Zásady spoločnosti Apple
pre reklamu

Tieto zásady pomáhajú vysvetliť, čo je a čo nie je povolené pri inzerovaní vášho obsahu v reklamných službách spoločnosti Apple.  

Pri inzerovaní aplikácie musíte okrem dodržiavania všetkých zásad a pokynov pre obchod App Store dodržiavať aj všetky nasledujúce zásady týkajúce sa reklamy. Ak ktorékoľvek z týchto zásad porušíte, vaša aplikácia nebude spĺňať podmienky využívania reklamných služieb spoločnosti Apple. Prečítajte si naše zásady a udržiavajte si prehľad o ich aktuálnom obsahu, aby ste zabránili prípadnému odmietnutiu, pozastaveniu alebo oneskoreniu svojich reklám.

Posledná aktualizácia: 28. augusta 2023.


1. Oblasti zodpovednosti inzerenta

Zodpovedáte za nasledujúce body:

 • 1.1 Musíte dodržiavať Podmienky poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple.

 • 1.2 Vaša aplikácia musí byť v súlade so všetkými pokynmi pre obchod App Store.

 • 1.3 Váš reklamný obsah – vrátane obsahu odoslaného do obchodu App Store, ktorý slúži na generovanie vašej reklamy a vaše používanie reklamných služieb spoločnosti Apple – musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami vrátane zákonov a nariadení každej krajiny alebo oblasti, v ktorej inzerujete.

 • 1.4 Váš reklamný obsah a vaše využívanie reklamných služieb spoločnosti Apple nesmie porušovať práva duševného vlastníctva, práva na ochranu v publikovaných materiáloch ani práva týkajúce sa plošných spojov žiadnej strany. Na zahrnutie alebo využívanie duševného vlastníctva, loga, grafiky, umeleckého diela, zvuku, filmu, celebrít alebo osoby, ktoré predstavujú tretiu stranu alebo jej vlastníctvo, musíte mať príslušnú licenciu na použitie.

 • 1.5 Všetky tvrdenia v reklamnom obsahu musia byť primerane odôvodnené.

 • 1.6 Reklamný obsah nesmie byť zavádzajúci.

 • 1.7 Reklamný obsah nesmie klamlivým spôsobom primäť používateľov poskytnúť osobné údaje (1) bez informovaného súhlasu alebo pod zavádzajúcou či falošnou zámienkou ani (2) stranám, ktoré zhromažďujú osobné údaje na účely ďalšieho predaja, obchodovania, výmeny alebo iného spôsobu zneužitia týchto osobných údajov.

 • 1.8 Názov vašej aplikácie, jej popis, obrázky a náhľady v obchode App Store musia presne zodpovedať zámeru a fungovaniu aplikácie.

 • 1.9 Používanie názvu spoločnosti Apple, produktov, loga alebo iných atribútov značky bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané.

 • 1.10 Pre svoju reklamu musíte mať všetky požadované licencie a povolenia a v prípade potreby alebo na požiadanie ich musíte poskytnúť spoločnosti Apple.

2. Reklama v kontinentálnej Číne

 • 2.1 Na inzerovanie v kontinentálnej Číne môžu byť potrebné obchodné licencie, povolenia, súhlasy štátnej správy alebo iné materiály či informácie.

 • 2.2 Reklamy v určitých odvetviach alebo kategóriách môžu byť obmedzené na subjekty, ktoré sú obchodnými spoločnosťami.

 • 2.3 Na reklamu v určitých odvetviach alebo kategóriách sa vzťahujú vekové obmedzenia.

 • 2.4 Reklamy musia byť v zjednodušenej čínštine a musia spĺňať špecifické požiadavky na obsah.

 • Ďalšie informácie o požiadavkách na reklamu v kontinentálnej Číne nájdete v pokynoch spoločnosti Apple pre reklamu v kontinentálnej Číne.

3. Zakázaný obsah

Spoločnosť Apple v žiadnej reklame nepovoľuje nasledujúci zakázaný obsah:

 • 3.1 Diskriminujúci obsah – reklamný obsah, ktorý propaguje nenávisť, násilie, obťažovanie alebo rasizmus voči jednotlivcovi alebo skupine akejkoľvek rasy, pohlavia, viery, pôvodu, zdravotného postihnutia, náboženskej príslušnosti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo finančnej situácie.

 • 3.2 Urážlivý obsah – hanlivý, urážlivý alebo ohovárajúci reklamný obsah.

 • 3.3 Nadávky – vulgárny alebo obscénny reklamný obsah vrátane nevkusných vyjadrení alebo fráz.

 • 3.4 Obsah pre dospelých – reklamný obsah, ktorý propaguje témy alebo iný obsah pre dospelých, napríklad pornografiu, Kámasútru či erotiku alebo obsah propagujúci „postupy, ako na to“ a iné sexuálne hry.

