Reklamné služby spoločnosti Apple
Podmienky
poskytovania služby

Dátum účinnosti:
1. februára 2024

TIETO PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY VRÁTANE PRÍLOH, DOPLNENÍ, ČASOVÝCH PLÁNOV ALEBO INÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SÚ TÝMTO ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU („PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY“ ALEBO „DOHODA“), PREDSTAVUJÚ PRÁVNU DOHODU MEDZI SPOLOČNOSŤOU APPLE A SUBJEKTOM, KTORÝ S TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽBY SÚHLASÍ, ALEBO JEHO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM VRÁTANE ZAMESTNANCOV, AGENTOV, MENOVANÝCH SUBJEKTOV, NOMINOVANÝCH SUBJEKTOV, KONZULTANTOV A ZMLUVNÝCH PARTNEROV (JEDNOTLIVO ALEBO SÚHRNNE „POSKYTOVATELIA OBSAHU“ ALEBO „VY“), PRIČOM SA NIMI RIADI PRÍSTUP K SLUŽBÁM ALEBO POUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU APPLE (I) PRIDRUŽENÝCH K ÚČTU, KTORÝ STE VYTVORILI, KU KTORÉMU PRISTUPUJETE ALEBO KTORÝ POUŽÍVATE V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽBY, (II) SÚVISIACICH SO ŠÍRENÍM VÁŠHO REKLAMNÉHO OBSAHU (AKO JE DEFINOVANÝ NIŽŠIE) ALEBO (III) SÚVISIACICH S AKÝMIKOĽVEK INÝMI SLUŽBAMI, PROGRAMAMI ALEBO PRODUKTMI, KTORÉ TIETO PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY OBSAHUJÚ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU (SÚHRNNE „SLUŽBY“). 

 

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, výraz „Apple“ znamená jeden alebo viacero subjektov uvedených v Podmienkach poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple pre jednotlivé krajiny alebo oblasti, ktoré si môžete prečítať na stránke searchads.apple.com/terms a/alebo ads.apple.com/cn/terms (ktoré sú týmto zahrnuté do týchto Podmienok poskytovania služby prostredníctvom odkazu a môžu sa z času na čas meniť).

 

Potvrdzujete spoločnosti Apple a vyjadrujete súhlas s tým, že vy alebo váš zástupca či agent, ktorý je stranou týchto Podmienok poskytovania služby, ste dosiahli plnoletosť v jurisdikciách, v ktorých sídlite (v mnohých krajinách to znamená vek najmenej 18 rokov), a že máte právo a oprávnenie stať sa stranou týchto Podmienok poskytovania služby vo svojom mene a že ak sa váš zástupca alebo agent stane stranou týchto Podmienok poskytovania služby v mene vás ako spoločnosti, organizácie, vzdelávacej inštitúcie alebo úradu, prostredníka alebo ministerstva štátnej správy, má tento zástupca alebo agent právo a oprávnenie právne vás zaviazať všetkými podmienkami a záväzkami týchto Podmienok poskytovania služby.

 

Súhlasíte s tým, že prijmete tieto Podmienky poskytovania služby a budete sa nimi riadiť v podobe, v akej sú predložené; zmeny, doplnenia ani vymazania nie sú spoločnosťou Apple odsúhlasené a spoločnosť Apple môže odoprieť prístup k Službám z dôvodu nedodržania ktorejkoľvek časti týchto Podmienok poskytovania služby alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa výlučného uváženia spoločnosti Apple.

 

ANGLICKÁ JAZYKOVÁ VERZIA TEJTO DOHODY JE ORIGINÁLNYM DOKUMENTOM, KTORÝM SA STRANY RIADIA VO VECI SPRÁVANIA A DOROZUMENIA. AK TÚTO DOHODU SPOLOČNOSŤ APPLE SPRÍSTUPNÍ V AKOMKOĽVEK INOM JAZYKU NEŽ ANGLIČTINE, V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK KONFLIKTU S KTORÝMKOĽVEK PREKLADOM DO KTORÉHOKOĽVEK INÉHO JAZYKA MÁ PREDNOSŤ VERZIA V ANGLIČTINE.

 

Vzhľadom na predtým uvedené skutočnosti a vzájomné sľuby a dohody uvedené v tomto dokumente vyjadrujete vy a spoločnosť Apple (ďalej len „Zmluvné strany“) nasledujúci súhlas:

 

1.    PrístupPrístup k Službám je podľa výlučného uváženia spoločnosti Apple k dispozícii len pre Poskytovateľa obsahu, ktorý má so spoločnosťou Apple alebo pridruženými subjektmi spoločnosti Apple uzavretú jednu alebo viac platných dohôd týkajúcich sa: (a) Poskytovateľa obsahu, materiály ktorého sa poskytujú na Vlastníctve (definované nižšie), alebo (b) iných osôb alebo subjektov určených spoločnosťou Apple podľa jej výlučného uváženia.

 

2.    Systémové požiadavkyPoužívanie Služieb môže vyžadovať kompatibilný hardvér, prístup na internet či do mobilnej dátovej siete alebo určitý softvér a môže vyžadovať občasné získanie aktualizácií alebo novších verzií. Systémové požiadavky Poskytovateľa obsahu môžu byť spoplatnené. Keďže používanie Služieb môže vyžadovať určitý hardvér, softvér a prístup na internet a/alebo do mobilnej dátovej siete, vaša možnosť využívať Služby môže byť týmito faktormi ovplyvnená. Dôrazne sa odporúča prístup na vysokorýchlostný internet a/alebo do vysokorýchlostnej mobilnej dátovej siete. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za splnenie takýchto systémových požiadaviek, ktoré sa môžu z času na čas meniť, nesiete zodpovednosť vy. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby predstavujú komerčné služby na komerčné použitie.

 

3.    Iné dohodyAkékoľvek ďalšie platné dohody medzi spoločnosťou Apple a vami, ktoré nezahŕňajú tieto Podmienky poskytovania služby alebo nie sú zahrnuté do tohto dokumentu (súhrnne nazývané „Iné dohody“) sú od týchto Podmienok poskytovania služby oddelené. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že splnenie vašich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok poskytovania služby nebude podmienené tým, že spoločnosť Apple uzavrie akékoľvek ďalšie dohody alebo poskytne ďalšie vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa Služieb.

 

4.    Informácie o vásSúhlasíte s tým, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie vrátane informácií, ktoré sa môžu vyžadovať pri registrácii v spoločnosti Apple na používanie Služieb a počas používania Služieb, vrátane (okrem iného) názvu spoločnosti, e-mailovej adresy, fyzickej adresy, firemných platobných údajov, príslušných daňových informácií (vrátane všetkých daňových registračných čísel alebo osvedčení atď.) či iných požadovaných informácií (súhrnne „Údaje o firemnom používateľovi“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie Služieb bude vyžadovať, aby s vami spoločnosť Apple komunikovala prostredníctvom e-mailových adries alebo iných komunikačných prostriedkov, ktoré spoločnosti Apple poskytnete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple s vami môže komunikovať e-mailom alebo inými spôsobmi vrátane (okrem iného) posielania oznámení a faktúr (či iných materiálov súvisiacich s fakturáciou) v angličtine. Týmto potvrdzujete svoju schopnosť čítať komunikáciu v angličtine a porozumieť jej alebo svoju možnosť dať si komunikáciu v angličtine preložiť do jazyka, ktorý uprednostňujete, alebo podľa požiadaviek jurisdikcií, ktorým podliehate, a to bez akýchkoľvek nákladov pre spoločnosť Apple. Potvrdzujete, že všetky Údaje o firemnom používateľovi, ktoré ste spoločnosti Apple už poskytli (okrem iného aj v rámci procesu podávania žiadosti v spoločnosti Apple alebo prostredníctvom predchádzajúceho používania Služieb), boli presné, aktuálne a úplné. Ďalej súhlasíte s tým, že budete svoje Údaje o firemnom používateľovi podľa potreby spravovať a aktualizovať, aby boli presné, aktuálne a úplné. Beriete na vedomie a potvrdzujete, že neposkytnutie, neaktualizovanie a neudržiavanie presných, aktuálnych a úplných informácií tak, ako ho stanovujú tieto Podmienky poskytovania služby, môže kedykoľvek viesť k pozastaveniu alebo ukončeniu vášho prístupu k Službám alebo vášho používania Služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže vo svojich záznamoch uchovávať vaše Údaje o firemnom používateľovi a informácie týkajúce sa Údajov o firemnom používateľovi, vášho Účtu a vášho používania Služieb vrátane informácií, ktoré môžu byť vyžadované zákonmi a nariadeniami jurisdikcií, v ktorých sídlite či sa nachádzate alebo ktorým podliehate, a každej jurisdikcie, v ktorej sa zobrazujú vaše Kampane alebo Reklamný obsah, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú k dispozícii na stránke apple.com/privacy, a že takéto uchovávanie môže pokračovať aj po vašom ukončení používania Služieb.

 

5.     Účet a hesloMôže sa vyžadovať, aby ste si ako registrovaný používateľ Služieb vytvorili účet na používanie Služieb (ďalej len „Účet“). Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoj Účet vrátane zachovania dôvernosti a zabezpečenia vášho Účtu. Informácie o svojom Účte nesmiete prezradiť nikomu inému a nesmiete nikomu umožniť používať váš Účet ani používať Účet niekoho iného bez oprávnenia. Nesiete úplnú zodpovednosť za všetky aktivity, ku ktorým dôjde na vašom Účte alebo prostredníctvom neho, vrátane tých, na vykonanie ktorých vo vašom mene spoločnosti Apple udelíte oprávnenie alebo ju o ich vykonanie požiadate, a zaväzujete sa spoločnosť Apple okamžite informovať o každom neoprávnenom použití vášho Účtu alebo o akomkoľvek inom narušení bezpečnosti.  Spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty v dôsledku neoprávneného alebo iného nesprávneho použitia vášho Účtu okrem strát spôsobených výlučne vlastným správaním spoločnosti Apple.

