Apple Advertising Services
Pogoji storitve

Datum začetka veljavnosti:
1. februar 2024

TI POGOJI STORITVE, VKLJUČNO S PRILOGAMI, DODATKI, URNIKI ALI DRUGIMI DOKUMENTI, NA KATERE SE SKLICUJE TA DOKUMENT (»POGOJI STORITVE« ALI »POGODBA«), PREDSTAVLJAJO PRAVNO POGODBO IN SO SKLENJENI MED DRUŽBO APPLE IN SUBJEKTOM, KI SE STRINJA S TEMI POGOJI STORITVE, ALI NJEGOVIM POOBLAŠČENIM PREDSTAVNIKOM, VKLJUČNO Z ZAPOSLENIMI, ZASTOPNIKI, POOBLAŠČENCI, DELEGATI, SVETOVALCI IN IZVAJALCI (POSAMEZNO ALI SKUPNO »PONUDNIK VSEBINE« ALI »VI«), TER UREJAJO UPORABO IN DOSTOP DO PONUJENIH STORITEV APPLE, (I) POVEZANIH Z RAČUNOM, KI STE GA USTVARILI, DO KATEREGA DOSTOPATE ALI GA UPORABLJATE V POVEZAVI S TEMI POGOJI STORITVE, (II) POVEZANIH Z DISTRIBUCIJO VSEBINE VAŠEGA OGLASA (DEFINIRANA SPODAJ) ALI (III) POVEZANIH S KATERIMI KOLI DRUGIMI STORITVAMI, PROGRAMI ALI IZDELKI, KI S SKLICEVANJEM VKLJUČUJEJO TE POGOJE STORITVE (SKUPNO »STORITVE«). 

 

Če ni drugače določeno v tem besedilu, »Apple« označuje katerega koli ali več subjektov, navedenih v Posebnih pogojih oglaševalskih storitev družbe Apple v posameznih državah države ali regijah, ki so na voljo na povezavi searchads.apple.com/terms in/ali na povezavi ads.apple.com/cn/terms (ter so s sklicevanjem vključeni v te Pogoje storitve in se lahko občasno spremenijo).

 

Pooblaščate družbo Apple in se strinjate, da ste vi oziroma vaš predstavnik ali zastopnik, ki sklepa te pogoje storitve, polnoletni po zakonu na območju pristojnosti, v katerem prebivate (vsaj 18 let v večini držav), in imate pravico ter pooblastilo za sklenitev teh Pogojev storitve v svojem imenu; če vaš predstavnik ali zastopnik sklene te pogoje storitve v imenu vas kot podjetja, organizacije, izobraževalne ustanove, agencije, organa ali vladnega oddelka, ima tak predstavnik ali zastopnik pravico in pooblastilo, da vas pravno zaveže k izpolnitvi vseh pogojev in obveznosti teh Pogojev storitve.

 

Potrjujete, da sprejemate te pogoje storitve in se strinjate, da jih boste upoštevali, kot so predstavljeni; s spremembami, dodatki ali izbrisi se družba Apple ne strinja in lahko zavrne dostop do storitev zaradi neskladnosti s katerim koli delom teh Pogojev storitve ali iz katerega koli drugega razloga po lastni presoji.

 

RAZLIČICA TE POGODBE V ANGLEŠKEM JEZIKU JE IZVIRNI VELJAVNI INSTRUMENT IN SPORAZUM MED STRANKAMA. ČE JE DRUŽBA APPLE ZAGOTOVILA PREVOD TE POGODBE V ŠE KAK DRUG JEZIK IZ ANGLEŠČINE, JE V PRIMERU NESKLADNOSTI PREVODA VELJAVNA RAZLIČICA V ANGLEŠKEM JEZIKU.

 

Ob upoštevanju zgoraj navedenega ter medsebojnih obljub in zavez, navedenih v tem dokumentu, se vi in Apple (v nadaljevanju »stranki«) strinjate z naslednjim:

 

1.    DostopDostop do storitev je po lastni presoji družbe Apple na voljo le ponudniku vsebine, ki ima eno ali več veljavnih pogodb z družbo Apple ali njenimi podružnicami v zvezi s: (a) ponudnikom vsebine, katerega gradivo je prikazano v lastnostih (opredeljenih spodaj), ali (b) drugimi osebami ali subjekti, kot jih Apple določi po lastni presoji.

 

2.    Sistemske zahteveZa uporabo storitev je morda potrebna združljiva strojna oprema, internetni in/ali mobilni dostop, določena programska oprema in občasna izvedba posodobitev ali nadgradenj. Za sistemske zahteve ponudnika vsebine se lahko zaračunajo pristojbine. Ker lahko uporaba storitev vključuje strojno opremo, programsko opremo in dostop do interneta in/ali mobilnega telefona, lahko delovanje teh dejavnikov vpliva na vašo zmožnost uporabe storitev. Priporočamo hitro internetno povezavo in/ali mobilni dostop. Potrjujete in se strinjate, da prevzemate odgovornost za tovrstne sistemske zahteve, ki se lahko občasno spremenijo. Nadalje potrjujete in se strinjate, da navedene storitve spadajo pod komercialne storitve za komercialno uporabo.

 

3.    Druge pogodbeVse druge veljavne pogodbe med družbo Apple in vami (v nadaljevanju »druge pogodbe«), ki ne vključujejo teh Pogojev storitve ali niso vključene v ta dokument, niso del teh Pogojev storitve. Potrjujete in se strinjate, da izpolnjevanje vaših obveznosti v skladu s temi Pogoji storitve ne bo pogojeno s sklenitvijo kakršnih koli nadaljnjih pogodb ali zagotavljanjem kakršnih koli dodatnih zagotovil ali garancij v zvezi s storitvami s strani družbe Apple.

 

4.    Vaši podatkiStrinjate se, da boste zagotovili točne, aktualne in popolne podatke, vključno s tistimi, ki so morda potrebni za registracijo pri družbi Apple za in med uporabo storitev, kar med drugim vključuje ime podjetja, e-poštni naslov, fizični naslov, podatke za plačilo podjetja, ustrezne davčne podatke (vključno z morebitno davčno številko ali potrdilom itd.) ali druge zahtevane podatke (skupno imenovani »podatki o poslovnem uporabniku«). Potrjujete in se strinjate, da vam bo morala družba Apple zaradi vaše uporabe storitev pošiljati sporočila na e-poštne naslove ali prek drugih komunikacijskih sredstev, ki ste jih posredovali družbi Apple. Strinjate se, da vam lahko družba Apple pošilja e-poštna ali druga sporočila v angleškem jeziku, kar med drugim vključuje obvestila in račune (ali drugo gradivo v zvezi z obračunavanjem). S tem potrjujete svojo sposobnost branja in razumevanja sporočil v angleškem jeziku ali vašo praktično sposobnost, da se sporočila v angleškem jeziku prevedejo v jezik po vaši želji ali v skladu z zahtevami na območju pristojnosti, kjer se nahajate, in to ne predstavlja dodatnega stroška za Apple. S tem potrjujete, da so bili vsi podatki o poslovnih uporabnikih, ki ste jih že posredovali družbi Apple (kar med drugim vključuje postopek prijave pri družbi Apple ali predhodno uporabo storitev), točni, aktualni in popolni. Poleg tega se strinjate, da boste po potrebi vzdrževali in posodabljali posredovane podatke o poslovnih uporabnikih in s tem zagotovili njihovo točnost, aktualnost in popolnost. Razumete in se strinjate, da lahko neustrezno zagotavljanje, posodabljanje in vzdrževanje točnih, aktualnih in popolnih podatkov v skladu s temi Pogoji storitve kadar koli povzroči prekinitev ali ukinitev vašega dostopa do storitev ali njihove uporabe. Potrjujete in se strinjate, da lahko družba Apple v svojih evidencah obdrži vaše podatke o poslovnih uporabnikih in informacije, povezane z vašimi podatki o poslovnih uporabnikih, računih in vašo uporabo storitev, vključno z zahtevami zakonov in drugih predpisov na območju pristojnosti, kjer prebivate, se nahajate ali velja za vas, ter na vsakem območju pristojnosti, kjer so prikazane vaše oglaševalske akcije ali vsebina oglasov, v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe Apple, ki je na voljo na apple.com/privacy, in da lahko tovrstna hramba traja tudi po prenehanju uporabe storitev.

 

5.    Račun in gesloKot registrirani uporabnik storitev boste morda morali ustvariti račun za uporabo storitev (»Račun«). Za svoj račun ste odgovorni sami, vključno z ohranjanjem zaupnosti in varnosti svojega računa. Nikomur ne razkrijte podatkov o svojem računu, ne dovolite, da kdo drug uporablja vaš račun, in ne uporabljajte računa katere koli druge osebe brez dovoljenja. V celoti ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v vašem računu ali prek njega, vključno z dejavnostmi, za katere ste pooblastili družbo Apple ali ji naročili, da jih izvaja v vašem imenu, in se strinjate, da boste družbo Apple takoj obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti. Družba Apple ni odgovorna za izgube, ki bi nastale zaradi nepooblaščene ali druge nepravilne uporabe vašega računa, razen za izgube, ki jih povzroči izključno družba Apple s svojim ravnanjem.

