Tjänstevillkor för
Apples reklamtjänster

Ikraftträdandedatum:
1 februari 2024

DESSA TJÄNSTEVILLKOR, INKLUSIVE ALLA BILAGOR, TILLÄGG, SCHEMAN ELLER ANDRA DOKUMENT SOM HÄRMED INGÅR SOM REFERENS (”TJÄNSTEVILLKOR” ELLER ”AVTAL”) UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL OCH INGÅS MELLAN APPLE OCH ENHETEN SOM GODKÄNNER DESSA TJÄNSTEVILLKOR ELLER SÅDAN ENHETS AUKTORISERADE REPRESENTANT, INKLUSIVE ANSTÄLLDA, AGENTER, BEFULLMÄKTIGADE, OMBUD, KONSULTER OCH LEVERANTÖRER (KALLAS ENSKILT ELLER KOLLEKTIVT ”INNEHÅLLSLEVERANTÖR” ELLER ”DU”), OCH STYR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV APPLE (I) KOPPLAD TILL KONTOT SOM SKAPAS ELLER ANVÄNDS AV DIG I SAMBAND MED DESSA TJÄNSTEVILLKOR, (II) RELATERADE TILL DISTRIBUERING AV DITT ANNONSINNEHÅLL (DEFINIERAS NEDAN) ELLER (III) RELATERADE TILL ALLA ANDRA TJÄNSTER, PROGRAM ELLER PRODUKTER SOM GENOM HÄNVISNING INGÅR I DESSA TJÄNSTEVILLKOR (KALLAS KOLLEKTIVT ”TJÄNSTER”). 

 

Om inget annat anges här avser ”Apple” en eller flera av de enheter som är listade i de lands- eller regionspecifika villkoren för Apples reklamtjänster som finns på searchads.apple.com/terms och/eller ads.apple.com/cn/terms (som härmed ingår i dessa Tjänstevillkor som referens och som kan ändras från tid till annan).

 

Du intygar för Apple och samtycker till att Du eller Din representant eller agent som ingår dessa Tjänstevillkor är myndig i den eller de jurisdiktioner där Du bor (minst 18 år i många länder) och har rätt och befogenhet att ingå dessa Tjänstevillkor för Din räkning, och att om Din representant eller agent ingår dessa Tjänstevillkor för dig som företag, organisation, utbildningsinstitution eller agentur, instans eller statlig myndighet, att den representanten eller agenten har rätt och befogenhet att juridiskt binda dig till alla villkor och skyldigheter i dessa Tjänstevillkor.

 

Du samtycker till att godkänna och följa dessa Tjänstevillkor i deras nuvarande utformning. Ändringar, tillägg eller borttagningar godkänns inte av Apple, och Apple kan neka åtkomst till Tjänsterna för bristande efterlevnad av någon del av dessa Tjänstevillkor eller av någon annan anledning efter Apples eget gottfinnande.

 

DEN ENGELSKA VERSIONEN AV DET HÄR AVTALET UTGÖR ORIGINALHANDLINGEN, DET STYRANDE DOKUMENTET OCH ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN PARTERNA. OM DET HÄR AVTALET GÖRS TILLGÄNGLIGT AV APPLE PÅ NÅGOT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN HA FÖRETRÄDE VID KONFLIKT MED ÖVERSÄTTNING TILL NÅGOT ANNAT SPRÅK.

 

Med hänsyn till det föregående och de ömsesidiga löften och förbund som anges häri kommer Du och Apple (kallas kollektivt ”Parterna”) överens om följande:

 

1.    ÅtkomstÅtkomst till Tjänsterna görs tillgänglig, efter Apples eget gottfinnande, endast för en Innehållsleverantör som har ett eller flera giltiga avtal med Apple eller Apples dotterbolag avseende: (a) en Innehållsleverantör vars material tillhandahålls på Enheterna (definieras nedan), eller (b) andra personer eller enheter som fastställs av Apple efter eget gottfinnande.

 

2.    SystemkravFöljande kan krävas för att Tjänsterna ska kunna användas: kompatibel hårdvara, internet- och/eller mobilåtkomst, viss mjukvara, och det kan även vara nödvändigt att hämta uppdateringar eller uppgraderingar då och då. Avgifter kan tillkomma för Innehållsleverantörens systemkrav. Eftersom användningen av Tjänsterna kan omfatta hårdvara, mjukvara och internet- och/eller mobilåtkomst, kan Din möjlighet att använda Tjänsterna påverkas av dessa faktorers prestanda. Höghastighetsinternet och/eller mobilåtkomst rekommenderas starkt. Du bekräftar och samtycker till att sådana systemkrav, som kan ändras från tid till annan, är Ditt ansvar. Du bekräftar och samtycker vidare till att Tjänsterna utgör kommersiella tjänster för kommersiellt bruk.

 

3.    Övriga avtalAlla andra avtal som gäller mellan Apple och dig som inte innehåller dessa Tjänstevillkor eller som inte ingår häri (kallas kollektivt ”Andra avtal”) är separata från dessa Tjänstevillkor. Du erkänner och samtycker till att fullgörandet av dina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor inte ska vara villkorat av att Apple ingår några ytterligare avtal eller tillhandahåller ytterligare utfästelser eller garantier relaterade till Tjänsterna.

 

4.    Din informationDu samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information, som bland annat kan krävas för att registrera dig hos Apple för att använda Tjänsterna och vid andra punkter där det kan krävas för användning av Tjänsterna, bland annat, men ej begränsat till, företagsnamn, e-postadress, fysisk adress, företagets betalningsuppgifter, relevant skatteinformation (bland annat momsnummer, certifikat osv.) eller annan information som efterfrågas (kallas kollektivt ”Företagsinformation”). Du bekräftar och samtycker till att Din användning av Tjänsterna kräver att Apple skickar kommunikation till dig på den eller de e-postadresser eller andra kommunikationsmedel som Du tillhandahåller Apple. Du samtycker till att Apple kan skicka dig, antingen via e-post eller på annat sätt, kommunikation, bland annat, men ej begränsat till, notiser och fakturor (eller andra material relaterade till fakturering) på engelska. Du bekräftar härmed Din förmåga att läsa och förstå kommunikation på engelska eller Din praktiska förmåga att få engelskspråkig kommunikation översatt till ett språk som Du föredrar eller enligt mandat från den eller de jurisdiktioner som Du omfattas av, utan kostnad för Apple. Du bekräftar härmed att all Företagsinformation som Du redan har lämnat till Apple (bland annat, men ej begränsat till, vid en Apple-ansökningsprocess eller genom tidigare användning av Tjänsterna) har varit korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker vidare till att underhålla och uppdatera Din Företagsinformation efter behov så att den är korrekt, aktuell och fullständig. Du förstår och bekräftar att underlåtenhet att tillhandahålla, uppdatera och underhålla korrekt, aktuell och fullständig information i enlighet med dessa Tjänstevillkor kan leda till avstängning eller uppsägning av Din åtkomst till eller användning av Tjänsterna när som helst. Du bekräftar och samtycker till att Apple i sina register kan behålla Din Företagsinformation och information som rör din Företagsinformation, Ditt Konto och Din användning av Tjänsterna, inklusive enligt vad som kan krävas av lagar och regler i den eller de jurisdiktioner där Du bor eller är bosatt i eller som Du lyder under och i varje jurisdiktion där dina Kampanjer eller Ditt Annonsinnehåll visas, i enlighet med Apples sekretesspolicy, tillgänglig på apple.com/se/privacy, och att sådan information kan behållas även efter att Du slutar använda Tjänsterna.

 

5.     Konto och lösenordSom registrerad användare av Tjänsterna måste Du kanske skapa ett konto för att använda Tjänsterna (”Konto”). Du själv ansvarar för Ditt Konto, inklusive att upprätthålla sekretess och säkerhet för Ditt Konto. Du får inte lämna ut Din Kontoinformation för någon annan eller tillåta någon att använda Ditt Konto, eller använda någon annans Konto, utan tillstånd. Du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker på eller genom Ditt Konto, bland annat aktiviteter som Du godkänner eller ber Apple att utföra för Din räkning, och Du samtycker till att omedelbart meddela Apple om all obehörig användning av Ditt Konto eller andra säkerhetsbrott. Apple ansvarar inte för några förluster som uppstår till följd av obehörig eller annan olämplig användning av Ditt Konto, förutom sådana förluster som enbart orsakas av Apples eget beteende.