 • 3.5 Kontrolované látky – reklamný obsah, ktorý priamo alebo nepriamo podporuje alebo propaguje predaj, distribúciu alebo užívanie tabakových výrobkov, nelegálnych drog či omamných látok, nadmernú konzumáciu alkoholu alebo požívanie alkoholu maloletými.

 • 3.6 Zbrane alebo strelivo – reklamný obsah, ktorý priamo alebo nepriamo podporuje alebo propaguje predaj, distribúciu alebo používanie zbraní vrátane strelných zbraní a streliva či iných zbraní, výbušných materiálov alebo zábavnej pyrotechniky.

 • 3.7 Kontroverzný obsah – reklamný obsah, ktorý je považovaný za urážlivý či nevhodný alebo ktorý obsahuje osobné útoky, šikanu či zastrašovanie voči osobe alebo konkrétnej spoločnosti či inštitúcii.

 • 3.8 Sfalšované dokumenty – nezákonný alebo nelicencovaný reklamný obsah propagujúci nepravé dokumenty, materiály, produkty alebo služby so spornou právoplatnosťou.

 • 3.9 Nevhodné obchodné praktiky – reklamný obsah, ktorý nevhodne motivuje na sťahovanie alebo manipuláciu, filtrovanie alebo falšovanie recenzií, spätnej väzby, klepnutí alebo sťahovania.

 • 3.10 Klamlivé správy – nepravdivé, podvodné, nepoctivé alebo klamlivé tvrdenia vrátane zavádzajúcich názvov, vyhlásení alebo ilustrácií, ako sú napríklad:

 • Programy na rýchle zbohatnutie, „peniaze za nič“ alebo podobné príležitosti alebo ponuky na zarábanie peňazí
 • Bezplatné ponuky a stávky, napríklad „Vybrali sme vás, aby ste zadarmo získali…“
 • „Bezplatné položky“, ktoré vyžadujú nejaký typ platby, administratívne náklady, náklady na dopravu alebo iné poplatky, a teda nie sú skutočne bezplatnými položkami
 • 3.11 Klamlivé ceny a vyhlásenia o cenách – reklamný obsah, ktorý neuvádza pravdivo skutočný charakter ponuky (ceny a všetky vyhlásenia týkajúce sa hodnotenia musia byť vždy presné).

 • 3.12 Nezákonný reklamný obsah – reklamný obsah, ktorý nie je v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami vrátane zákonov a nariadení každej krajiny alebo oblasti, v ktorej sa reklamný obsah šíri.

 • 3.13 Nelicencovaný reklamný obsah – reklamný obsah bez potrebných licencií, povolení alebo iných oprávnení vyžadovaných zákonom vrátane zákonov a nariadení každej krajiny alebo oblasti, v ktorej sa reklamný obsah šíri.

 • 3.14 Sporná právoplatnosť – reklamný obsah propagujúci produkty alebo služby so spornou právoplatnosťou, napríklad falošne získané heslá, pyramídové schémy, produkty určené na obchádzanie zákonov na dodržiavanie rýchlosti alebo propagácia krajín či oblastí, na ktoré sa vzťahuje embargo alebo sankcie Spojených štátov.

 • 3.15 Politický obsah – reklamný obsah, ktorý priamo alebo nepriamo propaguje politických kandidátov, funkcionárov, strany, organizácie, získavanie finančných prostriedkov, referendá alebo iniciatívy vrátane reklamy vyjadrujúcej nesúhlas s nimi. Reklamy týkajúce sa otázok verejného významu, ktoré môžu predstavovať aj politické témy alebo byť citlivé, sa môžu posudzovať od prípadu k prípadu.

4. Obmedzený obsah

Určitý reklamný obsah možno inzerovať len v určitých krajinách či oblastiach alebo reklamných lokalitách.

Niektorý reklamný obsah môže byť obmedzený alebo zakázaný miestnymi zákonmi.

Zodpovedáte za primerané obmedzenie svojho reklamného obsahu v krajinách alebo oblastiach, v ktorých inzerujete. 

Medzi obmedzenia môže patriť obmedzenie reklamy na publikum v zodpovedajúcom veku alebo získanie potrebných licencií alebo povolení pre danú krajinu alebo oblasť. Príklady:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Reklamný obsah propagujúci predaj alebo konzumáciu alkoholu alebo odkazujúci na požívanie alkoholických nápojov môže byť v niektorých krajinách a oblastiach zakázaný alebo obmedzený.

 • 4.1.2 Všetky texty, obrázky, video a audio použité na propagačné alebo reklamné účely musia zobrazovať osoby a scény zodpovedajúce veku.

4.2 Citlivý obsah alebo snímky

 • 4.2.1 Reklamný obsah alebo snímky sa môžu podľa uváženia preverujúcich tímov spoločnosti Apple považovať za citlivé. Zobrazovanie reklamného obsahu, ktorý sa považuje za citlivý, nemusí byť v určitých krajinách alebo oblastiach možné alebo môže byť úplne zakázané.

4.3 Farmaceutika a zdravotníctvo

 • 4.3.1 Reklamný obsah zameraný na farmaceutické výrobky, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke služby sa môže zobrazovať len dospelým.