 

6.    Oglaševalske storitve.

 

a. PregledPo sprejetju teh Pogojev storitve in po zaključku drugih postopkov ali odobritev, ki jih morda zahteva družba Apple, lahko uporabljate storitve za nastavitev, upravljanje in plačilo družbi Apple za oglaševalske akcije (»akcije«), v katerih bo Apple zagotavljal vašo vsebino oglasov, vključno s prikazanimi izdelki, storitvami in dejavnostmi ter izrecnimi ali implicitnimi trditvami v njej (»vsebina oglasa«) o ustreznih programskih aplikacijah Apple ali napravah Apple (skupaj »lastnosti«).

 

b. CiljanjeRazumete in se strinjate, da vam lahko družba Apple ponudi možnost izbire, implementacije ali uporabe funkcij ali funkcionalnosti storitev za pomoč pri optimizaciji ali ciljanju usmeritve vaše vsebine oglasov, kar med drugim vključuje: (I) mentorstvo pri ustvarjanju oglasov, (II) odločitve o prometu in/ali ciljanju oglasov, vključno z izbiro ključnih besed, ponudbami in segmenti, (III) lastnosti, (IV) cilje, na katere lahko vsebina oglasa usmeri gledalce (npr. prenosi aplikacij, URL-ji, ciljne strani) in (V) povezane URL-je in preusmeritve ter storitve in izdelke, oglaševane na takih URL-jih in preusmeritvah (skupaj »ciljanje«). Ciljanje je lahko na voljo v kateri koli ali vseh lastnostih in za katero koli ali vse oglaševalske akcije ali vsebine oglasov. Po potrebi vam lahko družba Apple in njene podružnice dajo na voljo nekatere izbirne funkcije, povezane s ciljanjem, kot so predlogi ali priporočila v zvezi s ključnimi besedami ali ponudbami na dražbi, ki vam pomagajo pri izbiri in ustvarjanju ciljanja. Razumete in se strinjate, da vam ni treba izvajati, uporabljati, dovoljevati uporabe funkcij za ciljanje ali se zanašati nanje, in da lahko uporabo teh funkcij po potrebi omogočite ali onemogočite. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA SO VAŠA IZVEDBA, UPORABA, POOBLAŠČANJE, ZANAŠANJE IN ODLOČITVE V ZVEZI S CILJANJEM, VKLJUČNO Z VSEMI IZBIRNIMI FUNKCIJAMI CILJANJA, NE GLEDE NA TO, ALI SO IZVEDENE S POMOČJO FUNKCIJ ALI FUNKCIONALNOSTI, V CELOTI VAŠA ODGOVORNOST IN BOSTE ZANJE IZKLJUČNO ODGOVORNI IN BOSTE MORALI IZPOLNJEVATI VSE VELJAVNE ZAKONSKE IN REGULATIVNE ZAHTEVE, VKLJUČNO Z ZAHTEVAMI NA OBMOČJIH PRISTOJNOSTI, V KATERIH PREBIVATE, SE NAHAJATE ALI VELJAJO ZA VAS, TER ZAHTEVE NA VSEH OBMOČJIH PRISTOJNOSTI, V KATERIH SO PRIKAZANE NAŠE OGLAŠEVALSKE AKCIJE ALI VSEBINE OGLASOV. Nadalje razumete in se strinjate, da so storitve in funkcije ciljanja ter vsi njihovi vidiki na voljo in se lahko spremenijo, začasno ukinejo ali v celoti ukinejo po presoji družbe Apple. Ob upoštevanju zgoraj navedenega družbo Apple pooblaščate za izvajanje vseh izbranih, izvedenih ali uporabljenih funkcij ciljanja.

 

c. Beta preizkušanje, testi oglasov, preizkušanjePotrjujete in se strinjate, da lahko Apple ali njegove podružnice, po predhodnem obvestilu ali brez njega, izvajajo, sodelujejo ali uvajajo teste ali poskuse, ki lahko neposredno ali posredno uporabljajo ali vplivajo na vaše oglaševalske akcije ali vsebino oglasov oziroma kako drugače vplivajo na vašo uporabo storitev (»preizkušanje«), ki jih, razen če ni drugače dogovorjeno, urejajo ti Pogoji storitve. Strinjate se, da ne boste razkrivali nobenih nejavnih informacij v zvezi s takšnim preizkušanjem in povezanimi programi, izdelki ali funkcijami, vključno z njihovim obstojem.

 

d. Podatki o oglaševalcuV obsegu, v katerem vam katere koli funkcije ali funkcionalnosti storitev omogočajo, da družbi Apple zagotovite informacije o svojih strankah, izdelkih in storitvah (»podatki o oglaševalcu«), da bi lahko uporabljali ciljanje, in če se odločite za njihovo uporabo, potrjujete in se strinjate, da lahko družba Apple uporabi vaše podatke o oglaševalcu za namen izpolnjevanja namena ciljanja. Nadalje potrjujete in se strinjate, da ste sami odgovorni za varnost in zaupnost svojih podatkov o oglaševalcu (v skladu z garancijo družbe Apple iz razdelka 6 (h) v tem dokumentu), da imate potrebna dovoljenja in soglasja (po potrebi) za uporabo in zagotavljanje podatkov o oglaševalcu, in se zavezujete, da boste podatke o oglaševalcu uporabljali samo prek storitev v primeru zakonitih, dovoljenih namenov, odstranili pa jih boste iz vseh sistemov in znamk družbe Apple, ki jih uporabljate v povezavi s storitvami, če teh podatkov ne boste več nameravali uporabljati v povezavi s storitvami. Nadalje potrjujete in se strinjate, da lahko družba Apple uporablja informacije o vaši uporabi storitev in vaši interakciji z družbo Apple v povezavi s storitvami, vključno s podatki o oglaševalcu in podatki o poslovnih uporabnikih, za zagotavljanje, ocenjevanje, spreminjanje ali izboljšanje storitev in za komuniciranje o storitvah. Nadalje potrjujete in se strinjate, da je družba Apple morda dolžna objaviti ali razkriti podatke v zvezi z vašo uporabo storitev, vašo vsebino oglasov ali vašimi oglaševalskimi akcijami (vključno z odločitvijo družbe Apple, da vaše vsebine oglasov ali oglaševalskih akcij ne bo prikazala ali da jo začasno ustavi, prekine ali omeji) in da družba Apple do vas ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s katero koli objavo ali razkritjem, za katerega v dobri veri meni, da je potrebno v skladu s to obveznostjo.

 

e. Pravica do zavrnitve vsebine oglasaApple si pridržuje pravico, da: (I) zavrne, odstrani, prekliče, ne odobri ali prekliče odobritev katere koli vsebine oglasa, oglaševalske akcije ali ciljanja, in sicer kadar koli in iz katerega koli razloga, ki med drugim vključuje mnenje družbe Apple, da je lahko družba Apple zaradi umestitve vsebine oglasa kazensko ali civilno odgovorna, kršitev pogojev storitve, kršitev pravilnikov družbe Apple ali škodovanje poslovnim interesom družbe Apple; (II) zahteva spremembo vsebine oglasa, ki je tudi pogoj za odobritev razširjanja ali nadaljevanja razširjanja, in (III) razumno označi ali določi vsebino oglasa kot oglaševalsko ali promocijsko gradivo v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi ali industrijskimi praksami oziroma spremeni vsebino vašega oglasa na nematerialen način, vključno z neomejenim povečevanjem ali obrezovanjem, kot je razumno potrebno za zagotavljanje storitev. Ne glede na zgoraj navedeno ste sami odgovorni za svoje vsebine oglasov, ki jih posredujete družbi Apple. Prav tako razumete in se strinjate, da nekatere vsebine oglasov, ponudniki vsebin ali gradivo v lasti ponudnika vsebine ali izdelki in/ali storitve oglaševalcev morda niso upravičeni do promocije z uporabo storitev. Dejstvo, da družba Apple ni zavrnila, odstranila ali preklicala nobene vsebine oglasov, na noben način ne odpoveduje, zmanjšuje, omejuje ali kako drugače vpliva na vaše odgovornosti in obveznosti iz teh Pogojev storitve. Nobena določba te pogodbe ali storitve, ki jo zagotavlja družba Apple, se ne šteje za Applovo potrditev katere koli vaše vsebine oglasov.

 

f. Omejena licenca za vsebino oglasovDružbi Apple podeljujete splošno veljavno, brezplačno, lokacijsko neomejeno, v celoti plačano licenco za shranjevanje, uporabo, razmnoževanje, spreminjanje (samo za namene oblikovanja), prenos, izvedbo in prikaz vsebine oglasa (ki vključuje vse vsebine, vključno z besedilom, zvokom, videoposnetki, slikami, končnimi rezultati, digitalnimi datotekami, spletnimi stranmi, blagovnimi znamkami, značilnostmi blagovnih znamk ali katero koli drugo intelektualno lastnino, ki se nahaja v taki vsebini ali je dostopna iz nje): (i) za zagotavljanje storitev, ki med drugim vključujejo preizkušanje, (ii) v skladu z vsemi veljavnimi zakoni ali predpisi ali (iii) v skladu s temi Pogoji storitve.