 

6.    Reklamtjänster.

 

a. ÖversiktNär Du har samtyckt till dessa Tjänstevillkor och när Du har slutfört andra processer eller godkännanden som kan krävas av Apple, kan Du använda Tjänsterna för att ställa in, hantera och betala Apple för reklamkampanjer (”Kampanjer”) där Apple kommer att leverera Ditt reklaminnehåll, inklusive produkterna, tjänsterna och aktiviteterna och uttryckliga eller underförstådda anspråk i dem (”Annonsinnehåll”) på relevant Apple-mjukvara eller Apple-enheter (kollektivt ”Enheterna”).

 

b. InriktningDu förstår och samtycker till att Apple kan erbjuda dig möjligheten att välja, implementera eller använda funktioner i Tjänsterna för att hjälpa dig att optimera eller rikta in dig på leveransen av Ditt Annonsinnehåll på dessa enheter där sådana funktioner finns tillgängliga, inklusive men inte begränsat till: (I) annonsmaterial, (II) beslut om annonstrafik och/eller inriktning, inklusive val av sökord, bud och segment, (III) Enheter, (IV) destinationer Annonsinnehållet kan leda tittare till (t.ex. apphämtningar, webbadresser, startsidor) och (V) relaterade webbadresser och omdirigeringar och tjänsterna och produkterna som annonseras på sådana webbadresser och omdirigeringar (kallas kollektivt ”Inriktning”). Inriktning kan göras tillgänglig på någon eller alla Enheter och för någon eller alla Kampanjer eller något eller allt Annonsinnehåll. I tillämpliga fall kan Apple och dess dotterbolag göra vissa valfria funktioner relaterade till inriktning tillgängliga för dig, såsom förslag eller rekommendationer relaterade till sökord eller auktionsbud, avsedda att hjälpa dig med val och generering av inriktning. Du förstår och samtycker till att Du inte är skyldig att implementera, använda, godkänna användningen av eller förlita dig på några inriktningsfunktioner och, i tillämpliga fall, kan Du välja eller ta bort användningen av dessa funktioner. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN IMPLEMENTERING, ANVÄNDNING, AUKTORISERING AV, FÖRLITNING PÅ OCH BESLUT KOPPLADE TILL ALL INRIKTNING, INKLUSIVE EVENTUELLA VALFRIA INRIKTNINGSFUNKTIONER, OAVSETT OM DE ÄR IMPLEMENTERADE MED TJÄNSTERNAS FUNKTIONER ELLER INTE, ÄR ENDAST DITT ANSVAR SOM BARA DU ANSVARAR FÖR OCH DU SKA UPPFYLLA ALLA TILLÄMPLIGA JURIDISKA OCH REGLERANDE KRAV, INKLUSIVE I JURISDIKTIONERNA DÄR DU BOR ELLER ÄR BOSATT I ELLER SOM DU OMFATTAS AV OCH I ALLA JURISDIKTIONER DÄR DINA KAMPANJER ELLER DITT ANNONSINNEHÅLL VISAS. Du förstår och samtycker vidare till att inriktningstjänster och -funktioner, inklusive alla aspekter därtill, tillhandahålls och kan ändras, avbrytas eller avslutas efter Apples eget gottfinnande. Med förbehåll för det ovannämnda samtycker Du till att Apple implementerar all inriktning som Du väljer, implementerar eller använder.

 

c. Beta, annonsexperiment, TestningDu bekräftar och samtycker till att Apple eller dess dotterbolag kan, med eller utan meddelande till dig, genomföra, delta i eller implementera tester eller experiment som direkt eller indirekt kan använda eller påverka dina Kampanjer eller Ditt Annonsinnehåll eller på annat sätt påverka Din användning av Tjänsterna (”Testning”) som, om inte annat avtalats, regleras av dessa Tjänstevillkor. Du samtycker till att inte lämna ut någon icke-offentlig information om sådan Testning och relaterade program, produkter eller funktioner, inklusive deras existens.

 

d. AnnonsörsdataI den mån funktionerna i Tjänsterna tillåter dig att tillhandahålla information om dina kunder, produkter och tjänster till Apple (”Annonsörsdata”) för att använda inriktning, och Du väljer att använda dem, bekräftar och samtycker Du till att Apple kan använda dina Annonsörsdata i syfte att uppfylla Din inriktning. Du bekräftar och samtycker vidare till att Du är ensam ansvarig för säkerheten och konfidentialiteten för dina Annonsörsdata (som omfattas av Apple-garantin i avsnitt 6(h) häri), att Du har de nödvändiga tillstånden och samtyckena (efter behov) för att använda och tillhandahålla dina Annonsörsdata, Du åtar dig att bara Du kommer att använda Annonsörsdata via Tjänsterna i lagliga, tillåtna syften, och Du kommer att ta bort Annonsörsdata från alla Apple-system och enheter som används av dig i samband med Tjänsterna om Du inte längre har för avsikt att använda dessa data i samband med Tjänsterna. Du bekräftar och samtycker vidare till att Apple kan använda information om Din användning av Tjänsterna och dina interaktioner med Apple i samband med Tjänsterna, inklusive Annonsörsdata och Företagsinformation, i syfte att tillhandahålla, utvärdera, modifiera eller förbättra Tjänsterna och för att kommunicera om Tjänsterna. Du erkänner och samtycker vidare till att Apple kan ha en skyldighet att publicera eller lämna ut information om Din användning av Tjänsterna, Ditt Annonsinnehåll eller dina Kampanjer (inklusive Apples beslut att inte visa Ditt Annonsinnehåll eller dina Kampanjer, eller att stänga av, avsluta eller begränsa visning av Ditt Annonsinnehåll eller dina Kampanjer), och Apple har inget ansvar gentemot dig i samband med publicering eller utlämning som Apple i god tro anser krävs enligt denna skyldighet.

 

e. Rätt att avvisa innehållApple förbehåller sig rätten att: (I) avvisa, ta bort, avbryta, inte godkänna eller återkalla godkännande för Annonsinnehåll, kampanjer eller inriktning när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till, Apples uppfattning om att placering av Annonsinnehåll kan omfattas av straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar, kan bryta mot Tjänstevillkoren, kan strida mot Apples riktlinjer eller kan strida mot Apples affärsintressen, (II) begära ändringar av Annonsinnehåll, bland annat som ett villkor för godkännande för spridning eller fortsättning av spridning, och (III) rimligen markera eller klassa Annonsinnehållet som reklam eller marknadsföringsmaterial i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar eller branschstandarder, eller ändra Ditt Annonsinnehåll på ett icke-materiellt sätt, inklusive, men inte begränsat till, zoomning eller beskärning, som är rimligt nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna. Oaktat ovanstående är Du ensam ansvarig för Ditt Annonsinnehåll som tillhandahålls Apple. Du förstår och samtycker också till att visst Annonsinnehåll, vissa Innehållsleverantörer eller material som ägs av Innehållsleverantören, eller annonsörsprodukter och/eller tjänster kanske inte är kvalificerade för marknadsföring med Tjänsterna. Det faktum att Apple inte har avvisat, tagit bort eller upphävt något Annonsinnehåll innebär inte på något sätt att Ditt ansvar och dina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor upphävs, minskar, begränsas eller påverkas på annat sätt. Ingenting i detta Avtal eller Apples tillhandahållande av Tjänsterna ska tolkas som Apples stöd för något i Ditt Annonsinnehåll.

 

f. Begränsad licens för AnnonsinnehållDu beviljar härmed Apple en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande, fullbetald licens att lagra, använda, reproducera, modifiera (endast för formateringsändamål), överföra, utföra och visa Annonsinnehållet (vilket ska anses inkludera allt innehåll, inklusive text, ljud, video, bilder, leveranser, digitala filer, webbsidor, varumärken, varumärkeskännetecken eller annan immateriell egendom som finns däri eller är tillgänglig därifrån): (i) i syfte att leverera Tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, Testning, (ii) som kan krävas enligt alla tillämpliga lagar eller förordningar, eller (iii) som uttryckligen tillåts i dessa Tjänstevillkor.