 

6.    Reklamné služby.

 

a. PrehľadPo prijatí týchto Podmienok poskytovania služby a dokončení ďalších procesov alebo schválení, ktoré môže spoločnosť Apple vyžadovať, môžete používať Služby na nastavenie, správu a platby spoločnosti Apple za reklamné kampane (ďalej len „Kampane“), v rámci ktorých bude spoločnosť Apple prezentovať váš reklamný obsah vrátane zobrazených produktov, služieb a aktivít a výslovných alebo vyplývajúcich nárokov v nich uvedených („Reklamný obsah“) v relevantných softvérových aplikáciách spoločnosti Apple alebo zariadeniach Apple (ďalej len „Vlastníctvo“).

 

b. ZacielenieBeriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple vám môže ponúknuť možnosť vybrať, implementovať alebo používať funkcie Služieb, ktoré vám pomôžu pri optimalizácii alebo zacielení zobrazovania vášho Reklamného obsahu vo Vlastníctvach, v ktorých sú tieto funkcie k dispozícii, vrátane (okrem iného): (I) reklamnej kreatívy, (II) rozhodnutí o distribúcii reklám a/alebo zacielení vrátane výberu kľúčových slov, cenových ponúk a segmentov, (III) Vlastníctva, (IV) lokalít, na ktoré môže Reklamný obsah nasmerovať ľudí, ktorým sa zobrazí (napríklad sťahovanie aplikácií, adresy URL, vstupné stránky), a (V) súvisiacich adries URL a presmerovaní a tiež služieb a produktov inzerovaných na týchto adresách URL a presmerovaniach (ďalej súhrnne len „Zacielenie“). Zacielenie môže, ale nemusí byť k dispozícii v ktoromkoľvek alebo všetkom Vlastníctve a pre ktorékoľvek alebo všetky vaše Kampane alebo Reklamný obsah. Ak je to možné, spoločnosť Apple a jej pridružené subjekty vám môžu sprístupniť určité voliteľné funkcie súvisiace so Zacielením, napríklad návrhy alebo odporúčania týkajúce sa kľúčových slov alebo aukčných ponúk, s cieľom pomôcť vám s výberom a generovaním Zacielenia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste povinní implementovať, používať, oprávniť používanie ani sa spoliehať na žiadne funkcie Zacielenia a že ich používanie môžete podľa potreby aktivovať alebo deaktivovať. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠA IMPLEMENTÁCIA, POUŽÍVANIE, OPRÁVNENIE, SPOLIEHANIE SA A ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA AKÉHOKOĽVEK ZACIELENIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH VOLITEĽNÝCH CIEĽOVÝCH FUNKCIÍ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ IMPLEMENTOVANÉ S POUŽITÍM FUNKCIÍ SLUŽIEB, SÚ VAŠOU VÝLUČNOU ZODPOVEDNOSŤOU, KTORÚ PONESIETE VÝLUČNE SAMI, A ŽE BUDETE DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ PRÁVNE A REGULAČNÉ POŽIADAVKY VRÁTANE TAKÝCHTO POŽIADAVIEK JURISDIKCIÍ, V KTORÝCH SÍDLITE, V KTORÝCH SA NACHÁDZATE ALEBO KTORÝM PODLIEHATE, A TIEŽ KAŽDEJ Z JURISDIKCIÍ, V KTORÝCH SA VAŠE KAMPANE ALEBO REKLAMNÝ OBSAH ZOBRAZUJÚ. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služby a funkcie Zacielenia a všetky ich aspekty sú poskytované a môžu byť upravené, pozastavené alebo ukončené podľa výlučného uváženia spoločnosti Apple. S ohľadom na predtým uvedené skutočnosti udeľujete spoločnosti Apple oprávnenie na implementáciu všetkého Zacielenia, ktoré vyberiete, implementujete alebo používate.

 

c. Beta verzia, experimenty s reklamou, testovanieBeriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple alebo jej pridružené subjekty môžu potom, ako vás informovali, alebo bez toho, aby vás informovali, vykonávať, zúčastňovať sa alebo implementovať testy alebo experimenty, ktoré môžu priamo alebo nepriamo využívať alebo ovplyvňovať vaše Kampane alebo Reklamný obsah či inak ovplyvňovať vaše používanie Služieb (ďalej len „Testovanie“), ktoré sa, pokiaľ nie je dohodnuté inak, riadia týmito Podmienkami poskytovania služby. Zaväzujete sa, že nezverejníte žiadne neverejné informácie týkajúce sa takého Testovania a súvisiacich programov, produktov alebo funkcií vrátane informácií o ich existencii.

 

d. Údaje o inzerentoviV rozsahu, v ktorom vám akékoľvek funkcie Služieb umožňujú poskytovať spoločnosti Apple informácie o vašich zákazníkoch, produktoch a službách spoločnosti Apple (ďalej len „Údaje o inzerentovi“), aby ste mohli používať Zacielenie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže používať vaše Údaje o inzerentovi na účely dosiahnutia vášho Zacielenia. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie a dôvernosť svojich Údajov o inzerentovi (s ohľadom na záruku spoločnosti Apple uvedenú v časti 6(h) tohto dokumentu), že máte potrebné povolenia a súhlasy (podľa potreby) na používanie a poskytovanie svojich Údajov o inzerentovi, že sa zaväzujete používať Údaje o inzerentovi len prostredníctvom Služieb na zákonné a povolené účely a že Údaje o inzerentovi odstránite zo všetkých systémov a vlastníctva spoločnosti Apple, ktoré používate v súvislosti so Službami, ak už nebudete mať v úmysle používať tieto údaje v súvislosti so Službami. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom používaní Služieb a interakciách so spoločnosťou Apple v súvislosti so Službami vrátane Údajov o inzerentovi a Údajov o firemnom používateľovi na účely poskytovania, vyhodnocovania, úprav alebo zlepšovania Služieb a na komunikáciu vo veci Služieb. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže mať povinnosť zverejniť alebo sprístupniť informácie týkajúce sa vášho používania Služieb, Reklamného obsahu alebo Kampaní (vrátane rozhodnutia spoločnosti Apple nezobrazovať váš Reklamný obsah či Kampane alebo pozastaviť, ukončiť alebo obmedziť zobrazovanie vášho Reklamného obsahu alebo Kampaní) a že spoločnosť Apple voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek zverejnením alebo sprístupnením, ktoré spoločnosť Apple v dobrej viere považuje za vyžadované na základe tejto povinnosti.

 

e. Právo na odmietnutie Reklamného obsahuSpoločnosť Apple si vyhradzuje právo: (I) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť, odstrániť, zrušiť, neschváliť alebo odvolať schválenie akéhokoľvek Reklamného obsahu, Kampane alebo Zacielenia vrátane (okrem iného) situácie, keď sa spoločnosť Apple domnieva, že prezentácia Reklamného obsahu môže mať za následok trestnú alebo občiansku zodpovednosť spoločnosti Apple, môže byť v rozpore s Podmienkami poskytovania služby, môže byť v rozpore so zásadami spoločnosti Apple alebo môže byť v rozpore s obchodnými záujmami spoločnosti Apple; (II) požiadať o úpravy Reklamného obsahu, a to aj ako podmienky schválenia šírenia alebo pokračovania v šírení, a (III) primerane označiť Reklamný obsah ako reklamný alebo propagačný materiál v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami či postupmi v danom odbore alebo upraviť váš Reklamný obsah iným než zásadným spôsobom vrátane (okrem iného) priblíženia alebo orezania, ak je to primerane potrebné na poskytovanie Služieb. Bez ohľadu na predtým uvedené skutočnosti nesiete výlučnú zodpovednosť za svoj Reklamný obsah poskytnutý spoločnosti Apple vy. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že niektorý Reklamný obsah, Poskytovatelia obsahu alebo materiály vo vlastníctve Poskytovateľa obsahu, prípadne produkty a/alebo služby inzerentov nemusia spĺňať podmienky na propagáciu prostredníctvom Služieb. Skutočnosť, že spoločnosť Apple neodmietla, neodstránila ani nezrušila nejaký Reklamný obsah, vás v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti a záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok poskytovania služby ani ich neznižuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje. Nič v tejto Dohode ani v poskytovaní Služieb spoločnosťou Apple sa nebude vykladať ako schválenie akéhokoľvek vášho Reklamného obsahu spoločnosťou Apple.

 

f. Obmedzená licencia na Reklamný obsahTýmto udeľujete spoločnosti Apple nevýhradnú bezplatnú celosvetovú plne uhradenú licenciu na ukladanie, používanie, reprodukovanie, úpravy (len na účely formátovania), prenos, spracovanie a zobrazovanie Reklamného obsahu (za ktorý sa považuje všetok obsah vrátane textu, zvuku, videa, obrázkov, doručiteľných položiek, digitálnych súborov, webových stránok, ochranných známok, prvkov značiek alebo akéhokoľvek iného duševného vlastníctva, ktoré je v nich obsiahnuté alebo ktoré je z nich prístupné): (i) na účely poskytovania Služieb vrátane (okrem iného) Testovania, (ii) podľa prípadných požiadaviek na základe všetkých platných zákonov alebo nariadení alebo (iii) tak, ako to výslovne povoľujú tieto Podmienky poskytovania služby.