 

g. Predstavitve, garancije in zaveze ponudnikov vsebine. Izjavljate, jamčite in se strinjate: (I) da imate vsa pooblastila za sprejemanje in izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s temi Pogoji storitve in da morate na zahtevo družbe Apple takoj dokazati tovrstno zmožnost in/ali pooblastilo ter razumete in potrjujete, da se bo, če tega ne storite, to štelo za bistveno kršitev teh Pogojev storitve; (II) da vaša dejanja in prakse pri dostopanju do ali uporabi storitev, vsebine vaših oglasov in podatkov o oglaševalcu morajo biti in ostati skladni z vsemi veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami, vključno s tistimi z območja pristojnosti, kjer prebivate, se nahajate ali veljajo za vas, in tistimi z vsakega območja pristojnosti, kjer so prikazane vaše oglaševalske akcije ali vsebina oglasov; (III) MED VAMI IN DRUŽBO APPLE STE IZKLJUČNO VI ODGOVORNI ZA VAŠO VSEBINO OGLASA, PODATKE O OGLAŠEVALCU IN CILJANJE; (IV) da imate potrebne pravice, pooblastila, dovoljenja in soglasja, da dovolite vse uporabe vsebine oglasov in podatkov o oglaševalcu v povezavi s storitvami ter da dovolite vse uporabe vsebine oglasov in podatkov o oglaševalcu s strani družbe Apple v okviru zagotavljanja storitev; (V) da lahko morebitno vsebino oglasa ali podatke o oglaševalcu odstranite in jo boste odstranili, če nimate več vseh potrebnih pravic, pooblastil, dovoljenj ali soglasij za uporabo takšne vsebine oglasa ali podatkov o oglaševalcu; (VI) ne boste sami oziroma ne boste pooblastili nobene stranke za ustvarjanje avtomatiziranih, goljufivih ali drugače neveljavnih klikov, prikazov ali drugih dejanj; (VII) ne boste zavestno kršili ali zaobšli nobenega varnostnega ukrepa; (VIII) VAŠA IZBIRA IN ODLOČITVE V ZVEZI S CILJANJEM (ČE OBSTAJAJO) BODO POPOLNOMA SKLADNI Z VSEMI VELJAVNIMI ZAKONSKIMI IN REGULATIVNIMI ZAHTEVAMI, VKLJUČNO Z VSEMI ZAHTEVAMI IN OMEJITVAMI V ZVEZI Z IZBIRO, IZVAJANJEM ALI UPORABO KLJUČNIH BESED V PRISTOJNOSTIH, V KATERIH PREBIVATE ALI SE NAHAJATE ALI KATERIM STE PODREJENI, TER VSEH PRISTOJNOSTIH, V KATERIH SO PRIKAZANE VAŠE OGLAŠEVALSKE AKCIJE ALI VSEBINA OGLASA; (IX) nobeni podatki oglaševalca oziroma oglasne vsebine ali njihova uporaba ne bodo: (A) kršili avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti ali katere koli druge intelektualne lastnine ali lastniških pravic katere koli tretje osebe; (B) kršili katerega koli zakona, statuta, odloka ali predpisa, kar med drugim vključuje zakone in predpise, ki urejajo nadzor izvoza in veljavne sankcije; (C) obrekljivi ali klevetniški; (D) pornografski ali obsceni; ali (E) vsebovali zlonamerne programske opreme, vohunske programske opreme, virusov, trojanskih konjev, črvov, časovnih bomb, izsiljevalske programske opreme ali drugih podobnih škodljivih programskih rutin; (X) da ste pridobili vse veljavne odobritve, licence in dovoljenja, ki so potrebna za vsebino oglasa, podatke o oglaševalcu in izdelke in/ali storitve oglaševalca, kot tudi za vašo uporabo le-teh, in ste odgovorni za vzdrževanje tovrstnih odobritev, licenc in dovoljenj v polni veljavi in učinkovanju v času trajanja teh Pogojev storitve; in da (XI) če dostopate do storitev, jih uporabljate ali izvajate v imenu tretje osebe (na primer kot zastopnik ali ponudnik storitev): (i) ste in boste zakonito pooblaščeni za dostop, uporabo ali izvajanje storitve v imenu vsake take tretje osebe v tej vlogi; (ii) vaš dostop, uporaba ali izvajanje storitev ne sme preseči zakonitega pooblastila, ki ga zagotovi posamezna tretja oseba; (iii) boste vsako tako tretjo osebo zavezali k tem pogojem storitve in boste odgovorni za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki bi jih imela vsaka taka tretja oseba v skladu s temi Pogoji storitve, če iz kakršnega koli razloga take tretje osebe niste zavezali k tem pogojem storitve; in (iv) da pooblaščate družbo Apple, da komunicira z vsako tako tretjo osebo v razumnem obsegu, vključno s potrditvijo pooblastil, določenih v razdelku 6(g)(XI)(i)–(iii), ali za zagotavljanje informacij, materialov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi, in da boste na zahtevo družbe Apple pomagali družbi Apple pri tovrstni komunikaciji.

 

h. Garancija družbe AppleDružba Apple izjavlja in jamči, da: (I) ima polno pooblastilo za prevzem in izpolnjevanje svojih obveznosti iz teh Pogojev storitve; in da (II) bodo storitve izvedene profesionalno. Če ni navedeno drugače in ob upoštevanju razdelka 9(a), je vaše edino pogodbeno pravno sredstvo za kakršno koli kršitev zgoraj navedenih jamstev, če je primerno, določeno v razdelku 9(g) teh Pogojev storitve.

 

i. Dovoljenje za trženjeStrinjate se, da vam lahko družba Apple pošilja trženjska sporočila v zvezi s storitvami. Strinjate se, da ne boste neupravičeno zavrnili dovoljenja za uporabo vsebine oglasa, ki ga lahko zahteva družba Apple, vključno z vsemi blagovnimi znamkami in logotipi, vključenimi v vsebino oglasa, za promocijske namene v trženjskem gradivu družbe Apple. Apple mora pisno odobriti vsako sporočilo za javnost ali obvestilo, ki se sklicuje ali nanaša na te Pogoje storitve, vsebino oglasov ali vaše odnose z družbo Apple.

 

j. Applove blagovne znamkeApplovih blagovnih znamk, storitvenih imen, trgovskih imen, logotipov ali drugih trgovskih oznak ali oznak izdelka ne smete uporabljati za noben namen brez predhodne pridobitve pisnega soglasja družbe Apple. Vse druge pravice v zvezi z blagovnimi znamkami (vključno z zakonskimi pravicami) so izrecno izključene v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

 

k. Meritve poročanjaČe družba Apple ponudi, zagotovi ali omogoči poročanje ali analitiko o uspešnosti vaših oglaševalskih akcij (»Meritve poročanja«), potrjujete in se strinjate, da so med pogodbenima strankama takšne meritve poročanja dokončne in zavezujoče meritve uspešnosti družbe Apple v zvezi z zagotavljanjem storitev in da v povezavi s storitvami niso dovoljene nobene druge meritve poročanja tretjih oseb, pod pogojem, da družba Apple ne daje nobenih jamstev v zvezi s primernostjo ali zanesljivostjo meritev poročanja, med drugim vključno s prikazi, pretvorbami in tapi, povezanimi s storitvami.
 

l. Uporaba podatkovApple bo imel pravico zbirati in uporabljati vse uporabniške podatke o dejavnostih, povezanih s storitvami. Ti podatki se uporabljajo za analizo, poročanje in izboljšanje storitev. Vsi podatki, ki jih Apple zbere v zvezi s storitvami, bodo obdelani in uporabljeni v skladu z njegovim javno objavljenim pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu apple.com/privacy

 

m. Skladnost s specifikacijami, vsebinskimi smernicami in smernicami za pravilnikeStrinjate se, da boste ravnali v skladu z navodili, zahtevami, pogoji, specifikacijami ter smernicami za pravilnike in vsebino, ki jih zagotavlja družba Apple v povezavi s storitvami, kar med drugim vključuje Applove tehnične podatke ter smernice za pravilnike in vsebino, vključno z vsemi, ki so na voljo na naslovu searchads.apple.com/terms in/ali ads.apple.com/cn/terms (ki so vključeni v te Pogoje storitve prek sklicevanja in jih lahko družba Apple občasno spremeni), in se strinjate, da jih boste redno spremljali in pregledovali. Sami ste odgovorni za pravilno vsebino, obliko, delovanje in posodabljanje vsebine oglasov, ki ste jo poslali ali drugače uporabili v povezavi s storitvami. Pri oglaševanju v trgovini App Store potrjujete, da lahko spremembe oddane vsebine v trgovino App Store (npr. cena, opis itd.) vplivajo na vašo vsebino oglasov in da lahko traja do šestnajst (16) ur, da se začnejo te spremembe v trgovini App Store odražati v storitvah. Med pogodbenima strankama ste sami odgovorni za vse stroške, ki nastanejo v zvezi z razvojem, certificiranjem in odobritvijo vaše vsebine oglasa.
 

n. Razmerje med pogodbenima strankamaTi Pogoji storitve ustvarjajo neodvisno pogodbeno razmerje med vami in družbo Apple. Ti Pogoji storitve ne ustvarjajo nobenega delovnega razmerja, zastopniškega razmerja, partnerstva, skupnega podjetja, fiduciarne dolžnosti ali katere koli druge oblike pravnega povezovanja med vami in družbo Apple, in vi ne boste trdili nasprotno, bodisi izrecno, implicitno, navidezno ali drugače.