 

g. Innehållsleverantörens representationer, garantier och överenskommelser. Du representerar, garanterar och samtycker till att: (I) Du har full befogenhet att ingå och utföra dina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor, och på Apples begäran kan och ska Du, på ett tillfredsställande sätt för Apple, omedelbart visa sådan befogenhet och/eller auktorisation och förstå och erkänna att Din underlåtenhet att göra det kommer att betraktas som ett väsentligt brott mot dessa Tjänstevillkor. (II) Dina handlingar och praxis när det gäller att komma åt eller använda Tjänsterna och Ditt Business Connect-innehåll och Din Företagsinformation är och ska förbli helt förenliga med dessa Tjänstevillkor och alla tillämpliga juridiska och reglerande krav, inklusive de i jurisdiktionerna där Du bor eller befinner dig eller som Du omfattas av, och de i varje jurisdiktion där Ditt Business Connect-innehåll visas. (III) MELLAN DIG OCH APPLE ÄR DU ENSAM ANSVARIG OCH SKADESTÅNDSANSVARIG FÖR ANNONSINNEHÅLLET, ANNONSÖRSDATA OCH INRIKTNINGEN. (IV) Du innehar de rättigheter, auktorisationer, tillstånd och samtycken som krävs för att använda Annonsinnehållet och Annonsörsdata i samband med Tjänsterna och för att tillåta all användning av Annonsinnehållet och Annonsörsdata av Apple i anslutning till Tjänsterna och för att tillåta all användning av Annonsinnehållet och Annonsörsdata av Apple vid tillhandahållandet av Tjänsterna. (V) Du kan och ska ta bort allt Annonsinnehåll eller Annonsörsdata om och i den mån Du inte längre har alla nödvändiga rättigheter, auktorisationer, tillstånd eller samtycken för att använda sådant Annonsinnehåll eller sådana Annonsörsdata. (VI) Du ska inte, och inte heller tillåta någon Part, att generera automatiska, bedrägliga eller på annat sätt ogiltiga klick, visningar eller andra åtgärder. (VII) Du kommer inte medvetet att bryta mot eller kringgå några säkerhetsåtgärder för Tjänsterna eller något anslutet eller relaterat system. (VIII) DINA VAL OCH BESLUT RELATERADE TILL EVENTUELL INRIKTNING SKA FULLSTÄNDIGT ÖVERENSSTÄMMA MED ALLA TILLÄMPLIGA JURIDISKA OCH REGULATORISKA KRAV, INKLUSIVE EVENTUELLA KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR RELATERADE TILL VALET AV IMPLEMENTERING ELLER ANVÄNDNING AV SÖKORD I DEN ELLER DE JURISDIKTIONER DÄR DU BOR ELLER ÄR BOSATT I ELLER SOM DU OMFATTAS AV, OCH I VARJE JURISDIKTION DÄR DINA KAMPANJER ELLER DITT ANNONSINNEHÅLL VISAS. (IX) Inga Annonsörsdata och inget Annonsinnehåll eller deras användning gör eller kommer att: (A) göra intrång i tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller någon annan immateriell egendom eller äganderätt, (B) bryta mot någon lag, författning, förordning eller regel, bland annat integritetslagar eller -föreskrifter eller några lagar eller förordningar som styr exportkontroll och tillämpliga sanktioner, (C) vara ärekränkande eller utgöra förtal, (D) vara pornografisk eller stötande eller (E) innehålla skadlig programvara, spionprogram, virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, utpressningstrojaner eller andra liknande skadliga eller farliga programmeringsrutiner. (X) Du har erhållit alla tillämpliga godkännanden, licenser och tillstånd som krävs för Annonsinnehållet, Annonsörsdata och annonsörsprodukterna och/eller tjänsterna samt Din användning av dessa, och ska ansvara för att upprätthålla sådana godkännanden, licenser och tillstånd i full kraft och verkan under giltighetstiden för dessa Tjänstevillkor och (XI) om Du får åtkomst till, använder eller implementerar Tjänsterna på uppdrag av en tredje part (till exempel som en agent eller tjänsteleverantör): (i) Du har befogenhet och ska ha laglig befogenhet att komma åt, använda eller implementera Tjänsterna för varje sådan tredje parts räkning i den egenskapen. (ii) Din åtkomst, användning eller implementering av Tjänsterna ska inte överstiga den lagliga auktorisationen som erbjuds av varje sådan tredje part. (iii) Du kommer att ha bundit varje sådan tredje part till dessa Tjänstevillkor, och om Du av någon anledning inte har bundit någon sådan tredje part till dessa Tjänstevillkor, kommer Du att vara ansvarig för att utföra alla skyldigheter varje sådan tredje part skulle ha hade i enlighet med dessa Tjänstevillkor och (iv) Du ger Apple tillstånd att kommunicera med varje sådan tredje part som rimligen är nödvändigt, bland annat för att validera auktorisationerna som anges i avsnitt 6 g i bilaga XI i-iii eller för att tillhandahålla information eller material som krävs enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser, och Du ska hjälpa Apple med sådan kommunikation på Apples begäran.

 

h. Apples garantiApple intygar och garanterar att: (I) det har full befogenhet att ingå och utföra sina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor och (II) Tjänsterna ska utföras på ett professionellt sätt. Såvida inte annat anges häri, och med förbehåll för avsnitt 9(a), anges Din enda avtalspåföljd för eventuella brott mot de föregående garantierna, om tillämpligt, i avsnitt 9(g) i dessa Tjänstevillkor.

 

i. Marknadsföringstillstånd. Du samtycker till att Apple kan skicka marknadsförings­kommunikation till dig angående Tjänsterna. Apple kan begära, och Du samtycker till att inte orimligt neka, tillåtelse att använda Annonsinnehållet, inklusive alla varumärken och logotyper som ingår i Annonsinnehållet, i marknadsföringssyfte i Apples marknadsföringsmaterial. Apple måste skriftligen godkänna alla pressmeddelanden eller meddelanden som hänvisar till eller är relaterade till dessa Tjänstevillkor, Annonsinnehållet eller Din relation till Apple.

 

j. Apple-märkenDu får inte använda Apples varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper eller andra kommersiella symboler eller produktbeteckningar i något syfte utan att först ha fått Apples skriftliga godkännande. Alla andra rättigheter i förhållande till varumärkena (inklusive lagstadgade rättigheter) är uttryckligen uteslutna i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag.

 

k. RapporteringsstatistikOm Apple erbjuder, tillhandahåller eller gör tillgänglig rapportering eller analyser om prestanda av dina Kampanjer (”Rapporteringsstatistik”), erkänner och samtycker Du till att sådan Rapporteringsstatistik mellan Parterna ska vara den enda auktoriserade och definitiva statistiken av Apples prestanda avseende leverans av Tjänsterna, och att ingen annan Rapporteringsstatistik, vare sig från tredje part eller på annat sätt, ska tillåtas eller anses som godkänd eller definitiv i samband med Tjänsterna, dock under förutsättning att Apple inte ger några garantier för lämpligheten eller tillförlitligheten av Rapporteringsstatistiken, inklusive, men ej begränsat till, visningar, omvandlingar och tryckningar, i samband med Tjänsterna.
 

l. DataanvändningApple har rätt att samla in och använda alla användarrelaterade aktivitetsdata i samband med Tjänsterna. Dessa data används för att analysera, rapportera och förbättra Tjänsterna. Alla data som samlas in av Apple i samband med Tjänsterna kommer att behandlas och användas i enlighet med företagets offentligt publicerade sekretesspolicy, som finns på apple.com/se/privacy