 

g. Vyhlásenia, záruky a dohody Poskytovateľov obsahu. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že: (I) máte plnú právomoc brať na seba a plniť si povinnosti na základe týchto Podmienok poskytovania služby a na žiadosť spoločnosti Apple môžete a bezodkladne preukážete túto právomoc a/alebo oprávnenie tak, aby spoločnosť Apple bola spokojná, a beriete na vedomie a potvrdzujete, že ak tak neurobíte, bude to považované za závažné porušenie týchto Podmienok poskytovania služby; (II) vaše konanie a postupy pri prístupe k Službám, vášmu Reklamnému obsahu a Údajom o inzerentovi alebo ich používaní sú a budú v úplnom súlade so všetkými príslušnými právnymi a regulačnými požiadavkami vrátane takýchto požiadaviek v jurisdikciách, v ktorých sídlite či sa nachádzate alebo ktorým podliehate, a v každej jurisdikcii, v ktorej sa zobrazujú vaše Kampane alebo Reklamný obsah; (III) V RÁMCI VZŤAHU MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU APPLE NESIETE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ REKLAMNÝ OBSAH, ÚDAJE O INZERENTOVI A ZACIELENÍ; (IV) ste držiteľom potrebných práv, oprávnení, povolení a súhlasov na povolenie akéhokoľvek použitia Reklamného obsahu a Údajov o inzerentovi v súvislosti so Službami a na povolenie akéhokoľvek použitia Reklamného obsahu a Údajov o inzerentovi spoločnosťou Apple v rámci poskytovania Služieb; (V) môžete a odstránite akýkoľvek Reklamný obsah alebo Údaje o inzerentovi, ak už nebudete mať všetky potrebné práva, oprávnenia, povolenia alebo súhlasy na používanie takéhoto Reklamného obsahu alebo Údajov o inzerentovi, a to v príslušnom rozsahu; (VI) nebudete generovať automatizované, podvodné alebo inak neplatné kliknutia, zobrazenia ani iné akcie a nebudete na ich generovanie oprávňovať žiadnu stranu; (VII) vedome neporušíte ani neobídete žiadne bezpečnostné opatrenie; (VIII) VAŠE VÝBERY A ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA ZACIELENIA, AK STE ICH VYKONALI, V PLNOM ROZSAHU SPĹŇAJÚ VŠETKY PLATNÉ PRÁVNE A REGULAČNÉ POŽIADAVKY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK POŽIADAVIEK A OBMEDZENÍ TÝKAJÚCICH SA VÝBERU, IMPLEMENTÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA KĽÚČOVÝCH SLOV JURISDIKCIÍ, V KTORÝCH SÍDLITE ALEBO SA NACHÁDZATE ČI KTORÝM PODLIEHATE, A KAŽDEJ Z JURISDIKCIÍ, V KTORÝCH SA ZOBRAZUJÚ VAŠE KAMPANE ALEBO REKLAMNÝ OBSAH; (IX) žiadna časť Údajov o inzerentovi alebo Reklamného obsahu ani jej použitie: (A) neporušuje a nebude porušovať autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek iné práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva akejkoľvek tretej strany; (B) neporušuje a nebude porušovať žiadne zákony, ustanovenia ani nariadenia vrátane (okrem iného) zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich kontrolu exportu a príslušné sankcie; (C) nie je a nebude hanlivá ani nepoškodzuje a nebude poškodzovať dobré obchodné meno; (D) nie je a nebude pornografická ani obscénna; ani (E) neobsahuje a nebude obsahovať malvér, spyware, vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, ransomware ani iný podobný škodlivý programový kód; (X) získali ste všetky príslušné schválenia, licencie a povolenia požadované pre Reklamný obsah, Údaje o inzerentovi a produkty a/alebo služby inzerenta, ako aj ich používanie vami, a zodpovedáte za udržiavanie týchto schválení, licencií a povolení v úplnej platnosti a účinnosti počas obdobia platnosti týchto Podmienok poskytovania služby; a (XI) ak k Službám pristupujete, používate ich alebo ich implementujete v mene tretej strany (napríklad ako agent alebo poskytovateľ služieb): (i) máte a budete mať zákonné oprávnenie na prístup, používanie alebo implementáciu Služieb v mene každej takejto tretej strany s príslušnou funkciou; (ii) váš prístup, používanie alebo implementácia Služieb neprekročí rozsah zákonného oprávnenia poskytnutého každou takouto treťou stranou; (iii) každú takúto tretiu stranu zaviažete týmito Podmienkami poskytovania služby a ak ste z akéhokoľvek dôvodu niektorú takúto tretiu stranu týmito Podmienkami poskytovania služby nezaviazali, ponesiete zodpovednosť za splnenie akýchkoľvek záväzkov, ktoré by každá takáto tretia strana mala podľa týchto Podmienok poskytovania služby; a (iv) udeľujete spoločnosti Apple oprávnenie komunikovať s každou takouto treťou stranou podľa primeranej potreby vrátane overovania oprávnení stanovených v časti 6(g) (XI)(i) – (iii) alebo poskytovania informácií alebo materiálov požadovaných platným zákonom alebo nariadeniami a zaväzujete sa spoločnosti Apple na jej žiadosť pri tejto komunikácii pomáhať.

 

h. Záruka spoločnosti AppleSpoločnosť Apple vyhlasuje a zaručuje, že: (I) má plnú právomoc uzatvárať a plniť svoje záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služby; a (II) Služby budú poskytované profesionálnym spôsobom. Ak v tomto dokumente nie je uvedené inak a v súlade s časťou 9(a), vaša jediná zmluvná možnosť nápravy v prípade porušenia predtým uvedených záruk, ak je to relevantné, je stanovená v časti 9(g) týchto Podmienok poskytovania služby.

 

i. Povolenie marketinguSúhlasíte s tým, že spoločnosť Apple vám môže posielať marketingové oznámenia týkajúce sa Služieb. Spoločnosť Apple môže požiadať o povolenie používania Reklamného obsahu (vrátane všetkých ochranných známok a log zahrnutých v Reklamnom obsahu) na reklamné účely v marketingových materiáloch spoločnosti Apple a vy súhlasíte s tým, že jeho udelenie bezdôvodne neodmietnete. Spoločnosť Apple musí písomne schváliť všetky tlačové správy alebo oznámenia, ktoré odkazujú na tieto Podmienky poskytovania služby, Reklamný obsah či váš vzťah so spoločnosťou Apple alebo ktoré sa ich týkajú.

 

j. Známky spoločnosti AppleOchranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá ani iné komerčné označenia alebo označenia produktov spoločnosti Apple nebudete používať na žiadne účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Apple. Akékoľvek ďalšie práva súvisiace s ochrannými známkami (vrátane zákonných práv) sú výslovne vylúčené v rozsahu povolenom zákonom.

 

k. Metriky prehľadovAk spoločnosť Apple ponúka, poskytuje alebo sprístupňuje prehľady alebo analytické údaje o realizácii vašich Kampaní (ďalej len „Metriky prehľadov“), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že medzi Zmluvnými stranami budú tieto Metriky prehľadov výhradným schváleným a konečným ukazovateľom výsledkov spoločnosti Apple súvisiacich s dodávaním Služieb a že v súvislosti so Službami nebudú povolené ani považované za schválené či konečné žiadne ďalšie Metriky prehľadov, či už od tretích strán alebo iné, pričom spoločnosť Apple neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o vhodnosť alebo spoľahlivosť Metrík prehľadov vrátane (okrem iného) zobrazení, konverzií a klepnutí v súvislosti so Službami.
 

l. Používanie údajovSpoločnosť Apple bude mať právo zhromažďovať a používať akékoľvek údaje o aktivitách používateľov v súvislosti so Službami. Tieto údaje sa používajú na analýzu, vytváranie prehľadov a vylepšovanie Služieb. Všetky údaje zhromaždené spoločnosťou Apple v súvislosti so Službami sa budú spracúvať a používať v súlade s jej verejne oznámenými Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke apple.com/privacy

 

m. Dodržiavanie špecifikácií, pokynov pre obsah a pokynov pre zásadySúhlasíte s tým, že budete dodržiavať pokyny, žiadosti, požiadavky, podmienky, špecifikácie a tiež pokyny pre zásady a obsah poskytnuté spoločnosťou Apple v súvislosti so Službami, a to vrátane (okrem iného) technických špecifikácií a pokynov pre zásady a obsah, ktoré spoločnosť Apple poskytla alebo sprístupnila, vrátane všetkých, ktoré sú k dispozícii na stránke searchads.apple.com/terms a/alebo ads.apple.com/cn/terms (všetky sú do týchto Podmienok poskytovania služieb zahrnuté prostredníctvom odkazu a spoločnosť Apple ich môže z času na čas meniť), a súhlasíte s tým, že tieto stránky budete pravidelne navštevovať a kontrolovať. Nesiete výlučnú zodpovednosť za správny obsah, formát, fungovanie a udržiavanie aktuálneho stavu Reklamného obsahu, ktorý ste odoslali alebo inak použili v súvislosti so Službami. Pri inzerovaní v obchode App Store beriete na vedomie, že zmeny vykonané vo vašich materiáloch odoslaných pre obchod App Store (napríklad cena, opis atď.) môžu mať vplyv na váš Reklamný obsah a že v prípade takýchto zmien v obchode App Store môže trvať až šestnásť (16) hodín, kým sa prejavia v Službách. Medzi Zmluvnými stranami nesiete zodpovednosť za všetky náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti s vývojom, certifikáciou a schválením vášho Reklamného obsahu.
 

n. Vzťah Zmluvných stránTieto Podmienky poskytovania služby vytvárajú medzi vami a spoločnosťou Apple nezávislý zmluvný vzťah. Tieto Podmienky poskytovania služby nevytvárajú medzi vami a spoločnosťou Apple žiadny pracovnoprávny vzťah, sprostredkovateľský vzťah, partnerstvo, spoločný podnik, povinnosť zmocnenca ani žiadnu inú formu právneho združenia a zaväzujete sa výslovne, nepriamo, zdanlivo ani inak nekonať v opačnom zmysle.