 

o. ZaupnostStranka (»posrednik«) lahko občasno razkrije ali da na voljo drugi stranki (»prejemniku«) v kakršni koli obliki (npr. pisni, ustni, vizualni, elektronski ali kateri koli drugi oprijemljivi ali nematerialni obliki) določene nejavne, lastniške in zaupne informacije ali gradiva, ne glede na to, ali so označeni kot zaupni ali ne (»zaupne informacije«). Zaupne informacije med drugim vključujejo nejavne, lastniške in zaupne podatke o poslovnem odnosu med vami in družbo Apple, zagotavljanju storitev družbe Apple in rezultatih uporabe storitev ter vse s tem povezane dogovore (npr. nejavne pakete izdelkov, trženjske načrte), meritve poročanja in vse druge IP-je družbe Apple (opredeljene spodaj). Ne glede na zgoraj navedeno zaupne informacije ne vključujejo informacij: (I) ki so ali bodo splošno dostopne javnosti brez krivde ali kršitve s strani prejemnika; (II) za katere lahko prejemnik dokaže, da jih je upravičeno imel v lasti, preden mu jih je posrednik razkril; (III) ki jih je neodvisno razvil prejemnik brez uporabe kakršnih koli zaupnih informacij; in (IV) ki jih je prejemnik upravičeno pridobil od tretje osebe, ki ima pravico do njihovega neomejenega prenosa ali razkritja prejemniku. Zaupne informacije poleg tega ne vključujejo nobene brezplačne in odprtokodne programske opreme (»FOSS«), ki je vključena v storitve in ji pripadajo pogoji licenciranja, ki ne nalagajo obveznosti zaupnosti pri uporabi ali razkritju takega sistema FOSS. Nobena določba teh Pogojev storitve ne zavezuje nobene stranke, da razkrije zaupne informacije.

 

p. Obveznosti glede zaupnih informacijOb upoštevanju in brez omejitev dovoljenj in licenc, ki so izrecno navedene v tem dokumentu, se prejemnik strinja: (I) da bo varoval zaupne informacije posrednika z vsaj enako stopnjo skrbnosti, kot jo uporablja za zaščito lastnih zaupnih in lastniških informacij podobnega pomena, z enako (razumno) mero skrbnosti, (II) da bo uporabljal zaupne informacije posrednika izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti in uveljavljanje svojih pravic v skladu s temi Pogoji storitve in pod nobenim pogojem v lastno korist ali korist katere koli tretje osebe in (III) ne bo razkril, objavil ali razširjal zaupnih informacij nikomur razen tistim zaposlenim in svetovalcem, ki morajo biti z njimi seznanjeni po potrebi in v potrebnem obsegu, da lahko izpolnijo tak namen in ki jih zavezujejo ti Pogoji storitve, ki prepovedujejo nepooblaščeno razkritje ali uporabo zaupnih informacij. Prejemnik bo odgovoren za kakršno koli kršitev pogojev v tem razdelku, vključno s strani svojih uslužbencev ali svetovalcev. Prejemnik lahko razkrije zaupne podatke v obsegu, ki ga zahteva zakonodaja, pod pogojem, da si prejemnik razumno prizadeva, da bo posredovalec o takšni zahtevi obveščen pred takim razkritjem, in sprejme ustrezne ukrepe za zaščiteno obdelavo zaupnih podatkov.

 

q. LastništvoČe tukaj ni drugače določeno, med družbo Apple in ponudnikom vsebine ponudnik vsebine ohrani vse pravice, naslove in deleže, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, v kateri koli vsebini oglasov, ki jo posredujete, pod pogojem, da vsebina oglasa ne vključuje nobenih zaupnih informacij družbe Apple ali intelektualne lastnine družbe Apple, vključno s kodo, orodji in tehnologijo, ki se uporablja v povezavi s storitvami ali lastnostmi (»Apple IP«). Družba Apple ohrani vse pravice, lastništvo in deleže: (I) za Apple IP; in (II) vse analize, poročila, podatke in druge informacije, ki jih je razvila družba Apple v zvezi z uporabo storitev, ne glede na to, ali so bile razkrite ponudnikom vsebine ali ne.

 

r. Zasebnost in varnost osebnih podatkovČe kadar koli ugotovite, da vam katera koli značilnost ali funkcionalnost storitev omogoča zbiranje osebno določljivih podatkov (»osebni podatki«): (I) morate nemudoma pisno obvestiti družbo Apple; (II) vzpostavite strogo zaupnost in varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov; (III) ne smete razkriti osebnih podatkov nobeni tretji osebi; (IV) takoj obvestite družbo Apple, če pride do morebitne ali dejanske kršitve varnosti, ki vključuje osebne podatke; (V) ravnajte v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in mednarodnimi sporazumi ali pogodbami v zvezi z osebnimi podatki, vključno s tistimi za prenose osebnih podatkov iz Evropskega gospodarskega prostora ali Švice v območje pristojnosti, za katerega Evropska komisija ali Švicarski zvezni pooblaščenec za varstvo podatkov in informacije, nista ugotovila, da zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

 

V skladu z Applovim pravilnikom o sledenju se strinjate, da v povezavi s storitvami ne boste in ne boste poskušali dostopati do nobenih informacij, uporabljati ali drugače obdelovati informacij, ki jih je mogoče uporabiti za sledenje kateremu koli posamezniku ali napravi, razen z izrecnim dovoljenjem uporabnika s pomočjo API-jev za preglednost sledenja aplikacij. Sledenje je opredeljeno s pravilniki in smernicami družbe Apple, kot tudi na naslovu developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Spodbude. Družba Apple lahko po lastni presoji ponudi spodbude, vključno z dobropisi, promocijami, popusti ali drugimi denarnimi ali nedenarnimi ponudbami, vam ali drugim upravičenim uporabnikom storitev v povezavi s storitvijo. Za vaše sprejetje ali uporabo takšnih spodbud veljajo ti Pogoji storitve ter pogoji in določila promocijskih dobropisov za oglaševalske storitve Apple (ki so na voljo na naslovu searchads.apple.com/promo-terms in/ali ads.apple.com/cn/promo-terms ter so vključeni v te Pogoje storitve s sklicevanjem). Potrjujete in se strinjate, da lahko tovrstne spodbude veljajo za in vplivajo na zagotavljanje ali uporabo storitev, tudi glede stroškov ali cene, določene z dražbami ali drugimi mehanizmi določanja cen.

 

7.    Plačilo za storitve.

 

a. Kot nadomestilo za storitve se strinjate, da boste plačali družbi Apple, in se strinjate, da vam lahko Apple zaračuna za vse stroške in nadomestila, povezana z vsemi oglaševalskimi akcijami, ki jih kupite ali vzpostavite prek storitev, brez kakršnih koli popustov ali promocij, ki vam jih ponuja družba Apple, in morebitnih dodatnih zneskov (vključno z morebitnimi davki in zamudnimi stroški, kot je primerno), ki lahko nastanejo z vašo vsebino oglasa, oglaševalskimi akcijami ali v povezavi z njimi, vašo uporabo storitev ali vašim računom. Izjavljate, jamčite in se strinjate, (I) da bodo vsi ustrezni načini plačila, povezani z vašim računom ali vašo uporabo storitev, kar med drugim vključuje račune za kreditne kartice, debetne kartice, banke, e-denarnice in samodejne debetne račune, veljavno pooblaščeni za uporabo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni; (II) če povežete ali uporabljate način plačila na ime vašega pooblaščenega zastopnika (če tako zahteva veljavna zakonodaja), morate za tovrstno uporabo zagotoviti veljavno pooblastilo ali z zastopnikom skleniti veljavno pogodbo, ki vključuje ustrezno povračilo, in morate na zahtevo posredovati potrdilo o takem pooblastilu ali pogodbi; (III) med pogodbenima strankama ste v celoti odgovorni za zagotavljanje in potrjevanje tukaj določenih pooblastil in (IV) ne glede na uporabljeni način plačila ste v celoti odgovorni za vsa zapadla plačila v povezavi z vašo vsebino oglasa, oglaševalskimi akcijami, vašo uporabo storitev ali vašim računom. Odgovorni ste za pravočasno plačilo vseh provizij in za zagotovitev veljavnega načina plačila vseh provizij družbi Apple. Strinjate se, da lahko družba Apple bremeni vaš način plačila kadar koli po dejanski dostavi katerega koli dela storitev.