4.4 Hazardné hry o skutočné peniaze

 • 4.4.1 V niektorých reklamných lokalitách sa nesmie zobrazovať reklamný obsah, ktorý používateľom umožňuje stávky v kasínových hrách alebo na športových podujatiach s možnosťou vyhrať peniaze alebo ceny so skutočnou hodnotou. Medzi príklady patria okrem iného kasínové hry, stávky na športy, stávky na fantastické športy a služby, ktoré poskytujú štatistické analýzy na účely hazardných hier.

 • 4.4.2 Inzerenti musia zabezpečiť, aby ich reklamy týkajúce sa hazardných hier dodržiavali miestne zákony. Je zodpovednosťou inzerenta zabezpečiť, aby mal príslušné povolenia a licencie potrebné na pôsobenie v krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa rozhodne inzerovať.

 • 4.4.3 Reklamný obsah zameraný na hazardné hry o skutočné peniaze a súvisiace služby sa môže zobrazovať len dospelým.

 • 4.4.4 Reklamný obsah zameraný na hazardné hry so skutočnými peniazmi je v niektorých krajinách alebo oblastiach povolený, až keď spoločnosť Apple preverí a schváli príslušnú licenciu na inzerovanie.

4.5 Simulované hazardné hry

 • 4.5.1 Reklamný obsah zameraný na aplikácie, ktoré napodobňujú hazardné hry alebo kasínové hry, no neponúkajú používateľom možnosť vyhrať peniaze alebo ceny, ktoré majú skutočnú hodnotu, sa môže zobrazovať len v určitých reklamných lokalitách a v niektorých krajinách alebo oblastiach je zakázaný alebo obmedzený.

4.6 Zoznamovacie služby/vyhľadávanie vhodných partnerov

 • 4.6.1 Zobrazovanie reklamného obsahu zameraného na aplikácie ponúkajúce zoznamovacie služby alebo vyhľadávanie vhodných partnerov môže byť v niektorých reklamných lokalitách zakázané.

 • 4.6.2 Reklamný obsah zameraný na aplikácie ponúkajúce zoznamovacie služby alebo vyhľadávanie vhodných partnerov musí byť v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami v krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa rozhodnete inzerovať.

 • 4.6.3 Reklamný obsah zameraný na aplikácie ponúkajúce zoznamovacie služby alebo vyhľadávanie vhodných partnerov sa v niektorých krajinách alebo oblastiach nesmie zobrazovať v kampaniach, pokiaľ príslušná aplikácia nie je k dispozícii len pre dospelých.

5. Prehľad splnenia podmienok na umiestnenie reklamy

 • 5.1 Spoločnosť Apple používa na určenie, či reklamný obsah spĺňa podmienky pre zobrazovanie, prípadne v ktorých lokalitách a/alebo v ktorých krajinách či oblastiach sa smie zobrazovať, manuálne aj automatizované systémy. Hlavnými parametrami skúmanými automatizovanými systémami sú relevancia, kvalita a hodnotenia. Všetky zistenia preverujú členovia tímu pre moderovanie obsahu.

 • 5.2 Prehľad splnenia podmienok podľa lokality:

Obsah Výsledky vyhľadávania Tab Vyhľadať Tab Dnes Stránka produktu
Alkohol Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Citlivý obsah alebo snímky Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Farmaceutika a zdravotníctvo Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Hazardné hry o skutočné peniaze Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Simulované hazardné hry Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Zoznamovacie služby alebo vyhľadávanie vhodných partnerov Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
Náboženstvo Povolené* Nepovolené Nepovolené Nepovolené
 • * Môže byť obmedzené v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

6. Reklama na tabe Dnes

Reklamy na tabe Dnes musia dodržiavať pokyny spoločnosti Apple pre reklamu. Ich súčasťou sú tieto:

 • 6.1 Názov a podnadpis aplikácie sa musia zhodovať s lokalizovaným jazykom príslušnej krajiny alebo oblasti, v ktorej má kampaň bežať.

 • 6.2 Ikona, názov a podnadpis aplikácie nesmú obsahovať obrázky, ktoré sú považované za násilné, urážlivé, sexuálne explicitné alebo inak nevhodné.

 • 6.3 Ikona, názov, podnadpis a obrázky aplikácie nesmú obsahovať zbrane ani znázornenie násilia.

 • 6.4 Ikona, názov a podnadpis aplikácie nesmú obsahovať ceny, ponuky ani vyhlásenia týkajúce sa hodnotenia.

 • Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Pokyny pre reklamy na tabe Dnes.

7. Mechanizmy nápravy

Viac informácií o mechanizmoch nápravy a náhrady, ktoré môžu byť k dispozícii v rámci zákona Európskej únie o digitálnych službách, nájdete tu.

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo tieto zásady kedykoľvek upraviť. Spoločnosť Apple taktiež môže na vašu reklamu uplatniť obmedzenia. Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad, kontaktujte nás.