 

m. Efterlevnad av specifikationer, innehållsriktlinjer och policyriktlinjerDu samtycker till att följa instruktionerna, förfrågningarna, kraven, villkoren, specifikationerna och policy- och innehållsriktlinjerna som tillhandahålls av Apple i samband med Tjänsterna, inklusive, men ej begränsat till, tekniska specifikationer och policy- och innehållsriktlinjer som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Apple, inklusive alla som är tillgängliga på searchads.apple.com/terms och/eller ads.apple.com/cn/terms (var och en ingår i dessa Tjänstevillkor som referens och som kan ändras av Apple från tid till annan) och som Du samtycker till att besöka och granska regelbundet. Bara Du ansvarar för korrekt innehåll, format, funktion och för att uppdatera Annonsinnehållet som skickats in av dig eller på annat sätt används i samband med Tjänsterna. För annonsering i App Store godkänner Du att ändringar som gjorts i Din App Store-inlämning (t.ex. pris, beskrivning osv.) kan påverka Ditt Annonsinnehåll och att sådana ändringar i App Store kan ta upp till sexton (16) timmar innan de återspeglas i Tjänsterna. Mellan Parterna är Du ansvarig för alla kostnader och utgifter som uppstår i samband med utveckling, certifiering och godkännande av Ditt Annonsinnehåll.
 

n. Förhållandet mellan ParternaDessa Tjänstevillkor skapar en oberoende leverantörsrelation mellan dig och Apple. Tjänstevillkoren ska inte tolkas som att det skapar en ombudsrelation eller ett samarbete, samriskprojekt, förvaltaruppdrag eller någon annan form av juridisk förening mellan dig och Apple, och Du ska inte uppge motsatsen, uttryckligen eller underförstått, genom uppträdande eller på annat sätt.

 

o. SekretessDå och då kan en part (”Uppgiftslämnaren”) lämna ut eller göra tillgänglig för den andra parten (”Mottagaren”), i vilken form som helst (t.ex. skriftlig, muntlig, visuell, elektronisk eller någon annan materiell eller immateriell form), viss icke-offentlig, skyddad och Konfidentiell information eller sådana material, oavsett om det är märkt eller betecknat som konfidentiellt (”Konfidentiell information”). Konfidentiell information ska omfatta, men inte vara begränsad till, icke-offentlig, proprietär och Konfidentiell information om affärsrelationen mellan dig och Apple, Apples tillhandahållande av och resultaten från användningen av Tjänsterna och alla diskussioner relaterade till detta (t.ex. icke-offentliga produktplaner, marknadsföringsplaner), Rapporteringsstatistik och alla andra av Apples immateriella rättigheter (definieras nedan). Oaktat ovanstående ska konfidentiell information inte inkludera information som: (I) nu eller senare blir allmänt tillgänglig för allmänheten utan fel eller intrång från Mottagarens sida, (II) Mottagaren kan bevisa att hen har haft i sin besittning före utlämningen för Mottagaren av Uppgiftslämnaren, (III) utvecklas oberoende av Mottagaren utan användning av Konfidentiell information och (IV) Mottagaren erhåller rättmätigt från en tredje part som har rätt att överföra eller lämna ut den för Mottagaren utan begränsning. Dessutom ska Konfidentiell information inte inkludera någon fri mjukvara med öppen källkod (”FOSS”) som ingår i Tjänsterna och åtföljs av licensvillkor som inte medför sekretesskyldigheter för användning eller utlämning av FOSS. Ingenting i dessa Tjänstevillkor förpliktar någon av parterna att lämna ut Konfidentiell information.

 

p. Skyldigheter avseende Konfidentiell informationMottagaren omfattas av och begränsas inte av tillstånden och licenserna som uttryckligen definieras häri och samtycker till att: (I) skydda Uppgiftslämnarens konfidentiella information, med minst samma grad av omsorg som för att skydda sin egen konfidentiella och proprietära information av liknande betydelse, men inte mindre än en rimlig grad av försiktighet, (II) använda Uppgiftlämnarens Konfidentiella information endast till att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter enligt dessa Tjänstevillkor och under inga omständigheter till sin egen eller tredje parts fördel, och (III) inte lämna ut, publicera eller sprida Konfidentiell information till någon annan än de anställda och konsulter som har ett behov av att veta för att uppnå ett sådant syfte och som omfattas av dessa Tjänstevillkor, som förbjuder obehörigt utlämning eller användning av Konfidentiell information. Mottagaren kommer att vara ansvarig för eventuella brott mot villkoren i detta avsnitt som begås av dina anställda eller konsulter. Mottagaren får röja Konfidentiell information i den mån lagen kräver det, förutsatt att Mottagaren först gör rimliga ansträngningar att informera Mottagaren om detta innan informationen röjs samt vidtar rimliga åtgärder för att skydda den Konfidentiella informationen.

 

q. ÄgandeOm inget annat anges häri behåller Innehållsleverantören alla rättigheter, äganderätter och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i Annonsinnehåll som skickas av dig, förutsatt att Annonsinnehållet inte innehåller någon Konfidentiell Apple-information eller Apples immateriella rättigheter, inklusive kod, verktyg och teknik som används i samband med Tjänsterna eller egenskaperna (”Apples immateriella rättigheter”). Apple behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen i: (I) Apples immateriella rättigheter och (II) alla analyser, rapporter, data och annan information som utvecklats av Apple i samband med användningen av Tjänsterna, vare sig den lämnas ut till Innehållsleverantörer eller inte.

 

r. Sekretess och säkerhet för PersonuppgifterOm Du vid något tillfälle fastställer att någon funktion i Tjänsterna tillåter dig att samla in personligt identifierbar information (”personuppgifter”) ska Du: (I) meddela Apple omedelbart skriftligt, (II) upprätthålla strikt sekretess och säkerhetsåtgärder för att skydda Personuppgifterna, (III) inte lämna ut några Personuppgifter till någon annan part, (IV) meddela Apple omedelbart om det finns några potentiella eller faktiska säkerhetsbrott som involverar Personuppgifterna, (V) följa alla tillämpliga lagar, förordningar och internationella överenskommelser eller fördrag kopplade till Personuppgifter, bland annat när det är tillämpligt på överföringar av Personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz till en jurisdiktion där Europeiska kommissionen eller, i tillämpliga fall, Schweiz Federal Data Protection and Information Commissioner, inte har fastställt en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. 

 

I enlighet med Apples policy för spårning samtycker Du till att Du i samband med Tjänsterna inte kommer att komma åt, använda eller på annat sätt bearbeta någon information som kan användas för att spåra någon individ eller enhet, och inte heller kommer försöka att göra det, förutom med användarens uttryckliga tillstånd genom ATT-API:er (App Tracking Transparency). Spårning definieras av Apples policyer och riktlinjer, bland annat på developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Incitament. Apple kan efter eget gottfinnande erbjuda incitament, bland annat krediter, kampanjer, rabatter eller andra monetära eller icke-monetära erbjudanden, till dig eller andra behöriga användare av Tjänsterna i samband med Tjänsten. Ditt godkännande och Din användning av sådana incitament omfattas av både dessa Tjänstevillkor och villkoren för kampanjkrediter för Apples reklamtjänster (finns på searchads.apple.com/promo-terms och/eller ads.apple.com/cn/promo-terms och ingår i dessa Tjänstevillkor som referens). Du bekräftar och samtycker till att tillhandahållandet eller användningen av tjänsterna är föremål för och kan påverkas av sådana incitament, bland annat vad gäller kostnad eller priser som bestäms genom auktioner eller andra prissättningsmekanismer.