 

b. Vsa plačila in poročanja, povezana s storitvami, bodo izražena v valuti, ki jo izberete v svojem računu ali drugje v povezavi z vašo uporabo storitev. Vendar pa družba Apple ni dolžna podpirati več valut na račun, ne glede na lokacijo, kjer so tovrstne storitve na voljo. Potrjujete in se strinjate, da vam družba Apple za izdajo računov ali plačilo morda ne bo mogla dati na voljo valute, ki ste jo želeli izbrati ali jo uporabljate v običajnem poteku poslovanja, oziroma valute, ki je na voljo ali je uradna v območju pristojnosti, v katerem prebivate, se nahajate ali velja za vas. Izrecno se strinjate in potrjujete, da ste zmožni zakonitega opravljanja poslov z družbo Apple v skladu s temi Pogoji storitve ter zahtevami in omejitvami veljavnega območja pristojnosti v zvezi z valutami in plačili, vključno s tistimi, ki se nanašajo na nakazila (vključno s čezmejnimi nakazili), plačila s kreditnimi karticami in plačila za podaljšanje dobropisa z uporabo valut, ki vam jih Apple omogoči.

 

c. Za vašo uporabo storitve je zahtevana zmožnost sklepanja pogodb in/ali izvajanja transakcij po elektronski poti. POTRJUJETE, DA VAŠE ELEKTRONSKE PREDLOŽITVE PREDSTAVLJAJO VAŠE SOGLASJE IN NAMERO, DA SE ZAVEZUJETE K POGODBI IN PLAČILU TRANSAKCIJ IN DA STE POOBLAŠČENI ZA SKLEPANJE TAKIH POGODB IN TRANSAKCIJ. VAŠE SOGLASJE IN NAMERA, DA SE ZAVEZUJETE K IZPOLNITVI ELEKTRONSKIH PREDLOŽITEV, VELJA ZA VSE ZAPISE V ZVEZI Z VSEMI TRANSAKCIJAMI, KI JIH SKLENETE V STORITVAH ALI Z NJIHOVO UPORABO. Družba Apple si pridržuje pravico do zapiranja vašega računa ali, če z drugimi pogodbami ni drugače prepovedano, katerega koli drugega računa Apple in zahteva lahko nadomestni način plačila, če je način plačila, povezan s storitvami, pridobljen ali uporabljen z goljufijo. Za dostop do elektronskih zapisov in njihovo ohranjanje se lahko od vas zahteva določena strojna in programska oprema, za katero ste izključno odgovorni.

 

d. Če ni drugače določeno tukaj ali v pisni obliki, potrjujete in se strinjate, da: (I) je veljavni subjekt, naveden v Posebnih pogojih oglaševalskih storitev družbe Apple v posameznih državah in regijah pooblaščen, da vam zagotavlja storitve; (II) veljavni subjekt, ki zagotavlja storitve, lahko kot prejemnika plačila za opravljene in zaračunane storitve določi pridruženo podjetje, ki ga ta subjekt nadzoruje, ima z njim skupni nadzor ali je pod njegovim nadzorom; (III) imenovani prejemnik plačila je pooblaščen in lahko od vas zahteva plačilo v svojem imenu in v imenu veljavnega subjekta; (IV) računi ali druge oblike zaračunavanja storitev, ki jih je izdal eden od subjektov ali več subjektov vas lahko napotijo, da predložite plačila imenovanemu prejemniku plačila ali drugemu pridruženemu podjetju; in (V) da boste izvedli vsa tovrstna plačila imenovanemu prejemniku plačila, kot je navedeno.

 

e. DavkiApple vam lahko izda račun za vse veljavne davke, pristojbine, dajatve, stroške, odbitke ali kakršne koli stroške z enakovrednim učinkom, kot jih naloži kateri koli davčni organ za ali v zvezi s storitvami, ki vam jih družba Apple zagotavlja v skladu s temi Pogoji storitve, kar med drugim vključuje prometni davek, davek na uporabo, davek na dodano vrednost (»DDV«), davek na blago in storitve (»GST«) in davek na potrošnjo. Družba Apple bo takšne davke določila, jih pobrala in nakazala pristojnim davčnim organom, vi pa se strinjate, da boste plačevali davke, ki jih je zaračunala družba Apple. V primeru, da vam kateri koli davčni organ naloži kakršno koli odgovornost za izpolnjevanje davčnih predpisov, kar med drugim vključuje obračunavanje obrnjene davčne obveznosti, vodenje lastnih računovodskih evidenc in poročanje, prevzemate polno odgovornost za takšne obveznosti izpolnjevanja predpisov. Če za kateri koli znesek, ki ga morate plačati družbi Apple v okviru teh Pogojev storitve, veljajo ustrezni davčni odtegljaji ali podobni davki, ki jih zahteva kateri koli davčni organ (»davčni odtegljaj«), in če ste dolžni pobrati in nakazati takšen davčni odtegljaj, se strinjate, da bo celotni znesek takšnega davka vaša obveznost in to ne bo zmanjšalo zneska, ki ga morate plačati družbi Apple. Zadevno plačilo morate izračunati v bruto znesku, tako da bo po odbitku in nakazilu ustreznega davčnega odtegljaja družba Apple prejela enak znesek, kot je bil prvotno zaračunan. Za takšne obveznosti izpolnjevanja predpisov ste v celoti sami odgovorni. Ne glede na zgoraj navedeno in poleg kakršnih koli navodil, zahtevkov, zahtev ali specifikacij, ki vam jih družba Apple občasno pošlje, se strinjate, da boste izpolnjevali davčne obveznosti in zahteve, ki so na voljo na naslovu searchads.apple.com/terms in/ali naslovu ads.apple.com/cn/terms ter so vključene v te Pogoje storitve prek sklicevanja.

 

f. Strinjate se, da boste družbo Apple obvestili po e-pošti o kakršni koli pritožbi na račun v tridesetih (30) dneh od datuma prejema računa (»obdobje za pritožbo na račun«). Pritožbe na račune morate poslati na e-poštni naslov searchads-billing-inquiries@group.apple.com in vključiti podrobne razloge za pritožbo. V NAJVEČJEM OBSEGU, KOT TO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, SE ODPOVEDUJETE VSEM ZAHTEVKOM V ZVEZI Z RAČUNOM, VKLJUČNO S STORITVAMI IN PRISTOJBINAMI, NAVEDENIMI V TEM DOKUMENTU, RAZEN ČE JIH ZAHTEVATE ALI UVELJAVLJATE V OBDOBJU ZA PRITOŽBO NA RAČUN. ČE SE NA RAČUN NE USPETE PRITOŽITI V OBDOBJU ZA PRITOŽBO NA RAČUN, V IZOGIB NESOGLASJEM POTRJUJETE, DA SE BO TAK RAČUN ŠTEL ZA PLAČLJIVEGA V CELOTI, »V TAKŠNEM OBSEGU, KAKRŠNEM JE«. V primeru, da s tretjo osebo sklenete pogodbo za obdelavo računov v vašem imenu, si boste komercialno razumno prizadevali, da tej tretji osebi zagotovite zahtevane informacije in/ali pooblastilo za omogočanje pravočasnega plačila družbi Apple. Poleg tega se strinjate, da vaša obveznost pravočasnega plačila in/ali pravočasnega obveščanja družbe Apple o sporih glede računov ne bo niti zmanjšana niti opravičena zaradi dejanj take tretje osebe.

 

g. V NAJVEČJEM OBSEGU, KOT TO DOVOLJUJE ZAKONODAJA IN BREZ OMEJEVANJA VAŠIH PRAVIC, NAVEDENIH V RAZDELKU 9(A), SE ODPOVEDUJETE VSEM ZAHTEVKOM V ZVEZI S (I) STORITVAMI IN/ALI (II) PRISTOJBINAMI, RAZEN ČE JIH VLOŽITE ALI UVELJAVLJATE V ŠESTDESETIH (60) DNEH PO ZAKLJUČKU OGLAŠEVALSKE AKCIJE, POVEZANE S TAKŠNIMI STORITVAMI ALI PRISTOJBINAMI.

 

h. Potrjujete in se strinjate, če družba Apple ni določila drugače, da bremenitve, stroški in pristojbine temeljijo izključno na meritvah poročanja, povezanih z oglaševalsko akcijo. 

 

i. Po svoji izbiri in presoji se lahko družba Apple odloči, da vam bo ponudila ali odobrila dobropis v zvezi s storitvami v skladu z naslednjimi pogoji in določili:

 

I. Če družba Apple pisno ne zahteva drugače oziroma če med pogodbenima strankama ni drugače pisno dogovorjeno, bodo zneski, ki jih dolgujete družbi Apple, zapadli v plačilo petinštirideset (45) dni od datuma izdaje računa družbe Apple. Za zamude pri plačilih se lahko zaračunajo obresti, ki se izračunajo vsak dan za vsak dan zamude pri plačilu. Obresti znašajo višino osnovne obrestne mere (»osnovna obrestna mera«), ki ji je prištet en odstotek (1 %), ali najvišji znesek, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja (kar je manj). Osnovna obrestna mera bo temeljila na kateri koli spreminjajoči se ali takrat prevladujoči tržni konvenciji za določanje referenčne obrestne mere v državi plačila v tistem trenutku. Če družba Apple takšne obrestne mere ne kotira na borzi ali je ni mogoče drugače razumno določiti, potem osnovna obrestna mera temelji na obrestni meri pravilnika Centralne banke ali na enotni konsolidirani protivrednosti v državi plačila v tistem trenutku. Če je osnovna stopnja negativna, se šteje za nič odstotkov (0 %). Če mora biti plačilo izvedeno v drugem časovnem okvirju kot petinštirideset (45) dni od datuma izdaje računa družbe Apple, bodo takšni spremenjeni pogoji določeni kot običajni potek poslovanja med vami in družbo Apple. 

