ZASTOSOWANIA DO ŻADNYCH KAMPANII, W PRZYPADKU KTÓRYCH STRONY NIE ZAWARŁY WYRAŹNEGO POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO KONKRETNYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI USŁUG, TAKICH JAK KAMPANIE REALIZOWANE Z UŻYCIEM MECHANIZMÓW AUKCYJNYCH. APPLE NIE GWARANTUJE REALIZACJI JAKICHKOLWIEK TAKICH KAMPANII W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI.

 

10.  RekompensataKORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I DOKONUJE NA RZECZ APPLE ORAZ DYREKTORÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW APPLE REKOMPENSATY Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, STRAT, ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYDATKÓW, KOSZTÓW, OPŁAT, GRZYWIEN LUB INNYCH RODZAJÓW SZKÓD, W TYM BEZ OGRANICZEŃ HONORARIÓW OBSŁUGI PRAWNEJ I WSZELKICH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z EGZEKWOWANIEM NINIEJSZEJ KLAUZULI, KTÓRE SĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z: (A) NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYRZECZEŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE; (B) NIEWŁAŚCIWYM, NIEAUTORYZOWANYM LUB NIEZGODNYM Z PRAWEM KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (C) DZIAŁANIAMI BĘDĄCYMI PODSTAWĄ WSZELKICH ROSZCZEŃ, WEDŁUG KTÓRYCH TREŚCI REKLAMOWE UŻYTKOWNIKA, DANE REKLAMODAWCY, DANE UŻYTKOWNIKA BIZNESOWEGO LUB KIEROWANIE REKLAM UŻYWANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI (I) SPOWODOWAŁY NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE LUB NARUSZENIE PATENTU, PRAWA AUTORSKIEGO, ZNAKU TOWAROWEGO, TAJEMNICY HANDLOWEJ, TOPOGRAFII UKŁADU SCALONEGO LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRAW WŁASNOŚCI NALEŻĄCYCH DO OSOBY TRZECIEJ; (II) DOPROWADZIŁY DO ZNIESŁAWIENIA LUB NARUSZENIA ZASAD POUFNOŚCI LUB NARUSZENIA PRYWATNOŚCI INNEJ OSOBY; (III) PRZYCZYNIŁY SIĘ DO POWSTANIA FAŁSZYWYCH, WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD, NIEUCZCIWYCH LUB STANOWIĄCYCH NADUŻYCIE DZIAŁAŃ LUB PRAKTYK, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE REKLAMY LUB SPRZEDAŻY; LUB (IV) NIE BYŁY ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

 

11.  PowiadomieniaWszelkie powiadomienia dotyczące niniejszych Warunków Korzystania z Usług wymagają formy pisemnej. Powiadomienia będą uznane przez Apple za doręczone, gdy zostaną wysłane do Użytkownika na jego adres e-mail lub adres pocztowy podany przez niego w związku z Usługami. Użytkownik zgadza się regularnie sprawdzać swój adres e-mail i adres pocztowy pod kątem powiadomień od Apple i bezzwłocznie zapoznawać się z takimi powiadomieniami oraz, w przypadku gdy Użytkownik nie ma już dostępu do adresu e-mail lub adresu pocztowego podanego w związku z Usługami, natychmiast powiadomić Apple o tym fakcie. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszelkie powiadomienia kierowane do Apple w związku z niniejszą Umową zostaną uznane za dostarczone (a) gdy zostaną dostarczone osobiście, (b) po trzech dniach roboczych od daty wysłania za pośrednictwem komercyjnej firmy kurierskiej umożliwiającej dostarczenie następnego dnia wraz z pisemnym potwierdzeniem dostarczenia lub (c) po pięciu dniach roboczych od daty wysłania listem poleconym bądź priorytetowym z uiszczoną opłatą pocztową za pomocą powyższych metod podanych w punktach (a), (b), lub (c) na adres: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Strona może zmienić swój adres e-mail lub adres pocztowy, przekazując w tej sprawie drugiej Stronie stosowne powiadomienie w sposób podany powyżej.