 

7.    Betalning för tjänster.

 

a. Med hänsyn till Tjänsterna samtycker Du till att betala Apple och till att Apple kan debitera Din betalningsmetod för alla kostnader och avgifter som är associerade med alla Kampanjer som Du köper eller implementerar via Tjänsterna, exklusive eventuella rabatter eller kampanjer som erbjuds till dig av Apple, och eventuella ytterligare belopp (inklusive eventuella skatter och förseningsavgifter, i tillämpliga fall) som kan uppstå av eller i samband med Ditt Annonsinnehåll, dina Kampanjer, Din användning av Tjänsterna eller Ditt Konto. Du representerar, garanterar och samtycker till att (I) alla tillämpliga betalningsmetoder som är kopplade till Ditt Konto eller Din användning av Tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, kreditkort, betalkort, bank, e-plånböcker och automatiska debiteringskonton ska giltigt auktoriseras för sådan användning av dig enligt alla tillämpliga lagar, (II) om Du länkar eller använder en betalningsmetod som innehas av Din auktoriserade representant, om så krävs enligt tillämplig lag, ska Du ha tillhandahållit en giltig auktorisation till eller ha ingått ett giltigt avtal med Din representant för sådan användning, inklusive för lämpliga återbetalningar, och kan och ska tillhandahålla validering av sådan auktorisation eller överenskommelse på begäran, (III) Du är ensam ansvarig för att säkra, säkerställa och validera auktorisationerna som specificeras häri, och (IV) oavsett vilken betalningsmetod som används bär Du det fulla ansvaret för alla betalningar som ska betalas i samband med Ditt Annonsinnehåll, dina Kampanjer, Din användning av Tjänsterna eller Ditt Konto. Du ansvarar för att alla avgifter betalas i tid och att Apple får en giltig betalningsmetod för alla avgifter. Du samtycker till att Apple kan debitera Din betalningsmetod när som helst efter att någon del av Tjänsterna har levererats.

 

b. All betalning och rapportering relaterad till Tjänsterna kommer att anges i den valuta som Du väljer på Ditt Konto eller som på annat sätt är i samband med Din användning av Tjänsterna. Apple ska dock inte behöva stödja mer än en valuta per konto oavsett var sådana Tjänster tillhandahålls. Du bekräftar och samtycker till att Apple kanske inte kan göra tillgänglig en valuta som Du föredrar eller använder i Din ordinarie verksamhet för fakturering eller betalning, eller en valuta som är tillgänglig i eller bemyndigad av den jurisdiktion där Du bor eller är bosatt i eller som Du omfattas av. Du samtycker uttryckligen till och bekräftar Din förmåga att handla lagligt med Apple i enlighet med dessa Tjänstevillkor och Din tillämpliga jurisdiktions krav och begränsningar avseende valutor och betalningar, inklusive de kopplade till betalningsöverföringar (inklusive gränsöverskridande betalningsöverföringar), kreditkortsbetalningar och betalningar vid förlängning av krediter, med den eller de valutor som Apple gör tillgängliga för dig.

 

c. Din användning av Tjänsterna omfattar förmågan att ingå avtal och/eller utföra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR ATT DET DU SKICKAR ELEKTRONISKT UTGÖR DITT AVTAL OCH DIN AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV OCH ATT BETALA FÖR SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER, OCH ATT DU ÄR AUKTORISERAD ATT INGÅ SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER. DITT SAMTYCKE TILL ATT VARA BUNDEN AV DET DU SKICKAR ELEKTRONISKT GÄLLER ALLT SOM RÖR ALLA TRANSAKTIONER DU INGÅR I DEN HÄR TJÄNSTEN. Apple förbehåller sig rätten att stänga Ditt Konto eller, om det inte är förbjudet enligt de Andra avtalen, alla andra Apple-konton och kräva en alternativ betalningsmetod om en betalningsmetod erhålls eller används på ett bedrägligt sätt i samband med Tjänsterna. För att få åtkomst till och bevara dina elektroniska inlämningar kan Du behöva ha viss hård- och mjukvara, vilket helt och hållet är Ditt eget ansvar

 

d. Du bekräftar och samtycker till att, såvida inte annat anges häri eller skriftligen: (I) den tillämpliga enheten som anges i de lands- eller regionspecifika villkoren för Apple Advertising Services, har behörighet att erbjuda tjänsterna till dig, (II) den tillämpliga enheten som tillhandahåller tjänsterna kan utse ett dotterbolag som kontrolleras av, i gemensam kontroll med eller som kontrollerar en sådan enhet som betalningsmottagare för att inkassera betalningar för tjänsterna som tillhandahålls och faktureras; (III) den utsedda betalningsmottagaren har behörighet att och kan inkassera betalning från dig på uppdrag av sig själv och den tillämpliga enheten; (IV) fakturor eller andra former av fakturering för tjänsterna utfärdade av en eller flera av enheterna kan anvisa dig att skicka betalningar till den utsedda betalningsmottagaren eller till ett annat dotterbolag; och (V) du ska utföra alla sådana betalningar till den utsedda betalningsmottagaren enligt anvisningarna.

 

e. SkatterApple kan fakturera dig för alla tillämpliga skatter, tullar, kostnader, avdrag eller avgifter med motsvarande effekt, som åläggs av någon skattemyndighet för eller relaterat till Tjänsterna som tillhandahålls av Apple till dig enligt dessa Tjänstevillkor, inklusive, men inte begränsat till, försäljningsskatt, användningsskatt, mervärdesskatt (”Moms”), skatt på varor och tjänster (”GST”) och konsumtionsskatt. Apple ska fastställa, samla in och betala sådana tillämpliga skatter till de behöriga skattemyndigheterna och Du samtycker till att betala sådana skatter som faktureras av Apple. I händelse av att någon skattemyndighet ålägger dig ansvar för att följa efterlevnaden, inklusive, men inte begränsat till, omvänd skattskyldighet, självredovisning och rapportering, ska Du ta fullt ansvar för sådana efterlevnadsförpliktelser. I händelse av att ett belopp som Du betalar till Apple enligt dessa Tjänstevillkor är föremål för tillämpliga källskatter eller liknande skatter som påförs av någon skattemyndighet (”Källskatt”) och att Du är skyldig att samla in och betala tillbaka sådan Källskatt, samtycker Du till att hela beloppet för den skatten enbart ska vara för Ditt Konto och inte ska minska det belopp som ska betalas till Apple. Du ska betala beloppet i fråga, så att Apple får samma belopp som ursprungligen fakturerats efter att Du har betalat den tillämpliga Källskatten. Du tar fullt ansvar för sådana efterlevnadsförpliktelser. Oaktat ovanstående, och utöver alla anvisningar, förfrågningar, krav och specifikationer som Apple skickar då och då, samtycker Du till att följa skatteskyldigheterna och kraven i searchads.apple.com/terms och/eller ads.apple.com/cn/terms, som ingår i dessa Tjänstevillkor som referens.

 

f. Du samtycker till att meddela Apple via e-post om eventuella fakturatvister inom trettio (30) dagar från datumet för mottagandet av fakturan (”Fakturatvistperioden”). Fakturatvister ska skickas via e-post till searchads-billing-inquiries@group.apple.com och ska innehålla detaljerade skäl för tvisten. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRÅNSÄGER DU DIG ALLA ANSPRÅK RELATERADE TILL EN FAKTURA, INKLUSIVE TJÄNSTERNA OCH AVGIFTERNA DÄRI, OM DET INTE HÄNDER INOM FAKTURATVISTPERIODEN. FÖR ATT UNDVIKA TVIVEL, OM DU INTE BESTRIDER EN FAKTURA INOM FAKTURATVISTPERIODEN BEKRÄFTAR DU ATT FAKTURAN KOMMER ATT ANSES BETALNINGSBAR I SIN HELHET OCH ”SOM DEN ÄR”. I händelse av att Du har ett avtal med en tredje part som behandlar fakturor för Din räkning ska Du vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tredje parten den information och/eller auktorisation som krävs för att underlätta en snabb betalning till Apple. Dessutom samtycker Du till att Din skyldighet att göra betalningar i tid och/eller att meddela Apple om fakturatvister i tid varken kommer att minska eller ursäktas på grund av tredje partens agerande.

 

g. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER OCH UTAN ATT BEGRÄNSA DINA RÄTTIGHETER ENLIGT VAD SOM ANGES I AVSNITT 9(A), FRÅNSÄGER DU DIG ALLA ANSPRÅK ANGÅENDE (I) TJÄNSTERNA OCH/ELLER (II) AVGIFTERNA SÅVIDA DE INTE GÖRS INOM SEXTIO (60) DAGAR EFTER SLUTFÖRANDET AV KAMPANJEN SOM ÄR KOPPLAD TILL TJÄNSTERNA ELLER AVGIFTERNA.

 

h. Du bekräftar och samtycker, såvida inte annat anges av Apple, till att avgifter och kostnader enbart baseras på Rapporteringsstatistik kopplad till en kampanj. 