 

o. DôvernosťZ času na čas môže zmluvná strana („Zverejniteľ“) zverejniť alebo sprístupniť druhej strane („Príjemca“) v akejkoľvek podobe (napríklad v písomnej, ústnej, vizuálnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej hmotnej alebo nehmotnej podobe) určité neverejné, proprietárne a dôverné informácie alebo materiály bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú označené ako dôverné („Dôverné informácie“). Dôverné informácie zahŕňajú (bez obmedzenia len na vymenované položky) neverejné, proprietárne a dôverné informácie o obchodnom vzťahu medzi vami a spoločnosťou Apple, poskytovaní služieb spoločnosťou Apple a výsledkoch používania Služieb, ako aj všetky súvisiace diskusie (napríklad neverejné produktové plány či marketingové plány), Metriky prehľadov a akékoľvek iné duševné vlastníctvo spoločnosti Apple (podľa definície nižšie). Dôverné informácie bez ohľadu na predtým uvedené skutočnosti nezahŕňajú informácie: (I) ktoré teraz sú alebo neskôr budú všeobecne prístupné verejnosti bez zavinenia alebo porušenia podmienok zo strany Príjemcu; (II) v prípade ktorých Príjemca môže preukázať, že ich právoplatne mal k dispozícii predtým, ako ich Zverejniteľ poskytol Príjemcovi; (III) ku ktorým sa Príjemca nezávislo dopracuje bez použitia akýchkoľvek Dôverných informácií; a (IV) ktoré Príjemca právoplatne získa od tretej strany, ktorá má právo poskytnúť alebo sprístupniť ich Príjemcovi bez obmedzenia. Dôverné informácie navyše neobsahujú žiadny slobodný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom (free and open source software, ďalej len „FOSS“), ktorý je zahrnutý v Službách a ku ktorému sú pripojené licenčné podmienky neukladajúce povinnosť dôvernosti pri používaní alebo sprístupnení takéhoto softvéru FOSS. Nič v týchto Podmienkach poskytovania služby nezaväzuje žiadnu zo strán k zverejňovaniu akýchkoľvek Dôverných informácií.

 

p. Povinnosti súvisiace s Dôvernými informáciamiS ohľadom na povolenia a udelenia licencií výslovne uvedené v tomto dokumente a bez ich obmedzenia Príjemca súhlasí s tým, že: (I) bude chrániť Dôverné informácie Zverejniteľa minimálne na tej istej úrovni starostlivosti, ktorú uplatňuje pri ochrane svojich dôverných a proprietárnych informácií, no nie nižšej než je primeraná úroveň starostlivosti, (II) bude Dôverné informácie Zverejniteľa využívať výlučne na účely plnenia svojich povinností a uplatňovania svojich práv v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služby a za žiadnych okolností ich nebude využívať vo svoj vlastný prospech ani v prospech akejkoľvek tretej strany a (III) nebude sprístupňovať, zverejňovať ani poskytovať Dôverné informácie nikomu okrem zamestnancov a konzultantov, ktorí príslušné znalosti potrebujú na dosiahnutie takéhoto účelu a sú viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby, ktoré zakazujú neoprávnené poskytnutie alebo použitie Dôverných informácií. Príjemca zodpovedá za akékoľvek porušenie podmienok tejto časti vrátane prípadov, v ktorých dôjde k porušeniu jeho zamestnancami alebo konzultantmi. Príjemca môže zverejniť Dôverné informácie v rozsahu vyžadovanom zákonom za predpokladu, že Príjemca vynaloží primerané úsilie na to, aby Zverejniteľa o takejto požiadavke informoval pred takýmto zverejnením, a vykoná primerané kroky na zaistenie zaobchádzania s Dôvernými informáciami pod ochranou.

 

q. VlastníctvoPokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, vo vzťahu medzi spoločnosťou Apple a Poskytovateľom obsahu si Poskytovateľ obsahu ponecháva všetky práva, nároky a podiely vrátane všetkých práv duševného vlastníctva súvisiace s vaším Reklamným obsahom, ktorý ste poskytli, za predpokladu, že Reklamný obsah neobsahuje žiadne Dôverné informácie spoločnosti Apple ani duševné vlastníctvo spoločnosti Apple, a to vrátane kódu, nástrojov a technológií používaných v súvislosti so Službami alebo Vlastníctvom („Duševné vlastníctvo spoločnosti Apple“). Spoločnosť Apple si vyhradzuje všetky práva, nároky a podiely súvisiace s (I) Duševným vlastníctvom spoločnosti Apple a (II) všetkými analýzami, prehľadmi, údajmi a ďalšími informáciami vyvinutými spoločnosťou Apple v súvislosti s používaním Služieb bez ohľadu na to, či sa poskytli alebo neposkytli Poskytovateľom obsahu.

 

r. Ochrana a zabezpečenie osobných údajovAk kedykoľvek usúdite, že vám niektorá funkcia Služieb umožňuje zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb (ďalej len „Osobné údaje“), máte povinnosť: (I) okamžite písomne informovať spoločnosť Apple; (II) zachovávať prísnu dôvernosť a bezpečnostné opatrenia na ochranu Osobných údajov; (III) neposkytnúť žiadne Osobné údaje žiadnej inej strane; (IV) okamžite informovať spoločnosť Apple o akomkoľvek prípadnom alebo skutočnom narušení zabezpečenia týkajúcom sa Osobných údajov; (V) dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a medzinárodné dohody alebo zmluvy týkajúce sa Osobných údajov vrátane prípadných prenosov Osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zo Švajčiarska do jurisdikcie, ktorú Európska komisia alebo švajčiarsky federálny komisár pre ochranu údajov a informácie (v relevantných prípadoch) neurčili ako jurisdikciu zaručujúcu primeranú úroveň ochrany Osobných údajov. 

 

V súlade so zásadami spoločnosti Apple týkajúcimi sa sledovania súhlasíte s tým, že v súvislosti so Službami nebudete a nebudete sa ani pokúšať získať prístup, používať alebo inak spracovávať akékoľvek informácie, ktoré možno použiť na sledovanie ľubovoľnej osoby alebo zariadenia, s výnimkou prípadov, v ktorých používateľ poskytol výslovné oprávnenie prostredníctvom rozhraní API zaisťujúcich transparentnosť sledovania aplikácií. Sledovanie je definované zásadami a smernicami spoločnosti Apple vrátane dokumentu developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Stimuly. Spoločnosť Apple môže podľa vlastného uváženia ponúkať vám alebo iným oprávneným používateľom Služieb v súvislosti so Službou stimuly vrátane úverov, propagačných akcií, zliav alebo iných peňažných alebo nepeňažných ponúk. Na vaše prijatie alebo použitie akýchkoľvek takýchto stimulov sa vzťahujú tieto Podmienky poskytovania služby a Zmluvné podmienky propagačných kreditov pre reklamné služby spoločnosti Apple (sú k dispozícii na stránke searchads.apple.com/promo-terms a/alebo ads.apple.com/cn/promo-terms a zahrnuté do týchto Podmienok poskytovania služby prostredníctvom odkazu). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytovanie alebo používanie Služieb podlieha takýmto stimulom a môže nimi byť ovplyvnené, a to aj s ohľadom na náklady alebo cenu určenú prostredníctvom aukcií alebo iných mechanizmov stanovenia cien.

 

7.    Platba za Služby.

 

a. Zaväzujete sa poskytovať spoločnosti Apple platby fakturované alebo účtované vám alebo prostredníctvom vášho spôsobu platby ako protihodnotu za Služby, a to za všetky úhrady, náklady a poplatky spojené so všetkými Kampaňami, ktoré zakúpite alebo implementujete prostredníctvom Služieb, bez akýchkoľvek zliav alebo propagačných akcií, ktoré vám spoločnosť Apple ponúka, a akékoľvek ďalšie poplatky (vrátane prípadných daní a poplatkov za omeškanie), ktoré sa môžu účtovať na základe vášho Reklamného obsahu, vašich Kampaní, vášho používania Služieb či vášho Účtu alebo v súvislosti s nimi. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že (I) všetky relevantné spôsoby platby spojené s vaším Účtom alebo používaním Služieb vrátane (okrem iného) účtov kreditných kariet, účtov debetných kariet, bankových účtov, účtov elektronickej peňaženky a účtov s automatickým debetom sú vami platným spôsobom autorizované na také použitie podľa všetkých platných zákonov, (II) ak pridružíte alebo použijete spôsob platby, ktorý patrí vášmu oprávnenému zástupcovi, ak to vyžaduje platný zákon, musíte predtým svojmu zástupcovi poskytnúť platné oprávnenie alebo s ním uzavrieť platnú dohodu na takéto použitie (vrátane stanovenia primeraných kompenzácií) a tiež môžete a na požiadanie poskytnete overenie tohto oprávnenia alebo dohody, (III) v rámci vzťahu medzi Zmluvnými stranami nesiete výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie, zaistenie a overenie oprávnení uvedených v tomto dokumente, a (IV) bez ohľadu na použitý spôsob platby nesiete plnú zodpovednosť za všetky platby splatné v súvislosti s vaším Reklamným obsahom, Kampaňami, používaním Služieb alebo Účtom. Zodpovedáte za včasné zaplatenie všetkých poplatkov a za to, že spoločnosti Apple poskytnete platný spôsob platby pre všetky poplatky. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže prostredníctvom vášho spôsobu platby zaúčtovať platbu kedykoľvek potom, ako bola niektorá časť Služieb skutočne dodaná.