 

II. Kreditna linija bo omejila skupni znesek dobropisa, ki vam je lahko kadar koli odobren v skladu s temi Pogoji storitve, katero koli drugo pogodbo med vami in družbo Apple ali za kakršne koli druge prodaje ali podaljšanja dobropisa za vas s strani družbe Apple.

 

III. Apple vam lahko kadar koli podaljša, popravi ali prekliče dobropis po svoji presoji iz kakršnega koli razloga, po predhodnem obvestilu ali ne. Poleg vseh drugih pravnih sredstev, določenih v teh Pogojih storitve, lahko Apple brez predhodnega obvestila sprejme popravne ukrepe, ki med drugim vključujejo začasno ukinitev ali prekinitev vaših akcij, uporabniških računov ali uporabe storitev, ko vaš neporavnani dolg do družbe Apple presega kreditno linijo.

 

IV. Kot pogoj za prejemanje ali nadaljnje prejemanje dobropisov boste morda morali predložiti kreditno vlogo, ki jo je zagotovila družba Apple, in ji predložiti: (1) finančne podatke, izkaze in poročila, kot so bilance stanja, denarni tok in poslovni izid, kot tudi revizorjevo poročilo in pojasnila k finančnim računom (če so na voljo) ter vse druge takšne informacije ali gradivo, ki se rutinsko posredujejo kateremu koli drugemu izvajalcu, posojilodajalcu ali upniku za podaljšanje dobropisa; (2) vse druge finančne podatke, ki jih lahko upravičeno zahteva družba Apple; in (3) verjetno trenutno vrednost zavarovanja s premoženjem ali kreditne izboljšave, kar med drugim vključuje bančne garancije, akreditive »stand-by«, garancije podjetij, osnutke akceptnih listov bank in osebne garancije. Nadalje potrjujete in se strinjate, da lahko družba Apple za podaljšanje ali nadaljevanje dobropisa pregleda vašo kreditno sposobnost, tudi prek storitev tretjih oseb.

 

j. Računi temeljijo na dejanski dostavi v obračunskem obdobju koledarskega meseca, število računov pa se lahko razlikuje glede na oglaševalsko akcijo ali drug pisni sporazum med pogodbenima strankama. Družba Apple bo v izogib dvomom ustvarila račune z uporabo Applove meritve poročanja kot edine zavezujoče meritve uspešnosti družbe Apple pri zagotavljanju storitev, ki jih ureja ta pogodba.

 

k. V primeru, da plačila ne boste izvedli pravočasno ali boste kako drugače kršili te Pogoje storitve ali kakršne koli garancije, navedene v tem dokumentu, ste sami odgovorni za vse stroške (vključno z odvetniškimi honorarji in stroški), ki jih bo imela družba Apple pri terjanju teh zneskov. Brez poseganja v pravice družbe Apple do prenehanja, začasne prekinitve ali spremembe v skladu z razdelkom 13 si družba Apple v primeru kršitve teh Pogojev storitve, vključno z neupoštevanjem plačilnih ali kreditnih pogojev, pridržuje pravico, da takoj: (I) prekine ali začasno prekine izpolnjevanje svojih obveznosti iz teh Pogojev storitve; (II) prekine, začasno prekine, spremeni ali omeji vaš dostop do storitev in/ali (III) oznani, da so vsi zapadli zneski, ki jih dolgujete družbi Apple, zapadli v plačilo. 

 

l. Potrjujete in se strinjate, da lahko družba Apple informacije o načinu plačila, ki jih posredujete družbi Apple, posreduje podjetjem, ki delajo v imenu družbe Apple, kot so obdelovalci plačil in/ali kreditne agencije, izključno za preverjanje dobropisa, izvedbo plačila družbi Apple ter opravljanje storitev za vaš račun. Strinjate se, da ima družba Apple pravico brez odgovornosti do vas, da katere koli podatke o načinu plačila razkrije organom pregona, vladnim uslužbencev in/ali tretji osebi, kot meni, da je razumno potrebno ali primerno za zagotavljanje in/ali preverjanje skladnosti s katerim koli delom teh Pogojev storitve (kar med drugim vključuje pravico družbe Apple, da sodeluje v katerem koli pravnem postopku v zvezi z vašo uporabo storitev in/ali zahtevo tretje osebe, da je vaša uporaba storitev nezakonita in/ali krši pravice tretje osebe).

 

8.    Intelektualna lastnina.

 

a. Potrditev lastništvaStrinjate se, da storitve vsebujejo lastniške informacije in gradivo, ki je v lasti družbe Apple in/ali njenih dajalcev licence ali drugih tretjih oseb ter je zaščiteno z veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini in drugimi zakoni, in da takšnih lastniških informacij ali gradiv ne boste uporabljali na noben drug način kot za uporabo storitev v skladu s temi Pogoji storitve. Razen kot je izrecno določeno v tem dokumentu in razen v obsegu, v katerem veljavni zakoni družbi Apple preprečujejo, da bi vas pri tem omejila, nobenega dela storitev ni dovoljeno reproducirati v nobeni obliki ali na kakršen koli način brez izrecnega pisnega soglasja družbe Apple.

 

b. Avtorske praviceVse avtorske pravice v storitvah in v povezavi s storitvami so last družbe Apple in/ali njenih dajalcev licenc.

 

c. Blagovne znamkeApple, logotip Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads in druge blagovne znamke družbe Apple, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s storitvami, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Za nobeno od zgoraj navedenih blagovnih znamk ali za njihovo uporabo vam ni podeljena nobena pravica ali licenca.

 

9.    Zavrnitev garancij; omejitev odgovornosti.

 

a. MORDA IMATE NEIZKLJUČLJIVE PRAVICE ALI PRAVNA SREDSTVA V SKLADU Z ZAKONI V VAŠEM OBMOČJU PRISTOJNOSTI. NIČ V TEH POGOJIH STORITVE NI NAMENJENO OMEJEVANJU, SPREMINJANJU ALI IZKLJUČEVANJU KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI, KI JE NI MOGOČE ZAKONITO OMEJITI, SPREMENITI ALI IZKLJUČITI. KAKRŠNE KOLI IN VSE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI DRUŽBE APPLE V TEH POGOJIH STORITVE VELJAJO SAMO V TOLIKŠNI MERI, KOT JIH DOVOLJUJE ZAKONODAJA.

 

b. DRUŽBA APPLE NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE ALI KATEREKOLI FUNKCIJE IN FUNKCIONALNOSTI STORITEV DELOVALE BREZ PREKINITEV ALI BREZ NAPAK IN STRINJATE SE, DA LAHKO DRUŽBA APPLE OBČASNO ODSTRANI STORITVE (ALI DOLOČENE IZDELKE ALI STORITVE) ZA NEDOLOČEN ČAS ALI KADAR KOLI PRENEHA PONUJATI STORITVE V CELOTI ALI DELNO, ČE JE TO POTREBNO ZA ZAŠČITO APPLOVIH INTERESOV.

 

c. DRUŽBA APPLE NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA, DA SO STORITVE, NJIHOVE FUNKCIJE IN FUNKCIONALNOSTI ALI VAŠA SPECIFIČNA VSEBINA OGLASA NA VOLJO NA VSEH LOKACIJAH IN VSEH JEZIKIH (V OBSEGU, KOT JE TO MOGOČE), KI SE UPORABLJAJO NA TAKIH LOKACIJAH, IN NE IZJAVLJA, DA SO STORITVE ALI VSEBINA VAŠEGA OGLASA PRIMERNE ALI DOVOLJENE ZA VAŠO UPORABO NA DOLOČENI LOKACIJI.

 

d. IZRECNO SE STRINJATE, DA PREVZEMATE TVEGANJE ZA UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE STORITEV. STORITVE TER VSE FUNKCIJE IN FUNKCIONALNOSTI STORITEV SO NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO« IN »KAKRŠNE SO NA VOLJO« ZA VAŠO UPORABO, BREZ KAKRŠNE KOLI IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z VSEMI NAZNAČENIMI JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, PRAVOČASNOSTI, LASTNIŠTVA IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA LAHKO CENE STORITEV V CELOTI ALI DELOMA TEMELJIJO NA DRAŽBENEM MODELU, KI SE LAHKO RAZLIKUJE GLEDE NA ŠTEVILNE DEJAVNIKE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE LASTNIŠKE ALGORITME, KI JIH UPORABLJA DRUŽBA APPLE.