 

i. Efter Apples eget gottfinnande kan Apple välja att erbjuda eller ge dig krediter relaterade till Tjänsterna enligt följande villkor:

 

I. Betalningsvillkor för alla belopp som ska betalas till Apple förfaller fyrtiofem (45) dagar från datumet för Apples faktura, såvida inget annat krävs av Apple skriftligen eller skriftligen har överenskommits mellan Parterna. Sena betalningar kan bli föremål för en ränteavgift som beräknas dagligen för varje dag som betalningen är försenad. Ränteavgiften ska beräknas från en basränta (”Basränta”) plus det som är lägre: en procent (1 %) eller det högsta belopp som tillåts enligt tillämplig lag. Basräntan baseras på alla utvecklande eller i den stunden rådande marknadskonventioner för att fastställa en referensränta i betalningslandet vid den tidpunkten. Om en sådan ränta inte är offentligt beräknad eller på annat sätt rimligen kan fastställas av Apple, ska basräntan baseras på centralbankens styrränta eller en enda konsoliderad motsvarighet i betalningslandet vid den tidpunkten. Om basräntan är negativ ska den anses vara noll procent (0 %). Om betalningen måste göras på annat sätt än fyrtiofem (45) dagar från datumet för Apples faktura blir dessa modifierade villkor det normala affärssättet mellan dig och Apple. 

 

II. Kreditgränsen begränsar det sammanlagda kreditbeloppet som när som helst kan erbjudas till dig enligt dessa Tjänstevillkor, alla andra avtal mellan dig och Apple eller för någon annan försäljning eller förlängning av kredit av något slag från Apple till dig.

 

III. Apple kan förlänga, revidera eller återkalla kredit till dig efter Apples eget gottfinnande av vilken anledning som helst, när som helst, med eller utan meddelande till dig. Utöver alla andra åtgärder som anges i dessa Tjänstevillkor kan Apple, utan föregående meddelande, vidta korrigerande åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, att stänga av eller avsluta dina Kampanjer, dina Konton eller Din användning av Tjänsterna närhelst det utestående saldot som Du är skyldig Apple överstiger kreditgränsen.

 

IV. Som ett villkor för att ta emot eller fortsätta att ta emot krediter kan Du behöva skicka in en kreditansökan från Apple och tillhandahålla Apple: (1) finansiell information, kontoutdrag och rapporter, såsom balansräkningar, kassaflöde och resultaträkningar, såväl som revisionsberättelser och anteckningar till ekonomiavdelningen, om sådana finns, och annan sådan information eller material som rutinmässigt tillhandahålls någon annan leverantör, långivare eller kreditgivare för att stödja förlängningar av krediter, (2) annan finansiell information som rimligen kan begäras av Apple och (3) troligt aktuellt värde av kompletterande säkerhet och kreditförstärkning, inklusive, men inte begränsat till, bankgarantier, kreditlöften, företagsgarantier, bankväxlar och personliga garantier. Du bekräftar och samtycker vidare till att Apple kan granska Din kreditvärdighet när Apple överväger att förlänga eller fortsätta med krediten, inklusive genom tredjepartstjänster.

 

j. Fakturor ska baseras på faktisk leverans under en faktureringscykel för en kalendermånad och antalet fakturor kan variera per kampanj eller annat arrangemang som skriftligen överenskommits av Parterna. För att undvika tvivel ska Apple generera fakturor med hjälp av Apples Rapporteringsstatistik som det enda bindande måttet på Apples prestation vid leverans av Tjänster som regleras nedan.

 

k. I händelse av att Du inte betalar i tid eller på annat sätt bryter mot dessa Tjänstevillkor eller några garantier som anges här är Du ansvarig för alla utgifter (inklusive juridiska avgifter och kostnader) som tillkommer när Apple inkasserar dessa belopp. Utan inskränkningar på Apples rättigheter till uppsägning, avstängning eller ändring enligt avsnitt 13, i händelse av att Du bryter mot dessa Tjänstevillkor, inklusive genom att inte följa betalnings- eller kreditvillkor, förbehåller sig Apple rätten att omedelbart: (I) avsluta eller avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor, (II) avsluta, avbryta, ändra eller begränsa Din tillgång till Tjänsterna och/eller (III) förklara alla belopp som Du är skyldig Apple omedelbart förfallna. 

 

l. Du bekräftar och samtycker till att all information om betalningsmetoder som Du tillhandahåller Apple kan delas av Apple med företag som arbetar för Apples räkning, såsom betalningsprocessorer och/eller kreditbyråer, enbart i syfte att kontrollera krediter, utföra betalningar till Apple och betjäna Ditt konto. Du samtycker till att Apple äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, lämna ut information om Din betalningsmetod för myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän och/eller till tredje part, om Apple anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i dessa Tjänstevillkor (inklusive, men inte begränsat till, Apples rätt att delta i juridisk process som hör samman med Din användning av Tjänsterna), och/eller om en tredje part hävdar att Din användning av Tjänsterna är olaglig och/eller gör intrång i denna tredje parts rättigheter).

 

8.    Immateriella rättigheter.

 

a.    Erkännande av äganderättDu samtycker till att Tjänsterna innehåller information och material som ägs av Apples och/eller dess licensgivare eller andra tredje parter och skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar, och att Du inte kommer att använda sådan äganderättsskyddad information eller sådant material på något som helst sätt förutom för användning av Tjänsterna i enlighet med dessa Tjänstevillkor. Utöver det som uttryckligen anges här, och förutom i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar Apple från att hindra dig från att göra det, får ingen del av Tjänsterna reproduceras i någon form eller på något sätt utan Apples uttryckliga skriftliga godkännande

 

b.   UpphovsrättAll upphovsrätt i och till Tjänsterna ägs av Apple och/eller dess licensgivare.

 

c.    VarumärkenApple, Apples logotyp, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads och övriga varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper från Apple som används i anslutning till Tjänsterna, är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Apple Inc. i USA och/eller andra länder. Du beviljas ingen rättighet eller licens med avseende på något av de ovannämnda varumärkena eller någon användning av sådana varumärken.

 

9.    Friskrivning från garantier; ansvarsbegränsning.

 

a. DU KAN HA ICKE-EXKLUDERBARA RÄTTIGHETER ELLER RÄTTSMEDEL ENLIGT LAGAR I DIN JURISDIKTION. INGENTING I DESSA TJÄNSTEVILLKOR ÄR AVSETT ELLER HAR EFFEKTEN ATT BEGRÄNSA, MODIFIERA ELLER EXKLUDERA NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS, MODIFIERAS ELLER EXKLUDERAS GENOM LAG. ALLA BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG AV APPLES ANSVAR I DESSA TJÄNSTEVILLKOR SKA ENDAST GÄLLA I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SÅDANA BEGRÄNSNINGAR TILLÅTS ENLIGT LAG.

 

b. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER INTYGAR ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER FUNKTIONER I TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, OCH DU GODKÄNNER ATT APPLE DÅ OCH DÅ KAN TA BORT TJÄNSTERNA (ELLER SÄRSKILDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER DÄRI) PÅ OBESTÄMD TID, ELLER SLUTA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA I SIN HELHET ELLER DELVIS, NÄR SOM HELST, NÄR SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT SKYDDA APPLES INTRESSEN.

 

c. APPLE VARKEN GARANTERAR, REPRESENTERAR ELLER INTYGAR ATT TJÄNSTERNA, FUNKTIONER I TJÄNSTERNA ELLER DITT SPECIFIKA ANNONSINNEHÅLL ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ALLA PLATSER, OCH, I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA, ATT ALLA SPRÅK SOM ANVÄNDS PÅ SÅDANA PLATSER KOMMER VARA TILLGÄNGLIGA. APPLE GÖR INGA UTFÄSTELSER OM ATT TJÄNSTERNA ELLER DITT ANNONSINNEHÅLL ÄR LÄMPLIGA ELLER TILLÅTNA ATT ANVÄNDA PÅ EN SÄRSKILD PLATS.