 

b. Všetky platby a prehľady týkajúce sa Služieb budú vykonané či vytvorené v mene, ktorú si vyberiete v rámci svojho Účtu alebo inak v súvislosti s vaším používaním Služieb. Spoločnosť Apple však nie je povinná podporovať viac ako jednu menu na jeden účet bez ohľadu na to, kde sa tieto Služby poskytujú. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nemusí byť schopná sprístupniť na fakturáciu alebo platbu menu, ktorú uprednostňujete alebo ktorú používate pri bežnom podnikaní, alebo menu, ktorá je k dispozícii alebo vyžadovaná v jurisdikcii, v ktorej sídlite, v ktorej sa nachádzate alebo ktorej podliehate. Výslovne súhlasíte s tým, že so spoločnosťou Apple budete legálne obchodovať na základe týchto Podmienok poskytovania služby v súlade s požiadavkami a obmedzeniami príslušnej jurisdikcie týkajúcimi sa mien a platieb vrátane požiadaviek a obmedzení týkajúcich sa prevodov platieb (vrátane cezhraničných prevodov platieb), platieb kreditnými kartami a platieb týkajúcich sa poskytnutia úveru s použitím meny alebo mien, ktoré vám spoločnosť Apple sprístupňuje, a potvrdzujete svoju schopnosť takto obchodovať.

 

c. Vaše používanie Služieb vyžaduje, aby ste dokázali uzatvárať zmluvy a/alebo realizovať transakcie v elektronickej forme. POTVRDZUJETE, ŽE VAŠE ELEKTRONICKY ODOSIELANÉ MATERIÁLY PREDSTAVUJÚ VAŠU DOHODU A ZÁMER DAŤ SA VIAZAŤ TAKÝMITO DOHODAMI A TRANSAKCIAMI A PLATIŤ ZA NE A ŽE MÁTE OPRÁVNENIE UZATVÁRAŤ TAKÉTO DOHODY A REALIZOVAŤ TAKÉTO TRANSAKCIE. VAŠA DOHODA A ZÁMER DAŤ SA VIAZAŤ ELEKTRONICKÝM ODOSIELANÍM MATERIÁLOV SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ZÁZNAMY TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH TRANSAKCIÍ, KTORÉ REALIZUJETE S POUŽITÍM SLUŽIEB. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zrušiť váš Účet alebo, pokiaľ to nezakazujú Iné dohody, akýkoľvek iný účet v spoločnosti Apple a vyžadovať alternatívny spôsob platby, ak bol spôsob platby získaný alebo použitý v súvislosti so Službami podvodným spôsobom. Na prístup k elektronickým záznamom, ktoré sa vás týkajú, a na ich uchovávanie môžete potrebovať určitý hardvér a softvér, zabezpečenie ktorého je výlučne vašou zodpovednosťou.

 

d. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak v tomto dokumente alebo písomne nie je stanovené inak: (I) príslušný subjekt uvedený v Podmienkach poskytovania reklamných služieb spoločnosti Apple pre jednotlivé krajiny alebo oblasti je oprávnený poskytovať vám Služby; (II) príslušný subjekt poskytujúci Služby môže určiť pridružený subjekt, ktorý riadi, spoločne riadi alebo je ním riadený, ako príjemcu platieb za poskytnuté a fakturované Služby; (III) určený príjemca platieb je oprávnený a môže od vás inkasovať platby vo svojom mene a v mene príslušného subjektu; (IV) faktúry alebo iné formy účtovania Služieb vystavené jedným alebo viacerými zo subjektov od vás môžu žiadať odoslanie platieb určenému príjemcovi platieb alebo inému pridruženému subjektu; a (V) všetky takéto platby určenému príjemcovi platieb vykonáte podľa pokynov.

 

e. DaneSpoločnosť Apple vám môže fakturovať všetky príslušné dane, odvody, clá, náklady, poplatky, odpočty alebo akékoľvek iné poplatky s ekvivalentným účinkom uložené ktorýmkoľvek daňovým úradom v súvislosti so Službami, ktoré vám spoločnosť Apple poskytuje na základe týchto Podmienok poskytovania služby, vrátane (okrem iného) dane z obratu, dane z používania, dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), dane z tovaru a služieb („GST“) a spotrebnej dane. Spoločnosť Apple určí, vyberie a uhradí príslušné dane príslušným daňovým úradom a vy sa zaväzujete uhradiť takéto dane, ktoré vám spoločnosť Apple bude fakturovať. V prípade, že vám ktorýkoľvek daňový orgán uloží akúkoľvek povinnosť dodržiavať daňové predpisy vrátane (okrem iného) účtovania prenesenia daňovej povinnosti, vlastného vedenia účtovníctva a vytvárania prehľadov, preberáte za tieto povinnosti plnú zodpovednosť. V prípade, že akákoľvek suma, ktorú máte zaplatiť spoločnosti Apple na základe týchto Podmienok poskytovania služby, podlieha príslušným zrážkovým alebo podobným daniam uloženým ktorýmkoľvek daňovým úradom (ďalej len „Zrážková daň“) a že ste povinní túto Zrážkovú daň zhromažďovať a odvádzať, súhlasíte s tým, že sami odvediete celú sumu tejto dane a nebudete ju odčítavať zo sumy splatnej spoločnosti Apple. Príslušnú platbu zvýšite tak, aby ste po odpočítaní a znížení príslušnej Zrážkovej dane zaplatili a spoločnosť Apple dostala sumu, ktorá bola pôvodne fakturovaná. Za tieto povinnosti spojené s dodržiavaním podmienok nesiete plnú zodpovednosť. Bez ohľadu na predtým uvedené skutočnosti a navyše k akýmkoľvek pokynom, požiadavkám, žiadostiam, požiadavkám alebo špecifikáciám, ktoré spoločnosť Apple z času na čas oznámi, súhlasíte s dodržiavaním Daňových povinností a Požiadaviek uvedených na stránke searchads.apple.com/terms a/alebo ads.apple.com/cn/terms, ktoré sú zahrnuté do týchto Podmienok poskytovania služby prostredníctvom odkazu.

 

f. Súhlasíte s tým, že budete spoločnosť Apple informovať e-mailom o každej námietke voči faktúre do tridsiatich (30) dní od dátumu prijatia faktúry („Obdobie vznášania námietok voči faktúre“). Námietky voči faktúram je potrebné odoslať e-mailom na adresu searchads-billing-inquiries@group.apple.com a uviesť podrobné dôvody vznesenia námietky. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKATE VŠETKÝCH NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA FAKTÚRY VRÁTANE SLUŽIEB A POPLATKOV, KTORÉ SÚ V NEJ UVEDENÉ, POKIAĽ STE NÁROK NEVZNIESLI ALEBO NEUPLATNILI V OBDOBÍ VZNÁŠANIA NÁMIETOK VOČI FAKTÚRE. ABY SA PREDIŠLO NEJASNOSTIAM, POTVRDZUJETE, ŽE AK NÁMIETKU VOČI FAKTÚRE NEVZNESIETE V OBDOBÍ VZNÁŠANIA NÁMIETOK VOČI FAKTÚRE, BUDE SA FAKTÚRA POVAŽOVAŤ ZA SPLATNÚ V PLNOM ROZSAHU A V AKTUÁLNEJ PODOBE. V prípade, že uzavriete s treťou stranou zmluvu o spracovaní faktúr vo vašom mene, vynaložíte komerčne primerané úsilie na to, aby ste tejto tretej strane poskytli potrebné informácie a/alebo oprávnenie na zaistenie včasnej platby spoločnosti Apple. Ďalej súhlasíte s tým, že vaša povinnosť včas hradiť platby a/alebo v stanovenom čase informovať spoločnosť Apple o námietkach voči faktúram sa neznižuje ani neospravedlňuje v dôsledku konania takejto tretej strany.

 

g. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM A BEZ TOHO, ABY BOLI OBMEDZENÉ VAŠE PRÁVA UVEDENÉ V ČASTI 9(A), SA ZRIEKATE VŠETKÝCH NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA (I) SLUŽIEB A/ALEBO (II) POPLATKOV, KTORÉ NIE SÚ NÁROKOVANÉ ALEBO UPLATNENÉ DO ŠESŤDESIATICH (60) DNÍ PO DOKONČENÍ KAMPANE SPOJENEJ S TAKÝMITO SLUŽBAMI ALEBO POPLATKAMI.

 

h. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Apple nestanovila inak, poplatky a náklady sú založené výlučne na Metrikách prehľadov pridružených ku Kampani. 

 

i. Podľa svojej voľby a uváženia sa spoločnosť Apple môže rozhodnúť, že vám ponúkne alebo poskytne úver súvisiaci so Službami za nasledujúcich podmienok:

 

I. Platobné podmienky pre všetky sumy splatné spoločnosti Apple stanovujú splatnosť štyridsaťpäť (45) dní od dátumu vystavenia faktúry spoločnosťou Apple s výnimkou prípadov, keď spoločnosť Apple podá písomnú žiadosť o zmenu alebo keď sa Zmluvné strany písomne dohodnú inak. Oneskorené platby môžu byť spoplatnené úrokom, ktorý sa počíta za každý deň oneskorenia platby. Úroková sadzba sa počíta zo základnej úrokovej sadzby („Základná sadzba“) zvýšením o jedno percento (1 %) alebo o maximálnu sumu povolenú platným zákonom podľa toho, ktorá hodnota je menšia. Základná sadzba bude založená na akomkoľvek aktuálnom trhovom obyčaji určovania referenčnej sadzby v krajine platby, ktorý sa vyvíjal alebo ktorý v danom čase prevládal. Ak táto sadzba nie je oznámená verejne alebo ak ju spoločnosť Apple nedokáže primerane určiť iným spôsobom, je Základná sadzba založená na politike sadzby centrálnej banky alebo jedného konsolidovaného ekvivalentu v krajine platby v danom čase. Ak je Základná sadzba záporná, považuje sa za nula percent (0 %). Ak sa vyžaduje platba so splatnosťou inou ako štyridsaťpäť (45) dní od dátumu vystavenia faktúry spoločnosťou Apple, tieto upravené podmienky sa stanú bežným obchodným a rokovacím postupom medzi vami a spoločnosťou Apple. 