 

e. V OBSEGU, KI NI PREPOVEDAN Z VELJAVNO ZAKONODAJO, DRUŽBA APPLE, NJENI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI, SODELAVCI, ZASTOPNIKI, IZVAJALCI ALI DAJALCI LICENC V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO, VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI KOMERCIALNO ŠKODO ALI IZGUBO, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV STORITVE ALI JE POVEZANA Z NJIMI OZIROMA VAŠO UPORABO ALI DOSTOPOM DO STORITEV, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NAPAKE ALI OPUSTITVE KATEREGA KOLI IZDELKA, STORITVE, FUNKCIJE ALI FUNKCIONALNOSTI OZIROMA KAKRŠNE KOLI IZGUBE ALI ŠKODE, KI NASTANE KOT POSLEDICA UPORABE KATEREGA KOLI IZDELKA, STORITVE, FUNKCIJE ALI FUNKCIONALNOSTI, KI JE NA VOLJO PREK STORITEV, TUDI ČE BI BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NJIHOVEGA OBSTOJA NA PODLAGI TEORIJE POGODBE, GARANCIJE, ODŠKODOVANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNOSTJO ZA PROIZVODE, KRŠITVE KAKRŠNE KOLI ZAKONSKE DOLŽNOSTI, NAČELA ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI KAKO DRUGAČE, IN NE GLEDE NA NEIZPOLNJEVANJE BISTVENEGA NAMENA KATEREGA KOLI PRAVNEGA SREDSTVA, Z IZJEMO ŠKODE, POVZROČENE IZKLJUČNO ZARADI NAMERNEGA NEPRAVILNEGA RAVNANJA ALI HUDE MALOMARNOSTI DRUŽBE APPLE. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE APPLE DO VAS ZA VSO ŠKODO PO TEJ POGODBI (RAZEN V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO V PRIMERU TELESNIH POŠKODB) V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA ZNESKA PRISTOJBIN, KI SO DEJANSKO PLAČANE ALI MORAJO BITI PLAČANE DRUŽBI APPLE V SKLADU S TEMI POGOJI STORITVE.

 

f. DRUŽBA APPLE NE IZJAVLJA ALI ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DELOVALE BREZ PREKINITEV, IZGUB, OKVAR, NAPADOV, VIRUSOV, MOTENJ, VDIRANJ ALI DRUGIH POSEGOV V VARNOST.

 

g. ČE SE STRANKI PISNO NE DOGOVORITA DRUGAČE, JE PRI OGLAŠEVALSKIH AKCIJAH Z DOGOVORJENIMI METRIKAMI ZA DOSTAVO (TJ. NE GRE ZA OGLAŠEVANJE, KI TEMELJI NA USPEŠNOSTI) V PRIMERU, DA VAŠA OGLAŠEVALSKA AKCIJA V KATEREM KOLI POGLEDU NE DOSEŽE DOGOVORJENIH METRIK, VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO OMEJENO NA PODALJŠANJE OGLAŠEVALSKE AKCIJE ALI KASNEJŠE NADALJEVANJE AKCIJE V PRIMERLJIVI PONUDBI ZA PODOBNO VREDNOST, PO PRESOJI DRUŽBE APPLE, DOKLER NISO DOSEŽENE DOGOVORJENE METRIKE ALI, PO PRESOJI DRUŽBE APPLE, SORAZMERNO POVRAČILO ZA NEDOSEŽENI DEL OGLAŠEVALSKE AKCIJE. V IZOGIB DVOMU TO PRAVNO SREDSTVO NE VELJA ZA NOBENO OGLAŠEVALSKO AKCIJO, ZA KATERO MED STRANKAMA NI IZRECNEGA DOGOVORA O POSEBNIH METRIKAH ZA IZVEDBO, KOT SO OGLAŠEVALSKE AKCIJE, IZVEDENE PREK MEHANIZMOV, KI TEMELJIJO NA DRAŽBI; DRUŽBA APPLE NE ZAGOTAVLJA, DA BODO TAKŠNE AKCIJE IZVEDENE V CELOTI ALI DELNO.

 

10.  Odškodninska odgovornostZ UPORABO STORITEV V NAJVEČJI MERI, KOT TO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, SOGLAŠATE, DA PREVZEMATE ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST IN BOSTE DRUŽBI APPLE, NJENIM DIREKTORJEM, URADNIKOM, ZAPOSLENIM, POVEZANIM SUBJEKTOM, ZASTOPNIKOM, IZVAJALCEM IN DAJALCEM LICENC POVRNILI ŠKODO V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI ZAHTEVKOV, IZGUB, OBVEZNOSTI, STROŠKOV, PRISTOJBIN, GLOB ALI DRUGIH VRST ŠKODE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE ODVETNIŠKE HONORARJE IN VSE STROŠKE V ZVEZI Z IZVAJANJEM TEGA DOLOČILA, KI IZHAJAJO ALI SO POVEZANI Z NASLEDNJIMI DEJAVNIKI: (A) VAŠA KRŠITEV TEH POGOJEV STORITVE, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI VAŠIMI IZJAVAMI, JAMSTVI ALI ZAVEZAMI NA PODLAGI TEGA DOKUMENTA; (B) VAŠA NEPRAVILNA, NEPOOBLAŠČENA ALI NEZAKONITA UPORABA STORITEV; (C) KAKRŠNE KOLI TRDITVE, DA STE SI Z VSEBINO VAŠEGA OGLASA, PODATKI O OGLAŠEVALCU, PODATKI O POSLOVNEM UPORABNIKU ALI CILJANJEM, UPORABLJENIMI V POVEZAVI S STORITVAMI, (I) PRILASTILI, KRŠILI PATENT, AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNO ZNAMKO, POSLOVNO SKRIVNOST, MASKO TRETJE OSEBE ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE ALI LASTNIŠKE PRAVICE; (II) OBREKOVALI ALI KRŠILI ZAUPNOST ALI KRŠILI ZASEBNOST DRUGE OSEBE; (III) IZVAJALI LAŽNA, ZAVAJAJOČA, NEPOŠTENA, ZLORABNA DEJANJA ALI PRAKSE, VKLJUČNO V ZVEZI Z OGLAŠEVANJEM ALI PRODAJO; ALI (IV) NISTE UPOŠTEVALI KAKRŠNEGA KOLI VELJAVNEGA ZAKONA ALI PREDPISA.

 

11.  ObvestilaVsa obvestila v povezavi s temi Pogoji storitve morajo biti poslana v pisni obliki. Obvestila družbe Apple štejejo za dostavljena, ko vam jih Apple pošlje na e-poštni naslov ali poštni naslov, ki ste ga družbi Apple posredovali v povezavi s storitvami. Strinjate se, da boste redno preverjali svoj e-poštni in poštni naslov glede prejema obvestil družbe Apple, da boste takoj pregledali vsa taka obvestila in nemudoma obvestili družbo Apple, če nimate več dostopa do e-poštnega ali poštnega naslova, posredovanega družbi Apple v povezavi s storitvami. Če tukaj ni drugače določeno, se vsa obvestila družbi Apple v zvezi s temi Pogoji storitve štejejo za vročena, (a) ko so dostavljena osebno, (b) tri delovne dni po tem, ko so bila poslana s komercialnim nočnim prevoznikom s pisnim dokazilom o dostavi, ali (c) pet delovnih dni po tem, ko so bila poslana s prvorazredno ali priporočeno pošto s plačano poštnino, na načine, navedene v točkah (a), (b) in (c) zgoraj, na naslov: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States. Pogodbena stranka lahko spremeni svoj e-poštni ali poštni naslov tako, da drugo pogodbeno stranko pisno obvesti, kot je opisano zgoraj.

 

12.  Sprememba ali dopolnitev Pogojev storitveApple si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni ali dopolni te Pogoje storitve. Po tej spremembi bodo spremenjeni Pogoji storitve na voljo na naslovu searchads.apple.com/terms-of-service in/ali ads.apple.com/cn/terms-of-service/english oziroma na drugi dostopni lokaciji, o kateri vas je obvestila družba Apple, in začnejo veljati ob vašem prejemu obvestila v skladu z zgoraj navedenim razdelkom 11 ali pozneje, če je tako navedeno v obvestilu. Strinjate se, da boste redno spremljali naslov searchads.apple.com/terms-of-service in/ali naslov ads.apple.com/cn/terms-of-service/english oziroma drugo dostopno lokacijo, o kateri vas je obvestila družba Apple, in pregledovali Pogoje storitve, vključno z vsemi spremembami, ki so lahko označene s posodobitvami dneva začetka veljavnosti, navedenega na vrhu Pogojev storitve. Potrjujete in se strinjate, da je redno spremljanje sprememb teh Pogojev storitve vaša odgovornost. ČE SE NE STRINJATE S KAKŠNO OD SPREMEMB POGOJEV STORITVE, TAKOJ PRENEHAJTE DOSTOPATI DO IN UPORABLJATI TE STORITVE. ČE VAS DRUŽBA APPLE NE OBVESTI DRUGAČE, SE VAŠA NADALJNJA UPORABA STORITEV PO KAKRŠNI KOLI SPREMEMBI POGOJEV STORITVE ŠTEJE KOT VAŠE SPREJEMANJE SPREMENJENIH POGOJEV STORITVE.