 

d. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, TJÄNSTERNA ÄR PÅ DIN EGEN RISK. TJÄNSTERNA OCH EVENTUELLA FUNKTIONER I TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG” FÖR DIN ANVÄNDNING, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, AKTUALITET, TITEL OCH BROTT MOT TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT PRISERNA FÖR TJÄNSTERNA KAN BASERAS HELT ELLER DELVIS PÅ EN AUKTIONSMODELL, VILKET KAN VARIERA BASERADE PÅ MÅNGA FAKTORER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EGNA ALGORITMER SOM APPLE ANVÄNDER.

 

e. I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER APPLE, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, AGENTER, ENTREPRENÖRER ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE EVENTUELLA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERADE TILL DESSA TJÄNSTEVILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV ELLER ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA, BLAND ANNAT FÖR EVENTUELLA FEL ELLER AVSAKNADER I NÅGON PRODUKT, TJÄNST, FUNKTION ELLER FUNKTIONALITET ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT SOM TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PRODUKT, TJÄNST, FUNKTION ELLER FUNKTIONALITET SOM GÖRS TILLGÄNGLIG VIA TJÄNSTERNA, ÄVEN OM SÅDAN RISK HAR ANGIVITS, VARKEN ENLIGT AVTALSTOLKNING, GARANTI, FÖRSEELSE (INKLUSIVE OAKTSAMHET), PRODUKTANSVAR, BROTT MOT NÅGON LAGSTADGAD SKYLDIGHET, PRINCIPER OM ERSÄTTNING ELLER ANNAT OCH UTAN HINDER AV FEL SOM INTE KAN ÅTGÄRDAS ELLER GOTTGÖRAS, FÖRUTOM SÅDANA SKADOR SOM ENBART ORSAKAS AV APPLES AVSIKTLIGA MISSKÖTSEL ELLER GROVA FÖRSUMLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (ANNAT ÄN VAD SOM KRÄVS I TILLÄMPLIGA LAGAR GÄLLANDE PERSONSKADOR) SKA APPLES TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL ÖVERSTIGA BELOPPET FÖR AVGIFTER SOM HAR BETALATS ELLER SKA BETALAS TILL APPLE ENLIGT DESSA TJÄNSTEVILLKOR.

 

f. APPLE VARKEN INTYGAR ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER VARA FRIA FRÅN NÄTVERKSFEL, FÖRLUSTER, FÖRVANSKNING, ATTACKER, VIRUS, STÖRNINGAR, HACKNING ELLER ANDRA SÄKERHETSINTRÅNG.

 

g. SÅVIDA INTE ANNAT SKRIFTLIGEN ÖVERENSKOMMITS MELLAN PARTERNA FÖR KAMPANJER MED AVTALAD LEVERANSSTATISTIK (DVS. EJ RESULTATBASERAD ANNONSERING) SKA DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE, I HÄNDELSE AV ATT DIN KAMPANJ I NÅGOT AVSEENDE UNDERLEVERERAR GÄLLANDE ALL ÖVERENSKOMMEN STATISTIK, BEGRÄNSAS TILL ATT MAN UTVIDGAR KAMPANJEN ELLER ATT KAMPANJEN FORTSÄTTER VID ETT SENARE TILLFÄLLE I ETT JÄMFÖRBART ERBJUDANDE FÖR LIKNANDE VÄRDE, EFTER APPLES EGET GOTTFINNANDE, FRAM TILL DESS DEN ÖVERENSKOMNA STATISTIKEN LEVERERAS ELLER, EFTER APPLES EGET GOTTFINNANDE, EN PRO RATA-ÅTERBETALNING FÖR DEN EJ LEVERERADE DELEN AV KAMPANJEN LEVERERAS. FÖR ATT UNDVIKA TVIVEL SKA DENNA GOTTGÖRELSE INTE GÄLLA NÅGON KAMPANJ FÖR VILKEN DET INTE FINNS NÅGOT UTTRYCKLIGT AVTAL MELLAN PARTERNA OM SPECIFIK STATISTIK FÖR LEVERANS, T.EX. KAMPANJER SOM LEVERERAS VIA AUKTIONSBASERADE MEKANISMER – APPLE GARANTERAR INTE ATT NÅGRA SÅDANA KAMPANJER LEVERERAS I SIN HELHET ELLER DELVIS.

 

10.  ErsättningGENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG, ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA APPLE, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, AGENTER, ENTREPRENÖRER OCH LICENSGIVARE SKADESLÖSA MED AVSEENDE PÅ KRAV, UNDERSÖKNINGAR, BÖTER, FÖRLUSTER, SKULDER, UTGIFTER, KOSTNADER, AVGIFTER, ALLA KOSTNADER RELATERADE TILL VERKSTÄLLANDE AV DEN HÄR AVTALSPUNKTEN, ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERADE TILL NÅGOT AV FÖLJANDE: (A) DINA ÖVERTRÄDELSER AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER FÖRBUND SOM DU GJORT HÄR. (B) DIN OLÄMPLIGA, OBEHÖRIGA ELLER OLAGLIGA ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. (C) ALLA ANSPRÅK SOM ANNONSINNEHÅLLET, ANNONSÖRSDATA, FÖRETAGSANVÄNDARENS DATA ELLER INRIKTNING SOM ANVÄNDES I SAMBAND MED TJÄNSTERNA. (I) INNEBURIT MISSBRUK, KRÄNKNING ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKE, HANDELSHEMLIGHET, MASKARBETE ELLER NÅGON ANNAN IMMATERIELL EGENDOM ELLER ÄGANDERÄTT. (II) INNEBURIT FÖRTAL, ELLER KONFIDENTIALITETSBROTT ELLER BROTT MOT ANDRAS INTEGRITET. (III) UTGJORT FALSKA, VILSELEDANDE, ORÄTTVISA, MISSBRUKANDE HANDLINGAR ELLER PRAXIS. (IV) INTE EFTERLEVER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIFT.

 

11.  MeddelandenAlla meddelanden som rör dessa Tjänstevillkor ska vara skriftliga. Meddelanden kommer att anses ha lämnats av Apple när de skickats till dig på den e-postadress eller till den postadress Du uppger till Apple i samband med Tjänsterna. Du samtycker till att regelbundet kontrollera Din e-postadress och Din postadress för meddelanden från Apple till dig och att omedelbart läsa dessa meddelanden och omedelbart meddela Apple om Du inte längre har tillgång till e-postadressen eller postadressen som Du har lämnat till Apple i samband med Tjänsterna. Om inget annat anges här kommer alla meddelanden till Apple i samband med dessa Tjänstevillkor att anses ha lämnats (a) när de levereras personligen, (b) tre arbetsdagar efter att ha skickats via en kommersiell posttjänst som levererar över natten med skriftligt leveransbevis eller (c) fem arbetsdagar efter att ha skickats med vanlig brevpost eller rekommenderad försändelse, med porto förbetalt, med de föregående metoderna som anges i (a), (b) eller (c) till: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. En Part kan ändra e-postadress eller postadress genom att skriftligen informera den andra Parten om detta enligt beskrivningen ovan.

 

12.  Ändring eller tillägg av TjänstevillkorApple förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, modifiera eller ändra dessa Tjänstevillkor när som helst. I händelse av modifieringar ska de ändrade Tjänstevillkoren finnas tillgängliga på searchads.apple.com/terms-of-service och/eller ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, eller på en annan tillgänglig plats som meddelats av Apple, och ska träda i kraft vid meddelande till dig i enlighet med avsnitt 11 ovan, eller vid en senare tidpunkt som anges i meddelandet. Du samtycker till att regelbundet besöka searchads.apple.com/terms-of-service och/eller ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, eller annan tillgänglig plats som meddelats av Apple, och att granska Tjänstevillkoren, inklusive efter eventuella ändringar, som kan indikeras av uppdateringar av ikraftträdandedatumet som anges längst upp i Tjänstevillkoren. Du bekräftar och samtycker till att det är Ditt ansvar att regelbundet granska dessa Tjänstevillkor efter ändringar. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGON ÄNDRING AV TJÄNSTEVILLKOREN SKA DU OMEDELBART AVSLUTA ALL ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. SÅVIDA APPLE INTE SÄGER NÅGOT ANNAT SKA DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA EFTER NÅGON ÄNDRING AV TJÄNSTEVILLKOREN ANSES UTGÖRA ETT GODKÄNNANDE AV TJÄNSTEVILLKOREN I DESS ÄNDRADE ORDALYDELSE.