 

II. Úverový limit predstavuje obmedzenie celkovej sumy úveru, ktorá vám môže byť kedykoľvek poskytnutá v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služby či akoukoľvek inou dohodou medzi vami a spoločnosťou Apple alebo na akýkoľvek iný predaj či poskytnutie úveru akéhokoľvek druhu spoločnosťou Apple.

 

III. Spoločnosť Apple vám môže podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia poskytnúť, upraviť alebo zrušiť úver. Navyše k akýmkoľvek ďalším možnostiam nápravy stanoveným v týchto Podmienkach poskytovania služby môže spoločnosť Apple bez predchádzajúceho upozornenia prijať nápravné opatrenie vrátane (okrem iného) pozastavenia alebo ukončenia vašich Kampaní, Účtov alebo používania Služieb kedykoľvek, keď suma, ktorú spoločnosti Apple dlhujete, presiahne úverový limit.

 

IV. Ako podmienka získania alebo pokračovania čerpania úveru sa môže vyžadovať, aby ste predložili žiadosť o úver poskytnutú spoločnosťou Apple a aby ste spoločnosti Apple poskytli: (1) finančné informácie, účtovné uzávierky a prehľady, ako sú napríklad súvahy, tok hotovosti či výkaz ziskov a strát, a tiež správy audítorov a poznámky k finančným informáciám, ak sú k dispozícii, a akékoľvek ďalšie informácie alebo materiály, ktoré sa bežne poskytujú iným dodávateľom, zapožičateľom alebo veriteľom na podporu poskytnutia úveru; (2) ďalšie takéto finančné informácie, ktoré môže spoločnosť Apple v primeranom rozsahu požadovať; a (3) pravdepodobnú súčasnú hodnotu záruk alebo rozšírenia úveru vrátane (okrem iného) bankových záruk, záložných akreditívov, podnikových záruk, bankových zmeniek a osobných záruk. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple pri zvažovaní, či vám poskytne alebo predĺži úver, môže zisťovať vašu dôveryhodnosť, a to aj prostredníctvom služieb tretích strán.

 

j. Faktúry musia byť založené na skutočnom plnení počas fakturačného obdobia kalendárneho mesiaca a počet faktúr sa môže v jednotlivých Kampaniach líšiť, prípadne podľa inej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami. Aby sa predišlo nejasnostiam, spoločnosť Apple bude vytvárať faktúry na základe Metrík prehľadov spoločnosti Apple, ktoré slúžia ako výlučný záväzný ukazovateľ činnosti spoločnosti Apple pri poskytovaní akýchkoľvek Služieb, na ktoré sa vzťahuje tento dokument.

 

k. V prípade, že platbu nevykonáte včas alebo inak porušíte tieto Podmienky poskytovania služby alebo akékoľvek záruky stanovené v tomto dokumente, ponesiete zodpovednosť za všetky náklady (vrátane poplatkov a nákladov na právne zastúpenie), ktoré spoločnosti Apple vzniknú pri vymáhaní týchto súm. Bez záväzkov voči právam spoločnosti Apple na ukončenie, pozastavenie alebo úpravu podľa časti 13 si spoločnosť Apple v prípade, že porušíte tieto Podmienky poskytovania služby vrátane nedodržania akýchkoľvek platobných alebo úverových podmienok, vyhradzuje právo okamžite: (I) ukončiť alebo pozastaviť plnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok poskytovania služby, (II) ukončiť, pozastaviť, upraviť alebo obmedziť váš prístup k Službám a/alebo (III) vyhlásiť všetky sumy, ktoré spoločnosti Apple dlhujete, za okamžite splatné. 

 

l. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie o spôsobe platby, ktoré spoločnosti Apple poskytnete, môže spoločnosť Apple zdieľať so spoločnosťami, ktoré pracujú v jej mene, ako sú napríklad spracovatelia platieb a/alebo úverové agentúry, výlučne na účely zisťovania stavu úveru, vykonania platby spoločnosti Apple a obsluhy vášho účtu. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple má právo bez zodpovednosti voči vám poskytnúť akékoľvek informácie o spôsobe platby orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradníkom a/alebo tretej strane, ak to spoločnosť Apple považuje za primerane potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania ktorejkoľvek časti týchto Podmienok poskytovania služby (vrátane, okrem iného, práva spoločnosti Apple spolupracovať pri akomkoľvek právnom procese súvisiacom s vaším používaním Služieb a/alebo s tvrdením tretej strany, že vaše používanie Služieb je nezákonné a/alebo porušuje práva tejto tretej strany).

 

8.    Duševné vlastníctvo.

 

a. Potvrdenie vlastníctvaSúhlasíte s tým, že Služby obsahujú proprietárne informácie a materiál, ktorý vlastní spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií či iné tretie strany a ktorý je chránený príslušnými právami na duševné vlastníctvo a inými zákonmi, a že tieto proprietárne informácie ani materiály nebudete žiadnym spôsobom používať s výnimkou používania Služieb v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služby. Okrem prípadov, ktoré sú v tomto dokumente výslovne uvedené, a s výnimkou rozsahu, v ktorom platné zákony bránia spoločnosti Apple v tom, aby vám to neumožnila, nemožno žiadnu časť Služieb reprodukovať v žiadnej podobe ani žiadnym spôsobom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Apple.

 

b. Autorské právaVšetky autorské práva v rámci Služieb a k nim sú vlastníctvom spoločnosti Apple a/alebo jej poskytovateľov licencií.

 

c. Ochranné známkyApple, logo Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads a ďalšie ochranné známky, servisné známky, grafické prvky a logá spoločnosti Apple používané v súvislosti so Službami sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo iných krajinách. V súvislosti so žiadnou z predtým uvedených ochranných známok a akýmkoľvek používaním týchto ochranných známok sa vám neudeľujú žiadne práva ani licencie.

 

9.    Zrieknutie sa záruk, obmedzenie zodpovednosti.

 

a. JE MOŽNÉ, ŽE NA ZÁKLADE ZÁKONOV VO VAŠEJ JURISDIKCII MÁTE NEVYLÚČITEĽNÉ PRÁVA ALEBO MOŽNOSTI NÁPRAVY. NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH POSKYTOVANIA SLUŽBY NIE JE URČENÉ NA OBMEDZENIE, ÚPRAVU ALEBO VYLÚČENIE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, KTORÚ ZO ZÁKONA NEMOŽNO TAKTO OBMEDZIŤ, UPRAVIŤ ALEBO VYLÚČIŤ, ANI NEMÁ TAKÝ ÚČINOK. AKÉKOĽVEK A VŠETKY OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI APPLE V TÝCHTO PODMIENKACH POSKYTOVANIA SLUŽBY SA UPLATŇUJÚ LEN V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, V KTOROM SÚ TAKÉTO OBMEDZENIA POVOLENÉ ZÁKONOM.

 

b. SPOLOČNOSŤ APPLE NEZARUČUJE ANI NEVYHLASUJE, ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK ICH FUNKCIE BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE MÔŽE Z ČASU NA ČAS ODSTRÁNIŤ SLUŽBY (ALEBO KONKRÉTNE PRODUKTY ČI SLUŽBY V NICH OBSIAHNUTÉ) NA NEURČITÉ ČASOVÉ OBDOBIA, PRÍPADNE PRESTAŤ SLUŽBY PONÚKAŤ V PLNOM ALEBO ČIASTOČNOM ROZSAHU KEDYKOĽVEK, KEĎ JE TO NUTNÉ NA OCHRANU ZÁUJMOV SPOLOČNOSTI APPLE.

 

c. SPOLOČNOSŤ APPLE NEZARUČUJE ANI NEVYHLASUJE, ŽE SLUŽBY, AKÉKOĽVEK ICH FUNKCIE ALEBO VÁŠ KONKRÉTNY REKLAMNÝ OBSAH SÚ K DISPOZÍCII VO VŠETKÝCH LOKALITÁCH A ŽE V ROZSAHU, V KTOROM SÚ K DISPOZÍCII, BUDÚ K DISPOZÍCII VŠETKY JAZYKY POUŽÍVANÉ V TÝCHTO LOKALITÁCH. SPOLOČNOSŤ APPLE ŽIADNYM SPÔSOBOM NEVYHLASUJE, ŽE SLUŽBY ALEBO VÁŠ REKLAMNÝ OBSAH SÚ VHODNÉ ALEBO PRÍPUSTNÉ NA VAŠE POUŽITIE V KONKRÉTNEJ LOKALITE.

 

d. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SLUŽIEB JE VAŠÍM VÝLUČNÝM RIZIKOM. SLUŽBY A AKÉKOĽVEK ICH FUNKCIE SA NA VAŠE POUŽITIE POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VČASNOSTI, OPRÁVNENIA A NEPORUŠENIA PRÁV. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CENA ZA SLUŽBY MÔŽE BYŤ ZALOŽENÁ V PLNOM ROZSAHU ALEBO SČASTI NA AUKČNOM MODELI, KTORÝ SA MÔŽE LÍŠIŤ S OHĽADOM NA MNOHO FAKTOROV VRÁTANE (OKREM INÉHO) PROPRIETÁRNYCH ALGORITMOV POUŽÍVANÝCH SPOLOČNOSŤOU APPLE.