 

13.  OdpovedKatera koli pogodbena stranka lahko po lastni presoji kadar koli in brez navedbe razloga odpove te Pogoje storitve po predhodnem obvestilu; vsaka nadaljnja uporaba storitev s strani ponudnika vsebine po takem obvestilu o odpovedi bo predmet takrat veljavnih Pogojev storitve. Ob kakršnem koli poteku veljavnosti ali prenehanju te pogodbe, razen če je to izrecno drugače določeno v teh Pogojih storitve ali kot zahteva veljavna zakonodaja, velja naslednje: (a) vse pravice, licence, soglasja in pooblastila, ki jih je katera koli pogodbena stranka podelila drugi po tej pogodbi, takoj prenehajo; (b) storitve boste prenehali uporabljati; in (c) vse pristojbine, dolgovane družbi Apple v skladu s temi Pogoji storitve, bodo takoj zapadle v plačilo. PRAVICE IN OBVEZNOSTI, DOLOČENE V RAZDELKU 6(o), RAZDELKU 6(p), RAZDELKU 6(r), RAZDELKU 7(a), RAZDELKU 7(g) IN RAZDELKIH OD 8 DO 15 BODO VELJAVNE TUDI PO POTEKU VELJAVNOSTI ALI ODPOVEDI TEH POGOJEV STORITVE. NAVKLJUB MOREBITNIM NASPROTNIM TRDITVAM IZ TEH POGOJEV STORITVE LAHKO DRUŽBA APPLE PO LASTNI PRESOJI NEPOSREDNO ALI POSREDNO, TAKOJ IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA ZAČASNO PREKINE, UKINE ALI KAKO DRUGAČE ZAVRNE VAŠ DOSTOP DO VSEH ALI KATEREGA KOLI DELA STORITEV OZIROMA NJIHOVE UPORABE. Razdelek 13 ne omejuje nobenih drugih pravic ali pravnih sredstev družbe Apple, bodisi po zakonu, lastništvu ali v skladu s temi Pogoji storitve.

 

14.  Veljavna zakonodajaIZRECNO SE STRINJATE, DA TE POGOJE STORITVE IN VAŠO UPORABO STORITEV UREJA ZAKONODAJA ZVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJE, Z IZJEMO NJENIH KONFLIKTNIH PRAVNIH NORM, TER DA STA ZA VSE POSTOPKE, KI SE KAKOR KOLI POVEZUJEJO Z VAŠO UPORABO STORITVE, PRISTOJNA DRŽAVNO IN ZVEZNO SODIŠČE ZNOTRAJ SEVERNEGA OKROŽJA KALIFORNIJE. S TEM SE ODPOVEDUJETE PRAVICI DO UGOVORA ZGORNJI IZBIRI PRAVA, OSEBNE PRISTOJNOSTI ALI PRISTOJNEGA MESTA.  

ČE PREBIVATE ALI SE NAHAJATE NA CELINSKI KITAJSKI ALI ZA VAS VELJA NJENA SODNA PRISTOJNOST, SE BREZ POSEGANJA V MOREBITNE NASPROTNE DOLOČBE TEGA DOKUMENTA STRINJATE, DA SE VSI SPORI, KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV STORITVE ALI V ZVEZI Z NJIMI ALI Z VAŠO UPORABO STORITEV, PREDLOŽIJO KITAJSKI MEDNARODNI GOSPODARSKI IN TRGOVINSKI ARBITRAŽNI KOMISIJI (CIETAC) V PEKINGU V ARBITRAŽO, KI BO POTEKALA V SKLADU Z ARBITRAŽNIMI PRAVILI KOMISIJE CIETAC, VELJAVNIMI V ČASU VLOŽITVE ZAHTEVE ZA ARBITRAŽO, TER NASLEDNJIMI POGOJI IN DOLOČILI: ARBITRAŽNA ODLOČBA JE DOKONČNA IN ZAVEZUJOČA ZA OBE STRANKI. VSAKA POGODBENA STRANKA IMENUJE ENEGA ARBITRA. TRETJEGA ARBITRA, KI DELUJE KOT PREDSEDUJOČI ARBITER, IZBERETA ARBITRA, KI JU IMENUJETA POGODBENI STRANKI. ČE PREDSEDUJOČEGA ARBITRA NI MOGOČE IZBRATI V 30 DNEH PO IMENOVANJU DRUGEGA ARBITRA, JE ZA NJEGOVO IMENOVANJE POOBLAŠČEN PREDSEDNIK KOMISIJE CIETAC. PREDSEDUJOČI ARBITER NE SME BITI IN NI BIL DRŽAVLJAN LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE ALI ZDRUŽENIH DRŽAV. VENDAR SE POSAMEZNIK, KI IMA HONGKONŠKI POTNI LIST ALI IMA PRAVICO DO PREBIVANJA V HONGKONGU – VENDAR NI BIL DRŽAVLJAN LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE PRED 1. JULIJEM 1997 – NE ŠTEJE ZA DRŽAVLJANA LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE, RAZEN ČE SE STRANKI DOGOVORITA DRUGAČE. POGODBENI STRANKI SE TUDI STRINJATA, DA SO LAHKO VSI ARBITRI IMENOVANI ZUNAJ SENATA ARBITROV CIETAC, KOT DOLOČAJO ARBITRAŽNA PRAVILA CIETAC, KI SO VELJALA V ČASU VLOŽITVE VLOGE ZA ARBITRAŽO. KRAJ ARBITRAŽE JE PEKING, LRK. JEZIK ARBITRAŽE BO ANGLEŠČINA. POGODBENI STRANKI SE POLEG PRAVIL CIETAC STRINJATA, DA BO ARBITRAŽA POTEKALA V SKLADU S PRAVILI IBA O PRIDOBIVANJU DOKAZOV V MEDNARODNI ARBITRAŽI. POGODBENI STRANKI BOSTA DEJSTVO O OBSTOJU KAKRŠNE KOLI ARBITRAŽE TER VSE ARBITRAŽNE ODLOČBE OBRAVNAVALI KOT ZAUPNE INFORMACIJE, VKLJUČNO Z VSEMI GRADIVI V POSTOPKIH, KI SO BILA USTVARJENA ZA NAMEN ARBITRAŽE, IN VSEMI DRUGIMI DOKUMENTI, KI JIH PREDLOŽI DRUGA STRANKA V POSTOPKU, KI SICER NI V JAVNI DOMENI, RAZEN ČE IN V OBSEGU, V KATEREM LAHKO POGODBENA STRANKA PO ZAKONSKI DOLŽNOSTI ZAHTEVA RAZKRITJE, DA ZAŠČITI ALI UVELJAVI ZAKONSKO PRAVICO OZIROMA UVELJAVI ALI IZPODBIJA SODBO V SODNIH POSTOPKIH PRED SODIŠČEM ALI DRUGIM SODNIM ORGANOM. POGODBENA STRANKA, KI JI JE BILO UGODENO (ČE KATERI), KOT DOLOČIJO ARBITRI, DOBI KRITE VSE STROŠKE, VKLJUČNO Z ODVETNIŠKIM HONORARJEM. POGODBENA STRANKA, KI JI JE BILO UGODENO, JE PRAV TAKO UPRAVIČENA DO POVRAČILA ZA HONORARJE IN STROŠKE SVOJIH ODVETNIKOV V VSEH TOŽBAH ZA POTRDITEV IN/ALI IZVRŠEVANJE ARBITRAŽNE RAZSODBE V KATEREM KOLI SODNEM POSTOPKU.
 

15.  Razno. Ti Pogoji storitve, vključno z vsemi prilogami, predstavljajo celotno pogodbo med vami in družbo Apple ter urejajo vašo uporabo storitev in nadomeščajo vse predhodne dogovore med vami in družbo Apple, razen kot je pisno opredeljeno v drugih pogodbah. Teh Pogojev storitve ne smete prenesti na tretjo osebo, med drugim na podlagi zakona ali združitve, brez predhodne pisne odobritve družbe Apple in vsak poskus prenosa teh Pogojev storitve brez takšne predhodne pisne odobritve je neveljaven. Apple bo vse zahtevke za prenos pregledal pravočasno. Če se kateri koli del teh pogojev storitve šteje za neveljavnega ali neizvršljivega, se mora ta del razlagati dosledno v skladu z veljavno zakonodajo tako, da odraža prvotni namen pogodbenih strank v obsegu, v katerem je to mogoče, pri čemer preostali deli ostanejo v celoti veljavni. Če Apple ne uveljavi katere koli pravice ali določb iz teh Pogojev storitve, to ne pomeni opustitve takšne določbe ali katere koli druge določbe iz teh Pogojev storitve. Družba Apple ne bo odgovarjala za nezmožnost izpolnjevanja obveznosti zaradi vzrokov, na katere ni mogla vplivati. Tretje osebe nimajo nobene posebne koristi od teh Pogojev storitve.