 

13.  UpphörandeEndera Parten kan, efter eget gottfinnande, säga upp dessa Tjänstevillkor när som helst efter meddelande utan motivering, förutsatt att fortsatt användning av Tjänsterna av Innehållsleverantören efter sådant meddelande om uppsägning kommer att omfattas av de då gällande Tjänstevillkoren. Vid eventuell utgång eller uppsägning av detta Avtal, förutom när annat uttryckligen anges i dessa Tjänstevillkor eller när det krävs enligt tillämplig lag: (a) alla rättigheter, licenser, samtycken och befogenheter som beviljats av endera Parten till den andra enligt avtalet kommer omedelbart att upphöra, (b) Du kommer att upphöra med all användning av Tjänsterna och (c) alla avgifter som ska betalas till Apple enligt dessa Tjänstevillkor blir omedelbart förfallna. DE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM DEFINIERAS I AVSNITT 6(o), AVSNITT 6(p), AVSNITT 6(r), AVSNITT 7(a), AVSNITT 7(g) OCH AVSNITT 8 TILL 15 GÄLLER ÄVEN EFTER UTGÅNG ELLER UPPSÄGNING AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR. UTAN HINDER AV NÅGOT ANNAT I DESSA TJÄNSTEVILLKOR KAN APPLE, EFTER EGET GOTTFINNANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, OMEDELBART OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE STÄNGA AV, AVSLUTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT NEKA DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV ALLA ELLER DELAR AV TJÄNSTERNA. Avsnitt 13 begränsar inte några av Apples andra rättigheter eller gottgörelser, vare sig de ges enligt lag, sedvanerätt eller dessa Tjänstevillkor.

 

14.  Gällande lagDU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN, EXKLUSIVE DESS LAGVALSREGLER, STYR DESSA TJÄNSTEVILLKOR OCH DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, OCH ATT DE DELSTATLIGA OCH FEDERALA DOMSTOLARNA I DET NORRA DISTRIKTET I KALIFORNIEN HAR EXKLUSIV BEHÖRIGHET I ALLA FÖRFARANDE SOM PÅ NÅGOT SÄTT RÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. DU AVSÄGER DIG HÄRMED RÄTTEN ATT INVÄNDA MOT FÖREGÅENDE LAGVAL, PERSONLIG JURISDIKTION ELLER PLATS.  

OAKTAT NÅGOT ANNAT HÄRI, OM DU BOR ELLER HAR DIN HEMVIST I KINA ELLER OMFATTAS AV DEN JURISDIKTIONEN, GODKÄNNER DU VIDARE ATT EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED DESSA TJÄNSTEVILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKICKAS TILL CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION (CIETAC) I PEKING FÖR SKILJEFÖRFARANDE SOM SKA GENOMFÖRAS I ENLIGHET MED CIETACS REGLER FÖR SKILJEFÖRFARANDE SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR ANSÖKAN OM SKILJEFÖRFARANDE SAMT FÖLJANDE VILLKOR: SKILJEDOMEN ÄR SLUTGILTIG OCH BINDANDE FÖR BÅDA PARTER. VARJE PART SKA UTNÄMNA EN SKILJEDOMARE. DEN TREDJE SKILJEDOMAREN, SOM SKA LEDA SKILJEFÖRFARANDET, SKA UTSES GEMENSAMT AV DE TVÅ SKILJEDOMARNA SOM PARTERNA UTSETT. OM SKILJEDOMAREN INTE KAN VÄLJAS INOM 30 DAGAR EFTER ATT DEN ANDRA SKILJEDOMAREN HAR UTSETTS HAR CIETACS ORDFÖRANDE BEHÖRIGHET ATT UTSE EN SKILJEDOMARE. SKILJEDOMAREN FÅR INTE VARA ELLER HA VARIT MEDBORGARE I VARE SIG FOLKREPUBLIKEN KINA ELLER USA. EN PERSON SOM INNEHAR ETT HONGKONG-PASS ELLER HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND I HONGKONG – MEN SOM ALDRIG HAR VARIT MEDBORGARE I FOLKREPUBLIKEN KINA FÖRE DEN 1 JULI 1997 – SKA DOCK INTE BETRAKTAS SOM MEDBORGARE I FOLKREPUBLIKEN KINA OM INGET ANNAT HAR AVTALATS AV PARTERNA. PARTERNA ÄR VIDARE ÖVERENS OM ATT ALLA SKILJEDOMARE KAN UTSES UTANFÖR CIETACS PANEL AV SKILJEDOMARE ENLIGT BESTÄMMELSERNA I CIETACS REGLER FÖR SKILJEFÖRFARANDE SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR ANSÖKAN OM SKILJEFÖRFARANDE. PLATSEN FÖR SKILJEDOMSFÖRFARANDET SKA VARA PEKING I FOLKREPUBLIKEN KINA. SPRÅKET FÖR SKILJEFÖRFARANDET SKA VARA ENGELSKA. UTÖVER CIETACS REGLER SAMTYCKER PARTERNA TILL ATT SKILJEFÖRFARANDET SKA GENOMFÖRAS I ENLIGHET MED IBA-REGLERNA OM BEVISTAGNING INOM INTERNATIONELLT SKILJEFÖRFARANDE. PARTERNA SAMTYCKER TILL ATT SEKRETESSBELÄGGA DET FAKTUM ATT ETT SKILJEFÖRFARANDE ÄGER RUM OCH ALLA SKILJEDOMAR I SKILJEFÖRFARANDET SAMT ALLT MATERIAL SOM SKAPAS I SAMBAND MED SKILJEFÖRFARANDET OCH ALLA ANDRA DOKUMENT SOM LÄMNAS IN AV EN ANNAN PART I PROCESSEN OCH SOM ANNARS INTE ÄR ALLMÄNT KÄNDA, FÖRUTOM OCH I DEN MÅN SOM EN PART KAN VARA TVINGAD TILL RÖJANDE PÅ GRUND AV LAGSTADGAD PLIKT, FÖR ATT SKYDDA ELLER UTÖVA EN LAGSTADGAD RÄTTIGHET ELLER FÖR ATT GENOMDRIVA ELLER ANFÖRA BESVÄR MOT EN AVKUNNAD SKILJEDOM GENOM RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER INFÖR EN DOMSTOL ELLER ANNAN RÄTTSLIG MYNDIGHET. SKILJEDOMAREN SKA TILLERKÄNNA DEN VINNANDE PARTEN, OM SKILJEDOMAREN UTSER EN SÅDAN, ERSÄTTNING FÖR DESS EGNA KOSTNADER OCH UTGIFTER INKLUSIVE ADVOKATARVODEN. DEN VINNANDE PARTEN SKA ÄVEN TILLERKÄNNAS ERSÄTTNING FÖR DESS EGNA ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER FÖR ALLA EVENTUELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEKRÄFTA OCH/ELLER GENOMDRIVA EN AVKUNNAD SKILJEDOM GENOM RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER.
 

15.  DiverseDessa Tjänstevillkor, inklusive alla dess bilagor, utgör hela avtalet mellan dig och Apple och styr Din användning av Tjänsterna, och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Apple förutom vad som anges i de Andra avtalen. Du får inte överlåta dessa Tjänstevillkor, bland annat genom lag eller fusion, utan Apples skriftliga godkännande i förväg, och varje försök att överlåta dessa Tjänstevillkor utan sådant föregående skriftligt godkännande är ogiltigt. Apple kommer att granska alla förfrågningar om tilldelning i tid. Om någon del av dessa Tjänstevillkor bedöms som ogiltig eller inte verkställbar ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar för att så nära som möjligt spegla Parternas ursprungliga avsikter, och återstående delar ska förbli giltiga och i kraft. Apples underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller några bestämmelser i dessa Tjänstevillkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa Tjänstevillkor. Apple ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter på grund av orsaker som ligger utanför dess kontroll. Dessa Tjänstevillkor är inte till fördel för någon tredje part.