 

e. V ROZSAHU NEZAKÁZANOM PLATNÝMI ZÁKONMI NEBUDE SPOLOČNOSŤ APPLE, JEJ RIADITELIA, VEDÚCI PRACOVNÍCI, ZAMESTNANCI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, AGENTI, ZMLUVNÍ PARTNERI ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, REPRESÍVNE, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OBCHODNÝCH ŠKÔD A STRÁT, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽBY ALEBO VAŠÍM POUŽÍVANÍM ČI PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM VRÁTANE (OKREM INÉHO) AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO OPOMENUTÍ V KTOROMKOĽVEK PRODUKTE, SLUŽBE ČI FUNKCII A AKÝCHKOĽVEK STRÁT ALEBO ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU POUŽITIA KTORÉHOKOĽVEK PRODUKTU, SLUŽBY ČI FUNKCIE SPRÍSTUPNENEJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLO POSKYTNUTÉ UPOZORNENIE NA TAKÚTO MOŽNOSŤ, ČI UŽ NA ZÁKLADE TEÓRIE V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, ZÁRUKOU, ÚMYSELNOU KRIVDOU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), SPOĽAHLIVOSŤOU PRODUKTOV, PORUŠENÍM AKEJKOĽVEK ŠTATUTÁRNEJ POVINNOSTI ČI PRINCÍPMI ODŠKODNENIA, ALEBO INAK, A BEZ OHĽADU NA ZLYHANIE ZÁSADNÉHO ÚČELU ALEBO AKEJKOĽVEK NÁPRAVY S VÝNIMKOU TAKÝCHTO ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÝHRADNE ÚMYSELNÝM NESPRÁVNYM KONANÍM ALEBO HRUBOU NEDBALOSŤOU ZO STRANY SPOLOČNOSTI APPLE. V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI APPLE VOČI VÁM NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY ZA VŠETKY ŠKODY (INÁ, NEŽ SA MÔŽE VYŽADOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI V PRÍPADOCH ZAHŔŇAJÚCICH ZRANENIE OSOBY) PREKROČIŤ CELKOVÚ SUMU POPLATKOV, KTORÉ BOLI SPOLOČNOSTI APPLE SKUTOČNE ZAPLATENÉ ALEBO KTORÉ SÚ SPLATNÉ SPOLOČNOSTI APPLE NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY.

 

f. SPOLOČNOSŤ APPLE NEVYHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY A ŽE SA V NICH NEBUDÚ VYSKYTOVAŤ CHYBY SIETE, STRATY, POŠKODENIE, ÚTOKY, VÍRUSY, RUŠENIE, NÁSILNÉ PRENIKNUTIA DO SYSTÉMOV ANI INÉ NARUŠENIA BEZPEČNOSTI.

 

g. POKIAĽ SA STRANY PÍSOMNE NEDOHODLI INAK, V PRÍPADE, ŽE KAMPAŇ S DOHODNUTÝMI METRIKAMI (T. J. NEJDE O REKLAMU ZALOŽENÚ NA VÝKONNOSTI) V KTOROMKOĽVEK OHĽADE NESPĹŇA KTORÚKOĽVEK Z DOHODNUTÝCH METRÍK, VAŠOU JEDINOU A VÝLUČNOU MOŽNOSŤOU NÁPRAVY BUDE, PODĽA VÝLUČNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI APPLE, PREDĹŽENIE KAMPANE ALEBO POKRAČOVANIE V KAMPANI NESKÔR PRI POROVNATEĽNEJ PONUKE ZA PODOBNÚ HODNOTU AŽ DO SPLNENIA DOHODNUTÝCH METRÍK ALEBO, PODĽA VÝLUČNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI APPLE, REFUNDÁCIA POMERNEJ ČIASTKY ZA TÚ ČASŤ KAMPANE, KTORÁ NESPLNILA METRIKY. ABY SA PREDIŠLO NEJASNOSTIAM, TÁTO MOŽNOSŤ NÁPRAVY SA NEVZŤAHUJE NA ŽIADNU KAMPAŇ, PRE KTORÚ NEEXISTUJE ŽIADNA EXPLICITNÁ DOHODA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI O KONKRÉTNYCH METRIKÁCH, AKO SÚ NAPRÍKLAD KAMPANE POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM MECHANIZMOV ZALOŽENÝCH NA AUKCIÁCH; SPOLOČNOSŤ APPLE NEZARUČUJE, ŽE AKÉKOĽVEK TAKÉTO KAMPANE BUDÚ POSKYTOVANÉ V PLNOM ROZSAHU ALEBO SČASTI.

 

10.  OdškodneniePOUŽÍVANÍM SLUŽIEB VYJADRUJETE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SÚHLAS S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE, JEJ RIADITEĽOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ZAMESTNANCOV, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, AGENTOV, ZMLUVNÝCH PARTNEROV A POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ODŠKODNÍTE A BUDETE ICH CHRÁNIŤ PRED AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI, STRATAMI, ZODPOVEDNOSŤOU, VÝDAVKAMI, NÁKLADMI, POPLATKAMI, POKUTAMI ALEBO ŠKODAMI INÉHO DRUHU VRÁTANE (OKREM INÉHO) POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE A VŠETKÝCH NÁKLADOV VZNIKNUTÝCH V SÚVISLOSTI S VYNÚTENÍM TOHTO USTANOVENIA VYPLÝVAJÚCICH ALEBO SÚVISIACICH S KTORÝMKOĽVEK Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (A) VAŠE PORUŠENIE TÝCHTO PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY TU OBSIAHNUTEJ; (B) VAŠE NESPRÁVNE, NEOPRÁVNENÉ ALEBO NEZÁKONNÉ POUŽÍVANIE SLUŽIEB; (C) AKÉKOĽVEK NÁROKY NA ZÁKLADE TOHO, ŽE VÁŠ REKLAMNÝ OBSAH, ÚDAJE O INZERENTOVI, ÚDAJE O FIREMNOM POUŽÍVATEĽOVI ALEBO ZACIELENIE POUŽITÉ V SPOJITOSTI SO SLUŽBAMI (I) ZNEUŽILI, PORUŠILI ALEBO NEDODRŽALI AKÝKOĽVEK PATENT, AUTORSKÉ PRÁVO, OBCHODNÉ TAJOMSTVO, NÁVRHY PLOŠNÝCH OBVODOV ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO ALEBO PROPRIETÁRNE PRÁVO TRETEJ STRANY; (II) ZHANOBILI ALEBO PORUŠILI DÔVERNOSŤ ČI SÚKROMIE INÉHO SUBJEKTU; (III) PREDSTAVOVALI FALOŠNÉ, PODVODNÉ, NEČESTNÉ, URÁŽLIVÉ KONANIE ČI POSTUPY, A TO AJ V SÚVISLOSTI S INZERCIOU ALEBO PREDAJOM; ALEBO (IV) NEDODRŽALI AKÉKOĽVEK PLATNÉ ZÁKONY ALEBO NARIADENIA.

 

11.  OznámeniaVšetky oznámenia týkajúce sa týchto Podmienok poskytovania služby budú mať písomnú podobu. Oznámenia sa budú považovať za poskytnuté spoločnosťou Apple pri odoslaní na vašu e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú ste spoločnosti Apple poskytli v súvislosti so Službami. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne kontrolovať, či ste na svoju e-mailovú adresu a poštovú adresu nedostali oznámenia od spoločnosti Apple, že si tieto oznámenia bez meškania prečítate a že budete spoločnosť Apple okamžite informovať, ak už nebudete mať prístup k e-mailovej alebo poštovej adrese, ktorú ste spoločnosti Apple poskytli v súvislosti so Službami. Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, všetky oznámenia poslané spoločnosti Apple a týkajúce sa týchto Podmienok poskytovania služby sa budú považovať za doručené (a) osobným doručením, (b) tri pracovné dni od odoslania obchodným dopravcom zaisťujúcim dopravu cez noc s písomným dokladom o doručení, alebo (c) päť pracovných dní od odoslania poštou prvej triedy alebo doporučenou poštou s predplateným poštovným, ak boli vykonané spôsobmi uvedenými v bodoch (a), (b) a (c) na adresu: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty. Zmluvná strana môže zmeniť svoju e-mailovú alebo poštovú adresu tak, že o tom písomne informuje druhú Zmluvnú stranu predtým uvedeným spôsobom.

 

12.   Úprava alebo zmena a doplnenie zmluvných podmienokSpoločnosť Apple si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek tieto Podmienky poskytovania služby upraviť alebo doplniť. Po vykonaní takejto zmeny budú upravené Podmienky poskytovania služby k dispozícii na stránke searchads.apple.com/terms-of-service a/alebo ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, prípadne na inom prístupnom mieste, ktoré spoločnosť Apple oznámi, a nadobudnú účinnosť oznámením v súlade s predtým uvedenou časťou 11 alebo neskôr podľa toho, ako bude v takom oznámení uvedené. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne navštevovať stránku searchads.apple.com/terms-of-service a/alebo ads.apple.com/cn/terms-of-service/english či inú prístupnú lokalitu podľa oznámenia spoločnosťou Apple a budete kontrolovať Podmienky poskytovania služby vrátane prípadných úprav, ktoré môžu byť indikované aktualizáciami dátumu účinnosti uvedeného na začiatku Podmienok poskytovania služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pravidelné zisťovanie úprav týchto Podmienok poskytovania služby je vašou zodpovednosťou. AK BY STE S NIEKTOROU ÚPRAVOU PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY NESÚHLASILI, MUSÍTE OKAMŽITE UKONČIŤ VŠETOK PRÍSTUP K SLUŽBÁM A ICH POUŽÍVANIE. AK VÁS SPOLOČNOSŤ APPLE NEBUDE INFORMOVAŤ V INOM ZMYSLE, VAŠE POKRAČOVANIE V POUŽÍVANÍ SLUŽIEB PO AKEJKOĽVEK ZMENE PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY SA BUDE POVAŽOVAŤ ZA VAŠE PRIJATIE ZMENENÝCH PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY.