 

12.  Zmiany lub poprawki Warunków Korzystania z UsługApple zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub poprawek w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług w dowolnym czasie. Po wprowadzeniu takich zmian zmodyfikowane Warunki Korzystania z Usług będą dostępne na stronach searchads.apple.com/terms-of-serviceads.apple.com/cn/terms-of-service/english lub w innej dostępnej lokalizacji wskazanej przez Apple i wejdą w życie po powiadomieniu Użytkownika zgodnie z postanowieniami punktu 11 powyżej albo w późniejszym terminie określonym w takim powiadomieniu. Użytkownik zgadza się regularnie odwiedzać strony searchads.apple.com/terms-of-serviceads.apple.com/cn/terms-of-service/english lub inną dostępną lokalizację wskazaną przez Apple oraz przeglądać Warunki Korzystania z Usług, w tym wszelkie wprowadzone zmiany, które mogą być sygnalizowane przez zmiany Daty wejścia w życie podanej na górze Warunków Korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że regularne przeglądanie niniejszych Warunków Korzystania z Usług jest jego obowiązkiem. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, POWINIEN NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ WSZELKIEGO DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH. JEŚLI APPLE NIE POWIADOMI UŻYTKOWNIKA O INNYM POSTANOWIENIU, DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUG PO WPROWADZENIU JAKICHKOLWIEK ZMIAN W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDZIE UZNAWANE ZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG W ZMIENIONEJ FORMIE.

 

13.  Wygaśnięcie licencjiKażda ze Stron może, według swojego wyłącznego uznania, wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, za powiadomieniem drugiej Strony, pod warunkiem jednak, że dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika po takim powiadomieniu o wypowiedzeniu będzie podlegać obowiązującym wówczas Warunkom Korzystania z Usług. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych inaczej w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług lub wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa: (a) wszystkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia udzielone przez jedną ze Stron drugiej Stronie na mocy niniejszego dokumentu bezzwłocznie wygasną; (b) Użytkownik zaprzestanie wszelkiego korzystania z Usług; oraz (c) wszystkie opłaty należne Apple na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usług staną się natychmiast wymagalne. PRAWA I OBOWIĄZKI OKREŚLONE W PUNKTACH 6(o), 6(p), 6(r), 7(a), 7(g) ORAZ OD 8 DO 15 POZOSTANĄ W MOCY PO WYGAŚNIĘCIU LUB WYPOWIEDZENIU NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG. NIEZALEŻNIE OD STANOWIĄCYCH INACZEJ POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, APPLE MOŻE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NATYCHMIAST I BEZ UPRZEDZENIA ZAWIESIĆ, WYPOWIEDZIEĆ LUB W INNY SPOSÓB UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO WSZYSTKICH LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUG ALBO KORZYSTANIE Z NICH. Niniejszy punkt 13 nie ogranicza żadnych innych praw i środków prawnych przysługujących Apple, zarówno na mocy prawa, jak i na zasadzie słuszności lub na podstawie niniejszych Warunków Korzystania z Usług.

 

14.  Prawo właściweUŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PRAWO STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH, REGULUJE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ UŻYWANIE USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĄ DLA WSZELKICH POSTĘPOWAŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYWANIEM USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄ SĄDY STANOWE I FEDERALNE W PÓŁNOCNYM OKRĘGU KALIFORNII. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM DOBROWOLNIE ODSTĘPUJE OD SWOJEGO PRAWA DO ZGŁASZANIA SPRZECIWU WOBEC POWYŻSZEGO WYBORU PRAWA WŁAŚCIWEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI OSOBOWEJ LUB MIEJSCOWEJ SĄDU.  

NIEZALEŻNIE OD STANOWIĄCYCH INACZEJ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA LUB MA SIEDZIBĘ W CHINACH KONTYNENTALNYCH LUB PODLEGA JURYSDYKCJI TEGO KRAJU, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG LUB KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ Z NIMI ZWIĄZANE BĘDĄ KIEROWANE DO CHIŃSKIEJ KOMISJI ARBITRAŻOWEJ (CIETAC, CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION) I BĘDĄ ROZSTRZYGANE W PEKINIE ZGODNIE Z REGUŁAMI CIETAC OBOWIĄZUJĄCYMI W MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU O ARBITRAŻ, A TAKŻE ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI: ORZECZENIE SĄDU ARBITRAŻOWEGO JEST OSTATECZNE I WIĄŻĄCE DLA OBU STRON. KAŻDA ZE STRON WYZNACZA JEDNEGO ARBITRA. TRZECI ARBITER, KTÓRY BĘDZIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ARBITRA PRZEWODNICZĄCEGO, ZOSTANIE WYBRANY WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH ARBITRÓW WYZNACZONYCH PRZEZ STRONY. JEŻELI ARBITER PRZEWODNICZĄCY NIE ZOSTANIE WYBRANY W CIĄGU 30 DNI OD WYZNACZENIA DRUGIEGO ARBITRA, PRZEWODNICZĄCY CIETAC JEST UPOWAŻNIONY DO WYZNACZENIA ARBITRA PRZEWODNICZĄCEGO. ARBITER PRZEWODNICZĄCY NIE MOŻE BYĆ AKTUALNIE ANI W PRZESZŁOŚCI OBYWATELEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ ANI STANÓW ZJEDNOCZONYCH. OSOBA, KTÓRA POSIADA PASZPORT HONGKONGU LUB PRAWO POBYTU W HONGKONGU, ALE NIE BYŁA OBYWATELEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ PRZED 1 LIPCA 1997 ROKU, NIE BĘDZIE UWAŻANA ZA OBYWATELA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, CHYBA ŻE STRONY UZGODNIĄ INACZEJ. STRONY UZGADNIAJĄ PONADTO, ŻE WSZYSCY WYZNACZENI ARBITRZY MOGĄ POCHODZIĆ SPOZA PANELU ARBITRÓW CIETAC ZGODNIE Z ZASADAMI ARBITRAŻU CIETAC OBOWIĄZUJĄCYMI W MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU O ARBITRAŻ. MIEJSCEM ARBITRAŻU BĘDZIE PEKIN W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ. JĘZYKIEM POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO BĘDZIE JĘZYK ANGIELSKI. STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE OBOK REGULAMINU CIETAC POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE BĘDZIE PROWADZONE ZGODNIE Z REGULAMINEM POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO IBA (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ADWOKATURY). STRONY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ZACHOWAĆ W POUFNOŚCI FAKT PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO I WSZELKIE WYROKI SĄDU ARBITRAŻOWEGO, A TAKŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY WYTWORZONE W TOKU TEGO POSTĘPOWANIA DLA CELÓW ARBITRAŻU I WSZYSTKIE INNE NIEDOSTĘPNE PUBLICZNIE DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ W TOKU TEGO POSTĘPOWANIA, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE REALIZACJI PRAWNEGO OBOWIĄZKU UJAWNIENIA TEGO FAKTU PRZEZ STRONĘ, OCHRONY LUB DOCHODZENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH STRONIE PRAW BĄDŹ EGZEKWOWANIA LUB KWESTIONOWANIA WYROKU W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM LUB INNYM ORGANEM WŁADZY SĄDOWNICZEJ. ARBITRZY ZASĄDZĄ NA RZECZ STRONY WYGRYWAJĄCEJ ZWROT KOSZTÓW I WYDATKÓW TAKIEJ STRONY, W TYM KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, USTALONYCH PRZEZ ARBITRÓW. STRONIE WYGRYWAJĄCEJ PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE ZWROT KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU SĄDOWYM W PRZEDMIOCIE POTWIERDZENIA LUB WYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK ORZECZENIA SĄDU ARBITRAŻOWEGO.
 

15.  Postanowienia różneNiniejsze Warunki Korzystania z Usług, łącznie ze wszystkimi załącznikami, stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Apple i regulują zasady korzystania przez Użytkownika z Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Apple, z wyjątkiem postanowień zawartych w Innych Umowach. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków Korzystania z Usług, w tym między innymi z mocy prawa lub z połączenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Apple, a wszelkie próby dokonania cesji niniejszych Warunków Korzystania z Usług bez takiej uprzedniej pisemnej zgody są nieważne. Apple niezwłocznie rozpatrzy wszelkie wnioski dotyczące cesji. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, będzie ona interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlała pierwotne intencje Stron, a pozostałe części będą w pełni obowiązywać wszystkie zainteresowane Strony. Niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z postanowień wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie jest równoznaczne z odstąpieniem od wykonania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Apple nie poniesie odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań z przyczyn od Apple niezależnych. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług nie zostały ustanowione na korzyść osób trzecich.