 

13.  Skončenie platnostiKtorákoľvek zo strán môže podľa svojho výlučného uváženia platnosť týchto Podmienok poskytovania služby kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť bez uvedenia dôvodu, avšak s tým, že akékoľvek ďalšie používanie Služieb Poskytovateľom obsahu po takomto oznámení o ukončení platnosti bude podliehať Podmienkam poskytovania služby platným v danom čase. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach poskytovania služby výslovne uvedené inak alebo pokiaľ to nevyžadujú platné zákony, po akomkoľvek vypršaní alebo skončení platnosti tejto Dohody: (a) všetky práva, licencie, súhlasy a oprávnenia udelené v tomto dokumente jednou zo Zmluvných strán druhej budú okamžite ukončené; (b) prestanete úplne používať Služby; a (c) všetky poplatky, ktoré spoločnosti Apple dlhujete na základe týchto Podmienok poskytovania služby, budú okamžite splatné. PRÁVA A POVINNOSTI STANOVENÉ V ČASTIACH 6(o), 6(p), 6(r), 7(a), 7(g) A 8 AŽ 15, ZOSTANÚ V PLATNOSTI AJ PO VYPRŠANÍ ALEBO UKONČENÍ PLATNOSTI TÝCHTO PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽBY. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO BY BOLO V ROZPORE S TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽBY, SPOLOČNOSŤ APPLE MÔŽE PODĽA SVOJHO VÝSLOVNÉHO UVÁŽENIA PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, OKAMŽITE A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA POZASTAVIŤ, UKONČIŤ ALEBO INÝM SPÔSOBOM ODOPRIEŤ VÁŠ PRÍSTUP ALEBO VAŠE POUŽÍVANIE VŠETKÝCH SLUŽIEB ALEBO KTOREJKOĽVEK ICH ČASTI. Táto časť 13 nijako neobmedzuje akékoľvek ďalšie práva alebo možnosti nápravy spoločnosti Apple, či už na základe zákona, alebo na základe spravodlivého výkladu, alebo na základe týchto Podmienok poskytovania služby.

 

14.  Rozhodné právoVÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TIETO PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY A VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB SA RIADIA ZÁKONMI ŠTÁTU KALIFORNIA S VÝNIMKOU ICH KONFLIKTOV S PRÁVNYMI PREDPISMI A ŽE VÝLUČNOU JURISDIKCIOU PRE AKÉKOĽVEK KONANIE SÚVISIACE AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM S VAŠÍM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB BUDÚ ŠTÁTNE A FEDERÁLNE SÚDY V SEVERNOM OBVODE KALIFORNIE. TÝMTO SA ZRIEKATE PRÁVA VZNÁŠAŤ NÁMIETKY VOČI UVEDENEJ VOĽBE ZÁKONA, OSOBNEJ JURISDIKCIE ALEBO MIESTA.  

BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO BY BOLO V ROZPORE S TÝMTO DOKUMENTOM, ĎALEJ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK SÍDLITE ALEBO SA NACHÁDZATE V KONTINENTÁLNEJ ČÍNE ALEBO PODLIEHATE JEJ JURISDIKCII, AKÉKOĽVEK SPORY, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI POSKYTOVANIA SLUŽBY ALEBO VAŠÍM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, BUDÚ PREDLOŽENÉ ČÍNSKEJ KOMISII PRE MEDZINÁRODNÚ EKONOMICKÚ A OBCHODNÚ ARBITRÁŽ (CIETAC) V PEKINGU NA ROZHODCOVSKÉ KONANIE, KTORÉ BUDE VYKONANÉ V SÚLADE S PRAVIDLAMI CIETAC PRE ROZHODCOVSKÉ KONANIA PLATNÝMI V ČASE PODANIA ŽIADOSTI O ROZHODCOVSKÉ KONANIE A TIEŽ S NASLEDUJÚCIMI PODMIENKAMI: ROZHODCOVSKÝ NÁLEZ JE KONEČNÝ A ZÁVÄZNÝ PRE OBE ZMLUVNÉ STRANY. KAŽDÁ ZMLUVNÁ STRANA VYMENUJE JEDNÉHO ROZHODCU. TRETIEHO ROZHODCU, KTORÝ BUDE ROZHODCOM PREDSEDAŤ, VYBERÚ SPOLOČNE OBAJA ROZHODCOVIA VYMENOVANÍ ZMLUVNÝMI STRANAMI. AK PREDSEDAJÚCEHO ROZHODCU NEBUDE MOŽNÉ ZVOLIŤ DO 30 DNÍ OD VYMENOVANIA DRUHÉHO ROZHODCU, JE NA JEHO VYMENOVANIE OPRÁVNENÝ PREDSEDA CIETAC. PREDSEDAJÚCI ROZHODCA NESMIE BYŤ AKTUÁLNE ANI V MINULOSTI ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY ANI SPOJENÝCH ŠTÁTOV. OSOBA, KTORÁ JE DRŽITEĽOM HONGKONSKÉHO PASU ALEBO MÁ PRÁVO NA POBYT V HONGKONGU, NO PRED 1. JÚLOM 1997 NEBOLA ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY, SA VŠAK NEBUDE POVAŽOVAŤ ZA ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY, POKIAĽ SA ZMLUVNÉ STRANY NEDOHODNÚ INAK. ZMLUVNÉ STRANY SA ĎALEJ DOHODLI, ŽE VŠETKÝCH ROZHODCOV MOŽNO VYMENOVAŤ MIMO ROZHODCOVSKÉHO PANELU CIETAC, AKO JE STANOVENÉ V PRAVIDLÁCH CIETAC PRE ROZHODCOVSKÉ KONANIA PLATNÝCH V ČASE PODANIA ŽIADOSTI O ROZHODCOVSKÉ KONANIE. MIESTOM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA BUDE PEKING V ČĽR. JAZYKOM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA BUDE ANGLIČTINA. ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASIA S TÝM, ŽE OKREM PRAVIDIEL CIETAC BUDE ROZHODCOVSKÉ KONANIE VEDENÉ V SÚLADE S PRAVIDLAMI IBA O VYKONÁVANÍ DÔKAZOV V MEDZINÁRODNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ. ZMLUVNÉ STRANY ZACHOVAJÚ DÔVERNOSŤ O SKUTOČNOSTI, ŽE PREBIEHA AKÉKOĽVEK ROZHODCOVSKÉ KONANIE, A O VŠETKÝCH NÁLEZOCH V RÁMCI ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, AKO AJ O VŠETKÝCH MATERIÁLOCH VYTVORENÝCH NA ÚČELY KONANIA A VŠETKÝCH OSTATNÝCH DOKUMENTOCH POSKYTNUTÝCH DRUHOU STRANOU V RÁMCI KONANIA, KTORÉ NIE SÚ INAK SÚČASŤOU VEREJNÉHO PRIESTORU, S VÝNIMKOU A V ROZSAHU, V KTOROM ZVEREJNENIE MÔŽE BYŤ OD ZMLUVNEJ STRANY VYŽADOVANÉ Z DÔVODU PRÁVNEJ POVINNOSTI, NA ÚČELY OCHRANY ALEBO PRESADZOVANIA OPRÁVNENIA ALEBO NA ÚČELY PRESADZOVANIA ROZHODNUTIA V RÁMCI KONANIA PRED SÚDOM ALEBO INÝM SÚDNYM ORGÁNOM ALEBO NA ÚČELY VZNESENIA NÁMIETKY PROTI TAKÉMUTO ROZHODNUTIU. ROZHODCOVIA PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA PRIZNAJÚ ÚSPEŠNEJ ZMLUVNEJ STRANE, AK BUDE EXISTOVAŤ, NÁHRADU NÁKLADOV A VÝDAVKOV VRÁTANE POPLATKOV ZA JEJ PRÁVNE ZASTÚPENIE. ÚSPEŠNÁ ZMLUVNÁ STRANA BUDE MAŤ TIEŽ NÁROK NA ÚHRADU POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE A NÁKLADOV NA AKÉKOĽVEK ÚKONY NA ÚČELY POTVRDENIA A/ALEBO PRESADENIA ROZHODCOVSKÉHO NÁLEZU V AKOMKOĽVEK SÚDNOM KONANÍ.
 

15.  Rôzne ustanoveniaTieto Podmienky poskytovania služby vrátane všetkých ich Príloh tvoria celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple a riadia vaše používanie Služieb, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Apple s výnimkou ustanovení uvedených v Iných dohodách. Tieto Podmienky poskytovania služby nesmiete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu udelenému spoločnosťou Apple, a to ani (okrem iného) na základe uplatnenia zákona alebo na základe zlúčenia, a akýkoľvek pokus o postúpenie týchto Podmienok poskytovania služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu je neplatný. Spoločnosť Apple včas posúdi všetky žiadosti o postúpenie. Ak sa určitá časť týchto Podmienok poskytovania služby stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, bude sa táto časť vykladať v súlade s platným zákonom tak, aby v maximálnej možnej miere zodpovedala pôvodnému zámeru Zmluvných strán, a ostatné časti zostanú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti. Ak spoločnosť Apple niektoré právo alebo ustanovenia v týchto Podmienkach poskytovania služby nevymáha, neznamená to, že sa takého ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služby zrieka. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za nesplnenie akýchkoľvek záväzkov z dôvodov mimo jej kontroly. Tieto Podmienky poskytovania služby nie sú vytvorené v prospech žiadnej tretej strany.